PDA

View Full Version : KHỔ VÌ CÁI CHUYỆN VIẾT HOAbanhdacua
13-09-2008, 07:19 PM
<p>Đến l&#224; khổ c&#225;c b&#225;c ạ,</p>
<p>C&#225;i vấn đề viết hoa của m&#236;nh n&#243; cứ loạn bồ c&#224;o cả l&#234;n. C&#225;c b&#225;c n&#224;o bit nhiều về vụ n&#224;y cố vấn cho em c&#225;i.</p>
<p>Tại sao em thấy trong c&#225;i vấn đề viết hoa c&#225;i t&#234;n chức vụ học vị n&#243; cứ loạn cả l&#234;n, lúc th&#236; viết lúc th&#236; kh&#244;ng viết hoa.</p>
<p>V&#237; dụ như trong c&#225;c b&#225;o ghi Tiến sĩ Nguyễn Văn A, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn B</p>
<p>Nhưng cũng c&#243; lúc lại ghi &#244;ng tiến sĩ A, vị tổng cục trưởng đ&#227; ....</p>
<p>L&#224; sao ta?</p>
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/102.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/102.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/102.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/102.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/102.gif" /></p>

kiemkhach
13-09-2008, 07:38 PM
<p>Đệ cũng thấy nhiều người thắc mắc việc viết hoa của tiếng Việt. Nh&#236;n th&#236; rối rắm đấy nhưng đơn giản &#224;!</p>
<p>Hồi c&#242;n đi học chúng ta cũng đ&#227; được học về c&#225;c quy tắc viết hoa trong tiếng Việt nhưng vẫn cứ thấy sai đầy ra đấy. Tớ n&#243;i kh&#244;ng phải đụng chạm chứ chư huynh trong Vietgle sai nhiều &#224; nha!</p>
<p>N&#243;i c&#243; s&#225;ch m&#225;ch c&#243; chứng.... định ghi ra nhưng m&#224; th&#244;i. Đệ chỉ nhắc lại c&#225;i quy tắc c&#243; li&#234;n quan đến c&#226;u hỏi của huynh banhdacua trước đ&#227;. Nếu huynh n&#224;o c&#243; thắc mắc g&#236; về vấn đề viết hoa nữa th&#236; cứ hỏi để chúng ta cùng thảo luận. Nếu l&#224;m thế th&#236; sẽ nhớ l&#226;u v&#224; kh&#244;ng sai ch&#237;nh tả tiếng Việt nữa ha! Kh&#224; kh&#224;..<img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/21.gif" alt="" /></p>
<p>Như thế n&#224;y huynh Banhdacua ạ:</p>
<p>T&#234;n chức vụ, học vị chung kh&#244;ng viết hoa <br />
<br />
V&#237; dụ: tổng thống, chủ tịch, tổng b&#237; thư, đại sứ, th&#225;i th&#250;, tổng đốc, tiến sĩ, cử nh&#226;n, viện sĩ,... <br />
<br />
Viết hoa t&#234;n chức vụ, học vị chung trong trường hợp đi liền với t&#234;n người cụ thể : <br />
V&#237; dụ: Chủ tịch Hồ Ch&#237; Minh, Đại tướng V&#245; Nguy&#234;n Gi&#225;p, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn H, Gi&#225;m đốc Trần Văn B…

</p>
<p>C&#243; huynh đệ n&#224;o thắc mắc nữa th&#236; cùng thảo luận nha!</p>
<p><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /></p>

dohoibietboi
13-09-2008, 07:48 PM
<p>M&#236;nh đồng &#253; với &#253; kiến của bạn Kiemkhach. Th&#250; thực l&#224; thỉnh thoảng m&#236;nh cũng loạn cả l&#234;n. Nhưng đọc được &#253; kiến n&#224;y của bạn m&#236;nh sẽ nhớ v&#224; để &#253; hơn, cố gắng kh&#244;ng để sai nữa đ&#226;u. Cảm ơn bạn nhe!!!</p>

vntruongson
13-09-2008, 07:53 PM
<p>Tr&#234;n thời sự VTV lúc 19 giờ, để cho chắc ăn, c&#225;c p&#225;c l&#224;m truyền h&#236;nh nh&#224; m&#236;nh viết HOA** hết (như c&#225;i chữ HOA n&#224;y n&#224;y ! ). Đ&#243; c&#243; phải l&#224; c&#225;ch hay kh&#244;ng nhỉ ?</p>

ichangheo
13-09-2008, 08:01 PM
<p><br />
vntruongson<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table width="90%" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Tr&#234;n thời sự VTV lúc 19 giờ, để cho chắc ăn, c&#225;c p&#225;c l&#224;m truyền h&#236;nh nh&#224; m&#236;nh viết HOA** hết (như c&#225;i chữ HOA n&#224;y n&#224;y ! ). Đ&#243; c&#243; phải l&#224; c&#225;ch hay kh&#244;ng nhỉ ?</p>
<p>**</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/106.gif" />Tớ cũng thec mec c&#225;i vụ n&#224;y, ai bit chỉ giùm đ&#234;??!!!</p>
<p>**</p>

dohoibietboi
13-09-2008, 08:03 PM
<p><br>vntruongson<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>Tr&#234;n thời sự VTV lúc 19 giờ, để cho chắc ăn, c&#225;c p&#225;c l&#224;m truyền h&#236;nh nh&#224; m&#236;nh viết HOA** hết (như c&#225;i chữ HOA n&#224;y n&#224;y ! ). Đ&#243; c&#243; phải l&#224; c&#225;ch hay kh&#244;ng nhỉ ?</p>
<p></td></tr></table></p>
<p><font size="2">H&#236; h&#236;, c&#225;ch m&#224; bạn vntruongson đề cập th&#236; c&#243; vẻ an to&#224;n chứ m&#236;nh chưa thấy hay. Trong 1 văn bản m&#224; thỉnh thoảng c&#243; mấy c&#225;i "cục" viết hoa lổn nhổn thế trong mất thẩm mỹ kinh l&#234;n được &#225;. </font></p>

VNandVN
15-09-2008, 04:06 PM
<p><br>vntruongson<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>Tr&#234;n thời sự VTV lúc 19 giờ, để cho chắc ăn, c&#225;c p&#225;c l&#224;m truyền h&#236;nh nh&#224; m&#236;nh viết HOA** hết (như c&#225;i chữ HOA n&#224;y n&#224;y ! ). Đ&#243; c&#243; phải l&#224; c&#225;ch hay kh&#244;ng nhỉ ?</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>**Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch an to&#224;n nhất th&#236; đúng rồi , nhưng đ&#226;y cũng l&#224; c&#225;ch ... dở nhất ! Viết hoa hết như vậy th&#236; xem như mọi quy tắc về viết hoa đ&#227; bị x&#243;a bỏ. C&#225; m&#232; một lứa ! Tuy nhi&#234;n, cũng n&#234;n th&#244;ng cảm cho c&#225;c anh chị bi&#234;n tập truyền h&#236;nh ấy, họ phải chạy đua với thời gian, lại c&#242;n trăm ng&#224;n chuyện rắc rối kh&#225;c, đơn giản ho&#225; được c&#225;i g&#236; th&#236; cứ ... tuỳ tiện !</p>

