PDA

View Full Version : Cùng vui chơi tưng bừng, cùng khám phá tri thức ...tran le anh
06-11-2008, 05:43 PM
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Ng&#224;y 01/11/2008 vừa qua, k&#237; túc x&#225; Đại học quốc gia TPHCM đ&#227; c&#243; một lễ hội tưng bừng, rộn r&#227; d&#224;nh cho c&#225;c bạn sinh vi&#234;n k&#237; túc x&#225; vui chơi, nghỉ ngơi, tham gia c&#225;c hoạt động ngoại kho&#225;. Cùng g&#243;p chung niềm vui đ&#243;, vietgle cũng tiến bước l&#234;n đường. K&#237; túc x&#225; thắng tiến. Dzota !!!</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Vietgle m&#225;y t&#237;nh chất đầy xe, qu&#224; nhiều v&#244; kể. 8h, gian h&#224;ng bắt đầu được b&#224;y biện. C&#225;c bạn sinh vi&#234;n cổ vũ nhiệt t&#236;nh, đi qua đi lại cứ hỏi chừng n&#224;o gian h&#224;ng mới b&#224;y xong l&#224;m ban tổ chức cuống cả l&#234;n. 10 phút nữa nh&#233; bạn. &#205; kh&#244;ng, 7 phút, kh&#244;ng 5 phút. Chỉ 5 phút nữa th&#244;i, vietgle n&#243;i ri&#234;ng v&#224; Lạc Việt n&#243;i chung sẽ mang đến cho c&#225;c bạn nhiều bất ngờ thú vị. </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Xong rồi !!!!!</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Alo alo, mời c&#225;c bạn đến với gian h&#224;ng Lạc Việt để được c&#224;i đặt phần mềm từ điển cho c&#225;c chú dế xinh đẹp của m&#236;nh miễn ph&#237;. Alo ! Alo !!!</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Mời c&#225;c bạn tham gia t&#236;m hiểu viettgle v&#224; c&#225;c phần mềm ngoại ngữ. C&#225;c bạn sẽ được ưu ti&#234;n giảm gi&#225; đến 50%, đặc biệt l&#224; chỉ cần mang phiếu giảm gi&#225; đến c&#244;ng ty mua, kể cả phầm mềm từ điển version 2009 tận cuối th&#225;ng 11 mới ra mắt cũng sẽ đựơc giảm gi&#225;. Thế th&#236; c&#242;n g&#236; bằng n&#224;o.</font></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt"><img height="450" alt="Cùng khởi động n&#224;o !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/1_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt">Cùng khởi động n&#224;o</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">Mời c&#225;c bạn tham quan v&#224; sử dụng vietgle để tham gia trả lời c&#225;c c&#226;u hỏi, nhận về những phần qu&#224; hấp dẫn, alo alo.</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Vietgle l&#224; g&#236; vậy ?</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>&#192;h, đ&#226;y l&#224; một cổng th&#244;ng tin cung cấp cho c&#225;c bạn c&#225;c kiến thức về văn ho&#225;, x&#227; hội v&#224; con người Việt Nam. Vietgle c&#242;n c&#243; bản đồ giúp c&#225;c bạn t&#236;m đường đi dễ d&#224;ng, nhanh ch&#243;ng.</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Vietgle cung cấp cho c&#225;c bạn 12 từ điển online v&#224; c&#244;ng cụ dịch tự động, giúp c&#225;c bạn c&#243; thể dễ d&#224;ng dịch t&#224;i liệu tham khảo của m&#236;nh. Sướng nh&#233; !!! </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Vietgle c&#242;n c&#243; diễn đ&#224;n, tha hồ cho c&#225;c bạn tr&#242; chuyện, n&#234;u thắc mắc v&#224; cùng cưới, cùng 888 với c&#225;c bạn kh&#225;c nữa.</font></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em> </em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt"><img height="450" alt="T&#236;m đ&#225;p &#225;n trong vietgle n&#232; !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/10_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt">T&#236;m đ&#225;p &#225;n trong vietgle n&#232; !!!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">C&#225;c bạn sinh vi&#234;n tham gia c&#224;i đặt miễn ph&#237; từ điển v&#224;o những chú dế xinh xắn v&#224; cũng h&#224;o hứng, hồi hộp tham gia c&#225;c c&#226;u hỏi. </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>&#212;ng l&#224; một vị khai quốc c&#244;ng thần của nh&#224; Nguyễn, hiện được thờ tại Lăng &#212;ng B&#224; Chiểu ?