PDA

View Full Version : Tốc ký chữ Việttubinhtran
18-03-2012, 08:15 AM
Tốc ký chữ Việt


Trần Tư Bình
A. Giới thiệu
B. Cách tốc ký
C. Hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký
D. Lời cuối


A. GIỚI THIỆU

Bài này trình bày một cách tốc ký có hệ thống cho chữ Việt. Chúng hữu ích cho việc:
- “Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điện thoại di động, v.v…
- Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn (hiện được tích hợp trong WinVNKey).
- Gợi một số ý cho việc cải tiến chữ quốc ngữ nếu có.

B. CÁCH TỐC KÝ

Xin đọc các qui ước tốc ký từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp. Cũng xin đọc các ví dụ để dễ nhớ các qui ước tốc ký.

1. Dấu sắc ở vần ngược (1 qui ước):


Vần ngược là vần chỉ có dấu sắc hoặc dấu nặng (Vd: oc, ach, up, ơt, …).Đọc vần ngược chưa có dấu, nghe giống như đọc vần ngược có dấu sắc, như: oc-óc, ach–ách, up-úp, ơt-ớt, ….

Do đó, một qui ước cần nhớ là:
• Bỏ bớt dấu sắcở vần ngược …… Vd: bưc = bức, nup = núp, trot lọt= trót lọt.

2. Y và Uy (3 qui ước):

• I thay Y …… Vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí.
• Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY …… Vd: ngày ấy = ngày ấy.

• Y thay UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt, lỵ = lụy.

3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước):

• F thay PH …… Vd: fải = phải.

• C thay K …… Vd: cẻ = kẻ, cể = kể, cín = kín.
• K thay KH …… Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.

• Z thay D …… Vd: zì = dì, zo zự = do dự.
• D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.
• J thay GI …… Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.

• G thay GH …… Vd: ge = ghe, gế = ghế, gì = ghì.
• NG thay NGH …… Vd: nge = nghe, ngề = nghề, ngĩ = nghĩ.
• Q thay QU …… Vd: qay = quay, qên = quên, qệt = quệt.

4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước):

• G thayNG …… Vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong.
• H thay NH …… Vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh.
• K thay CH …… Vd: hoạk = hoạch, nguệk = nguệch, tak bạk = tách bạch.

5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái” (17 qui ước + 1 ngoại lệ):Đây là phần mới lạ. Nó trình bày cách tốc ký có hệ thống cho 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn 2 chữ cái mỗi vần.

Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.

Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được tốc ký là: oog, oah, uêh, oak, uêk như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ phần B.4).

Còn lại 52 vần:
- OĂ: … oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
- UÂ: … uât, uân, uâng, uây.
- OE: … oet, oen, oem, oeo.
- IÊ: … iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
- YÊ: … yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
- OA: … oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
- UƠ: … uơt, uơn.
- UÔ: … uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
- ƯƠ: … ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
- UYÊ: … uyêt, uyên.

Trong đó có:


- Các nguyên âm ghép: OĂ, UÂ, OE, IÊ hay YÊ, OA, UƠ, UÔ, ƯƠ, UYÊ.
- Các chữ cái cuối: T, P, C _ N, M, NG _ I , Y _ O , U.

52 vần nầy được tốc ký còn 2 chữ cái cho mỗi vần, bằng cách:
- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Và
- Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 9 qui ước và 1 ngoại lệ:

• Ă thay OĂ
• Â thay UÂ
• E thay OE
• I thay IÊ hay YÊ
• O thay OA ………… (thay OA, cho vần “oay”)
• Ơ thay UƠ
• U thay UÔ
• Ư thay ƯƠ
• Y thay UYÊ

Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có 8 qui ước:

• D thay T
• F thay P
• S thay C

• L thay N
• V thay M
• Z thay NG

• J thay I, Y
• W thay O, URáp 9 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta tốc ký được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như sau:
(Như vậy, chỉ cần nhớ 17 qui ước trên, ta dễ dàng nhớ được 52 vần tốc ký nầy)

- ĂD, ĂS, ĂL, ĂV, ĂZ … (oăt, oăc, oăn, oăm, oăng).
- ÂD, ÂL, ÂZ, ÂJ … (uât, uân, uâng, uây).
- ED, EL, EV, EW … (oet, oen, oem, oeo).
- ID, IF, IS, IL, IV, IZ, IW … (iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu).
- ID, IL, IV, IZ, IW … (yêt, yên, yêm, yêng, yêu).
- OD, OF, OS, OL, OV, OZ, OJ, AJ, OW … (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).
- ƠD, ƠL … (uơt, uơn).
- UD, US, UL, UV, UZ, UJ … (uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi).
- ƯD, ƯF, ƯS, ƯL, ƯV, ƯZ, ƯJ, ƯW … (ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu).
- YD, YL … (uyêt, uyên).Sau đây là các ví dụ cho 52 vần tốc ký. Các ví dụ tổng hợp tất cả qui ước tốc ký ở các phần trên để cho thấy nhiều chữ Việt được tốc ký rất gọn:

- ĂD = oăt …… Vd: ngăd = ngoắt, ngặd = ngoặt.
- ĂS = oăc …… Vd: hặs = hoặc, ngăs = ngoắc.
- ĂL = oăn …… Vd: xăl = xoăn.
- ĂV = oăm …… Vd: kăv = khoăm.
- ĂZ = oăng …… Vd: hẵz = hoẵng, kắz = khoắng. (5)

