PDA

View Full Version : 不差钱 (小品)-Không Thiếu Tiền (tiểu phẩm hài)kattyyang
15-12-2011, 02:35 PM
小品《不差钱》

Tiểu phẩm-Không Thiếu Tiền
表演: 赵本山、小沈阳、毕福剑、毛毛.
Biểu diễn: Triệu Bản Sơn, Tiểu Thẩm Dương, Tất Phúc Kiếm, Mao Mao.

Part 1:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NN_SA2lfzFw" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

Part 2:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wzmQaIZKrK4" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

Part 3:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/58sGJgQGua8" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

kattyyang
15-12-2011, 02:38 PM
Part 4:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/CYwk19jHc0Y" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

Part 5:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/I4pSMkpdQOM" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

Part 6:
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/mccJFYSXVOE" allowfullscreen="" width="480" frameborder="0" height="360"></iframe>

kattyyang
15-12-2011, 02:41 PM
Part 7:
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/M-3C8uM7tOA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Part 8:
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zwjPWrmZW08" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>