</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>??? Kh&#243; qu&#225; h&#224;. Cho đổi c&#226;u hỏi đi !!!</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Cho th&#234;m th&#244;ng tin nh&#233; ! &#212;ng bị xử tội sau khi chết v&#224; mộ bị san bằng ?</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Ah, e biết rồi. L&#234; Văn Duyệt </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Bạn biết g&#236; về L&#234; Văn Duyệt</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>&#212;ng l&#224; một th&#225;i gi&#225;m … &#212;ng l&#224; Tổng trấn Gia Định, y&#234;u d&#226;n như con . Vietgle n&#243;i n&#232;. </font></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em> <img height="450" alt="Huynh n&#224;o trả lời dzậy !?" width="600" src="/diendan/FileUpload/6_2.jpg" /></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt">Huynh n&#224;o trả lời vậy ?!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">&#192;h,bạn ấy đ&#227; tra vietgle v&#224; t&#236;m đựơc kết quả. Mỗi một c&#226;u hỏi Ban tổ chức đưa ra, cả rừng c&#225;nh tay tranh nhau trả lời. MC th&#236; cứ lu&#244;n miệng lady first l&#224;m c&#225;c bạn nam phản đối qu&#225; trời . </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>C&#226;u hỏi kế tiếp n&#232;, chú &#237; lắng nghe, chú &#237; lắng nghe. Đ&#226;y l&#224; một c&#226;u hỏi về ngoại ngữ. Từ “D&#226;n tộc” tiếng anh l&#224; g&#236; ?</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>Nationality </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>People</font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">Ethnic </span></font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">People c&#243; “sờ”</span></font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">Phải n&#243;i l&#224; people c&#243; “&#233;t” chứ. Tiếng Anh m&#224; </span></font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">Đ&#225;p &#225;n l&#224; … Cùng mở c&#244;ng cụ dịch của vietgle ra tra nh&#233;. People. Đề nghị Ban tổ chức tặng qu&#224; cho bạn c&#243; đ&#225;p &#225;n l&#224; people. </span></font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">Kh&#244;ng được, phải l&#224; people c&#243; “sờ” chứ ?</span></font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify"><font size="3"><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="color: black">Hehehe, m&#236;nh cùng l&#234;n diễn đ&#224;n tranh luận nh&#233;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">. </span></font></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black"><img height="450" alt="Thảo luận cùng BTC" width="600" src="/diendan/FileUpload/5_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black">Thảo luận cùng Ban Tổ chức </span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"> </div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt; color: black"><img height="450" alt="Thắng rồiiiiiiiiiiii !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/7_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt; color: black">Thắng r&#244;iiiiiiii&#236;i !!!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"> </div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt; color: black"><img height="450" alt="Đi kh&#244;ng h&#225; lẽ trở về kh&#244;ng ?" width="600" src="/diendan/FileUpload/8_2.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 9pt; color: black">Đi kh&#244;ng h&#225; lẽ trở về kh&#244;ng ???</span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><img height="450" alt="C&#243; vietgle v&#224; phiếu giảm gi&#225; cũng vui rồi !