PDA

View Full Version : Quy tắc chung để viết kanjithichanmit
05-12-2011, 02:23 PM
Quy tắc viết kanji:
1. Nếu có nét sổ giữa, viết nét sổ giữa trước. Ví dụ:
Chữ "trung" 中, "sơn" 山
Nếu bạn viết các nét khác trước rồi sổ giữa sau thì sẽ rất khó để sổ sao cho cân hai bên, và kết thúc nét khớp với các nét khác rất khó. Còn các nét ngang thì nhìn chung là viết dễ khớp với các nét đã có hơn.
2. Viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
Ví dụ:
Chữ "khẩu"口: Gồm 3 nét, đầu tiên bạn viết gạch bên trái, sau đó viết gạch trên và phải trong một nét, cuối cùng đóng lại bằng nét gạch ngang.
Chữ "mộc" 木: Gồm 4 nét, đầu tiên là gạch ngang, rồi gạch dọc, sau đó là gạch chéo bên trái từ trên xuống, rồi đến gạch chéo bên phải từ trên xuống.
Chữ "nhật" 日: Viết nét trái trước, rồi nét đóng khung (gồm nét trên và nét phải), sau đó đến nét giữa rồi nét gạch ngang bên dưới.
Chữ "thảo" 草: Viết bộ "thảo" trước rồi đến chữ "tảo" 早.
3. Chữ có bao ngoài: Viết khung ngoài trước trừ gạch ngang bên dưới, viết phần bên trong theo quy tắc trên rồi đóng gạch ngang bên dưới.
Ví dụ: Chữ "quốc" 国.
4. Chữ có bộ bên trái thì viết bộ trái trước. Chữ có bộ bên trên thì viết bộ bên trên trước.
Ví dụ: Chữ "khát" 渇 (bộ thủy bên trái), "học" 学 (bộ bên trên).
(http://www.saromalang.com)