PDA

View Full Version : 2. Verbs 1. 4. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
 2. What are Verbs?
 3. 5. Thời hiện tại đơn (Present Simple)
 4. 6. Dùng Present Continous hay Present Simple đây?
 5. 7. Động từ chỉ tình trạng và động từ chỉ hành động (State verbs and action verbs)
 6. Bài kiểm tra số 1: Các thời của động từ – Thời hiện tại
 7. 8. Thời quá khứ đơn (The Past Simple)
 8. 9 Thời quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)
 9. 10. Dùng Past Continuous hay Past Simple đây?
 10. 11 Present Perfect
 11. 12 Dùng Present Perfect hay Past Simple đây?
 12. 13 Present Perfect Continuous
 13. 14. Dùng Present Perfect Continuous hay Present Perfect đây?
 14. 15. Past Perfect
 15. 16. Tổng kết Past Simple Continuous Và Past Perfect
 16. 17. Past Perfect Continuous
 17. Bài kiểm tra số 4 – Past và Perfect
 18. Bài kiểm tra số 5 - Thời hiện tại và quá khứ
 19. Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh
 20. 18 Thời tương lai
 21. 19 Will and Shall
 22. 20. Be going to
 23. 21. Phân biệt cách dùng Will và Be going to
 24. 22. Dùng các thời hiện tại để miêu tả tương lai
 25. 23 When I get there, before you leave …
 26. 24. Bài kiểm tra số 6
 27. 25 Will be doing
 28. 26. Will have done và was going to
 29. 27. Tương lai
 30. Bài kiểm tra số 7 – Các thời tương lai
 31. 28 Động từ “have”
 32. 29. Hình thức rút gọn
 33. 30. Động từ “do” dùng để nhấn mạnh
 34. Sequence of Verb Tenses
 35. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
 36. base form
 37. Verb Phrase Examples