PDA

View Full Version : Hallopeau acrodermatitisthanhthanh
15-11-2012, 02:59 PM
Hallopeau acrodermatitis: viêm da đầu chi mạn tính

(cũng gọi là acrodermatitis continus; acrodermatitis continua)

Tham khảo: acrodermatitis continua: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/26527-acrodermatitis-continua?p=65205#post65205