PDA

View Full Version : 11. Prepositions 1. Giới từ trong tiếng Anh
 2. Những giới từ thường gặp
 3. Giới từ chỉ nơi chốn
 4. In, on, và at (nơi chốn)
 5. In, on và at (thời gian)
 6. For, since, ago và before
 7. “During” hay “while”? “By” hay “until”? “As” hay “like”?
 8. Giới từ + danh từ (ví dụ: on holiday)
 9. Danh từ + giới từ (ví dụ: trouble with)
 10. Tính từ + giới từ (ví dụ: pround of)
 11. Bài tập tổng hợp: Giới từ