PDA

View Full Version : BÀN TAYRicky
01-11-2011, 10:12 PM
<p><span style="font-size: xx-large;"><strong> B&#192;N TAY </strong></span><span style="font-size: large;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;"> Chiều cuối thu em về trong gi&#243; lạnh</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Thương b&#224;n tay trong ngọn gi&#243; sang m&#249;a<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Anh ủ ấm m&#224; thấy l&#242;ng t&#234; t&#225;i<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Giống ng&#224;y xưa thuở ta mới hẹn h&#242; <br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Tay em nhỏ n&#234;n thường kh&#244;ng đủ ấm<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Thế n&#234;n tay của anh mới cần to<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Giữ hơi ấm cho em m&#249;a đ&#244;ng lạnh<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: large;">Suốt cuộc đời trước cơn gi&#243; lạnh kh&#244;. <br />
</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: large;"> H&#224; nội, Thu 2011</span></p>

typn
01-11-2011, 11:38 PM
<p>b&#224;i thơ "b&#224;n tay" kh&#244;ng c&#243; vần "ay" nhưng thiệt l&#224; hay, h&#226;m mộ &#244;ng nh&#224; thơ lắm thay! xin lỗi m&#236;nh t&#225;y m&#225;y, lấy b&#224;i thơ n&#224;y đem tặng, rồi nhận tự tay l&#224;m!</p>

Ricky
01-11-2011, 11:47 PM
<p>Thanks T&#253;p nh&#233; ! .... </p>