matbiec
15-09-2008, 05:03 PM
<p><br>kiemkhach<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>Đệ cũng thấy nhiều người thắc mắc việc viết hoa của tiếng Việt. Nh&#236;n th&#236; rối rắm đấy nhưng đơn giản &#224;!</p>
<p>Hồi c&#242;n đi học chúng ta cũng đ&#227; được học về c&#225;c quy tắc viết hoa trong tiếng Việt nhưng vẫn cứ thấy sai đầy ra đấy. Tớ n&#243;i kh&#244;ng phải đụng chạm chứ chư huynh trong Vietgle sai nhiều &#224; nha!</p>
<p>Nếu huynh n&#224;o c&#243; thắc mắc g&#236; về vấn đề viết hoa nữa th&#236; cứ hỏi để chúng ta cùng thảo luận. Nếu l&#224;m thế th&#236; sẽ nhớ l&#226;u v&#224; kh&#244;ng sai ch&#237;nh tả tiếng Việt nữa ha! Kh&#224; kh&#224;..<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/21.gif" /></p>
<p>C&#243; huynh đệ n&#224;o thắc mắc nữa th&#236; cùng thảo luận nha!</p>
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /></p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Đệ đ&#226;y cũng c&#243; t&#237; thắc mắc mong mọi người chỉ gi&#225;o!</p>
<p>1. Từ chỉ phương hướng trong tiếng Việt như đ&#244;ng, t&#226;y, nam, bắc được viết hoa khi n&#224;o ạ? V&#236; đ&#244;i lúc đệ thấy n&#243; viết hoa, rồi lại kh&#244;ng, n&#234;n mơ hồ qu&#225;! </p>
<p>2. Đệ viết t&#234;n cơ quan tổ chức như thế n&#224;y đúng hay sai, v&#236; sao thế ạ: Ủy ban Nh&#226;n d&#226;n Th&#224;nh phố H&#224; Nội, Học viện ch&#237;nh trị quốc gia Hồ Ch&#237; Minh, trường Đại học b&#225;ch khoa Đ&#224; Nẵng...</p>
<p>Rối qu&#225; c&#225;c huynh ạ, mong mọi người chỉ gi&#225;o với!</p>
<p>Đa tạ, đa tạ</p>
<p><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" alt="" /></p>
<p>**</p>
<p>**</p>

