PDA

View Full Version : 15. Conditionals and wish  1. Conditionals
  2. Câu điều kiện loại I
  3. Câu điều kiện loại II
  4. Câu điều kiện loại III
  5. Ôn tập các loại câu điều kiện
  6. If, when, unless và in case
  7. Wish và if only
  8. Bài tập tổng hợp: Câu điều kiện và wish