PDA

View Full Version : Nguồn gốc từ 1. Words and Their Stories
 2. Some root words + ~cide
 3. Root Words from Tele and Phone
 4. Nguồn gốc của từ Hat Trick trong tiếng Anh
 5. Tìm hiểu về từ "UP"
 6. Khi tên riêng tạo nên thành ngữ
 7. Chức danh bằng Tiếng Anh - Thuật ngữ và Cách dùng
 8. What’s your poison? Anh chọn loại "độc dược" nào để uống?
 9. What's the Matter?
 10. Nguồn gốc tên gọi của các đồng tiền phổ biến nhất trên thế giới
 11. Nguồn gốc cụm từ: PISS POOR: cực nghèo DIDN'T HAVE A POT TO PISS IN: nghèo mạt rệp
 12. Nguồn gốc câu: It's raining cats and dogs - mưa như trút
 13. Nguồn gốc từ "Canopy bed" giường phủ rèm; giường có mái vòm
 14. Nguồn gốc từ threshold (ngưỡng) và dirt poor (nghèo kiết xác)
 15. Nguồn gốc các cụm từ chew the fat, bring home the bacon, peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the pot nine days old
 16. Nguồn gốc từ Wake
 17. Nguồn gốc từ ‘the graveyard shift" - ca đêm