PDA

View Full Version : IELTS - Tips to prepare for IELTSngongvang
25-11-2011, 09:08 PM
IELTS</SPAN></SPAN>
(Source: </SPAN>http://www.aippg.com/ielts/strategies%20for%20ielts.htm</SPAN> (http://www.aippg.com/ielts/strategies%20for%20ielts.htm))</SPAN></SPAN>


The International English Language Testing System (IELTS)</SPAN> is a usual entrance requirement by British, Australian, New Zealand and Canadian universities and for secondary, vocational and training programs. Now increasingly American universities have started accepting valid scores in this exam.</SPAN></SPAN>

Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) là yêu cầu đầu vào theo thông lệ của các trường đại học ở Anh, Úc, Niu Di - lân và Ca - na - đa và kế đến là dành cho các chương trình đào tạo hướng nghiệp. Ngày nay, ngày càng có nhiều trường đại học ở Mỹ bắt đầu chấp nhận số điểm hợp lệ của kỳ thi này. </SPAN></SPAN>


IELTS</SPAN> is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. Tests are administered at accredited Test Centers throughout the world - there are currently more than 300 Centers, in over 120 countries. </SPAN></SPAN>

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của thí sinh có nhu cầu cần học hoặc làm việc ở những nước sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Các bài trắc nghiệm được quản lý ở các Trung tâm kiểm tra được chính thức công nhận trên khắp thế giới - hiện nay đang có khoảng hơn 300 trung tâm, ở hơn 120 quốc gia.</SPAN></SPAN>


ACADEMIC AND GENERAL TRAINING CANDIDATES</SPAN></SPAN>
THÍ SINH HỌC THUẬT VÀ THÍ SINH DẠNG ĐÀO TẠO CHUNG</SPAN></SPAN>


Candidates must select either the Academic or General Training Reading and Writing Modules depending on the stated requirement of their sponsor or receiving institution. The Academic Reading and Writing Modules assess whether a candidate is ready to study or train in the medium of English at an Undergraduate or Postgraduate level. The emphasis of General Training is on basic survival skills in a broad social and educational context. It is suitable for candidates who are going to English speaking countries to complete their Secondary Education, to undertake work experience or training programs not at degree level, or for immigration purposes. </SPAN></SPAN>

Các thí sinh phải chọn thi đọc và viết theo kiểu đào tạo chung hoặc hình thức đọc và viết theo dạng học thuật tùy vào yêu cầu của nhà tài trợ hoặc học viện nhận họ đưa ra. Bài viết và đọc theo dạng học thuật sẽ đánh giá xem thí sinh đó có sẵn sàng cho việc học hoặc huấn luyện bằng Tiếng Anh ở trình độ chưa tốt nghiệp hoặc nghiên cứu sinh không. Tầm quan trọng của Đào tạo chung dựa trên các kỹ năng cơ bản chủ yếu trong bối cảnh giáo dục và xã hội rộng. Nó sẽ phù hợp với thí sinh nào sắp đi đến các quốc gia nói tiếng Anh để hoàn thành bậc giáo dục trung học của họ, đảm bảo kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo không kể cấp độ, hoặc để nhập cư. </SPAN></SPAN>


STRATEGIES FOR IELTS</SPAN></SPAN>
CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ LẤY BẰNG IELTS</SPAN></SPAN>

TIPS TO PREPARE FOR IELTS</SPAN></SPAN>
NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI IELTS</SPAN></SPAN>


Important tips </SPAN></SPAN>
Các lời khuyên quan trọng</SPAN></SPAN>


First of all we suggest you to buy Cambridge IELTS 1, 2 & 3. Buy cassettes also, but for book one only. </SPAN></SPAN>
Trước tiên chúng tôi đề nghị bạn mua tài liệu IELTS cuốn 1, 2 & 3 của NXB Cambridge. Ngoài ra cũng nên mua băng cát - xét, nhưng chỉ dành riêng cho cuốn một thôi.</SPAN></SPAN>


Read the opening section of book 1</SPAN></SPAN>
Đọc phần mở đầu của cuốn 1</SPAN></SPAN>


