PDA

View Full Version : Phó từ tiếng Nhậtmtd-group
07-11-2008, 09:06 PM
<p><font color="#ff0000" size="5">全部 - すっかり</font></p>
<p> samusai đ&#227; viết: </p>
<p>M&#236;nh xin thử trước 1 v&#237; dụ ơn giản m&#224; m&#236;nh sưu tập được ha: <br />
<br />
全部 v&#224; すっかり <br />
<br />
宿題は全部終わった。 <br />
<br />
宿題はすっかり終わった。 <br />
<br />
Trong c&#226;u tr&#234;n 全部 v&#224; すっかり đều c&#243; nghĩa l&#224; '' ho&#224;n to&#224;n '' nhưng <br />
<br />
全部 được d&#249;ng trong trường hợp <strong>đề cập đến số lượng cụ thể,</strong> n&#234;n d&#249;ng 全部 trong trường hợp đề cập đến một điều kiện hoặc t&#236;nh huống kh&#244;ng <strong>diễn ra sự thay đổi</strong> n&#224;o <br />
<br />
v&#237; dụ:   必要な資料は図書館に行けば全部ある。 <br />
<br />
Kh&#244;ng d&#249;ng 必要な資料は図書館に行けばすっかりある。 <br />
<br />
 Tronng trường hợp <strong>kh&#244;nh thể n&#243;i đến số lượng hoặc c&#243; sự thay đổi về điều ki&#234;n</strong> ta n&#234;n d&#249;ng すっかり <br />
<br />
V&#237; dụ: ビ-ルを 3本飲んだらすっかり酔っ払ってしまった。 <br />
<br />
Kh&#244;ng d&#249;ng: ビ-ルを 3本飲んだら部全酔っ払ってしまった。 <br />
<br />
C&#225;c bạn tham khảo rồi cho m&#236;nh &#253; kiến ha. c&#225;m ơn mọi người. <br />
<br />
<br />
PhuongMy đ&#227; viết,<br />
<br />
<br />
Yoochun san, <br />
<br />
Rất vui gặp bạn nơi n&#224;y. Chúng ta cùng suy nghĩ qua về hai ph&#243; từ một chút nghen <br />
<br />
Samurai san, <br />
<br />
Vấn đề 全部 v&#224; すっかり bạn đưa ra thật hay, m&#236;nh xin đưa định nghĩa v&#224; v&#237; dụ tr&#234;n Yahoo của hai từ n&#224;y để chúng ta cũng x&#225;c định lần nữa xem c&#243; thể ph&#226;n biệt chúng theo c&#225;ch n&#224;o nghen <br />
<br />
全部 <br />
<br />
〔全て〕all; 〔全体〕the whole◇全部の|all; whole; entire <br />
<br />
<br />
その詩は全部暗記している <br />
<br />
t&#244;i c&#243; thể đọc thuộc l&#242;ng to&#224;n bộ b&#224;i thơ n&#224;y <br />
<br />
りんごは全部腐ってしまった <br />
<br />
To&#224;n bộ t&#225;o đều hư hết rồi <br />
<br />
彼の本の全部が面白いとは限らない <br />
<br />
Kh&#244;ng phải s&#225;ch n&#224;o của anh ta cũng hay <br />
<br />
話を全部聞かないうちは帰ってはいけない <br />
<br />
Khi chưa kể hết to&#224;n bộ c&#226;u chuyện, th&#236; chưa được về <br />
<br />
できることは全部やってみた <br />
<br />
T&#244;i đ&#227; thử hết mọi c&#225;ch <br />
<br />
大工道具は全部そろっている <br />
<br />
T&#244;i c&#243; tất cả/mọi c&#244;ng cụ của thợ mộc <br />
<br />
全部でいくつご入用ですか <br />
<br />
How many do you want in all? <br />
<br />
負傷者は全部で13人だった <br />
<br />
Người bị thương, tổng cộng l&#224; 13 người <br />
<br />
旅費は全部で5万円かかった <br />
Tiền du lịch tốn tổng cộng l&#224; 50 ng&#224;n y&#234;n <br />
<br />
<br />
<font color="#ff0000">すっかり </font><br />
<font color="#008080">1〔すべて,完全に〕 </font><br />
町はすっかり変わった <br />
<br />
Th&#224;nh phố thay đổi ho&#224;n to&#224;n <br />
<br />
すっかり気分がよくなった <br />
<br />
T&#244;i ho&#224;n to&#224;n khoẻ rồi <br />
<br />
すっかり夜が明けた <br />
<br />
Trời đ&#227; s&#225;ng hẵn rồi <br />
<br />
すっかり準備ができていた <br />
<br />
chuẩn bị xong cả rồi <br />
<br />
<font color="#339966">2〔とても〕 </font><br />
彼女はすっかりふけこんでしまった <br />
<br />
B&#224; đ&#227; rất gi&#224; <br />
<br />
すっかりうれしくなった <br />
<br />
Thiệt l&#224; vui <br />
<br />
すっかりごぶさたしました <br />
<br />
Xin lỗi v&#236; đ&#227; rất l&#226;u rồi kh&#244;ng viết thư thăm hỏi <br />
<br />
<br />
<br />
Theo c&#225;c bạn, m&#236;nh c&#243; thể t&#243;m tắt nghĩa của hai từ n&#224;y như thế n&#224;o??? <br />
宿題は全部終わった。 <br />
<br />
<font color="#0000ff">Samurai dịch l&#224;? </font><br />
宿題はすっかり終わった。 <br />
<br />
<font color="#0000ff">Samurai dịch l&#224;? </font><br />
<br />
<br />
全部 được d&#249;ng trong trường hợp đề cập đến số lượng cụ thể, n&#234;n d&#249;ng 全部 trong trường hợp đề cập đến một điều kiện hoặc t&#236;nh huống kh&#244;ng diễn ra sự thay đổi n&#224;o <br />
<br />
v&#237; dụ:   必要な資料は図書館に行けば全部ある。 <br />
<br />
Những t&#224;i liệu cần thiết, nếu đến thư viện l&#224; c&#243; to&#224;n bộ??? <br />
<br />
Trong trường hợp kh&#244;ng thể n&#243;i đến số lượng hoặc c&#243; sự thay đổi về điều kiện ta n&#234;n d&#249;ng すっかり <br />
<br />
V&#237; dụ: ビ-ルを 3本飲んだらすっかり酔っ払ってしまった。 <br />
<br />
Nếu uống 3 chai bia, l&#224; say m&#232;m??? <br />
<br />
C&#243; phải &#253; bạn l&#224; thế kh&#244;ng?</p>

samusai
08-11-2008, 02:19 AM
<p><font size="3">C&#226;u</font><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent"> 宿題は<font color="#ff0000">全部<font color="#3366ff">終</font></font>わった。</span></font></p>
<p><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent"><font color="#000000"><font size="3">v&#224;</font></font> </span></font><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent">宿題は<font color="#ff0000">すっかり</font>終わった。 <font color="#000000"><font size="3">M&#236;nh dịch l&#224;:</font></font></span></font></p>
<p> <font color="#3366ff" size="4"> </font><font color="#3366ff" size="3">B&#224;i tập về nh&#224; th&#236; đ&#227; l&#224;m xong to&#224;n bộ.</font> hay <font color="#3366ff" size="4"> </font><font color="#3366ff" size="3">B&#224;i tập về nh&#224; th&#236; đ&#227; l&#224;m xong ho&#224;n to&#224;n.</font></p>
<p><font size="3">Hai c&#226;u tr&#234;n m&#236;nh đưa ra để ch&#250;ng ta c&#249;ng nhau ph&#226;n biệt 2 ph&#243; từ đ&#243;. theo m&#236;nh, c&#226;u tr&#234;n ch&#250;ng ta n&#234;n d&#249;ng </font><font color="#3366ff" size="3"></font><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent"><font color="#ff0000">すっかり <font color="#000000"><font size="3">v&#236; n&#243; kh&#244;ng đề cập đến số lượng cụ thể.mặt kh&#225;c, n&#243; đưa ra sự biến đổi trước v&#224; sau khi l&#224;m b&#224;i tập.</font></font></font></span></font></p>
<p><font size="3">Theo m&#236;nh nghỉ, để dễ ph&#226;n biệt ta dịch:</font></p>
<p><font color="#3366ff" size="4"><font color="#3366ff" size="4"> <font size="3"></font><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent"><font color="#ff0000">全部<font size="3"><font color="#000000"> dịch l&#224; <font color="#3366ff">to&#224;n bộ </font>hay <font color="#3366ff">tất cả.</font></font></font></font></span></font></font></font></p>
<p><font color="#3366ff" size="4"><font color="#3366ff" size="4"><font color="#3366ff" size="4"><span id="ctl04_rptThread_ctl01_lblContent"><font color="#ff0000"> すっかり</font></span></font> <font color="#000000"> </font><font size="3"><font color="#000000">dịch l&#224;</font> <font color="#3366ff">ho&#224;n to&#224;n.</font></font></font></font></p>
<p><font color="#3366ff" size="4"><font color="#3366ff" size="4"><font color="#000000"><font size="3">C&#225;c b</font></font><font color="#3366ff"><font color="#000000"><font size="3">ạn nghỉ sao??????</font></font></font></font></font></p>

PhuongMy
08-11-2008, 11:49 PM
<p>Đồng &#253; với Samurai.</p>
<p>全部: to&#224;n bộ, tất cả, mọi</p>
<p>すっかり: 1. ho&#224;n to&#224;n 2. rất</p>
<p>Mọi người thấy sao?</p>

obaasan
09-11-2008, 04:48 AM
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid">
<tbody>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><br />