nhimxu
15-09-2008, 08:53 PM
<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Tahoma"><font color="#ff0000">Đ&#226;y l&#224; nội dung của DỰ THẢO quy định về c&#225;ch viết hoa sắp đuợc ban h&#224;nh. Dự thảo n&#224;y đuợc nhiều nh&#224; Việt ngữ học nổi tiếng tham gia bi&#234;n soạn&g&#243;p &#253;. P&#224; kon m&#236;nh c&#243; thể kh&#244;ng h&#224;i l&#242;ng một số điểm nhưng đ&#243; l&#224; quy định chung. hihi. Nh&#237;m x&#249; tui chỉ g&#243;p vui được nhi&#234;u đ&#243; v&#236; đ&#226;y l&#224; lĩnh vực m&#236;nh kh&#244;ng chuy&#234;n.hihi</font><br />
<br />
<strong>TH&#212;NG TƯ <br />
Hướng dẫn viết hoa v&#224; phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng, thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra tiếng Việt trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước </strong><br />
<br />
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ng&#224;y 09/5/2003 của Ch&#237;nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&#224; cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; <br />
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ng&#224;y 08/4/2004 của Ch&#237;nh phủ về c&#244;ng t&#225;c văn thư; <br />
Bộ Nội vụ hướng dẫn quy tắc viết hoa, phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng v&#224; thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra tiếng Việt trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước. <br />
<br />
<strong>I. HƯỚNG DẪN CHUNG</strong> <br />
<strong><em>1. Phạm vi điều chỉnh </em></strong><br />
Th&#244;ng tư n&#224;y hướng dẫn quy tắc viết hoa, phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng v&#224; thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra tiếng Việt trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước. <br />
<strong><em>2. Đối tượng &#225;p dụng</em></strong> <br />
Th&#244;ng tư n&#224;y được &#225;p dụng đối với c&#225;c cơ quan Nh&#224; nước, c&#225;c tổ chức ch&#237;nh trị - x&#227; hội, tổ chức x&#227; hội, tổ chức x&#227; hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế Nh&#224; nước v&#224; đơn vị vũ trang nh&#226;n d&#226;n (sau đ&#226;y gọi chung l&#224; cơ quan, tổ chức). <br />
<strong><em>3. Nguy&#234;n tắc chung: </em></strong><br />
2.1.1. Viết hoa trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước phải đảm bảo c&#225;c y&#234;u cầu sau: <br />
- Đ&#250;ng c&#225;ch viết th&#244;ng dụng trong ch&#237;nh tả tiếng Việt phổ th&#244;ng; <br />
- Ph&#249; hợp với xu hướng viết hoa phổ biến trong x&#227; hội hiện nay v&#224; được c&#225;c nh&#224; ng&#244;n ngữ học Việt Nam chấp nhận tr&#234;n cơ sở hợp l&#253; v&#224; nhất qu&#225;n; <br />
- Giảm tối đa c&#225;c chữ viết hoa, ngoại trừ trường hợp v&#236; mục đ&#237;ch tu từ; <br />
- Thuận lợi cho việc ứng dụng c&#244;ng nghệ th&#244;ng tin v&#224;o c&#244;ng t&#225;c văn bản. <br />
2.1.2. Viết hoa chữ c&#225;i đầu của c&#225;c &#226;m tiết d&#249;ng biểu thị sự bắt đầu của một c&#226;u, c&#243; t&#225;c dụng ph&#226;n đoạn về mặt c&#250; ph&#225;p: <br />
- Sau dấu chấm c&#226;u (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!), dấu chấm lửng (…), sau dấu hai chấm, trong ngoặc k&#233;p (: “…”); <br />
- Sau dấu chấm phảy (;) xuống d&#242;ng trong trường hợp c&#225;c căn cứ để ra nghị định, quyết định. <br />
<strong>II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ</strong> <br />
<strong><em>2.1. Viết hoa t&#234;n người:</em></strong> <br />
- T&#234;n người Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, Trung Quốc (đọc theo &#226;m H&#225;n – Việt) bao gồm t&#234;n thật, t&#234;n tự, t&#234;n hiệu,... đều viết hoa tất cả c&#225;c chữ đầu của &#226;m tiết v&#224; kh&#244;ng d&#249;ng gạch nối. V&#237; dụ: Trần Quốc Tuấn; Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hi&#234;n. <br />
- Một số t&#234;n gọi vua ch&#250;a, quan lại, tr&#237; thức Việt Nam, Trung Quốc thời phong kiến được cấu tạo theo kiểu danh từ chung (đế vương, ho&#224;ng hậu, t&#244;ng, tổ, hầu, tử, phu tử, vv.) kết hợp với danh từ ri&#234;ng th&#236; viết hoa tất cả c&#225;c chữ đầu của &#226;m tiết, v&#237; dụ: Mai Hắc Đế, Đinh Ti&#234;n Ho&#224;ng, H&#249;ng Vương, Lạc Long Qu&#226;n, Bố C&#225;i Đại Vương, L&#234; Th&#225;i Tổ, L&#234; Th&#225;nh T&#244;ng, Ph&#249; Đổng Thi&#234;n Vương, Khổng Tử, La Sơn Phu Tử, v.v… <br />
- Một số t&#234;n người Việt Nam cấu tạo bằng một danh từ chung (v&#237; dụ: &#244;ng, b&#224;, th&#225;nh, cả hoặc từ chỉ học vị, chức tước, v. v...) kết hợp với một danh từ ri&#234;ng d&#249;ng để gọi, l&#224;m biệt hiệu,... th&#236; danh từ chung đ&#243; được viết hoa. V&#237; dụ: B&#224; Trưng, &#212;ng Gi&#243;ng, Cả Trọng, Đề Th&#225;m, L&#227;nh Cồ, Cử Trị, Ngh&#232; T&#226;n, Trạng Lường, Đồ Chiểu, T&#250; Xương, Đội Cấn, v. v... <br />
- T&#234;n người trong c&#225;c d&#226;n tộc thiểu số ở Việt Nam cũng viết hoa tất cả c&#225;c chữ đầu của &#226;m tiết v&#224; kh&#244;ng d&#249;ng gạch nối, V&#237; dụ: L&#242; Văn Bường, Gi&#224;ng A P&#225;o, Y Ni&#234;m, A Ma Pui, v. v... <br />
<strong><em>2.2. Viết hoa t&#234;n địa l&#253;</em></strong> <br />
2.3.1. T&#234;n địa l&#253; Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> v&#224; t&#234;n địa l&#253; đọc theo &#226;m H&#225;n - Việt viết hoa c&#225;c chữ đầu của &#226;m tiết v&#224; kh&#244;ng d&#249;ng gạch nối, v&#237; dụ: H&#224; Nội, Trung Quốc, Trường Giang, v.v... <br />
1.3.2. Địa danh Việt Nam cấu tạo bằng c&#225;ch kết hợp danh từ chung (biển, cửa, bến, vũng, lạch, v&#224;m, bu&#244;n, bản, v. v…) với danh từ ri&#234;ng (thường chỉ c&#243; một &#226;m tiết th&#236; viết hoa tất cả c&#225;c chữ đầu tạo n&#234;n địa danh đ&#243;, v&#237; dụ: Cửa L&#242;, Bến Ngh&#233;, Vũng T&#224;u, Lạch Trường, V&#224;m Cỏ, V&#224;m L&#225;ng, Bu&#244;n Hồ, Bản Keo, S&#243;c Trăng, v. v… <br />
2.3.3. T&#234;n địa l&#253; của c&#225;c d&#226;n tộc thiểu số Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> viết hoa theo tiếng Việt v&#224; trong từng trường hợp cụ thể c&#243; thể ghi ch&#250; t&#234;n d&#226;n tộc trong ngoặc đơn , v&#237; dụ: Đắc Lắc (Đăk Lăk), Bắc Cạn (Bắc Kạn). <br />
<strong><em>2.3. Từ chỉ phương hướng </em></strong>kết hợp với từ chỉ phương hướng hoặc một từ chung đơn tiết n&#224;o đ&#243; d&#249;ng để chỉ một v&#249;ng, một miền, một khu vực nhất định th&#236; viết hoa tất cả c&#225;c th&#224;nh phần của n&#243;, v&#237; dụ: T&#226;y Bắc Kỳ, Đ&#244;ng Nam Kỳ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc H&#224;, Nam H&#224;, Đ&#224;ng Trong, Đ&#224;ng Ngo&#224;i, Đ&#244;ng Nam Bộ, Trường Sơn T&#226;y, Bắc B&#225;n Cầu, Nam B&#225;n Cầu, Bắc Cực, Trung Phi, Cận Đ&#244;ng, khu Đ&#244;ng Bắc, v&#249;ng T&#226;y Nam, quan hệ Đ&#244;ng - T&#226;y, đối thoại Bắc - Nam, c&#225;c nước phương Đ&#244;ng, văn học phương T&#226;y, vv… <br />
<strong><em>2.4. T&#234;n c&#225;c tổ chức:</em></strong> <br />
- Viết hoa chữ c&#225;i đầu của &#226;m tiết đầu ti&#234;n v&#224; c&#225;c &#226;m tiết chỉ t&#237;nh chất, chức năng, nhiệm vụ tạo th&#224;nh t&#234;n ri&#234;ng của tổ chức. V&#237; dụ: Ch&#237;nh phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Khoa học X&#227; hội v&#224; Nh&#226;n văn, Đại học Quốc gia H&#224; Nội, Nh&#224; Xuất bản Từ điển b&#225;ch khoa, Đ&#224;i Truyền h&#236;nh Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đo&#224;n Thanh ni&#234;n Cộng sản Hồ Ch&#237; Minh, nước Cộng ho&#224; Hồi gi&#225;o Pakixtan, vv… <br />
<strong><em>2.5. T&#234;n gọi c&#225;c hu&#226;n chương, huy chương, danh hiệu vinh dự,... viết:</em></strong> <br />
hu&#226;n chương Độc lập, Sao v&#224;ng, Cờ đỏ, L&#234;nin, Hồ Ch&#237; Minh; hu&#226;n chương Qu&#226;n c&#244;ng, Chiến c&#244;ng, Kh&#225;ng chiến, Chiến sĩ vẻ vang; Kỷ niệm chương; Tổ quốc ghi c&#244;ng; Bảng v&#224;ng danh dự; giải thưởng Nh&#224; nước; danh hiệu Nghệ sĩ nh&#226;n d&#226;n, Nh&#224; gi&#225;o nh&#226;n d&#226;n, Thầy thuốc nh&#226;n d&#226;n, Anh h&#249;ng lao động, vv… <br />
<strong><em>2.6. T&#234;n chức vụ, học vị chung</em></strong> kh&#244;ng viết hoa, v&#237; dụ: tổng thống, chủ tịch, tổng b&#237; thư, đại sứ, th&#225;i th&#250;, tổng đốc, tiến sĩ, cử nh&#226;n, viện sĩ,... (trừ một số trường hợp đặc biệt v&#236; mục đ&#237;ch tu từ: viết hoa danh từ chỉ chức vụ cấp cao, v&#237; dụ: Chủ tịch Hồ Ch&#237; Minh, Đại tướng V&#245; Nguy&#234;n Gi&#225;p,…) <br />
<strong><em>2.7. Một số trường hợp kh&#225;c</em></strong> <br />
- Viết hoa một số danh từ chung để tỏ &#253; t&#244;n k&#237;nh như: Tổ quốc, Đảng, Ch&#237;nh phủ, Đại hội Đảng,… <br />
- Viết hoa t&#234;n c&#225;c ng&#224;y lễ lớn trong nước v&#224; quốc tế, v&#237; dụ: Quốc kh&#225;nh, Quốc tế lao động; <br />
- Từ chỉ số trong những đơn vị l&#224; t&#234;n gọi c&#225;c sự kiện lịch sử: kh&#244;ng viết bằng con số m&#224; viết bằng chữ hoa. V&#237; dụ: C&#225;ch mạng th&#225;ng T&#225;m, C&#225;ch mạng X&#227; hội chủ nghĩa th&#225;ng Mười. <br />
- T&#234;n c&#225;c t&#225;c phẩm, s&#225;ch b&#225;o, văn kiện,... để trong ngoặc k&#233;p v&#224; viết hoa như sau: <br />
+ Nếu t&#234;n người, t&#234;n địa l&#253;, t&#234;n triều đại,... d&#249;ng l&#224;m t&#234;n t&#225;c phẩm th&#236; viết hoa t&#234;n người, t&#234;n địa l&#253;, t&#234;n triều đại đ&#243;, v&#237; dụ: “Thạch Sanh”, “Hồ Ch&#237; Minh to&#224;n tập”, “Nghệ An” , “Lĩnh Nam ch&#237;ch qu&#225;i”, “Việt sử lược”, “Hậu H&#225;n thư”, “Tam Quốc ch&#237;”, vv… <br />
+ Ngo&#224;i c&#225;c trường hợp tr&#234;n, t&#234;n c&#225;c văn kiện của Đảng, Nh&#224; nước, c&#225;c t&#225;c phẩm ti&#234;u biểu chỉ viết hoa &#226;m tiết thứ nhất, v&#237; dụ: “L&#224;m g&#236;”, b&#225;o “Nh&#226;n d&#226;n”, tạp ch&#237; “Khảo cổ học”, “Dư địa ch&#237;”, “Hiến ph&#225;p nước Cộng ho&#224; X&#227; hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Luật tổ chức Quốc hội v&#224; Hội đồng Nh&#224; nước”, “Văn kiện Đảng to&#224;n tập”, v. v... <br />
- T&#234;n c&#225;c năm &#226;m lịch: viết hoa cả hai &#226;m tiết. V&#237; dụ: năm Kỷ Tỵ, C&#225;ch mạng T&#226;n Hợi, Cuộc ch&#237;nh biến Mậu Tuất, Tết Mậu Th&#226;n, v. v… <br />
- T&#234;n c&#225;c ng&#224;y tiết v&#224; ng&#224;y tết: viết hoa &#226;m tiết thứ nhất. V&#237; dụ: tiết Lập xu&#226;n, tiết Đại h&#224;n, tết Đoan ngọ, tết Trung thu, tết Nguy&#234;n đ&#225;n. <br />
- T&#234;n gọi một số thời kỳ lịch sử, sự kiện lịch sử c&#243; &#253; nghĩa quan trọng: viết hoa &#226;m tiết đầu. V&#237; dụ: thời kỳ Phục hưng, Chiến tranh thế giới I, phong tr&#224;o Cần vương, X&#244; viết Nghệ Tĩnh. <br />
- T&#234;n gọi c&#225;c t&#244;n gi&#225;o, gi&#225;o ph&#225;i viết bằng tiếng Việt hoặc H&#225;n - Việt: viết hoa tất cả c&#225;c chữ đầu của &#226;m tiết, v&#237; dụ: Tin L&#224;nh, Cơ Đốc, Thi&#234;n Ch&#250;a, Ho&#224; Hảo, Cao Đ&#224;i, B&#224; La M&#244;n, Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật T&#244;ng, Thiền T&#244;ng, v. v... (Lưu &#253;: Nho gi&#225;o, Thi&#234;n Ch&#250;a gi&#225;o, đạo Hồi, Hồi gi&#225;o); viết hoa t&#234;n c&#225;c ng&#224;y lễ t&#244;n gi&#225;o, v&#237; dụ: Phục sinh, Ch&#250;a gi&#225;ng sinh, Phật đản; <br />
- Viết hoa danh từ ri&#234;ng, v&#237; dụ: con dế m&#232;n v&#224; Dế M&#232;n phi&#234;u lưu k&#253;; phương t&#226;y (chỉ ph&#237;a mặt trời lặn) v&#224; phương T&#226;y (chỉ c&#225;c nước đế quốc) v&#224; danh từ chung đ&#227; ri&#234;ng h&#243;a, v&#237; dụ, B&#225;c (chỉ Hồ Chủ tịch), Đảng (chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam); <br />
- Viết hoa từ cần nhấn mạnh để nhấn mạnh, để l&#224;m nổi bật chủ đề, v&#237; dụ “C&#225;c ủy ban phải c&#243; s&#225;ng kiến để t&#236;m ra c&#225;ch l&#224;m được việc m&#224; kh&#244;ng mất l&#242;ng d&#226;n. Nhất l&#224; đối với chữ Cần, chữ Kiệm, chữ Hy Sinh, chữ C&#244;ng Bằng th&#236; c&#225;c c&#225;c ủy ban phải thực h&#224;nh trước, phải l&#224;m gương cho nh&#226;n d&#226;n” <br />
<strong>III. PHI&#202;N CHUYỂN T&#202;N RI&#202;NG V&#192; THUẬT NGỮ TIẾNG NƯỚC NGO&#192;I</strong> <br />
3.1. Nguy&#234;n tắc chung: phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i bằng c&#225;c &#226;m, vần v&#224; chữ Việt dựa v&#224;o c&#225;ch đọc trực tiếp của nguy&#234;n ngữ c&#243; thể biết được. Trường hợp chưa đọc được nguy&#234;n ngữ th&#236; phi&#234;n chuyển gi&#225;n tiếp qua ng&#244;n ngữ kh&#225;c. <br />
3.1.1. Đối với c&#225;c ng&#244;n ngữ c&#243; chữ viết d&#249;ng hệ thống chữ c&#225;i Latinh (Anh, Ph&#225;p, Đức, T&#226;y Ban Nha, Italia, v.v…): phi&#234;n &#226;m theo c&#225;ch đọc trực tiếp c&#225;c ng&#244;n ngữ đ&#243; k&#232;m theo ch&#250; th&#237;ch nguy&#234;n dạng t&#234;n gốc đặt giữa hai ngoặc đơn (hoặc c&#243; bảng đối chiếu k&#232;m theo). <br />
V&#237; dụ: Camagu&#226;y (T&#226;y Ban Nha: <st1:city w:st="on">Camaguey</st1:city>), th&#224;nh phố ở Cuba <br />
Aizơnac (Đức: <st1:city w:st="on">Eisenach</st1:city>), th&#224;nh phố ở Đức. <br />
Oelinhtơn (Anh: <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Wellington</st1:city></st1:place>), thủ đ&#244; của Niu Zil&#226;n. <br />
Vacsava (Ba Lan: Warszawa), thủ đ&#244; của Ba Lan. <br />
Oasinhtơn (Anh: <st1:place w:st="on"><st1:state w:st="on">Washington</st1:state></st1:place>), thủ đ&#244; của Hoa Kỳ. <br />
Clintơn J&#226;uzip Đ&#226;yvixơn (Anh: Clinton Joseph Davisson), nh&#224; vật l&#253; học Hoa Kỳ. <br />
3.1.2. Đối với c&#225;c ng&#244;n ngữ kh&#244;ng d&#249;ng hệ thống chữ c&#225;i Latinh như c&#225;c ng&#244;n ngữ Arập, Triều Ti&#234;n, L&#224;o: nếu chưa phi&#234;n &#226;m được theo c&#225;ch đọc trực tiếp th&#236; phi&#234;n &#226;m qua ng&#244;n ngữ trung gian (tuỳ theo ng&#244;n ngữ đ&#243; sử dụng tiếng Anh, Ph&#225;p hay tiếng kh&#225;c) k&#232;m theo ch&#250; th&#237;ch ng&#244;n ngữ trung gian giữa hai ngoặc đơn, v&#237; dụ Niu Đ&#234;li (Anh: New Delhi), thủ đ&#244; của Ấn Độ; hoặc phi&#234;n qua dạng Latinh của ng&#244;n ngữ đ&#243; (nếu c&#243;), v&#237; dụ Maxcat (Masqat), thủ đ&#244; của &#212;man (so s&#225;nh tiếng Ph&#225;p: Mascate). <br />
3.1.3. Đối với tiếng Nga: phi&#234;n &#226;m trực tiếp từ tiếng Nga, kh&#244;ng nhược ho&#225; lược bỏ trọng &#226;m. V&#237; dụ: L&#244;m&#244;n&#244;x&#244;p M.V. (Ломоносов M.B.) Tatiana (Татяна) <br />
3.1.4. Đối với tiếng H&#225;n: phi&#234;n &#226;m theo &#226;m H&#225;n - Việt (c&#243; ch&#250; th&#237;ch &#226;m dạng Latinh của chữ H&#225;n). V&#237; dụ: Đỗ Phủ (Du Fu), Bắc Kinh (<st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Beijing</st1:place></st1:city>). <br />
Một số trường hợp kh&#244;ng đọc theo &#226;m H&#225;n - Việt th&#236; phi&#234;n theo &#226;m dạng Latinh của tiếng H&#225;n. V&#237; dụ: Alasan (Alashan), sa mạc ở ph&#237;a Bắc Trung Quốc. <br />
3.1.5. Đối với t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i đ&#227; quen d&#249;ng (nhất l&#224; phi&#234;n theo &#226;m H&#225;n - Việt) th&#236; giữ nguy&#234;n. V&#237; dụ: Ph&#225;p, Anh, Mỹ, Thuỵ Sĩ, T&#226;y Ban Nha, Kim Nhật Th&#224;nh,… <br />
Tuy nhi&#234;n nếu c&#243; những thay đổi mới về t&#234;n ri&#234;ng theo hướng phi&#234;n &#226;m gần với nguy&#234;n ngữ (hoặc nước đ&#243; đ&#227; thay đổi t&#234;n gọi) th&#236; sẽ phi&#234;n &#226;m t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i theo c&#225;ch mới, c&#243; ch&#250; th&#237;ch nguy&#234;n ngữ v&#224; t&#234;n gọi cũ đặt trong ngoặc đơn. V&#237; dụ: &#212;xtr&#226;ylia (cũ: &#218;c); Italia (cũ: &#221;); Myanma (cũ: Miến Điện); Đ&#244;n Kih&#244;t&#234; (cũ: Đ&#244;ng Kis&#244;t). <br />
3.2. Viết t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i bằng chữ Việt: viết liền c&#225;c &#226;m tiết theo đơn vị từ, trừ một số trường hợp đặc biệt viết rời d&#249;ng dấu gạch nối giữa c&#225;c &#226;m tiết (v&#237; dụ: Lu-i = Louis), kh&#244;ng đ&#225;nh dấu thanh điệu của tiếng Việt. <br />
V&#237; dụ: G&#244;xen Xanvađo Alienđ&#234; (T&#226;y Ban Nha: Gossen Salvador Allende); Hainơrich Bruyninh (Đức: Heinrich Bruning). <br />
3.3. Bổ sung một số &#226;m v&#224; tổ hợp phụ &#226;m đầu từ, đầu &#226;m tiết để phi&#234;n chuyển <br />
3.3.1. Cấu tạo tổ hợp phụ &#226;m đầu &#226;m tiết gồm 2 phụ &#226;m: br, khr, xc, đr, v. v… V&#237; dụ: Đruy&#244;ng (Ph&#225;p: Druon); Xcaclati (Italia: Scarlatti). <br />
3.3.2. C&#225;c phụ &#226;m cuối vần, cuối từ vẫn giữ nguy&#234;n c&#225;c phụ &#226;m cuối tiếng Việt: n, m, p, l, c, ch, ng, nh, t. V&#237; dụ: Mađrit (T&#226;y Ban Nha: <st1:place w:st="on"><st1:state w:st="on">Madrid</st1:state></st1:place>); Aptali&#244;ng (Ph&#225;p: Aftalion). <br />
3.3.3. Sử dụng bốn chữ c&#225;i F, J, W, Z (f, j, w, z) để: <br />
- Viết c&#225;c đơn vị đo lường, c&#225;c k&#253; hiệu quốc tế trong ho&#225; học v&#224; khoa học tự nhi&#234;n, t&#234;n viết tắt c&#225;c tổ chức quốc tế. V&#237; dụ: W = Oat, J = Jun, Fe = Sắt, WTO = Tổ chức Thương mại Thế giới. <br />
- Phi&#234;n &#226;m t&#234;n ri&#234;ng (t&#234;n người, t&#234;n địa l&#253;) nước ngo&#224;i. V&#237; dụ: Frăngxoa Bus&#234; (Ph&#225;p: Fran&#231;ois Bouchet), J&#234;m Biucanơn (Anh: James Buchanan). <br />
3.4. C&#225;c cặp chữ c&#225;i i v&#224; y; ph v&#224; f; j v&#224; gi đều được d&#249;ng để phi&#234;n &#226;m căn cứ v&#224;o nguy&#234;n ngữ: nguy&#234;n ngữ d&#249;ng chữ c&#225;i n&#224;o th&#236; chuyển sang tiếng Việt d&#249;ng chữ c&#225;i tương ứng. <br />
3.5. Một số trường hợp th&#234;m ơ, v&#237; dụ: Marơ (Marr), Tơroa (Troie). <br />
3.6. Thuật ngữ gốc tiếng nước ngo&#224;i cũng được phi&#234;n chuyển theo c&#225;c nguy&#234;n tắc tr&#234;n. Viết liền tr&#225;nh việc d&#249;ng gạch nối, nhưng c&#225;c &#226;m tiết vẫn phải theo kết cấu ngữ &#226;m Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, như atm&#244;tphe, ax&#234;tilen, p&#244;livitamin, nơtơr&#244;n, kil&#244;gam, milimet. Trong từng chuy&#234;n ng&#224;nh v&#224; li&#234;n ng&#224;nh cần sử dụng thuật ngữ đ&#227; d&#249;ng thống nhất.</font></p>