First concentrate on reading. It is the most difficult part. Attempt the first test of book 1 "in the manner you want" and do it in 55 minutes and check your score. If you have not completed your test and time has run out, give zero to all wrong answers. Just mark yourself. This is your baseline. </SPAN></SPAN>

Đầu tiên tập trung vào đọc. Đây là phần khó nhất. Hãy thử làm bài kiểm tra đầu tiên của cuốn 1 "theo cách bạn thích" và làm trong 55 phút rồi tính điểm số của bạn. Nếu bạn chưa hoàn thành bài kiểm tra mà thời gian thì lại hết, hãy cho 0 điểm cho tất cả các câu trả lời sai. Tự mình chấm điểm. Đây là chuẩn của bạn. </SPAN></SPAN>


General tips</SPAN></SPAN>
Lời khuyên chung</SPAN></SPAN>

Become familiar with the test as early as possible. The skills being tested in the IELTS take a period of time to build up. Cramming is not an effective study technique. Use your study time efficiently. Study when you are fresh and, after you have planned a timetable, make sure that you keep to it. Set goals and ensure that you have adequate breaks. In the IELTS test, each of the four Band Modules listening, Reading, Writing and speaking carries the same weight. Study each skill carefully and spend more time on the skills in which you feel you are weak. </SPAN></SPAN>
Be aware of the exact procedure for the test. Be very clear on the order of each section, its length and the specific question types. There are many resources available to help you practice these skills. </SPAN></SPAN>

Hãy làm quen với bài thi càng sớm càng tốt. Kỹ năng đem ra kiểm tra trong kỳ thi IELTS phải mất một thời gian mới phát triển được. Việc học nhồi nhét không mang lại hiệu quả. Nên sử dụng thời gian học của bạn một cách hiệu quả. Chỉ học khi bạn cảm thấy khoẻ khoắn và sau khi bạn đã lập thời gian biểu thì phải bảo đảm bạn học theo lịch này. Lập ra mục tiêu và bảo đảm bạn có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trong bài thi IELTS, mỗi một kỹ năng trong 4 đơn vị nhóm: Nghe, Đọc, Viết và Nói đều mang tầm quan trọng ngang nhau. Hãy học mỗi kỹ năng một cách cẩn thận và dành nhiều thời gian hơn vào các kỹ năng mà bạn cảm thấy yếu. </SPAN></SPAN>
Phải hiểu quy trình chính xác của bài thi. Hiểu rõ trình tự của mỗi phần, độ dài của mỗi phần cũng như loại câu hỏi cụ thể. Có nhiều nguồn thông tin có sẵn giúp bạn luyện tập những kỹ năng này. </SPAN></SPAN>

Having a study partner or a study group is an excellent idea. Other students may raise issues that you may not have considered. </SPAN></SPAN>
Seek help from teachers, friends and native English speakers. </SPAN></SPAN>

Có thêm một bạn hoặc nhóm cùng học là ý tưởng tuyệt vời. Các sinh viên khác có thể đưa ra những vấn đề mà bạn có thể không nghĩ đến. </SPAN></SPAN>
Tìm nguồn trợ giúp từ thầy cô, bạn bè và người bản ngữ. </SPAN></SPAN>

This is not a time for intensive study. It is a time to review skills and your test technique. It is important to exercise, eat, rest and sleep well during the week in which you will take the test. </SPAN></SPAN>

Leave nothing to chance. If you do not know how to get to the test center, try going there at a similar time one or two weeks before the real test. </SPAN></SPAN>

Đây không phải là thời gian để nghiên cứu sâu. Đây chỉ là lúc để ôn lại các kỹ năng và phương pháp làm bài thi của bạn. Điều quan trọng là bạn phải luyện tập, ăn, nghỉ ngơi và ngủ ngon trong trọn tuần mà bạn thi. </SPAN></SPAN>

Loại trừ mọi may rủi. Nếu bạn không biết đường đến trung tâm kiểm tra, hãy thử đến đó với thời gian tương tự như khi thi một hoặc hai tuần trước khi bước vào kỳ thi thực thụ.</SPAN></SPAN>The night before the test </SPAN></SPAN>
Vào đêm trước khi thi</SPAN></SPAN>