<span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あまり</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kh&#244;ng lắm<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">かなり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kh&#225; l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ずらり~ならぶ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nguy&#234;n một d&#227;y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">つまり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">びたり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đột nhi&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">やはり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">quả l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あんまり</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いきなり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bất th&#236;nh l&#236;nh<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">うっかり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lỡ l&#224;m<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">がっかり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thất vọng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぎっしり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chật n&#237;ch<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ばったり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngẫu nhi&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">びったり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vừa kh&#237;t<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">めっきり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nổi bật<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ゆっくり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chầm chậm<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">おもいっきり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dứt kho&#225;t<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぐっすり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngủ ngon<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">こっそり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">r&#243;n r&#233;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">さっぱり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">gọn g&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">しっかり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chắc chắn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">すっかり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ho&#224;n to&#224;n, to&#224;n bộ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">すっきり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">to&#224;n bộ, sảng kho&#225;i<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">そっくり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">giống y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たっぷり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhiều<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">にっこり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mỉm cười<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">のんびり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thon thả<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">はっきり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">r&#245; r&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">びっくり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">giật m&#236;nh<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぼんやり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thẩn thờ, mơ hồ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">やっぱり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">quả l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">おもいきり</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">quả quyết<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid">
<tbody>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">今に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いまに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngay b&#226;y giờ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">主に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">おもに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chủ yếu<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">現に=実に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">げんに=じつに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hiện thực<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">先に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">さきに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lúc trước<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">更に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">さらに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đổi mới<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">直に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">じかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trực tiếp<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">実に=ほんとに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">じつに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thực tế<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">もう~すぐに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#227; rồi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">既に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">すでに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#227; rồi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">たまに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#244;i khi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">単に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">たんに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đơn thuần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">常に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">つねに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lúc n&#224;o cũng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">特に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">とくに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đặc biệt l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ともに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cùng với<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">別に=他に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">べつに=ほかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngo&#224;i ra<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">まさに=たしかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">quả l&#224; như vậy<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">わりに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tương đối l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一度に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちどに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trong một lần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">大いに=とっても</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">おおいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất lớn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">かわりに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thay v&#224;o đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">急に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">きゅうに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đột nhi&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">しきりに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">li&#234;n tục<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">次第に=だんだん</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">しだいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dần dần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">確かに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">たしかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ch&#237;nh x&#225;c