PDA

View Full Version : Phân biệt từ ngữ 1. Quite vs Rather (sưu tầm)
 2. Cách dùng Almost
 3. Phân biệt cách sử dụng
 4. Phân biệt những từ đồng nghĩa
 5. Fuck - fucking - fucker
 6. Like or Dislike
 7. Bạn onesadday@ymail.com hỏi: cho minh hoi su khac nhau cua cost va price la gi vay?
 8. Những động từ dễ gây nhầm lẫn
 9. Hai từ "work" và "job" khác nhau như thế nào?
 10. Một số cách sử dụng của động từ NEED
 11. Sử dụng cấu trúc "Had better" sao cho đúng?
 12. Sự khác nhau giữa Maybe, Perhaps và possibly
 13. Cách dùng double/ twice, three times, four times...
 14. Phân biệt Travel, Trip, Excursion, Journey
 15. Phân biệt sự khác nhau giữa JOB và WORK
 16. Sự khác nhau giữa Solve và Resolve
 17. Phân biệt foreign, abroad, oversea
 18. Cách dùng double/ twice, three times, four times…
 19. Phân biệt warranty, guaranty, guarantee
 20. Những cặp từ trong tiếng Anh
 21. Phân biệt So và Therefore
 22. Beautiful Vs Handsome
 23. Cách dùng và nghĩa khác nhau của "heavy"
 24. By và Until
 25. Across và through
 26. Phân biệt "Hear" và "Listen" trong tiếng Anh
 27. Cùng nói về mong muốn, “Wish” có gì khác với “Hope”?
 28. Tại sao “nhớ nhà” không phải là “Housesick”?
 29. Sự khác nhau giữa Think of và Think about
 30. Các cách dùng khác nhau của từ By
 31. Phân biệt Mood và temper
 32. Sadism versus Masochism
 33. Bạn cuckitthuithui hỏi: Làm thế nào để phân biệt consist of, contain và include
 34. Phân biệt double, twin và couple
 35. Phân biệt specialist và expert
 36. Sự khác nhau giữa Look, Seem, Appear
 37. Phân biệt take và get
 38. Phân biệt surveillance và supervision
 39. Phân biệt like và as
 40. Phân biệt postpone và delay
 41. Phân biệt 'is about to' và 'is going to'
 42. Phân biệt ago và earlier
 43. Phân biệt "myself" và "by myself"
 44. Phân biệt continual và continuous
 45. Từ đồng nghĩa (synonyms)
 46. Phân biệt suburb và outskirt
 47. Start và begin
 48. Cách dùng health và healthy
 49. Khác nhau giữa as such và such as
 50. Phân biệt accident và incident
 51. phân biệt wage/expense/salary/​cost và needs
 52. Cách dùng As, When và While
 53. Phân biệt "chance", "opportunity" và "occasion"
 54. TD hỏi : Cách dùng wouldn't
 55. Opposites
 56. Phân biệt vow và swear
 57. Phân biệt on và upon
 58. Phân biệt require, request và offer
 59. 15 cặp câu tục ngữ mâu thuẫn - 15 Pairs of Contradictory Proverbs
 60. Phân biệt Adapt và Adjust
 61. Phân biệt even though, even if, although và though
 62. Phân biệt accuracy và precision
 63. Unlike Or Dislike
 64. Phân biết Farthest và Furthest
 65. Nationalities và languages
 66. Phân biệt "thank" và "thanks"
 67. Phân biệt Health và Healthy
 68. Some Homophones in English
 69. American & British English Differencces
 70. Phân biệt baby, child, preteen, teen, juvenile
 71. Anhhuynhvo: phân biệt severe và serious
 72. "think of" vs "think about"
 73. Beside và Besides
 74. Phân biệt trip, travel, voyage, và journey
 75. Phân biệt Big và large!
 76. "be on the point of" và "be about to"
 77. sao lại dùng "mentioning" ở đây : "It's worth meationing in the memo that we've finished the draft of the proposal."
