PDA

View Full Version : Ảnh thời sự, mời bà con bình....!toiyeuphunu
04-11-2008, 03:34 PM
<p><img height="311" width="269" src="/diendan/FileUpload/thit ngon.jpg" alt="" /><img height="270" width="179" src="/diendan/FileUpload/t.jpg" alt="" /><img height="232" width="161" alt="" src="/diendan/FileUpload/thit.jpg" /></p>
<p> </p>
<p> </p>

hayhatlen
04-11-2008, 03:47 PM
<p><br />
toiyeuphunu<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table width="90%" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><img height="179" width="166" src="/diendan/FileUpload/thit ngon.jpg" alt="" /><img height="240" width="205" src="/diendan/FileUpload/t.jpg" alt="" /><img height="284" width="231" alt="" src="/diendan/FileUpload/thit.jpg" /></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>Mua được c&#226;n thịt giữa "mùa nước nổi" th&#237;a n&#224;y đỡ tốn gia vị !</p>

hoanglaota
04-11-2008, 04:07 PM
<p>Trời ơi gh&#234; qu&#225;, ăn thịt n&#224;y coi chừng cấm khẩu <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/18.gif" /></p>

Diemvuong
04-11-2008, 06:18 PM
<p><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p><img height="198" width="149" alt="" src="/diendan/FileUpload/thit ngon.jpg" /><img height="209" width="129" alt="" src="/diendan/FileUpload/t.jpg" /><img height="220" width="347" src="/diendan/FileUpload/thit.jpg" alt="" /></p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Quả n&#224;y đố vợ biết m&#236;nh mua thịt lợn hay thịt cầy !<img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/26.gif" alt="" /></p>

dongxi
04-11-2008, 06:52 PM
<p><strong><br />
<font color="#aaaaaa">
<table width="90%" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><font color="#aaaaaa">
<table height="302" width="657" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><img height="198" width="149" src="/diendan/FileUpload/thit ngon.jpg" alt="" /><img height="209" width="129" src="/diendan/FileUpload/t.jpg" alt="" /><img height="220" width="347" alt="" src="/diendan/FileUpload/thit.jpg" /></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</font></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</font></strong></p>
<p><strong><font color="#aaaaaa"> </font></strong></p>
<p><strong><font color="#0000ff">Thịt ngon như vậy phải đem biếu quan mới được !</font></strong></p>
<p><strong><font color="#0000ff"> </font></strong></p>
<p><strong><font color="#0000ff"><font face="Arial" size="2"><em>(v&#236; ng&#224;i đ&#227; c&#243; c&#244;ng cho b&#224; con được cơ hội ăn thịt nhúng nước cống khi trời đổ mưa - chứ m&#224; ng&#224;i l&#224;m ăn như thi&#234;n hạ (những thằng giỏi quy hoạch v&#224; giỏi đủ thứ ấy, d&#226;n của n&#243; l&#224;m sao biết cuộc đời n&#224;y lại c&#243; những c&#225;i thúi vị (ngược với thi vị) l&#224; l&#226;u l&#226;u dc đi thuyền giữa phố, dc gẩy đ&#224;n khắp người (g&#227;i ngứa v&#236; bị ghẻ nước), v&#224; trăm thứ </em></font></font><u><font color="#0000ff"><font face="Arial" size="2"><em>kh&#225;c người </em></font></font></u></strong><strong><font color="#0000ff"><font face="Arial" size="2"><em>nữa ... !) th&#236; mưa tới đ&#226;u nước rút sạch tới đ&#243;, l&#224;m g&#236; c&#243; ngập, l&#224;m g&#236; c&#243; thịt nhúng nước cống để ăn <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /> L&#224;m đầy tớ của d&#226;n lẽ n&#224;o ng&#224;i từ chối ăn đặc sản thịt nhúng nước cống m&#224; d&#226;n ng&#224;i đ&#227; được hưỏng nhờ t&#224;i đức của ng&#224;i nhỉ ! <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /> )</em></font></font></strong></p>
<p><strong><font color="#0000ff">Con lậy quan, mong ng&#224;i ăn cùng với đ&#225;m thảo d&#226;n chúng con, cả thế giới n&#224;y chỉ mỗi VN ta l&#224; c&#243; m&#243;n <font size="5">độc</font> như thế đấy ạ !<img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /></font></strong></p>