l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">直ちに=すぐに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ただちに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngay lập tức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">とっくに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trước đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">途端に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">とたんに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vừa mới lập tức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">にわかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bỗng nhi&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">初めに=さそに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">はじめに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lần đầu ti&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">滅多に~ない</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">めったに~ない</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hiếm khi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">やたらに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lộn xộn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">あんなに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">như thế đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">こんなに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">そんなに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">どんなに</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">明らかに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">あきらかに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một c&#225;ch r&#245; r&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一斉に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっせいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đồng loạt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">お互いに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">おたがいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hỗ trợ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">非常に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ひじょうに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">phi thường, cực kỳ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">必死に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ひっしに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hết sức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">独りでに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ひとりでに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tự nhi&#234;n, cởi mở<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">真っ先に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">まっさきに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trước ti&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">要するに</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">ようするに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">t&#243;m lại l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">割合に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">わりあいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tương đối l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid">
<tbody>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あちこち</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#226;y đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いちいち</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">từng chút một<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いらいら</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">sốt ruột<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">各々</span><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: SimSun;">(</span><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">おのおの</span><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: SimSun;">)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mỗi</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">しばしば</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thường xuy&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">すぎすぎ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất tốt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぞくぞく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">li&#234;n tục<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">そろそろ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">sắp sửa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たまたま</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#244;i khi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">近々(ちかぢか)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kh&#244;ng bao l&#226;u nữa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">凸凹(でこぼこ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lồi l&#245;m<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">とうとう</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cuối cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">どんどん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">&#224;o &#224;o<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">にこにこ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mỉm cười<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">はきはき</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">r&#245; r&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">広々(ひろびろ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất rộng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ふわふわ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bồng bềnh<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">まあまあ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">t&#224;m tạm<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ますます</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ng&#224;y c&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">もともと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vốn dĩ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">じゅんじゅん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">theo thứ tự<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ちゃくちゃく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vững chắc<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">めちゃくちゃ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lộn xộn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いきいき</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">sống động<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いよいよ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cuối cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">うろうろ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lang thang<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">かたがた</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">qu&#253; vị<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">じょじょに</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">từ từ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">せいぜい</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tối đa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">それぞれ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">từng c&#225;i<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">度々(たびたび)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">li&#234;n tục<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">だんだん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dần