- ÂD = uât …… Vd: kâd = khuất, lậd = luật.
- ÂL = uân …… Vd: kâl = khuân, tầl = tuần.
- ÂZ = uâng …… Vd: bâg kâz = bâng khuâng.
- ÂJ = uây …… Vd: kây kỏa = khuây khỏa. (4+5=9)

- ED = oet …… Vd: ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.
- EL = oen …… Vd: hel = hoen.
- EV = oem …… Vd: ngev ngév = ngoem ngoém.
- EW = oeo …… Vd: ngẻw = ngoẻo. (4+9=13)

- ID = iêt, yêt …… Vd: fịd = phiệt, id = yết, kid = khiết, zịd = diệt
- IF = iêp ...... Vd: dịf = điệp, kif = khiếp, ngịf = nghiệp, zịf = diệp.
- IS = iêc …… Vd: tis = tiếc, vịs = việc.
- IL = iên, yên …… Vd: fil = phiên, íl = yến, qil = quyên, tìl = tiền.
- IV = iêm, yêm …… Vd: fív = phiếm, ỉv = yểm, ngiv = nghiêm.
- IZ = iêng, yêng …… Vd: iz = yêng, jíz = giếng, ngiz = nghiêng.
- IW = iêu, yêu …… Vd: fíw = phiếu, íw = yếu, nhìw dìw = nhiều điều. (12+13=25)

- OD = oat …… Vd: kod = khoát, lọd = loạt.
- OF = oap …… Vd: ngof = ngoáp.
- OS = oac …… Vd: kos = khoác, tọs = toạc.
- OL = oan …… Vd: hòl tòl = hoàn toàn, kol = khoan.
- OV = oam …… Vd: ngọv = ngoạm.
- OZ = oang …… Vd: hòz = hoàng, kỏz = khoảng.
- OJ = oai …… Vd: kój = khoái, ngòj = ngoài.
- Ngoại lệ: AJ = oay …… Vd: laj haj = loay hoay.
- OW = oao …… Vd: ngow = ngoao. (9+25=34)

- ƠD = uơt …… Vd: hợd = huợt.
- ƠL = uơn …… Vd: hỡl = huỡn. (2+34=36)

- UD = uôt …… Vd: nud = nuốt, rụd = ruột.
- US = uôc …… Vd: cus = cuốc, thụs = thuộc.
- UL = uôn …… Vd: kul = khuôn, lul = luôn, múl = muốn.
- UV = uôm …… Vd: lụv thụv = luộm thuộm, nhúv = nhuốm.
- UZ = uông …… Vd: úz = uống.
- UJ = uôi …… Vd: cúj = cuối. (6+35=42)

- ƯD = ươt …… Vd: lưd = lướt, lựd = lượt.
- ƯF = ươp …… Vd: cưf = cướp.
- ƯS = ươc …… Vd: dựs = được, fưs = phước, zựs = dược.
- ƯL = ươn …… Vd: lựl = lượn.
- ƯV = ươm …… Vd: bưv bứv = bươm bướm.
- ƯZ = ương …… Vd: fưz = phương, gưz = gương.
- ƯJ = ươi …… Vd: tưj cừj = tươi cười.
- ƯW = ươu …… Vd: rựw = rượu. (8+42=50)

- YD = uyêt …… Vd: kyd = khuyết, tyd = tuyết, tỵd = tuyệt.
- YL = uyên …… Vd: kyl = khuyên, lýl = luyến. (2+50=52)

C. HAI ĐOẠN THƠ VIẾT BẰNG CHỮ TỐC KÝ


Một khi nhớ được toàn bộ qui ước tốc ký (33 qui ước + 1 ngoại lệ) và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký sau đây.• Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên viết bằng chữ tốc ký:

Mỗi năm hoa dào nở
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ôg dồ jà
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, jấy dỏ
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên fố dôg ngừj qa
Bên phố đông người qua

Bao nhiw ngừj thuê vid
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tăc ngợi ken tài
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo nhữg net
“Hoa tay thảo những nét
Như fựz múa rồg bay”
Như phượng múa rồng bay”

Nhưg mỗi năm, mỗi vắg
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Ngừj thuê vid nay dâu
Người thuê viết nay đâu
Jấy dỏ bùl kôg thấm
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực dọg trog ngil sầu
Mực đọng trong nghiên sầu

Ôg dồ vẫn ngồi dấy
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qa dừz kôg ai hay
Qua đường không ai hay
Lá vàg rơi trên jấy
Lá vàng rơi trên giấy
Ngòj trời mưa bụi bay
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay dào lại nở
Năm nay đào lại nở
Kôg thấy ôg dồ xưa
Không thấy ông đồ xưa
Nhữg ngừj mul năm cũ
Những người muôn năm cũ
Hồn ở dâu bây jờ
Hồn ở đâu bây giờ?