 78. Little - A little - Much
 79. Phân biệt sometime và sometimes
 80. one of which và one of them
 81. Cấu trúc với Both
 82. Sự khác nhau giữa "In the north of" và "To the north of"
 83. Phân biệt award và reward
 84. Horrible và Horrific - Terrible và Terrific
 85. Sự khác nhau giữa customer và client
 86. Because và because of
 87. Phân biệt an amount of và the amount of
 88. Phân biệt to make và to do
 89. Take up và take in
 90. Nên trả lời “Yes” hay “No” đối với các câu hỏi "Yes/No" phủ định?
 91. Tether và rope
 92. Phân biệt many,much,few,a few,little, a little
 93. Phân biệt ache và sore
 94. Word choice
 95. Flesh or Meat
 96. Phân biệt ratio, rate, proportion
 97. Phân biệt just và only
 98. Phân biệt khi nào dùng NO và NOT
 99. Vocabulary list by Opposites (or Antonyms)
 100. Phân biệt bonus, allowance và commission
 101. Phân biệt 'habit' và 'routine'
 102. on the street và in the street
 103. SO và SUCH
 104. Sử dụng not only trong cấu trúc đảo ngữ?
 105. Phân biệt sự khác nhau giữa involve, comprise và include
 106. Sự khác nhau giữa have on, put on và wear
 107. Phân biệt 'shop' và 'store'
 108. Phân biệt: Cơ đốc giáo - Christianity, Công giáo - Catholicism, Tin Lành - Protestantism, Do Thái giáo - Judaism, Hồi giáo - Islam, ...
 109. Phân biệt e.g. và i.e.
 110. Phân biệt I Am Sorry và I Apologize
 111. Phân biệt Goal và Objective
 112. Phân biệt advancement và promotion
 113. Phân biệt Career và Job
 114. Phân biệt Curriculum Vitae và Résumé
 115. Phân biệt Strategy và Tactic
 116. Phân biệt Âm lịch - Lunar Calendar, Dương lịch - Solar Calendar, và lịch Âm-Dương - Lunisolar Calendar
 117. Phân biệt Produce và product
 118. Phân biệt Assure, Ensure, Insure
 119. Everyday vs Every day
 120. Using "in" and "within" - Cách dùng "in" và "within"
 121. Borrow, Lend, Loan
 122. Yours vs Your's
 123. umpire vs referee
 124. Phân biệt which và what
 125. Khi nào thì dùng 'good' khi nào thì dùng 'well'
 126. Phân biệt "connect with" và "connect to"
 127. Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim
 128. Khi nào thì dùng "bad", khi nào dùng "badly"
 129. Difference between "under", "below", "beneath", and "underneath"
 130. Misused Words
 131. Punctuation
 132. Spelling
 133. Its or It's?
 134. Please don’t confuse They’re with There and Their!
 135. Less money or Fewer money?
 136. Is it OK if I say "A friend of me" or "A my friend"?
 137. Giúp đỡ phân biệt Like và Love trong bài tập này
 138. "Relations" and "Relationship"
 139. Phân biệt "Made of" với "Make from"
 140. PHÂN BIỆT ALONE, LONELY, LONESOME, và LONE
 141. Phân biệt "myself" và "by myself"
 142. Phân biệt Lease/Rent/Hire
 143. Black Friday
 144. Phân biệt các từ chỉ "lỗi"
 145. Phân biệt While và When
 146. So và too
 147. Apply to or apply for?
 148. Phân biệt "wake up" với "get up"
 149. Check & Check out
 150. A job vs Work
 151. Grammar - STILL / YET / ALREADY
 152. EVERYDAY vs. EVERY DAY
 153. Hear vs Listen
 154. Phân biệt can, could, be able to
 155. Determiners and quantifiers
 156. Phân biệt Convince và Persuade
 157. Wannabe vs Copycat
 158. Phân biệt Reparation, Restitution, Compensation, Rehabilitation, Satisfaction and guarantees
 159. Phân biệt garbage/ litter/ trash/ rubbish?
 160. Những từ dễ nhầm lẫn với nhau - dùng nhầm thì kỳ lắm ^^
 161. Words That People Get Mixed Up
 162. Phân biệt các Giới từ chỉ nơi chốn AT, IN, ON
 163. Differentiate between "get the best of someone" and "get the best out of someone"
 164. Khác nhau giữa See, watch và look
 165. pay, salary, wages, wage, income, fee
 166. Rose rose to put rose roes on her rows of roses
 167. Phân biệt Inexplicable và Unexplainable
 168. Charming, lovely, cute, pretty, beautiful
 169. Phân biệt giới từ chỉ thời gian AT, IN, ON
 170. Khác biệt giữa Set và Put