PDA

View Full Version : 1. Words and sentences  1. 1. Từ loại (Word classes)
  2. 2 . Cấu trúc câu (Sentence Structure)
  3. 3. Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp (Direct and indirect objects)