• Đoạn đầu “Truyện Kiều” của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ tốc ký:

Trăm năm trog cõi ngừj ta
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qa một cụs bể zâu
Trải qua một cuộc bể dâu
Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ jì bỉ săc tư fog
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xah qen thói má hồg dáh gen
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần jở trưs dèn
Cảo thơm lần giở trước đèn
Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

Rằg năm Ja Tĩh trìw Mih
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
Bốn fưz fẳg lặg hai cih vữg vàg
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
Có nhà vil ngọj họ Vưz
Có nhà viên ngoại họ Vương
Ja tư ngĩ cũg thừz thừz bậc trug
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

Một trai con thứ rôt lòg
Một trai con thứ rốt lòng
Vưz Qan là chữ, nối jòg nho ja
Vương Quan là chữ, nối giòng nho gia
Dầu lòg hai ả tố nga
Đầu lòng hai ả tố nga
Thý Cìw là chị, em là Thý Vân
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân

Mai côt cak, tyd tih thần
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Một ngừj một vẻ, mừj fân vẹn mừj
Một người một vẻ, mười phân vẹn mườiD. LỜI CUỐI

• Cách tốc ký có hệ thống và dễ nhớ nầy đã được TS. Ngô Đình Học (http://www.linkedin.com/pub/hoc-ngo/5/7ab/b2), tác giả bộ gõ WinVNKey http://winvnkey.sf.net (http://winvnkey.sf.net/) , tích hợp toàn bộ cách tốc ký (chỉ trừ: i = y, y = uy) vào WinVNKey, để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt. Gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Muốn dùng nó, chỉ cần nhớ cách tốc ký của bài này, hạ tải WinVNKey và bật vài tùy chọn theo hướng dẫn.
Ước tính tiết kiệm khoảng 40% số phím phải gõ khi chỉ dùng duy nhất phương pháp này. Ta tiết kiệm được nhiều hơn nữa khi dùng chung phương pháp này với trang gõ tắt các từ thường dùng của riêng ta tự tạo.
Muốn dùng phương pháp này, xin đọc bài Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt (http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm) ở trang Chữ Việt Nhanh (http://chuvietnhanh.sf.net/): http://chuvietnhanh.sf.net (http://chuvietnhanh.sf.net/) .

• Gần đây, nhân đọc bài viết này, TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Xin mời đọc bài “Có nên thêm phụ âm đầu W trong « Tốc Ký Chữ Việt » chăng? (http://chuvietnhanh.sf.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm)” của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở:
http://chuvietnhanh.sf.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm .

• Một số tốc ký là của những người đi trước đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. Sau đây là xuất xứ của chúng:

- Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết của ông Dương Tự Nguyên: Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ, Văn học tạp chí, số 5, 15-10-1932, và các số tiếp theo. (trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, Nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1961, tr.79).
- I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ được thấy trong tự điển: Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, Nxb Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).
- Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tụy, Nông Ích Thùy và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ ’ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).
- F thay PH: Đề nghị của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).
- C thay K: Đề nghị này của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).
- K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tụy và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ’, năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).
- Z thay D: Đề nghị này được thấy đầu tiên trong sách của ông E.F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).
- D thay Đ: Đề nghị này của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.43).
- J thay GI và G thay GH: Đề nghị này của ông E.F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).
- NG thay NGH: Đề nghị này xuất hiện đầu tiên năm 1906 trong bản kiến nghị của Tiểu ban nghiên cứu vấn đề chữ quốc ngữ, được Hội đồng cải lương học chính Đông-dương thông qua. Xem Conseil de perfectionnement de l’Enseignement indigène. Première session, Hanoi, 1906, tr.64. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.54).
- Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tụy, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ’ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).
- Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị này tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ng và nh để viết cho nhanh.


__________________________________________________ ______________________________NGUỒN: http://chuvietnhanh.sf.net

typn
18-03-2012, 10:27 AM
Trước hết xin cám ơn tác giả đã giới thiệu bài này!


Chữ quốc ngữ là hệ thống chữ thuần ghi âm và được dùng ghi lại một ngôn ngữ đáng ra cần một hệ thống chữ ghi ý là tiếng Việt. Vì vậy về mặt khoa học chữ quốc ngữ hiện nay chúng ta đang sử dụng vẫn chưa phải là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, về mặt tiện dụng thì chữ quốc ngữ dường như tỏ ra vượt trội so với chữ Nôm hay chữ Hán. Tôi ủng hộ việc cải tiến chữ quốc ngữ sao cho chữ quốc ngữ vẫn giữ được sự tiện dụng vốn có của nó mà lại hợp lý hơn, khoa học hơn. Cách tốc ký trên đây có thể giúp người gõ máy tính nhanh hơn nhưng không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn, điều này thiết nghĩ không cần phải chứng minh vì nhìn qua cũng có thể thấy rõ như vậy, và không phải là không có bất cập. Từ đó, tôi băn khoăn:


Tác giả chỉ trình bày cách viết/gõ tốc ký, mà không trình bày vì sao viết/gõ như vậy hay cơ sở khoa học của việc làm đó, ngoài lý do để gõ máy nhanh hơn. Cái lý do này không hoàn toàn thuyết phục về mặt khoa học. Thực tế là nhiều người, trong đó có tôi, gõ chữ quốc ngữ trọn vẹn vẫn không thấy chậm lắm;

Người muốn sử dụng cách viết/gõ tốc ký phải bỏ một thời gian để học cách viết/gõ. Mặc dù có thể học được, nhưng như thế đòi hòi người tiếp nhận văn bản cũng phải “học” theo. Vậy chẳng phải lại cũng tốn thời gian hơn sao. Hoặc/Và nếu bạn viết/gõ tốc ký, có thể bạn giảm được 40% thời gian gõ máy tính thì cũng có thể bạn khiến người đọc phải mất thêm 40% thời gian để “luận” ra xem bạn viết cái gì.

