PDA

View Full Version : Một hình ảnh đẹp ... mời bình ...toiyeuphunu
07-11-2008, 05:29 PM
<p><img height="328" width="503" alt="" src="/diendan/FileUpload/618.jpg" /></p>
<p> </p>

giaitan
07-11-2008, 05:32 PM
<p>&#205;, mấy anh kia lộn ng&#224;y ! (H&#244;m nay kh&#244;ng phải T&#225;m Th&#225;ng Ba)</p>

dongxi
07-11-2008, 05:49 PM
<p><img style="width: 419px; height: 202px" height="67" alt="" width="100" src="/diendan/FileUpload/618_2.jpg" /></p>
<p><em>Y&#234;u nhau bắc ghế em qua</em></p>
<p><em>Để anh lội nước mới l&#224; y&#234;u nhau !</em></p>

hoangchau
04-12-2008, 06:10 PM
<p>Rất l&#227;ng mạn v&#224; rất Việt Nam</p>
<p> </p>

designer
21-01-2010, 04:05 PM
<p>hay thiệt! &#253; tưởng độc thật đ&#243; chứ! học hỏi, c&#243; dịp sẽ &#225;p dụng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</p>

cactus
22-01-2010, 09:46 PM
<p><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></td></tr></table>t;[quote id=toiyeuphunu]</p>
<p><img width="503" height="328" src="/diendan/FileUpload/618.jpg" alt="" /></p>
<p> Lũ lụt kh&#244;ng l&#224;m anh chùn bước</p>
<p>Nước ngập kh&#244;ng l&#224;m nản ch&#237; trai</p>
<p>Bắc ghế l&#224;m cầu đ&#243;n em về</p>
<p>Se duy&#234;n h&#244;m ấy c&#243; một kh&#244;ng hai</p>

zennykwan
30-01-2010, 03:50 PM
<p>đ&#225;m cưới c&#243; c&#226;y cầu ghế</p>
<p>Đ&#243;n em về qua thế l&#224; xong</p>
<p>Đời người ai c&#243; mắy khi</p>
<p>Lội qua cầu ghế thế n&#224;y mới hay !!!</p>

LangDu
30-01-2010, 07:04 PM
<p>Đừng để ghế trúng miệng cống l&#224; được</p>

maytinhcasio
09-03-2011, 07:16 AM
<p>kho that</p>

maytinhcasio
09-03-2011, 07:18 AM
<div style="width:100%; padding:5px;">langdu đ&#227; viết:</div>
<div style="padding:5 5 5 20; background-color:#efefef;">
<p>Đừng để ghế tr&#250;ng miệng cống l&#224; được</p>
</div>
<p> </p>

maytinhcasio
09-03-2011, 07:19 AM
<div style="width:100%; padding:5px;">maytinhcasio đ&#227; viết:</div>
<div style="padding:5 5 5 20; background-color:#efefef;">
<p>kho that</p>
</div>
<p> </p>