hadiep
15-09-2008, 09:49 PM
<p><br>Nhimxu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p class="MsoNormal"><font face="Tahoma" size="3"><font color="#ff0000">Đ&#226;y l&#224; nội dung của DỰ THẢO quy định về c&#225;ch viết hoa sắp đuợc ban h&#224;nh. Dự thảo n&#224;y đuợc nhiều nh&#224; Việt ngữ học nổi tiếng tham gia bi&#234;n soạn&g&#243;p &#253;. P&#224; kon m&#236;nh c&#243; thể kh&#244;ng h&#224;i l&#242;ng một số điểm nhưng đ&#243; l&#224; quy định chung. hihi. Nh&#237;m x&#249; tui chỉ g&#243;p vui được nhi&#234;u đ&#243; v&#236; đ&#226;y l&#224; lĩnh vực m&#236;nh kh&#244;ng chuy&#234;n.hihi</font><br />
<br />
<strong>TH&#212;NG TƯ <br />
Hướng dẫn viết hoa v&#224; phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng, thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra tiếng Việt trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước </strong><br />
<br />
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ng&#224;y 09/5/2003 của Ch&#237;nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&#224; cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; <br />
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ng&#224;y 08/4/2004 của Ch&#237;nh phủ về c&#244;ng t&#225;c văn thư; <br />
Bộ Nội vụ hướng dẫn quy tắc viết hoa, phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng v&#224; thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra tiếng Việt trong văn bản quản l&#253; nh&#224; nước. <br />
<br />
...</font></p>
<p class="MsoNormal"><font face="Tahoma" size="3"><br />
<strong>III. PHI&#202;N CHUYỂN T&#202;N RI&#202;NG V&#192; THUẬT NGỮ TIẾNG NƯỚC NGO&#192;I</strong> <br />
3.1. Nguy&#234;n tắc chung: phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i bằng c&#225;c &#226;m, vần v&#224; chữ Việt dựa v&#224;o c&#225;ch đọc trực tiếp của nguy&#234;n ngữ c&#243; thể biết được. Trường hợp chưa đọc được nguy&#234;n ngữ th&#236; phi&#234;n chuyển gi&#225;n tiếp qua ng&#244;n ngữ kh&#225;c. <br />
3.1.1. Đối với c&#225;c ng&#244;n ngữ c&#243; chữ viết d&#249;ng hệ thống chữ c&#225;i Latinh (Anh, Ph&#225;p, Đức, T&#226;y Ban Nha, Italia, v.v…): phi&#234;n &#226;m theo c&#225;ch đọc trực tiếp c&#225;c ng&#244;n ngữ đ&#243; k&#232;m theo ch&#250; th&#237;ch nguy&#234;n dạng t&#234;n gốc đặt giữa hai ngoặc đơn (hoặc c&#243; bảng đối chiếu k&#232;m theo). <br />
V&#237; dụ: Camagu&#226;y (T&#226;y Ban Nha: <st1:city w:st="on">Camaguey</st1:city>), th&#224;nh phố ở Cuba <br />
Aizơnac (Đức: <st1:city w:st="on">Eisenach</st1:city>), th&#224;nh phố ở Đức. <br />
Oelinhtơn (Anh: <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Wellington</st1:city></st1:place>), thủ đ&#244; của Niu Zil&#226;n. <br />
Vacsava (Ba Lan: Warszawa), thủ đ&#244; của Ba Lan. <br />
Oasinhtơn (Anh: <st1:place w:st="on"><st1:state w:st="on">Washington</st1:state></st1:place>), thủ đ&#244; của Hoa Kỳ. <br />
Clintơn J&#226;uzip Đ&#226;yvixơn (Anh: Clinton Joseph Davisson), nh&#224; vật l&#253; học Hoa Kỳ. <br />
3.1.2. Đối với c&#225;c ng&#244;n ngữ kh&#244;ng d&#249;ng hệ thống chữ c&#225;i Latinh như c&#225;c ng&#244;n ngữ Arập, Triều Ti&#234;n, L&#224;o: nếu chưa phi&#234;n &#226;m được theo c&#225;ch đọc trực tiếp th&#236; phi&#234;n &#226;m qua ng&#244;n ngữ trung gian (tuỳ theo ng&#244;n ngữ đ&#243; sử dụng tiếng Anh, Ph&#225;p hay tiếng kh&#225;c) k&#232;m theo ch&#250; th&#237;ch ng&#244;n ngữ trung gian giữa hai ngoặc đơn, v&#237; dụ Niu Đ&#234;li (Anh: New Delhi), thủ đ&#244; của Ấn Độ; hoặc phi&#234;n qua dạng Latinh của ng&#244;n ngữ đ&#243; (nếu c&#243;), v&#237; dụ Maxcat (Masqat), thủ đ&#244; của &#212;man (so s&#225;nh tiếng Ph&#225;p: Mascate). <br />
3.1.3. Đối với tiếng Nga: phi&#234;n &#226;m trực tiếp từ tiếng Nga, kh&#244;ng nhược ho&#225; lược bỏ trọng &#226;m. V&#237; dụ: L&#244;m&#244;n&#244;x&#244;p M.V. (Ломоносов M.B.) Tatiana (Татяна) <br />
3.1.4. Đối với tiếng H&#225;n: phi&#234;n &#226;m theo &#226;m H&#225;n - Việt (c&#243; ch&#250; th&#237;ch &#226;m dạng Latinh của chữ H&#225;n). V&#237; dụ: Đỗ Phủ (Du Fu), Bắc Kinh (<st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Beijing</st1:place></st1:city>). <br />
Một số trường hợp kh&#244;ng đọc theo &#226;m H&#225;n - Việt th&#236; phi&#234;n theo &#226;m dạng Latinh của tiếng H&#225;n. V&#237; dụ: Alasan (Alashan), sa mạc ở ph&#237;a Bắc Trung Quốc. <br />
3.1.5. Đối với t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i đ&#227; quen d&#249;ng (nhất l&#224; phi&#234;n theo &#226;m H&#225;n - Việt) th&#236; giữ nguy&#234;n. V&#237; dụ: Ph&#225;p, Anh, Mỹ, Thuỵ Sĩ, T&#226;y Ban Nha, Kim Nhật Th&#224;nh,… <br />
Tuy nhi&#234;n nếu c&#243; những thay đổi mới về t&#234;n ri&#234;ng theo hướng phi&#234;n &#226;m gần với nguy&#234;n ngữ (hoặc nước đ&#243; đ&#227; thay đổi t&#234;n gọi) th&#236; sẽ phi&#234;n &#226;m t&#234;n ri&#234;ng nước ngo&#224;i theo c&#225;ch mới, c&#243; ch&#250; th&#237;ch nguy&#234;n ngữ v&#224; t&#234;n gọi cũ đặt trong ngoặc đơn. V&#237; dụ: &#212;xtr&#226;ylia (cũ: &#218;c); Italia (cũ: &#221;); Myanma (cũ: Mi