Chữ quốc ngữ vốn đã chưa hoàn hảo là vậy, bây giờ lại “chữa” như thế, e rằng khiến nó “què” thêm mất thôi.


Mong nhận được phản hồi!


Cám ơn các bạn.

(xin tham khảo thêm: http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15167-Chu-Tay-va-chu-Han-thu-chu-nao-hon-)

obaasan
19-03-2012, 10:56 AM
Bây giờ đã có máy ghi âm rồi, ko nên chế biến thêm phần tốc ký này, như typn đã nói: tiếng Việt hiện đang bị teen bóp méo quá nhiều, bị ảnh hưởng thêm bởi cách viết tắt này, quả thật hại nhiều hơn lợi.
Ngày xưa Obaa có học qua tốc ký bằng ký hiệu, viết tắt rất ghê, mà kiểu tốc ký đó vẫn ko thể tồn tại được.

vietnamurl1
19-03-2012, 11:17 AM
Dùng ngôn ngữ của mình chuẩn còn chưa xong lên chùa vẫn gặp lỗi sai tùm lum . Tốc khỉ gì, có mà tốc váy lão typn nhỉ >:).
Đùa chút thôi nhưng nếu tốc ký mà đem lại tiện lợi thì còn được nhưng với bản tốc ký trên thì thành ra ngôn ngữ bị bóp méo nhiều.

typn
19-03-2012, 11:21 AM
B-)

honghue
19-03-2012, 03:16 PM
Chữ quốc ngữ viết ngắn - Nguyễn Công Tiễu

(Đọc tại Hội nghị bàn về “Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ” được tổ chức tại Hà Nội, năm 1960.
Lúc ấy, cụ Nguyễn Công Tiễu là cán bộ kỹ thuật Tổng cục Hậu cần)Vài nét về cụ Nguyễn Công Tiễu
(1892 - 1976)

Năm 1912: Tốt nghiệp Cao đẳng Nông Lâm.
Năm 1931: Sáng lập tạp chí Khoa học. (ra được 232 số, đến tháng 8/1941 thì bị đình bản)

Do dồn hết thị lực quan sát, nghiên cứu sinh học trên kính hiển vi mà thị lực của cụ yếu dần, đến năm cụ 50 tuổi thì lòa hẳn. Cụ học cách đọc và viết bằng chữ nổi cho người mù và tiếp tục nghiên cứu khoa học. Cụ đã từng làm chủ tịch Hội người mù và tích cực tuyên truyền việc học chữ nổi cho người mù.

Cụ đã từng viết bài về bèo hoa dâu gửi Hội nghị khoa học Thái Bình Dương mở rộng, bài viết của cụ được đăng trong kỷ yếu của Hội nghị.
Cụ cũng là hội viên người Việt duy nhất trong Hội đồng nghiên cứu khoa học ở Đông Dương.
Cụ còn tìm ra cách thuộc da rắn, nhuộm màu cho thủy tinh và làm nước hoa bằng dược thảo.

(Sau khi nói lên sự quan tâm từ lâu của mình đối với vấn đề cả tiến chữ quốc ngữ, cụ Nguyễn Công Tiễu trình bày một phương án “chữ quốc ngữ viết ngắn”).


…Trong khi khảo về lối viết chữ nổi cho người mù, chúng tôi nhận thấy một điều có thể coi như là một nguyên tắc, theo đó chữ quốc ngữ của ta có thể viết ngắn lại được nhiều.

Nói “viết ngắn” nghĩa là bớt số chữ đi mà vẫn giữ đủ vần, chứ không phải là “viết tắt”.

Nguyên tắc ấy như sau: nên thay tất cả những chữ kép trong các vần xuôi và các vần ngược bằng những chữ đơn. Một âm tiết trong tiếng Việt nhiều lắm chỉ viết bằng ba chữ, theo một cái “khuôn” sau đây:

F1 + N + F2 (F = chữ phụ âm; N = chữ nguyên âm).

Trong các vần xuôi, có chín chữ kép phải thay là: ch, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, và tr.
Trong các vần ngược, có 10 trường hợp phải thay bằng chữ đơn là: oa, oă, oe, uâ, uê, uô, uy, uyê, và ươ.

Nguyên tắc trên đây đã thử áp dụng vào lối viết quốc ngữ chữ nổi của người mù, tôi thấy rất tiện lợi. Đối với chữ nổi, việc áp dụng tương đối dễ, vì rằng nét chữ toàn là những chấm, chỉ cần thay đổi vị trí và số lượng những chấm là đặt ra được chữ mới.

Nguyên tắc “viết ngắn” cũng có thể đem áp dụng vào lối chữ quốc ngữ hiện nay của chúng ta. Để chứng minh điều đó, và để gợi ý cho việc nghiên cứu về sau này, chúng tôi tạm dùng và đặt thêm một số chữ mới sau đây để thay thế cho những chữ kép:

I. Về vần xuôi.

ĉ thay cho ch, thí dụ: cha viết ĉa
z thay cho gi, thí dụ: giò viết zò
k thay cho kh, thí dụ: khu viết ku
j thay cho ng/ngh, thí dụ: ngủ viết jủ
n̈ thay cho nh, thí dụ: nhà viết n̈à
f thay cho ph, thí dụ: phi viết fi
q thay cho qu, thí dụ: quả viết qả
§ thay cho th, thí dụ: thơ viết §ơ
ç thay cho tr, thí dụ: tri viết çi

II. Về vần ngược.


Thí dụ âm tiết nghiêng, hiện nay viết bằng bảy chữ, chia làm ba phần, mỗi phần viết bằng một chữ đơn như trên, thì nghiêng sẽ viết như sau: jîj. Như vậy, chữ quốc ngữ sẽ rất gọn. Chúng tôi đã tính thử, với lối chữ “viết ngắn” như thế, chúng ta sẽ tiết kiệm được trên 20% số giấy in.