dần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">次々に(つぎつぎに)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kế tiếp<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">てんてん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lớn lớn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">時々に(ときどきに)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thỉnh thoảng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">なかなか</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">m&#227;i m&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">のろのろ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thong thả<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぴかぴか</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">b&#243;ng lo&#225;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぶつびつ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lầm bầm<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">べつべつ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ri&#234;ng biệt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">まごまご</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">l&#243;ng nga l&#243;ng ng&#243;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いめいめ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mỗi người<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ゆうゆう</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ung dung<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">少々(しょうしょう)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một chút<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ところどころ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#226;y đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid">
<tbody>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一応</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちおう</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngập ngừng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一時</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちじ</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhất thời<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一段と</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちだんと</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một bộc<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一度に</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちどに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trong một lúc<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一番</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちばん</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">h&#224;ng đầu<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一部</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いちぶ</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một phần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一種 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっしゅ</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một loại<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一瞬</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっしゅん</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một tho&#225;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一層</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっそう</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ng&#224;y c&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一体</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いったい</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">t&#243;m lại<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一斉に</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっせいに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đồng loạt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一般に</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっぱんに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">phổ biến<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一定</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いってい</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhất định<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一方</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっぽう</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mặt kh&#225;c<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">一生</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">いっしょう</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một đời người<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">万一</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">まんいち</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bất đắc dĩ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">再三</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">さいさん</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhiều lần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">第一に</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 8pt; font-family: "MS Mincho";">だいいちに</span><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trước nhất l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" class="MsoTableGrid">
<tbody>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いずれ</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">c&#225;i n&#224;o<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いつか</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một khi n&#224;o đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いつも</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lúc n&#224;o cũng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">この間(このあいだ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dạo trước<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">この頃(このごろ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dạo n&#224;y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">以後(いご)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">về sau<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">今後(こんご)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">từ giờ trở đi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">最近(さいきん)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">gần đ&#226;y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">最初に(さいしょに)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">trước hết<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">最後に(さいごに)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">sau cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">先程(さきほど)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lúc n&#227;y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">先日(せんじつ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">h&#244;m trước<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">当時(とうじ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">b&#226;y giờ, đương thời<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">少しも(すこしも)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một chút ... cũng kh&#244;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">少なくとも(すくなくとも)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">&#237;t nhất<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">多少(たしょう)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">&#237;t nhiều<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ごく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぜひ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhất định<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ふと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bất chợt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ほぼ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hầu hết<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">もと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vốn dĩ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">やや</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hơi hơi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">よく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thường<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">より</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">hơn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">そのうち</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">khi đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">少し(すこし)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một chút<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">当日(とうじつ)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ng&#224;y h&#244;m đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">きっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chắc chắn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">さっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lúc n&#227;y<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ざっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">lướt qua<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">すっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">khoan kho&#225;i<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">そっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">r&#243;n r&#233;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たった</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vỏn vẹn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">どっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ung dung<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いわば</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">t&#243;m lại<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">うんと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất nhiều<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">およそ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">khoảng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">さすが</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">quả thật l&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">すべて</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tr&#244;i chảy<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">せめて</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">&#237;t ra<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">どうせ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nếu m&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">まさか</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">l&#224;m sao m&#224;<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">むしろ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngược lại c&#243; phần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">やがて</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cuối cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">よけい</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dư thừa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">わざと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cố &#253;, cố t&#236;nh<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">わりと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tương đối<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あいにく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất tiếc<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あらゆる</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mỗi, một<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あくまで</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">suy cho cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">案外(あんがい)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngo&#224;i dự tưởng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">幾分(いくぶん)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">mấy phần<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いったん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">một khi<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">いわゆる</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">n&#243;i chung l&#224; <o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">おおよそ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">khoảng chừng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">おそらく=でしょう</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">c&#243; lẽ, e rằng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">思わず(おもわず)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bất chợt<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">必ず(カならず)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">chắc chắn<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">きちんと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đ&#224;ng ho&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">幸い(さいわい)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">may mắn thay<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">さっさと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">vội v&#224;ng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">早速(さっそく)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngay lập tức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">しいんと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">im lặng như tờ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">せっせと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">cố gắng hết sức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">絶対(ぜったい)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">tuyệt đối<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ぜひとも</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">nhất định<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">そうっと</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">r&#243;n r&#233;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">それほどに</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đến độ<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たいして</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kh&#244;ng lắm<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たいそう</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">rất, v&#244; cùng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">たちまち</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">ngay lập tức<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">単なる(たんなる)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đơn giản<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">突然(とつぜん)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">đột nhi&#234;n<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">とにかく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dù g&#236; chăng nữa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">なにしろ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dù thế n&#224;o đi nữa<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ともかく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">bất kể l&#224;m thế n&#224;o<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">結局(けっきょく)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">kết cục<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">ようやく</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thong thả<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">なんとか</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">khi n&#224;o<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">あんとも</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">thế n&#224;o cũng<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Mincho";">なにぶん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="178" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 133.55pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">dù sao<o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> </p>