You must have a good dinner and go to bed at your normal time not too early and not too late, as you do not want to disrupt your sleep pattern if possible. Have everything ready that you need to take with you to the test so you can simply pick it up in the morning, for example, the test registration form, passport, test number, pens, pencils, erasers, etc. A pen that runs dry or a pencil that breaks can take several minutes to replace. Check before the exam exactly what articles you need. Set your alarm clock the night before or arrange a wake-up call. </SPAN></SPAN>

Bạn phải ăn một bữa tối thật ngon miệng và đi ngủ vào giờ thường lệ nhưng cũng không nên quá sớm và không quá muộn trong trường hợp nếu bạn không muốn gây trở ngại cho thói quen đi ngủ của mình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng những gì bạn cần mang theo đến phòng thi để sáng ra bạn chỉ cần nhặt lên mang theo, chẳng hạn, phiếu đăng ký thi, hộ chiếu, số báo danh, viết, viết chì, cục tẩy, v.v. Một cây viết bị hết mực hoặc cây bút chì bị gãy cũng có thể thay mất vài phút. Kiểm tra chính xác trước khi thi những vật bạn cần dùng đến. Để đồng hồ báo thức vào đêm hôm trước ngày thi hoặc sắp xếp một cú điện thoại báo thức. </SPAN></SPAN>


On the morning of the test </SPAN></SPAN>
Vào buổi sáng khi thi</SPAN></SPAN>
:D
Eat a good breakfast. You will have several hours of concentration ahead of you and you will need food and drink in the morning. You may even want to bring more food or a snack with you, especially if your speaking test is at a later time that day. You cannot, however, take food or drink into the exam room. If possible, wear a watch in case you cannot see the clock in the exam room. It is essential that you keep track of time. </SPAN></SPAN>
Ăn bữa điểm tâm ngon miệng. Trước mắt, bạn sẽ có vài giờ để ổn định và bạn sẽ cần ăn uống vào buổi sáng. Thậm chí bạn có thể muốn mang thức ăn hoặc đồ ăn vặt theo cũng được, đặc biệt trong trường hợp nếu bài kiểm tra nói của bạn diễn ra muộn hơn trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, bạn không thể mang đồ ăn hay thức uống vào phòng thi. Nếu được, hãy đeo đồng hồ trong trường hợp bạn không thấy có đồng hồ trong phòng thi. Bạn cần phải theo dõi thời gian. </SPAN></SPAN>


Give yourself plenty of time to get to the test center. You will be required to complete a registration form and to show your passport before you enter the examination room so you must arrive at the time specified by your test center. If you are early, you could go for a walk. If you are late, you will not be allowed to enter. Avoid the added tension of having to rush.</SPAN></SPAN>

Dành cho mình thật nhiều thời gian để đến trung tâm thi. Bạn sẽ cần hoàn thành phiếu đăng ký và trình hộ chiếu trước khi bước vào phòng thi, vì thế bạn phải đến vào thời điểm mà trung tâm dự thi đưa ra. Nếu bạn đến sớm, bạn có thể đi dạo. Nếu bạn đến muộn, bạn sẽ không được phép vào. Hãy tránh thêm căng thẳng vì phải đi vội vã đến phòng thi. </SPAN></SPAN>


During the test </SPAN></SPAN>
Trong lúc làm bài thi</SPAN></SPAN>

Most students at the test will feel nervous. This is quite normal. In fact, it can actually be quite helpful in terms of motivation. It may make you alert and help you to focus. The aim is for you to try to perform at your optimum level. </SPAN></SPAN>
In contrast, high levels of anxiety can affect a student's performance. However, good preparation, familiarity with test details and a positive attitude can overcome much of this anxiety. </SPAN></SPAN>

Hầu hết các sinh viên lúc làm bài kiểm tra sẽ cảm thấy lo lắng. Chuyện này khá bình thường. Thực ra, nó có thể rất hữu ích nếu nói về mặt động cơ thúc đẩy. Nó có thể làm bạn tỉnh táo ra và tập trung. Mục đích là để bạn cố làm bài thi ở mức tối ưu. </SPAN></SPAN>
Ngược lại, lo lắng cao độ có thể ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh. Tuy nhiên, nếu được chuẩn bị tốt, làm quen trước với dạng bài thi và có thái độ tích cực sẽ có thể vượt qua phần lớn sự lo âu này. </SPAN></SPAN>


