PDA

View Full Version : Tranh với Rau-Củ-Quảbagiahonnhien
01-10-2011, 06:56 AM
<p> </p>
<p>1. "G&#224;o th&#233;t" </p>
<p> <img width="550" height="362" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/Gao%20Thet.jpg" /></p>
<p>2. N&#224;ng <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; line-height: 18px; ">Marilyn Monroe</span></p>
<p><img width="560" height="775" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/Marilyn%20Monroe.jpg" /></p>
<p>3. <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; line-height: 18px; ">Ch&#226;n dung danh họa Van Gosh</span></p>
<p><img width="560" height="672" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/Ch%C3%A2n%20dung%20danh%20h%E1%BB%8Da%20Van%20Gosh .jpg" /></p>
<p>4. <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; line-height: 18px; "> Mona Lisa</span></p>
<p><img width="605" height="790" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229917014.jpg" /></p>
<p>. <img width="533" height="800" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/Mona%20Lisa.jpg" /></p>
<p>5. Nụ h&#244;n</p>
<p><img width="457" height="372" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228230411728.jpg" /></p>
<p><img width="800" height="609" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228230411795.jpg" /></p>
<p><img width="552" height="672" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228230411264.jpg" /></p>
<p> </p>
<p><img width="800" height="800" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/%E2%80%9CN%E1%BB%A5%20h%C3%B4n%E2%80%9D%20c%E1%BB% A7a%20Gustav%20Klimt.jpg" /></p>
<p>6. </p>
<p><img width="660" height="502" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229825180.jpg" /></p>
<p><img width="800" height="640" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229825338.jpg" /></p>
<p>7.</p>
<p><img width="800" height="599" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229824768.jpg" /></p>
<p> </p>
<p><img width="800" height="667" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229824955.jpg" /></p>
<p>8. </p>
<p><img width="365" height="300" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/dd.jpg" /></p>
<p><img width="800" height="578" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1.jpg" /></p>
<p>9. </p>
<p><img width="510" height="350" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229824451.jpg" /></p>
<p> </p>
<p><img width="800" height="554" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229824577.jpg" /></p>
<p>10. <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; line-height: 18px; "> "Bữa tiệc cuối c&#249;ng" của Leonardo da Vinci</span></p>
<p><img width="760" height="375" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/bua%20an%20cuoi%20cung.jpg" /></p>
<p><img width="800" height="422" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229916371%20(1).jpg" /></p>
<p> </p>
<p>11. </p>
<p><img width="551" height="316" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229916509.jpg" /></p>
<p><img width="800" height="382" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/1228229916614.jpg" /></p>
<p>12.</p>
<p><img width="490" height="702" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/dephon.jpg" /></p>
<p>13. <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; line-height: 18px; "> Bức họa " The birth of Venus" (1483) của danh họa Sandro Botticelli.</span></p>
<p><img width="560" height="326" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/The%20birth%20of%20Venus%20(1483)%20c%E1%BB%A7a%20 danh%20h%E1%BB%8Da%20Sandro%20Botticelli.jpg" /></p>
<p>14. Napoleon</p>
<p><img width="550" height="333" alt="" src="/diendan/FileUpload/image/tranh%20tu%20rau%20cu%20qua/Napoleon(1).jpg" /></p>
<p> </p>
<p> </p>

oddman
18-10-2011, 04:06 PM
<p>Ảnh rau quả của bz đ&#226;u ấy nhỉ? :D</p>