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/9_2.jpg" /> </div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 11pt; color: black">C&#243; vietgle v&#224; phiếu giảm gi&#225; cũng vui rồi !!!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Mệt qu&#225; rồi. Ban tổ chức mồ h&#244;i nhễ nhại rùi. Thui, m&#236;nh chuyển sang tr&#242; chơi kh&#225;c hen c&#225;c bạn. Mọi người nhao nhao phản đối, đố tiếp đi m&#224;, năn nỉ m&#224;. Thui, ba c&#226;u nữa hen, xong rùi m&#236;nh chụp h&#236;nh miễn ph&#237;. Những gương mặt xinh xinh, dễ thương sẽ được thể hiện qua tay m&#225;y chuy&#234;n nghiệp bao nhi&#234;u năm lăn lộn dưới đường. Hahaha. </font></span></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Bắt đầu chụp h&#236;nh miễn ph&#237; thui. 200 bạn đầu ti&#234;n sẽ được gởi h&#236;nh về tận k&#237; túc x&#225;. Tất cả h&#236;nh c&#225;c bạn sẽ được đưa l&#234;n vietgle. N&#224;o, 1…. 2…..3…… Konica !!!!</font></span></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 11pt; color: black"><img height="450" alt="Điệu t&#237; n&#224;o !?!!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/4_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 11pt; color: black">Điệu t&#237; n&#224;o !!!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Úi, c&#225;c bạn tr&#236;nh diễn c&#242;n hơn cả những người mẫu chuy&#234;n nghiệp nữa. Ban tổ chức x&#237; xọn giơ tay xin chụp cùng, thế m&#224; ph&#243; nh&#242;m gạt ra. Hixhix, tội Ban tổ chức qu&#225;, cũng x&#237; xọn m&#224; kh&#244;ng được chụp h&#236;nh. Ưu ti&#234;n c&#225;c bạn sinh vi&#234;n mừ. </font></span></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black"><img height="450" alt="Em ở gian h&#224;ng kế b&#234;n n&#232; ! Cho e chụp k&#233; với !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/2_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black">Em ở gian h&#224;ng kế b&#234;n n&#232;. Cho e chụp h&#236;nh dzới !</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Chụp h&#236;nh, chơi tr&#242; chơi, giải đ&#225;p thắc mắc. Dường như 8 giờ đồng hồ kh&#244;ng đủ để đ&#225;p lại những t&#236;nh cảm của c&#225;c bạn sinh vi&#234;n d&#224;nh cho người bạn mới vietgle. Hehhee, tổng kết lại n&#224;o. 400 phiếu giảm gi&#225; cho phần mềm từ điển phiển mới nhất 2009 chuẩn bị ra mắt được ph&#225;t tận tay c&#225;c bạn sinh vi&#234;n. Tất cả h&#236;nh chụp trong ng&#224;y sẽ <span style="font-size: 12pt; color: black">sẽ đựơc gởi về đến tận tay c&#225;c bạn tại KTX v&#224; tất cả h&#236;nh n&#224;y được đưa l&#234;n vietgle để b&#224; con cùng dowmload file về lưu giữ đồng thời t&#236;m kiếm những người bạn của m&#236;nh trong ng&#224;y hội, coi ai đẹp nhất nh&#224;, hehe. 300 phần qu&#224; đ&#227; được ph&#225;t ra khi c&#225;c bạn tham gia tr&#242; chơi. Hấp dẫn qu&#225;! Chừng n&#224;o vietgle quay trở lại. </span>Vietgle ham học hỏi m&#224; cũng… ham vui nữa. Hẹn c&#225;c bạn một ng&#224;y thật gần nh&#233;. M&#224; c&#243; một c&#225;ch để c&#225;c bạn gặp gỡ vietgle thường xuy&#234;n đ&#243;. Cứ mở m&#225;y t&#237;nh l&#234;n v&#224; vietgle.vn. Thế nh&#233; c&#225;c bạn. </font></span></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center" />
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black"><img height="450" alt="1....2....3.... Vietgle !!!" width="600" src="/diendan/FileUpload/3_1.jpg" /></span></em></div>
<div style="margin: 0in 0in 0pt" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; color: black">1…2…3….Vietgle !!!</span></em></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Một ng&#224;y thật vui v&#224; thật bổ &#237;ch. Hi vọng vietgle sẽ song h&#224;nh cùng c&#225;c bạn để x&#226;y dựng một kho tri thức v&#224; cộng đồng học tập. </font></span></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: black"><font size="3">Hẹn gặp lại nh&#233;, những thi&#234;n t&#224;i của đất Việt h&#244;m nay v&#224; mai sau. </font></span></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"><font size="3"> </font></div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"> </div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"> </div>
