PDA

View Full Version : chorda magna



thanhthanh
14-09-2012, 03:39 PM
chorda magna: gân gót

(cũng gọi là tendo calcaneus; calcanean tendon; Achilles tendon)

chorda magna: the large tendon connecting the heel bone to the calf muscle of the leg

gân gót: gân lớn nối xương gót với cơ bắp chân

Tham khảo: Achilles tendon: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/23831-Achilles-tendon