PDA

View Full Version : Làm đẹp với khăn quàng cổmatbiec
12-12-2011, 12:12 PM
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/5LYAEz777AU" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2yB-synv9i8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

matbiec
12-12-2011, 12:28 PM
Wear a Scarf – For Men


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jWgMDhZwOuk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8BR68BxiY64" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>