PDA

View Full Version : 6. The infinitive and the -ing form 1. Sử dụng V-ing, to + V để mở đầu một câu
 2. Infinitive Form
 3. Verb + to-infinitive
 4. Verb + -ing form
 5. Verb + to-ifinitive hay verb + dạng -ing
 6. Like, start...
 7. Remember, regret, try…
 8. Bài tập tổng hợp: “Verb + to infinitive” hoặc dạng “-ing”
 9. Verb + object + to infinitive /dạng -ing
 10. Question word (từ nghi vấn) + to-infinitive
 11. Adjective (tính từ) + to infinitive
 12. Giới từ “for” dùng với “to-infinitive”
 13. Động từ nguyên mẫu có “to” và không có “to”
 14. Verb/adjective + preposition + -ing form
 15. “Afraid to do” hay “afraid of doing”?
 16. “Used to do” và “be used to doing”
 17. Preposition or linking word + -ing form
 18. See it happen” or “see it happening"
 19. Một số cấu trúc với dạng “-ing”
 20. Bài tập tổng hợp: Động từ nguyên mẫu và dạng “-ing”
 21. Usage of Infinitive vs Gerund.
 22. Các động từ phải có TO-V1 theo sau