PDA

View Full Version : 3. Questions, negatives and answers 1. 31. Câu hỏi Yes No
 2. 32 Câu trả lời ngắn gọn/rút gọn
 3. 33. Câu hỏi Wh
 4. 34 Câu hỏi để hỏi Chủ từ / Túc từ
 5. 35 Giới từ trong câu hỏi Wh
 6. 36 Who, What hay Which đây?
 7. Bài kiểm tra số 8 – Câu hỏi
 8. 37 Câu phủ định
 9. 38 Câu hỏi dạng phủ định (Negative questions)
 10. 39 Câu hỏi đuôi (Question tags)
 11. Bài kiểm số 9: Câu hỏi, phủ định và trả lời
 12. 40 So, Neither do I và I think so