gogo1
15-09-2008, 09:56 PM
<p><font color="#800000" size="4">Bạn Hadiep đ&#227; viết:</font></p>
<p>"<font color="#800000" size="4">Tớ xin tr&#237;ch một phần trong Th&#244;ng tư n&#224;y, đ&#243; l&#224;** </font><font face="Tahoma" color="#800000" size="4"><strong>PHI&#202;N CHUYỂN T&#202;N RI&#202;NG V&#192; THUẬT NGỮ TIẾNG NƯỚC NGO&#192;I, </strong>để đề cập đến một vấn đề đang được nhiều người tranh luận: "c&#243; n&#234;n phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng v&#224; thuật thuật ngữ nước ngo&#224;i hay kh&#244;ng?"</font></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">Theo c&#225;c bạn, c&#243; n&#234;n kh&#244;ng nhỉ?"</font></p>
<p>Vậy m&#236;nh xin bon chen một t&#237;. Ch&#250;ng ta cũng n&#234;n phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng v&#224; thuật ngữ tiếng nước ngo&#224;i ra Tiếng Việt, v&#236; điều đ&#243; thể hiện khả năng vay mượn kh&#244;ng m&#225;y m&#243;c của tiếng Việt ta. Nhưng để tr&#225;nh hiểu nhầm trong việc phi&#234;n chuyển, th&#236; n&#234;n mở ngoặc v&#224; để t&#234;n theo tiếng gốc của t&#234;n được phi&#234;n chuyển. V&#237; dụ: Michael c&#243; thể phi&#234;n theo hai kiểu:</p>
<p>1. Maikồ (theo tiếng Anh);</p>
<p>2. Misen (theo tiếng Đức );</p>
<p>trong cả hai trường hợp tr&#234;n đều n&#234;n mở ngoặc đơn ra v&#224; ghi lại t&#234;n gốc, như vậy vừa tr&#225;nh hiểu người n&#224;y sang người kh&#225;c, m&#224; ngay những người kh&#244;ng biết g&#236; về ngoại ngữ vẫn c&#243; thể đọc được (gần đ&#250;ng ) t&#234;n của người n&#224;y.<font color="#0000ff" size="4"></font></p>

