PDA

View Full Version : 7. Nouns and articles 1. Chuyển đổi danh từ số ít sang số nhiều
 2. “Dog” và “water”: danh từ đếm được và không đếm được
 3. A carton of milk, a piece of information
 4. Những danh từ có thể đếm được hoặc không đếm được
 5. Sự phù hợp giữa chủ từ và động từ
 6. Số ít hay số nhiều?
 7. Pair nouns (danh từ dạng đôi) and group nouns (danh từ dạng nhóm)
 8. Hai danh từ đi chung với nhau (danh từ ghép)
 9. BÀI TẬP TỔNG HỢP - Danh từ và sự phù hợp
 10. Mạo từ “a/an” và “the” (1)
 11. A/an, one và some
 12. “Cars” hoặc “the cars”
 13. Prison, school, bed…
 14. On Friday, for lunch…
 15. “Quite a”, “such a”, “what a”…
 16. Tên nơi chốn và mạo từ “the”
 17. Bài tập tổng hợp: A/an và the