PDA

View Full Version : Xin mời Bình ...loạn !A25x
11-09-2008, 07:21 PM
<p><img height="206" width="586" alt="" src="/diendan/FileUpload/Image/evolution.jpg" /></p>

NgocThanh
11-09-2008, 11:19 PM
<p align="justify"><font face="Verdana" color="#000080" size="4"><em>A 25x ui ! C&#225;i n&#224;y tui kh&#243; b&#236;nh loạn qu&#225; h&#232;, thui cho tui qua b&#234;n kia tui b&#236;nh loạn nha. Ảnh b&#234;n kia vui hơn b&#234;n n&#224;y đ&#243;. M&#224; A 25x n&#224;y đ&#225;o để nhỉ t&#236;m đ&#226;u ra những ảnh thật..th&#250; vị gh&#234;. Cảm ơn nhen.<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /></em></font></p>

rachmatanva
11-09-2008, 11:57 PM
<p><font color="#ff0000" size="5">Lịch sử tiến h&#243;a của lo&#224;i .... khỉ</font></p>

Cogaidentuhomqua
12-09-2008, 01:00 AM
<p><img height="206" width="586" src="/diendan/FileUpload/Image/evolution(1).jpg" alt="" /></p>
<p>Phải thay h&#236;nh đổi dạng li&#234;n tục em mới được ... truy cập v&#224;o Vietgle đấy !</p>