PDA

View Full Version : 4. Modal verbs 1. English Modal Verbs
 2. Khả năng: can, could và be able to
 3. Sự cho phép: can, may, could và be allowed to
 4. Điều có thể xảy ra và điều chắc chắn xảy ra: may, might, could, must…
 5. Sự cần thiết: must và have to
 6. Sự cần thiết: mustn't, needn't...
 7. Should, ought to, had better, và be supposed to
 8. Yêu cầu người khác làm việc gì
 9. Lời đề nghị, lời ngỏ ý, lời mời
 10. Will, would, shall và should
 11. It/may/could/must have been
 12. Bài tập tổng hợp