yoyolover
15-09-2008, 10:24 PM
<p><font color="#0000ff" size="4">Chuyện viết hoa hay phi&#234;n &#226;m l&#224; chuyện d&#224;i nhiều tập, hiện nay vẫn chưa thống nhất, mỗi nơi c&#243; quy định ri&#234;ng của m&#236;nh. N&#224;y nh&#233;, c&#244;ng ty tớ th&#236; kh&#244;ng viết hoa phương hướng (ph&#237;a Bắc, ph&#237;a Đ&#244;ng, t&#226;y bắc - đ&#244;ng nam...) nhưng c&#244;ng ty bạn tớ lại bắt buộc viết hoa (ph&#237;a T&#226;y, ph&#237;a Đ&#244;ng, Đ&#244;ng Nam - T&#226;y Bắc...) </font></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">C&#242;n chuyện phi&#234;n &#226;m th&#236; theo tớ biết c&#225;c b&#225;o**đ&#224;i hiện nay đều để nguy&#234;n tiếng nước ngo&#224;i (trừ b&#225;c b&#225;o Nh&#226;n d&#226;n phi&#234;n &#226;m đọc nghe rất b&#249;n cười). Nhưng m&#224;, đ&#226;u phải ai cũng b&#237;t tiếng nước ngo&#224;i đ&#226;u n&#234;n đ&#244;i khi chả nhớ dc. Tớ cũng kh&#244;ng nhớ**được nữa l&#224;. <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" /></font></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">M&#224; nhớ cả c&#225;i th&#244;ng tư của Nh&#237;m x&#249; cũng mệt qu&#225; (đọc tớ hoa cả mắt). Tớ thấy ai cũng viết theo th&#243;i quen, chả c&#243; quy tắt g&#236; cả. <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" /></font></p>