Cố nhiên, việc áp dụng lối chữ “viết ngắn” còn đòi hỏi nhiều công phu nghiên cứu và sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi mong những ý kiến trên đây sẽ góp được phần nào vào công cuộc cải tiến chữ viết của chúng ta …

(Trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ , Nxb. Văn Hoá, Hà Nội, 1961, tr. 235 – 237).

Mời các "chuyên gia" vào góp đá!

zzandxx
19-03-2012, 03:53 PM
Mình bảo thủ, không chịu được kiểu tiếng việt cách tân, tóm gọn, bắt chước đâu đó wen wen. Nhắc tới tốc ký, nhớ Phạm Hưng đã sáng tác ra tốc ký tiếng Việt trong thập kỷ 80.

typn
19-03-2012, 03:59 PM
Chữ quốc ngữ viết ngắn - Nguyễn Công Tiễu

Chúng tôi đã tính thử, với lối chữ “viết ngắn” như thế, chúng ta sẽ tiết kiệm được trên 20% số giấy in.Giả sử chúng ta chấp nhận kiểu viết mới kia tiết kiệm được 20% số giấy in, thì những giấy tờ, văn bản, v.v. đã in sẽ phải ... bỏ đi hết, và/hoặc in lại cho thống nhất với kiểu chữ mới! Đơn cử ví dụ, chắc các bạn cũng thấy, nội một con đường thay tên thôi, đã làm phiền toái biết bao người, giấy tờ in cái địa chỉ nhà phải sửa, địa chỉ cũ địa chỉ mới, v.v. rối rắm vô cùng. Đó là chưa kể những đề xuất cách viết ấy đã hoàn toàn thuyết phục hơn so với cách viết hiện tại hay chưa vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Tôi tính sơ sơ đã thấy mất nhiều hơn được rồi!-(

Meo Map
19-03-2012, 04:21 PM
Thí dụ âm tiết nghiêng, hiện nay viết bằng bảy chữ, chia làm ba phần, mỗi phần viết bằng một chữ đơn như trên, thì nghiêng sẽ viết như sau: jîj.
(Trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ , Nxb. Văn Hoá, Hà Nội, 1961, tr. 235 – 237).---> Em nghiêng nghiêng nón lá ----> Em jîj jîj nón lá

Nhìn thì xấu, đọc thì không được, muốn hiểu thì phải suy nghĩ thật lâu. Cái này có 1 câu mà luận hoài còn chưa ra, nhỡ viết thành 1 đoạn, 1 bài chắc "hại não" nhau lắm!
Thôi, xin các chuyên gia đừng "cải tiến" nữa.

vietnamurl1
19-03-2012, 04:57 PM
Ngừj ju ơ oem có bid . >:)

typn
19-03-2012, 05:06 PM
Ngừj ju ơ oem có bid . >:)

@-)

xay xẩm hết cả mặt mày!

tubinhtran
26-03-2012, 12:17 PM
Trước hết xin cám ơn tác giả đã giới thiệu bài này!

Chữ quốc ngữ là hệ thống chữ thuần ghi âm và được dùng ghi lại một ngôn ngữ đáng ra cần một hệ thống chữ ghi ý là tiếng Việt. Vì vậy về mặt khoa học chữ quốc ngữ hiện nay chúng ta đang sử dụng vẫn chưa phải là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, về mặt tiện dụng thì chữ quốc ngữ dường như tỏ ra vượt trội so với chữ Nôm hay chữ Hán. Tôi ủng hộ việc cải tiến chữ quốc ngữ sao cho chữ quốc ngữ vẫn giữ được sự tiện dụng vốn có của nó mà lại hợp lý hơn, khoa học hơn. Cách tốc ký trên đây có thể giúp người gõ máy tính nhanh hơn nhưng không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn, điều này thiết nghĩ không cần phải chứng minh vì nhìn qua cũng có thể thấy rõ như vậy, và không phải là không có bất cập. Từ đó, tôi băn khoăn:

Tác giả chỉ trình bày cách viết/gõ tốc ký, mà không trình bày vì sao viết/gõ như vậy hay cơ sở khoa học của việc làm đó, ngoài lý do để gõ máy nhanh hơn. Cái lý do này không hoàn toàn thuyết phục về mặt khoa học. Thực tế là nhiều người, trong đó có tôi, gõ chữ quốc ngữ trọn vẹn vẫn không thấy chậm lắm;

Người muốn sử dụng cách viết/gõ tốc ký phải bỏ một thời gian để học cách viết/gõ. Mặc dù có thể học được, nhưng như thế đòi hòi người tiếp nhận văn bản cũng phải “học” theo. Vậy chẳng phải lại cũng tốn thời gian hơn sao. Hoặc/Và nếu bạn viết/gõ tốc ký, có thể bạn giảm được 40% thời gian gõ máy tính thì cũng có thể bạn khiến người đọc phải mất thêm 40% thời gian để “luận” ra xem bạn viết cái gì.