The examination room should be suitable for testing, that is, the lighting, ventilation and temperature should be appropriate. If you are uncomfortable because of any of these factors or if there is some other problem, such as not being able to hear the recording of the Listening Module, make sure you ask the person in charge to do something about it. For example, you may ask to change seats. </SPAN></SPAN>

Phòng thi nên phù hợp với tiêu chuẩn thi, đó là, việc chiếu sáng, thông gió và nhiệt độ nên được điều chỉnh thích hợp. Nếu bạn thật khó chịu vì một trong những yếu tố trên hoặc nếu có vấn đề nào khác, như là không thể nghe được băng ghi âm của phần Nghe, chắc là bạn phải hỏi người phụ trách để họ điều chỉnh. Chẳng hạn như, bạn có thể xin đổi ghế. </SPAN></SPAN>

ngongvang
30-11-2011, 03:18 PM
Tips for Reading
ACADEMIC READING

The Academic Reading Module takes 60 minutes. There are 40 questions. There are three reading passages with a total of 1500 to 2000 words.

Tests are taken from magazines, journals, books, and newspapers. At least one text contains detailed logical argument. One text may contain non-verbal materials such as diagrams, graphs or illustrations.

A variety of questions are used, chosen from the following types:
· -Multiple choice
· -Short-answer questions
· -Sentence completion
· -Notes/ summary/ diagram/ flow chart/ table completion
· -Choosing from a "heading bank" for identified paragraphs/ sections of the text
· -Identification of writer's views / attitudes/ claims
· -Classification
· -Matching lists / phrases

Texts and questions appear on a Question Paper which candidates can write on but not remove from the test room. All answers must be entered on an Answer Sheet during the 60-minute test. No extra time is allowed to transfer answers

In reading part one must follow the following part to solve it

(1) In the reading part one have to read & understand, THE QUESTIONS ABOUT THE PASSAGE
(2). Read the questions FIRST & remember them. Circle key words on the QUESTIONS like dates, names, places etc. This is so that you can have an idea of the type of information you will be looking for & when you are reading the passage these key words/triggers will ring a bell.
(3). Read instructions carefully. THIS IS VERY IMPORTANT because this is a READING test. You have to read instructions also.
(4). Read the first Para & glance through the questions and think if you can answer any question.
(5). Read other paragraph & do the same
(6). While reading paragraph also encircle the key words in the paragraph.
(7). Remember one thing, all the questions in ONE PARTICULAR SET are in a sequence & order and SO is the information in the paragraph. So is you answer 1 of a SET then logically the info in the paragraph is for 2 and so on.
(8). Do at least one hour of reading daily in quiet place & try to read 6 pages.

(9). Daily in the night attempts just one passages (not three)& do it in 20 minutes.

xathutreonhanhdudu
06-12-2011, 09:18 AM
Tips for Writing

The writing part

The writing part has two tasks: minor & major.
The minor task should be done in 20-25 minutes.
* Usually three things asked in the minor task:
1. Object (eg a cycle is shown & various parts are
labeled)
2. Process (eg the various ways in which solar
energy is used)
3. Data; (graphs of all types eg line graph, bar graph, pie charts, tables etc)

* For data one have to write:
1. Introduction (what it is about do not copy the question what. Use your imagination & write in your own words what the data is about)
2. Then in the next Para write three things, this is very important.
The three things are General trend, Comparisons, differences.
3. In the last Para write conclusion.

Use pencil to write & take with you a new good quality eraser & sharpener. Write at least twenty words more than required. This way examiner gets an idea that you are confident & can write.

xathutreonhanhdudu
09-12-2011, 03:12 PM
<link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\lhyhiep\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip _filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:1; font-size:24.0pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} pre {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Tips for Listening Exam<o:p></o:p>


Tips for listening part<o:p></o:p>

<o:p></o:p> The IELTS listening part is RELATIVELY easy but this does not mean that you take it lightly and do not prepare for it. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p></o:p>

Some tips: <o:p></o:p>

1.The questions are in SETS and you hear tape recording for one set at a time.

