PDA

View Full Version : 5. The passive  1. 51 Các hình thức của động từ thụ động (Passive verb)
  2. 52 Chủ động và bị động
  3. 53 Những cấu trúc bị động đặc biệt
  4. Have something done
  5. To be done and being done
  6. Bài tập tổng hợp
  7. Tính từ sở hữu
  8. Những câu không chuyển thể bị động được