Chữ quốc ngữ vốn đã chưa hoàn hảo là vậy, bây giờ lại “chữa” như thế, e rằng khiến nó “què” thêm mất thôi.

Mong nhận được phản hồi!
...

@Typn:
Cảm ơn bạn đã góp ý về bài "Tốc ký chữ Việt".
Trước khi có ý kiến về góp ý của bạn, tôi xin nói lý do vì sao có bài "Tốc ký chữ Việt".
Năm 1976, tình cờ tôi mượn ở thư viện cuốn sách “Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ”, Nxb Văn Hoá, Hà Nội, 1961. Đọc mục lục, tôi ngạc nhiên lắm, vì theo hiểu biết của tôi khi ấy thì chữ quốc ngữ đã hoàn thiện rồi, sao lại có cả một hội nghị bàn về cải tiến chữ quốc ngữ do Viện Văn Học tổ chức tại Hà Nội năm 1960 ?
Cuốn sách này trình bày về: những điều bất hợp lý của chữ quốc ngữ; các đề nghị cải tiến chữ quốc ngữ đã có từ trước cho đến thời điểm ấy, v.v.
Đọc sách ấy, tôi hiểu chữ quốc ngữ còn một số hạn chế. Tôi suy nghĩ có cách nào viết hợp lý và gọn hơn nữa không? Tôi đã nghĩ ra cách tốc ký có hệ thống 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 mẫu tự, xuống còn 2 mẫu tự cho mỗi vần.
Mấy năm gần đây, khi thấy người Việt ‘chat’ trên mạng hoặc viết tin nhắn ở ĐTDĐ, họ tốn thời giờ nhiều hơn khi phải viết nguyên các chữ có vần 3 hoặc 4 mẫu tự mà trước đây tôi đã nghĩ ra cách tốc ký mỗi vần chỉ còn 2 mẫu tự. Tôi bèn viết bài “Tốc Ký Chữ Việt” cách đây vài năm.

Qua lý do trình bày trên, chắc bạn cũng thấy những đề nghị trong bài “Tốc Ký Chữ Việt” đều có suy nghĩ kỹ để tránh những bất hợp lý như chữ quốc ngữ hiện nay.
Nếu bạn có tìm thấy đề nghị nào trong bài "không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn,... và không phải là không có bất cập" thì xin chỉ bảo cụ thể để dễ thảo luận hơn, chứ nói chung chung như thế thì khó mà thảo luận sâu hơn.

typn
26-03-2012, 02:25 PM
@Typn:
Cảm ơn bạn đã góp ý về bài "Tốc ký chữ Việt".
Trước khi có ý kiến về góp ý của bạn, tôi xin nói lý do vì sao có bài "Tốc ký chữ Việt".
Năm 1976, tình cờ tôi mượn ở thư viện cuốn sách “Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ”, Nxb Văn Hoá, Hà Nội, 1961. Đọc mục lục, tôi ngạc nhiên lắm, vì theo hiểu biết của tôi khi ấy thì chữ quốc ngữ đã hoàn thiện rồi, sao lại có cả một hội nghị bàn về cải tiến chữ quốc ngữ do Viện Văn Học tổ chức tại Hà Nội năm 1960 ?
Cuốn sách này trình bày về: những điều bất hợp lý của chữ quốc ngữ; các đề nghị cải tiến chữ quốc ngữ đã có từ trước cho đến thời điểm ấy, v.v.
Đọc sách ấy, tôi hiểu chữ quốc ngữ còn một số hạn chế. Tôi suy nghĩ có cách nào viết hợp lý và gọn hơn nữa không? Tôi đã nghĩ ra cách tốc ký có hệ thống 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 mẫu tự, xuống còn 2 mẫu tự cho mỗi vần.
Mấy năm gần đây, khi thấy người Việt ‘chat’ trên mạng hoặc viết tin nhắn ở ĐTDĐ, họ tốn thời giờ nhiều hơn khi phải viết nguyên các chữ có vần 3 hoặc 4 mẫu tự mà trước đây tôi đã nghĩ ra cách tốc ký mỗi vần chỉ còn 2 mẫu tự. Tôi bèn viết bài “Tốc Ký Chữ Việt” cách đây vài năm.

Qua lý do trình bày trên, chắc bạn cũng thấy những đề nghị trong bài “Tốc Ký Chữ Việt” đều có suy nghĩ kỹ để tránh những bất hợp lý như chữ quốc ngữ hiện nay.
Nếu bạn có tìm thấy đề nghị nào trong bài "không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn,... và không phải là không có bất cập" thì xin chỉ bảo cụ thể để dễ thảo luận hơn, chứ nói chung chung như thế thì khó mà thảo luận sâu hơn.

Theo tôi, chữ quốc ngữ có nhiều khuyết điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất đó là:

- chữ quốc ngữ hoàn toàn chỉ ghi âm và không hề ghi nổi ý - điều rất cần với một ngôn ngữ như tiếng Việt (chẳng hạn hiện tượng từ đồng âm, luôn đòi hỏi phải có ngữ cảnh ta mới hiểu chính xác ý của tiếng.)

- che đậy và mô phỏng sai cấu trúc âm vị học thực sự của tiếng Việt

Sửa chữ quốc ngữ, cũng theo tôi, là khắc phục những nhược điểm cơ bản của nó, chứ không phải chỉ tìm cách sửa những khuyết điểm đại loại như là: tai/tay khác biệt không ở i/y mà ở hai âm a (giữa a ngắn và a dài); dùng hai con chữ u và o cho âm đệm /w/; ba con chữ c, k, q cho một âm /k/; v.v.

