PDA

View Full Version : " PHONG CÁCH ...XÌ TAI ... ! "A25x
15-09-2008, 10:13 PM
<p><img height="287" width="402" alt="" src="/diendan/FileUpload/Image/funny.jpg" /></p>

Kim sieu quan
15-09-2008, 10:37 PM
<p align="justify"><font face="Verdana" color="#800000" size="3"><em>Phải c&#244;ng nhận c&#225;i p&#225;c A25x n&#224;y c&#243; nhiều ảnh b&#236;nh..loạn &#225;c thiệt nhen nhưng sao p&#225;c kh&#244;ng chịu qua chấm điểm v&#224; trao qu&#224; cho mấy p&#225;c b&#236;nh..loạn ảnh của p&#225;c vẫn c&#242;n k&#236;a...Th&#244;i A25x ơi, p&#225;c n&#234;n qua trao qu&#224; đi kẻo p&#224; kon kiện p&#225;c l&#224; gửi ảnh xong chả trao qu&#224; g&#236;, kh&#244;ng c&#243; g&#236; khuyến kh&#237;ch động vi&#234;n cả th&#236; ai b&#236;nh loạn nữa n&#224;o.<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/12.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/12.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/12.gif" /></em></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana" color="#800000" size="3"><em>Mong p&#225;c A25x nhanh nhanh trao qu&#224; nh&#233; ! <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/35.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/35.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/35.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/35.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/35.gif" /></em></font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana" color="#800000" size="3"><em>H&#224; hộp gh&#234; chả biết m&#236;nh c&#243;...tr&#250;ng c&#226;u b&#236;nh loạn ảnh n&#224;o kh&#244;ng nhỉ? <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/63.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/63.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/63.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/63.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/63.gif" /></em></font></p>

A25x
15-09-2008, 11:06 PM
<p>C&#243; thưởng, c&#243; thưởng .... !**** Đang chờ c&#226;u ...b&#236;nh loạn hay đấy chứ ...</p>