PDA

View Full Version : eleventh cranial nervethanhthanh
28-08-2012, 03:08 PM
eleventh cranial nerve: dây thần kinh gai sống; dây thần kinh sọ XI

(cũng gọi là cranial nerve XI; accessory nerve)

eleventh cranial nerve: is purely a motor nerve and differs from the other cranial nerves in that only a small part of it originates from the brain

dây thần kinh gai sống: đơn giản là dây thần kinh vận động và khác với các thần kinh sọ khác chỉ ở một phần nhỏ bắt nguồn từ não

Tham khảo:
- cranial nerve XI: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/22580-cranial-nerve-XI
- accessory nerve: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/22579-accessory-nerve