PDA

View Full Version : 14. Relative clauses 1. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ)
 2. Mệnh đề quan hệ với who, which và that
 3. Đại từ quan hệ làm túc từ
 4. Giới từ trong mệnh đề quan hệ
 5. Cấu trúc quan hệ có whose, what và it
 6. Các loại mệnh đề quan hệ
 7. Đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ
 8. Mệnh đề quan hệ: phân từ và động từ nguyên mẫu có “to”
 9. Bài tập tổng hợp: Mệnh đề quan hệ
 10. Relative Pronouns in Non-Defining Clauses
 11. preposition + relative pronoun
 12. Mệnh đề tính từ có từ định lượng - Adjective clauses with quantifiers