PDA

View Full Version : leukopathia unguisthanhthanh
25-09-2012, 04:22 PM
leukopathia unguis: chứng móng trắng

(cũng gọi là achromia unguium; canities unguium; leukonychia)

leukonychia: the occurrence of white spots or patches under the nails, of unknown cause; the decoloration may be total or in the form of lines (striate or transverse leukonychia) or dots (punctate leukonychia)

chứng móng trắng: sự xuất hiện các vết đốm trắng hoặc vân dưới móng, nguyên nhân không rõ; sự phai màu có thể là hoàn toàn hoặc dưới dạng các đường vân (vân trắng hoặc vân ngang ở móng tay) hoặc các vết đốm (chứng đốm trắng trên móng tay)

Tham khảo: leukonychia: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/24240-leukonychia