yoyolover
15-09-2008, 10:27 PM
<p>Xin lỗi mọi người, tớ lại nhầm vụ viết hoa trong c&#225;i v&#237; dụ của tớ ấy. C&#244;ng ty tớ viết l&#224; ph&#237;a bắc, ph&#237;a đ&#244;ng, ph&#237;a t&#226;y... c&#242;n c&#244;ng ty bạn tớ viết l&#224; ph&#237;a Bắc, ph&#237;a Đ&#244;ng, ph&#237;a T&#226;y.</p>

meilidetonghua
16-09-2008, 12:47 AM
<p>Nh&#237;m Xù bảo c&#225;i kia mới l&#224; DỰ THẢO th&#236; c&#243; nghĩa l&#224; chưa chắc chắn mọi người phải tu&#226;n theo. Cẩn thận kẻo chúng ta lại "nhanh một t&#237; " giống với c&#225;c p&#225;c tổ chức thi Hoa hậu VN đ&#243;. C&#242;n viết chữ nước ngo&#224;i th&#236; theo m&#236;nh: Ngoại trừ những từ ngữ qu&#225; quen thuộc như Anh, Ph&#225;p, &#221;, Mỹ, ... ra th&#236; n&#234;n viết y chang bản gốc. Bạn c&#243; cảm thấy kh&#243; chịu kh&#244;ng khi họ viết t&#234;n m&#236;nh bằng tiếng của họ m&#224; lại viết sai ? Viết sai t&#234;n người kh&#225;c dễ d&#224;ng bị cho l&#224; thiếu t&#244;n trọng những người mang t&#234;n ấy. Th&#237;ch thú l&#224;m sao khi bạn t&#234;n l&#224; Mỹ Dung v&#224; được người Anh viết đúng l&#224; Mỹ Dung. Nhưng nếu một ng&#224;y đẹp trời, họ kh&#244;ng viết dấu ng&#227; trong t&#234;n của bạn: My Dung , rồi họ nhận ra c&#225;i g&#236; đ&#243; v&#224; cười cợt** bạn (m&#224; c&#225;i n&#224;y dễ xảy ra lắm !), th&#236; thật tức chết đi được phải kh&#244;ng ?</p>
<p>(bạn tự t&#236;m hiểu tại sao họ lại cười chữ My Dung nh&#233; ! )</p>

matbiec
17-09-2008, 05:54 PM
<p><br>yoyolover<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">Chuyện viết hoa hay phi&#234;n &#226;m l&#224; chuyện d&#224;i nhiều tập, hiện nay vẫn chưa thống nhất, mỗi nơi c&#243; quy định ri&#234;ng của m&#236;nh. N&#224;y nh&#233;, c&#244;ng ty tớ th&#236; kh&#244;ng viết hoa phương hướng (ph&#237;a Bắc, ph&#237;a Đ&#244;ng, t&#226;y bắc - đ&#244;ng nam...) nhưng c&#244;ng ty bạn tớ lại bắt buộc viết hoa (ph&#237;a T&#226;y, ph&#237;a Đ&#244;ng, Đ&#244;ng Nam - T&#226;y Bắc...) </font></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">C&#242;n chuyện phi&#234;n &#226;m th&#236; theo tớ biết c&#225;c b&#225;o**đ&#224;i hiện nay đều để nguy&#234;n tiếng nước ngo&#224;i (trừ b&#225;c b&#225;o Nh&#226;n d&#226;n phi&#234;n &#226;m đọc nghe rất b&#249;n cười). Nhưng m&#224;, đ&#226;u phải ai cũng b&#237;t tiếng nước ngo&#224;i đ&#226;u n&#234;n đ&#244;i khi chả nhớ dc. Tớ cũng kh&#244;ng nhớ**được nữa l&#224;. <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/20.gif" alt="" /></font></p>
<p><font color="#0000ff" size="4">M&#224; nhớ cả c&#225;i th&#244;ng tư của Nh&#237;m x&#249; cũng mệt qu&#225; (đọc tớ hoa cả mắt). Tớ thấy ai cũng viết theo th&#243;i quen, chả c&#243; quy tắt g&#236; cả. <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/2.gif" alt="" /></font></p>
<p></td></tr></table></p>
<p><font color="#800000" size="4">N&#243;i như bạn yoyolover th&#236; quả l&#224; PH&#201;P VUA THU LỆ L&#192;NG rồi <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/105.gif" alt="" /></font></p>
<p><font color="#800000" size="4">Bạn ui, đ&#227; l&#224; luật th&#236; phải theo, kh&#244;ng thể n&#243;i l&#224; th&#243;i quen r&#249;i th&#236; viết chẳng c&#243; quy tắc g&#236; cả l&#224; được. N&#243;i thế th&#236; ra luật l&#224;m g&#236;? </font></p>
<p><font color="#800000" size="4">Khi bạn đi học, bạn thit viết sao th&#236; viết &#224;? M&#224; c&#244;ng ty n&#224;o lại quy định thế nhỉ? </font></p>
<p><font color="#800000" size="4">Tuy n&#243; chỉ mới l&#224; dự thảo, tạm thời nhưng trong c&#225;c văn bản nh&#224; nước đều phải theo đấy c&#225;c bạn ạ! </font></p>
<p><font color="#800000" size="4">C&#242;n vấn đề phi&#234;n &#226;m tiếng nước ngo&#224;i &#237; m&#224;, tớ thấy b&#226;y giờ l&#224; thời đại ti&#234;n tiến r&#249;i, hội nhập r&#249;i, tham gia WTO r&#249;i m&#224; cứ phi&#234;n ra nh&#236;n thấy thế n&#224;o &#237;. Tớ nhớ c&#243; lần, tớ l&#224;m b&#224;i thi tiếng Anh m&#224; kh&#244;ng viết ch&#237;nh x&#225;c t&#234;n của một nước (do l&#250;c trước cứ viết theo lối phi&#234;n &#226;m).</font><font color="#800000"> <font size="4">M&#224; tớ thấy kh&#244;ng ri&#234;ng tớ, những người c&#249;ng lứa với tớ cũng bị ảnh hưởng c&#225;ch viết phi&#234;n &#226;m như vậy n&#234;n cũng bị giống vậy. Hic hic hic <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/17.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/17.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/17.gif" alt="" /></font></font></p>
<p><font color="#800000" size="4">Theo tớ, ch&#250;ng ta kh&#244;ng n&#234;n phi&#234;n &#226;m như thế.</font></p>
<p>**</p>
<p>**</p>
<p>**</p>

