PDA

View Full Version : 10. Adjectives and adverbs 1. Phó từ (Adverbs)
 2. Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh
 3. Tính từ
 4. Vị trí của tính từ
 5. The old, the rich, etc.
 6. Tính từ tận cùng bằng ing và ed
 7. Tính từ hay trạng từ (phó từ)
 8. Bài tập tổng hợp Tính từ và Trạng từ
 9. So sánh hơn và so sánh nhất
 10. Mẫu câu so sánh hơn và so sánh nhất
 11. Bài tập tổng hợp của so sánh hơn và so sánh nhất
 12. Trạng từ và thứ tự của từ
 13. Yet, still và already
 14. Trạng từ chỉ mức độ (very, quite)
 15. Quite và rather
 16. Too và enough