PDA

View Full Version : 9. Pronouns  1. đại từ
  2. Đại từ nhân xưng
  3. There và it
  4. Đại từ phản thân
  5. Đại từ nhấn mạnh và each other
  6. Đại từ one/ones
  7. Everyone, something, v.v
  8. Bài tập tổng hợp
  9. It