<o:p></o:p> 2. Glance through the SET of questions for which you will be hearing the tape. <o:p></o:p>

3.Read the questions & find out what SPECIFIC information is required (name, place, date, number etc)

<o:p></o:p> 4. Circle key words (Clue/trigger words) <o:p></o:p> 5. When the tape plays listen intently when you think your specific information will come. <o:p></o:p> <o:p> </o:p>
E.g.: <o:p></o:p>
Q 1-5 <o:p></o:p>
1. Kevin is arriving <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">London</st1:city></st1:place> at __________ <o:p></o:p>
2. Dave will be waiting for Kevin at __________ <o:p></o:p>
3. Kevin will be wearing a ___________ <o:p></o:p>
4. Dave will be accompanied by ______________ <o:p></o:p>
5. Kevin is coming for______________ <o:p></o:p>
It is obvious from above that the key word for 1 is at & you will be writing TIME.<o:p></o:p> In 2 you will write a PLACE. In 3 CLOTHES, in 4 PERSON ACCOMPANYING DAVE & in 5 PURPOSE of visit. So you have already guessed what to listen for! <o:p></o:p> <o:p></o:p> Listen to English program on RADIO at least half an hour a day. Two things are important; RADIO not TV, because TV is visual & scenes & visuals easily distract us. The next important thing is LISTEN & not just hear! <o:p></o:p> <o:p>
</o:p>:P<o:p>
</o:p>

xathutreonhanhdudu
12-12-2011, 02:29 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Tips for Speaking

The Speaking part of the test have been changed on July 1, 2001. It is now made up of three parts :-

In Part 1 the candidate answers general questions about themselves, their homes/ families, their jobs/studies, their interests, and a range of similar familiar topic areas. This part lasts between four and five minutes.

In Part 2 the candidate is given a verbal prompt on a card and is asked to talk on a particular topic. The candidate has one minute to prepare before speaking at length, for between one and two minutes. The examiner then asks one or two rounding-off questions.

In Part 3 the examiner and candidate engage in a discussion of more abstract issues and concepts which are thematically linked to the topic prompt in Part 2. The discussion lasts between four and five minutes.

The speaking part is usually a conversation about you, your plans for the future, your past studies, the reason for which you are taking the IELTS, your country, your town. Therefore be prepared for these subjects. You should prepare something to say about them. In addition, the examiner will show you a card with an argument you are supposed to discuss about. The thing you have to remember is: use easy words and expressions if you are not very confident and everything will go well. To be able to communicate what you think is far more important than doing it with a perfect English accent. Therefore, don't wary if your pronunciation is not exactly a British one. That's not the main point. Your understanding of what the examiner says and the ability to communicate without grammar mistakes is more important. The conversation lasts usually 15-20 minutes and will be recorded. Don't panic about that!!

xathutreonhanhdudu
12-12-2011, 02:57 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Bí quyết thi IELTS đạt kết quả cao

Bí quyết để có được kết quả trong một kì thi IELTS có lẽ là rất nhiều và bao la nhưng tôi tin chắc rằng chúng hoàn toàn không thừa nếu bạn muốn đạt kết quả tốt. Những bí quyết sưu tầm được sau đây hy vọng sẽ là một kim chi nam giúp ích cho các bạn để có được một kỳ thi IELTS thành công.


1/ Bí quyết để Nghe tốt

Mỗi phần trong bài nghe IELTS chỉ được nghe qua một lần. Vì vậy:
Đừng bắt mình nghe và hiểu rõ từng từ một. Hãy tập trung nghe để nắm bắt những thông tin cần thiết.

Đừng quên rằng trong phòng thi, phần hướng dẫn trước mỗi bài nghe chính là kim chỉ nam của bạn đấy!

Cố gắng không để trống câu trả lời nào, cả những câu bạn không chắc chắn lắm. Luôn nhớ:"Còn nước, còn tát!"


2/ Bí quyết để Nói giỏi

Nhiều bạn trong số chúng ta rất có khiếu nói trước đám đông. Thế nhưng, trong một kỳ thi quan trọng như IELTS, việc thực tập và chuẩn bị tốt sẽ càng giúp các bạn tự tin hơn để dành được điểm số cao nhất.

