PDA

View Full Version : Những bức ảnh sáng tạo độc đáohoangti
27-10-2011, 09:08 PM
<p><img height="320" width="500" src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh.jpg" alt="" /></p>
<p>(ch&#224;ng trai đi tới đ&#226;u, đường trải d&#224;i đến đ&#243;)</p>
<p><img src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh-1.jpg" style="width: 495px; height: 764px;" alt="" /></p>
<p>(ch&#224;ng trai đang ủi...)</p>
<p><img height="355" width="500" src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh-3.jpg" alt="" /></p>
<p>(b&#224;n cờ ca-r&#244; giữa đường)</p>
<p><img src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh-2.jpg" style="width: 511px; height: 753px;" alt="" /></p>
<p>(nước trong tranh tr&#224;n ra ngo&#224;i)</p>
<p><img height="379" width="450" src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh-4.jpg" alt="" /></p>
<p>(đường l&#225;t k&#237;nh)</p>
<p><img height="369" width="500" src="/diendan/FileUpload/image/ThanhThuy/anh-6.jpg" alt="" /></p>
<p>(c&#250;n v&#224; b&#243;ng bay)</p>