<div style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0in 0in 0pt"> </div>

obaasan
07-11-2008, 11:07 PM
<p>Ồ, c&#225;c bạn tổ chức thật hay.</p>
<p>Gi&#225; m&#224; c&#225;i ph&#244;ng Vietgle đẹp hơn nữa nhỉ. </p>

hoangtudeptrai
08-11-2008, 03:01 PM
<p><font size="3">Kh&#244;ng biết vietgle c&#243; kế hoạch tổ chức đến giao lưu v&#224; giới thiệu ở c&#225;c trường THPT kh&#244;ng nhỉ. Bọn tớ chờ đ&#243; nhe !!!</font></p>

toiyeuphunu
22-12-2008, 11:43 PM
<p><br />
hoangtudeptrai<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table style="border-right: lightgrey 1px solid; border-top: lightgrey 1px solid; font-size: 11px; margin-left: 30px; border-left: lightgrey 1px solid; margin-right: 30px; border-bottom: lightgrey 1px solid; position: relative; background-color: #e6e6e6" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
<p><font size="3">Kh&#244;ng biết vietgle c&#243; kế hoạch tổ chức đến giao lưu v&#224; giới thiệu ở c&#225;c trường THPT kh&#244;ng nhỉ. Bọn tớ chờ đ&#243; nhe !!!</font></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>Vietgle.vn c&#243; đối tượng chủ yếu l&#224; c&#225;c bạn trẻ, thiết nghĩ n&#234;n tạo nhiều hoạt động tương t&#225;c, giao lưu trao đổi trực tiếp như vậy hơn nữa, v&#224; chắc chắn c&#225;c bạn trẻ sẽ nhiệt t&#236;nh đ&#243;ng g&#243;p &#253; tưởng để x&#226;y dựng một cộng đồng học tập của ri&#234;ng Việt Nam. Mọi người cùng g&#243;p &#253; tưởng l&#224;m sao để Vietgle.vn đến được với đ&#244;ng đảo bạn trẻ hơn nữa n&#224;o !</p>
<p>Thiết nghĩ Vietgle.vn n&#234;n c&#244;ng bố cơ chế đ&#227;i ngộ cộng t&#225;c vi&#234;n một c&#225;ch c&#244;ng khai, r&#245; r&#224;ng để thu hút nh&#226;n t&#224;i cùng x&#226;y dựng trang tri thức cho tất cả người Việt Nam.</p>

emchuabietgi
23-12-2008, 08:28 PM
<p><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p><br />
hoangtudeptrai<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table style="border-right: lightgrey 1px solid; border-top: lightgrey 1px solid; font-size: 11px; margin-left: 30px; border-left: lightgrey 1px solid; margin-right: 30px; border-bottom: lightgrey 1px solid; position: relative; background-color: #e6e6e6" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
<p><font size="3">Kh&#244;ng biết vietgle c&#243; kế hoạch tổ chức đến giao lưu v&#224; giới thiệu ở c&#225;c trường THPT kh&#244;ng nhỉ. Bọn tớ chờ đ&#243; nhe !!!</font></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>Vietgle.vn c&#243; đối tượng chủ yếu l&#224; c&#225;c bạn trẻ, thiết nghĩ n&#234;n tạo nhiều hoạt động tương t&#225;c, giao lưu trao đổi trực tiếp như vậy hơn nữa, v&#224; chắc chắn c&#225;c bạn trẻ sẽ nhiệt t&#236;nh đ&#243;ng g&#243;p &#253; tưởng để x&#226;y dựng một cộng đồng học tập của ri&#234;ng Việt Nam. Mọi người cùng g&#243;p &#253; tưởng l&#224;m sao để Vietgle.vn đến được với đ&#244;ng đảo bạn trẻ hơn nữa n&#224;o !</p>
<p>Thiết nghĩ Vietgle.vn n&#234;n c&#244;ng bố cơ chế đ&#227;i ngộ cộng t&#225;c vi&#234;n một c&#225;ch c&#244;ng khai, r&#245; r&#224;ng để thu hút nh&#226;n t&#224;i cùng x&#226;y dựng trang tri thức cho tất cả người Việt Nam.</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Em cũng đồng &#253; với tinh thần của anh Hoangtudeptrai v&#224; b&#225;c TYPN, c&#225;c th&#224;nh vi&#234;n cùng nhau x&#226;y dựng một Trung t&#226;m tri thức v&#224; cộng đồng học tập VN.<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /></p>