Vì lẽ ấy tôi mới dám nói, cách tốc ký ở trên "không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn"!

Cách viết này lại “không phải là không có bất cập". Tôi cũng đã phần nào nói đến những bất cập ấy:

“ người muốn sử dụng cách viết/gõ tốc ký phải bỏ một thời gian để học cách viết/gõ. Mặc dù có thể học được, nhưng như thế đòi hòi người tiếp nhận văn bản cũng phải “học” theo. Vậy chẳng phải lại cũng tốn thời gian hơn sao. Hoặc/Và nếu bạn viết/gõ tốc ký, có thể bạn giảm được 40% thời gian gõ máy tính thì cũng có thể bạn khiến người đọc phải mất thêm 40% thời gian để “luận” ra xem bạn viết cái gì.”

Và nếu sử dụng đại trà thì:

“giả sử chúng ta chấp nhận kiểu viết mới kia tiết kiệm được 20% số giấy in, thì những giấy tờ, văn bản, v.v. đã in sẽ phải ... bỏ đi hết, và/hoặc in lại cho thống nhất với kiểu chữ mới! Đơn cử ví dụ, chắc các bạn cũng thấy, nội một con đường thay tên thôi, đã làm phiền toái biết bao người, giấy tờ in cái địa chỉ nhà phải sửa, địa chỉ cũ địa chỉ mới, v.v. rối rắm vô cùng.”

Quả thật, với trẻ em 5 hay 6 tuổi học kiểu chữ mới, thì không có gì để nói; nhưng với hàng chục triệu người quen dùng chữ quốc ngữ đương đại, bỗng nhiên trở thành mù chữ, và những khoản chi phí khổng lồ cho việc in lại tất cả sách vở, tài liệu, v.v. bằng chữ mới thì chắc chắn có quá nhiều thứ để nói!

Tôi rất trân trọng những tìm tòi của bạn (rất có thể gọi “bạn”, xưng “tôi” là thất lễ, vì có thể tôi còn khá trẻ so với bạn, xin bạn bỏ quá, và rất xin lỗi bạn nếu việc xưng hô này khiến bạn phật lòng! Nhưng thiết nghĩ, chỗ này chuyện xưng hô không quan trọng bằng cái chúng ta đang bàn luận.), cũng không muốn làm bạn mất hứng với những tìm tòi, sáng tạo của mình, nhưng, như bạn đã biết, những chuyện như thế này không thể không có phản biện, nên tôi vẫn cứ nói những suy nghĩ của mình ra đây. Một lần nữa mong bạn xem nhẹ những khó chịu không đáng có trong những lời phản biện của tôi. Cám ơn bạn rất nhiều! Tôi rất vui được trao đổi về những vấn đề như vậy! Chúng giúp tôi có cơ hội được học hỏi rất nhiều.

Gõ những dòng trên khi đọc vội vàng các bài viết của bạn. Sau khi đọc kĩ hơn, tôi lại nghĩ:

Nếu chuyện viết tốc ký của bạn chỉ để cho tiện chat trên mạng, qua điện thoại di động thôi thì tôi nghĩ, cũng đáng lưu ý. Tôi cũng sẽ thử và sử dụng nếu thấy thuận tiện hoặc cảm thấy chỗ nào thật sự cần thiết và không gây trở ngại cho việc giao tiếp. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh, chỉ giới hạn trong việc chat, trao đổi mà đòi hỏi nhanh gọn mà thôi. Còn nếu muốn biến nó trở thành một hệ thống chữ viết để thay thế hoàn toàn chữ quốc ngữ hiện nay thì tôi bảo lưu các quan điểm bên trên của mình đấy nhé!:D

Xin cám ơn các bạn!

obaasan
26-03-2012, 02:45 PM
Obaa rất trân trọng cách suy nghĩ mới của tubinhtran, nhất là khi tubinhtran muốn chuẩn hoá cách viết tắt trên mạng/sms. Quả là một ý hay.

Nhưng bây giờ, cách viết tắt trên mạng đã hình thành mất rồi, muốn chuẩn hoá cũng khó. Ở VN mình, đa phần ngôn ngữ đi theo lệ cũ, cái có sẵn, hơn là chuẩn hoá theo một quy tắc khoa học hơn.

tubinhtran
28-03-2012, 01:37 PM
Theo tôi, chữ quốc ngữ có nhiều khuyết điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất đó là:

- chữ quốc ngữ hoàn toàn chỉ ghi âm và không hề ghi nổi ý - điều rất cần với một ngôn ngữ như tiếng Việt (chẳng hạn hiện tượng từ đồng âm, luôn đòi hỏi phải có ngữ cảnh ta mới hiểu chính xác ý của tiếng.)

- che đậy và mô phỏng sai cấu trúc âm vị học thực sự của tiếng Việt

Sửa chữ quốc ngữ, cũng theo tôi, là khắc phục những nhược điểm cơ bản của nó, chứ không phải chỉ tìm cách sửa những khuyết điểm đại loại như là: tai/tay khác biệt không ở i/y mà ở hai âm a (giữa a ngắn và a dài); dùng hai con chữ u và o cho âm đệm /w/; ba con chữ c, k, q cho một âm /k/; v.v.

