PDA

View Full Version : 12. Verbs with prepositions and adverds  1. Động giới từ
  2. Cấu trúc: động từ + túc từ + giới từ
  3. Cụm động từ
  4. Cấu trúc: Động từ + trạng từ + giới từ
  5. Bài tập tổng hợp