PDA

View Full Version : Thơ Nhân mùa Vu Lanlamkhanh
15-08-2008, 10:05 PM
<p>H&#244;m nay l&#224; Ng&#224;y lễ Vu Lan. Ngồi c&#244;ng ty cả ng&#224;y chả đi ch&#249;a lễ Phật, cầu an cho mẹ được. Gởi mấy b&#224;i thơ vừa đọc được chia sẻ c&#249;ng mọi người.</p>
<p>Đ&#243;i l&#242;ng ăn nửa tr&#225;i sim</p>
<p>Uống nửa vốc nước đi t&#236;m, Mẹ ơi !</p>
<p>V&#244; t&#226;m c&#225;nh hạc lưng trời</p>
<p>Nh&#226;n gian sương kh&#243;i b&#243;ng người m&#249; phương</p>
<p> </p>
<p>R&#234;u phong lớp m&#225;i từ đường</p>
<p>Th&#226;m nghi&#234;m th&#226;n phụ trầm hương k&#237;nh thờ</p>
<p>Non cao tạo một b&#224;i thơ</p>
<p>Lệ trời sương giọi đẫm trời nh&#226;n sinh</p>
<p>(Thiền sư Minh Đức)</p>