harrybotbeo
10-10-2008, 12:49 AM
<table height="528" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="748" id="Newsdetail1_tblDetail">
<tbody>
<tr class="RelativeArticle_Header">
<td valign="middle"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" class="New"><font color="#0000ff" size="3"><em>Thấy c&#225;c bạn trao đổi h&#224;o hứng qu&#225;, cho m&#236;nh g&#243;p một b&#224;i viết vừa t&#236;nh cờ đọc được c&#243; li&#234;n quan đến vấn đề n&#224;y nh&#233;! </em></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td class="New">
<div align="justify">
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal" />
<table height="44" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="733" id="Newsdetail1_tblDetail">
<tbody>
<tr class="RelativeArticle_Header">
<tr class="RelativeArticle_Header">
<td valign="middle"><strong><font color="#800000" size="3">LỊCH SỬ V&#192; THỰC TIỄN PHI&#202;N CHUYỂN T&#202;N RI&#202;NG TIẾNG NƯỚC NGO&#192;I SANG TIẾNG VIỆT</font></strong></td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Ng&#244;n ngữ - tiếng n&#243;i v&#224; chữ viết l&#224; vốn qu&#253; của mỗi d&#226;n tộc, l&#224; một trong những tiền đề h&#236;nh th&#224;nh v&#224; ph&#225;t triển của một d&#226;n tộc, l&#224; th&#224;nh phần ti&#234;u biểu nhất của văn ho&#225; d&#226;n tộc. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Lịch sử chữ viết của tiếng Việt kh&#244;ng được l&#226;u đời như một số d&#226;n tộc kh&#225;c: ta c&#243; chữ N&#244;m từ thế kỉ XIII - XV, chữ Latinh ho&#225; từ thế kỉ XVII, chữ Quốc ngữ bắt đầu dạy trong nh&#224; trường từ năm 1919, Việt ho&#225; (tạm gọi như vậy) t&#234;n gọi nước ngo&#224;i mới được gi&#224; nửa thế kỉ. Do đ&#243;, khi gặp những t&#234;n ri&#234;ng v&#224; những thuật ngữ c&#243; nguồn gốc nước ngo&#224;i, mỗi người lại c&#243; c&#225;ch viết kh&#225;c nhau như phi&#234;n &#226;m, chuyển tự, giữ nguy&#234;n ngữ hay s&#225;ng tạo một t&#234;n gọi bằng tiếng Việt. Đ&#226;y l&#224; một việc những người viết s&#225;ch, b&#225;o gặp phải thường xuy&#234;n, m&#224; xử l&#237; như thế n&#224;o - thật kh&#244;ng đơn giản, cho đến nay vẫn c&#242;n tranh c&#227;i, nhiều khi kh&#225; gay gắt. <o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Trong phi&#234;n &#226;m cũng c&#243; những c&#225;ch giải quyết kh&#244;ng giống nhau, viết t&#225;ch ra hay viết liền c&#225;c &#226;m tiết, c&#243; sử dụng hay kh&#244;ng c&#225;c con chữ F, J, W, Z kh&#244;ng c&#243; trong bảng chữ c&#225;i tiếng Việt, c&#243; được đưa v&#224;o kh&#244;ng c&#225;c tổ hợp phụ &#226;m kh&#244;ng c&#243; trong ch&#237;nh tả tiếng Việt như bl, br, cl, cr, đr, gl, gr, vl v&#224; vr trước nguy&#234;n &#226;m; kh, ph, th, s v&#224; x trước phụ &#226;m, vv.<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Tiếng n&#243;i tr&#234;n thế giới rất đa dạng, c&#243; những tiếng rất gần với tiếng Việt c&#243; thể phi&#234;n &#226;m được dễ d&#224;ng; nhưng cũng c&#243; những tiếng rất kh&#225;c, c&#243; nhiều &#226;m kh&#244;ng c&#243; trong tiếng Việt n&#234;n việc phi&#234;n &#226;m rất kh&#243; khăn. Bảng k&#237; hiệu phi&#234;n &#226;m quốc tế (IPA) sử dụng đến 118 k&#237; hiệu để phi&#234;n &#226;m c&#225;c ng&#244;n ngữ tr&#234;n thế giới trong khi chữ Quốc ngữ chỉ c&#243; 29 chữ c&#225;i để phi&#234;n &#226;m tiếng Việt. Do đ&#243;, phi&#234;n &#226;m chỉ c&#243; thể đạt được chuẩn tương đối.<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><font color="#ff0000" size="4"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Việc phi&#234;n chuyển tiếng nước ngo&#224;i sang tiếng Việt một c&#225;ch khoa học, hợp l&#237;, thống nhất l&#224; một y&#234;u cầu bức b&#225;ch nhằm ph&#225;t triển tiếng Việt, đ&#225;p ứng đ&#242;i hỏi của c&#244;ng cuộc ph&#225;t triển đất nước, mở cửa, hội nhập. </span></font></em></strong></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><font color="#0000ff"><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Nh&#226;n dịp n&#224;y, Ban bi&#234;n tập trang Web B&#225;ch khoa to&#224;n thư Việt Nam đ&#227; tr&#237;ch r&#250;t t&#234;n ri&#234;ng tiếng nước ngo&#224;i của c&#225;c nh&#226;n vật v&#224; địa danh xuất hiện trong nội dung của 4 tập Từ điển B&#225;ch khoa Việt Nam v&#224; bi&#234;n tập th&#224;nh 2 bộ tra cứu tổng hợp 2 chiều (Phi&#234;n &#226;m - nguy&#234;n ngữ v&#224; nguy&#234;n ngữ - phi&#234;n &#226;m) để bạn đọc trong v&#224; ngo&#224;i nước tham khảo, sử dụng v&#224; g&#243;p &#253; kiến xung quanh việc chuẩn ho&#225; c&#225;ch phi&#234;n chuyển t&#234;n ri&#234;ng tiếng nước ngo&#224;i sang tiếng Việt.</span></em></font></strong><strong><em><font color="#ff0000" size="4" /></em></strong></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><font color="#ff0000" size="4" /></em></strong><font color="#0000ff" /></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font color="#0000ff"><em>Theo B&#225;ch khoa to&#224;n thư Việt Nam</em></font></p>
<p style="margin-top: 4pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"> </p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>