Bài thi nói được chia làm hai phần. Trong phần đầu, bạn sẽ giới thiệu về mình và trình bày về một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Ở phần thứ hai, chủ đề này sẽ được mở rộng để thảo luận, bạn sẽ phải tranh luận với giám khảo. Chắc chắn lúc đó, bạn sẽ có đất dụng võ, tha hồ phát biểu ý kiến của mình.

Cố gắng nói liên tục và lưu loát. Đừng quá lo lắng phải nói chính xác mà làm bạn mất đi sự lưu loát.

Luôn phát huy tối đa thời gian bạn có.

Cuối cùng , hãy tự tin và thích thú khi nói tiếng Anh như đang nói bằng tiếng mẹ đẻ. Đừng quá lo lắng về kiến thức của bạn, vì giám khảo chỉ muốn biết bạn nói tiếng Anh như thế nào, chứ không hề có ý định đánh giá kiến thức hàn lâm của bạn về đề tài đó.

Học sinh Việt Nam hay khớp, hay run khi nói tiếng Anh, nhưng qua kỳ thi IELTS này bạn sẽ thấy thích tranh luận hơn. Khi ôn thi bạn cũng nên ham đọc hơn và tìm hiểu nhiều hơn để có thể nói lưu loát trong vòng một, hai phút về đề tài nào đó.


3/ Bí quyết để Đọc nhanh
Thông thường, chúng ta có khuynh hướng dễ nản khi phải đọc cùng lúc một khối lượng tài liệu khá nhiều và phức tạp, đằng này lại là tiếng Anh nữa kia. Vậy chúng ta phải làm thế nào để vượt qua cảm giác này và lấy điểm số thật tốt cho môn đọc hiểu?

Đừng cố gắng đọc cặn kẽ từng từ một.

Bài thi IELTS được thiết kế lên đến 2.000 từ, cố tình để bạn phải chạy đua với thời gian. Do vậy, chỉ cần nắm bắt chính xác thông tin để trả lời được câu hỏi. Muốn vậy, trước tiên các bạn cần đọc kỹ câu hỏi.

Nhớ lưu ý phần tiêu đề chính và phụ, các câu mở đầu bài, câu kết đoạn, những cụm từ in hoa, từ được gạch dưới, từ in nghiên, in đậm... Chúng vô hình giúp bạn nắm bắt ý chính đấy!

Chỉ có 60 phút dành cho ba bài đọc, vì vậy, việc phân chia thời gian một cách khôn ngoan và hiệu quả sẽ giúp bạn làm bài tốt hơn rất nhiếu.

Vì thời gian rất hạn chế, nên tuy được phép viết nháp vào danh sách câu hỏi, cách hữu hiệu nhất bạn nên tranh thủ trả lời trực tiếp trên giấy làm bài của mình.

Cuối cùng, tương tự như ở bài thi môn Nghe, dù bạn không chắc chắn ở một câu trả lời nào đó, hãy viết ra những gì bạn nghĩ. Bởi lẽ, giám khảo đâu có trừ điểm bài của bạn khi câu trả lời chưa chính xác.


4/ Bí quyết để Viết hay

Muốn viết hay, trước tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần sắp xếp bố cục thật chặt chẽ. Kế đến là giai đoạn viết, và sau cùng là xem lại bài viết cho hoàn chỉnh.

Bài thi IELTS gồm hai phần: Bài viết số 1 trong 20 phút và bài viết số 2 trong 40 phút còn lại. Điều quan trọng là bạn sử dụng thời gian thế nào cho phù hợp.

Đã 20 phút trôi qua mà bạn vẫn còn cặm cụi cho bài viết đầu thì không được đâu. Phải chuyển ngay sang làm bài viết tiếp theo! Nếu không, bạn sẽ cuống cuồng lên vào giờ chót vì không kịp hoàn tất bài cho mà xem.

Nhớ là: bài viết số 2 cao điểm hơn!

Chúc các bạn thật thành công trong công việc học tập của mình!
(Nguồn: internet)
:x ;)