Vì lẽ ấy tôi mới dám nói, cách tốc ký ở trên "không giúp chữ quốc ngữ hoàn thiện hơn"!

Cách viết này lại “không phải là không có bất cập". Tôi cũng đã phần nào nói đến những bất cập ấy:

“ người muốn sử dụng cách viết/gõ tốc ký phải bỏ một thời gian để học cách viết/gõ. Mặc dù có thể học được, nhưng như thế đòi hòi người tiếp nhận văn bản cũng phải “học” theo. Vậy chẳng phải lại cũng tốn thời gian hơn sao. Hoặc/Và nếu bạn viết/gõ tốc ký, có thể bạn giảm được 40% thời gian gõ máy tính thì cũng có thể bạn khiến người đọc phải mất thêm 40% thời gian để “luận” ra xem bạn viết cái gì.”

Và nếu sử dụng đại trà thì:

“giả sử chúng ta chấp nhận kiểu viết mới kia tiết kiệm được 20% số giấy in, thì những giấy tờ, văn bản, v.v. đã in sẽ phải ... bỏ đi hết, và/hoặc in lại cho thống nhất với kiểu chữ mới! Đơn cử ví dụ, chắc các bạn cũng thấy, nội một con đường thay tên thôi, đã làm phiền toái biết bao người, giấy tờ in cái địa chỉ nhà phải sửa, địa chỉ cũ địa chỉ mới, v.v. rối rắm vô cùng.”

Quả thật, với trẻ em 5 hay 6 tuổi học kiểu chữ mới, thì không có gì để nói; nhưng với hàng chục triệu người quen dùng chữ quốc ngữ đương đại, bỗng nhiên trở thành mù chữ, và những khoản chi phí khổng lồ cho việc in lại tất cả sách vở, tài liệu, v.v. bằng chữ mới thì chắc chắn có quá nhiều thứ để nói!

Tôi rất trân trọng những tìm tòi của bạn (rất có thể gọi “bạn”, xưng “tôi” là thất lễ, vì có thể tôi còn khá trẻ so với bạn, xin bạn bỏ quá, và rất xin lỗi bạn nếu việc xưng hô này khiến bạn phật lòng! Nhưng thiết nghĩ, chỗ này chuyện xưng hô không quan trọng bằng cái chúng ta đang bàn luận.), cũng không muốn làm bạn mất hứng với những tìm tòi, sáng tạo của mình, nhưng, như bạn đã biết, những chuyện như thế này không thể không có phản biện, nên tôi vẫn cứ nói những suy nghĩ của mình ra đây. Một lần nữa mong bạn xem nhẹ những khó chịu không đáng có trong những lời phản biện của tôi. Cám ơn bạn rất nhiều! Tôi rất vui được trao đổi về những vấn đề như vậy! Chúng giúp tôi có cơ hội được học hỏi rất nhiều.

Gõ những dòng trên khi đọc vội vàng các bài viết của bạn. Sau khi đọc kĩ hơn, tôi lại nghĩ:

Nếu chuyện viết tốc ký của bạn chỉ để cho tiện chat trên mạng, qua điện thoại di động thôi thì tôi nghĩ, cũng đáng lưu ý. Tôi cũng sẽ thử và sử dụng nếu thấy thuận tiện hoặc cảm thấy chỗ nào thật sự cần thiết và không gây trở ngại cho việc giao tiếp. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh, chỉ giới hạn trong việc chat, trao đổi mà đòi hỏi nhanh gọn mà thôi. Còn nếu muốn biến nó trở thành một hệ thống chữ viết để thay thế hoàn toàn chữ quốc ngữ hiện nay thì tôi bảo lưu các quan điểm bên trên của mình đấy nhé!:D

Xin cám ơn các bạn!
@Typn:
Cảm ơn bạn đã hồi âm chi tiết hơn.
Cải tiến chữ quốc ngữ là chuyện đại sự. Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, cũng như không nằm trong giới có thẩm quyền nên không thể lạm bàn về việc này.
Chuyện viết tốc ký của tôi chỉ để cho tiện chat trên mạng, qua điện thoại di động thôi. Nó cũng tiện cho ai thích thì tích hợp các đề nghị tốc
ký vào bộ gõ mình đang dùng để gõ chữ tốc ký mà vẫn bung ra chữ quốc ngữ đầy đủ.
[/URL]
Viết xong bài [URL="http://chuvietnhanh.sf.net/TocKyChuViet.htm"]Tốc ký Chữ Việt (http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm), tôi đã gởi bài lên diễn đàn của một số mạng trong và ngoài nước, trong đó có diễn đàn của mạng WinVNKey (http://winvnkey.sf.net (http://winvnkey.sf.net/)).

Tiến sĩ Ngô Đình Học (http://www.linkedin.com/pub/hoc-ngo/5/7ab/b2), tác giả bộ gõ đa năng WinVNKey, đã tích hợp các cách tốc ký vào WinVNKey, tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt: gõ chữ tốc ký mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Bài “Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt (http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm) ” hướng dẫn cụ thể phương pháp gõ tắt này.

À, bạn đừng bận tâm về chuyện xưng hô nha. Gọi gì cũng tốt cả. Rất
đồng ý với câu bạn đã viết: "...chuyện xưng hô không quan trọng bằng cái chúng ta đang bàn luận..."

thienthan_iuiuiu_acquy
09-04-2012, 09:52 PM
oack ! he'lu`8-|