hapham
10-11-2008, 11:59 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:51.05pt 30.0mm 51.05pt 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; font-family: "MS 明朝"; color: red;">全部 - すっかり</span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";"> 全部(ぜんぶ)</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">1</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">ある物事のすべて。みな。全体。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> tất cả; to&#224;n bộ; cả thảy</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①<strong>全部</strong></span><span style="font-family: "MS 明朝";">の人がそろう</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Tất cả</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> mọi người tập trung đầy đủ.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②仕事が<strong>全部</strong>終わる</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">C&#244;ng việc xong xu&#244;i <strong>to&#224;n bộ</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③<strong>全部</strong></span><span style="font-family: "MS 明朝";">がよいとは限らない</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Kh&#244;ng thể n&#243;i rằng <strong>tất cả</strong>/<strong>cả thảy</strong> đều tốt.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><br />
</span><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">2</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">一そろいになる書物の、すべて。全冊。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> to&#224;n tập; cả bộ<em> (d&#249;ng để chỉ cả s&#234;-ri c&#225;c tập của s&#225;ch, b&#225;o, tạp ch&#237; ấn phẩm)</em><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①叢書の<strong>全部</strong>を復刻する</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Sẽ xuất bản lại to&#224;n tập t&#225;c phẩm như nguy&#234;n bản.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">● </span></strong><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">全部で</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">tổng cộng; hết thảy (sau</span><span style="font-family: "MS 明朝";">全部で</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">l&#224; con số)<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①<strong>全部で</strong></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">8000</span><span style="font-family: "MS 明朝";">円になります</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Tổng cộng</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> l&#224; 8000 y&#234;n.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">すっかり</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">1</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">残るもののないさま。ことごとく。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><br />
tất cả; to&#224;n bộ; ho&#224;n to&#224;n; hết sạch; hết trơn (nhấn mạnh &#253; : 100%, kh&#244;ng s&#243;t lại c&#225;i g&#236;)<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①金庫の金が<strong>すっかり</strong>なくなる</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tiền trong ng&#226;n khố <strong>hết sạch</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.5pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②仕事が<strong>すっかり</strong>かたづく</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">C&#244;ng việc được xử l&#253; xong <strong>to&#224;n bộ</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">約束を<strong>すっかり</strong>忘れて、ほかの用事に出かけてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">T&#244;i <strong>ho&#224;n to&#224;n</strong> qu&#234;n mất cuộc hẹn, v&#224; đ&#227; ra ngo&#224;i lo c&#244;ng việc ri&#234;ng kh&#225;c.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">④いつもサラリー前になるとお金が<strong style="">すっかり</strong>なくなる。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Hễ trước ng&#224;y l&#227;nh </span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">lương</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">, t&#244;i lu&#244;n <strong style="">sạch nhẵn </strong>tiền.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑤<strong style="">すっかり</strong>食べてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Ăn<span style=""> </span><strong style="">hết </strong></span><strong style=""><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">sạch</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><br />
</span><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">2</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">完全にある状態になっているさま。まったく。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><br />
thể hiện &#253; ho&#224;n to&#224;n ở trong một trạng th&#225;i n&#224;o đ&#243;<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①からだはもう<strong>すっかり</strong>よい<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">Cơ thể đ&#227; khỏe mạnh ho&#224;n to&#224;n (hẳn).<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②パーティーの準備は<strong>すっかり</strong>終わった</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">C&#244;ng việc chuẩn bị cho buổi tiệc đ&#227; xong xu&#244;i <strong>tất cả</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">③すっかり春らしくなりました。</span><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">Đ&#227; sang hẳn mùa xu&#226;n<span style="color: blue;"> </span>rồi</span><span lang="VI" style="">.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><span style="color: blue;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">3</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">すがすがしいさま。さっぱり。きっぱり。すっぱり。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> khoan kho&#225;i; dễ chịu; dứt kho&#225;t; quyết t&#226;m<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> <o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝";">4</span></strong><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">難がなく、見ばえのするさま。すっきり。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> ho&#224;n hảo; nhẹ nh&#245;m<o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> </span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: red;">前もって・先に</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; color: red;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; color: red;"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; color: red;"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝";">前もって:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">あとのことがうまくいくように、何かをする前に~ておく。あらかじめ。</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">…trước</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"> (thể hiện &#253;: l&#224;m sẵn, chuẩn bị chuyện g&#236; đ&#243; từ trước để sao cho sự việc sau được diễn ra tr&#244;i chảy, tốt đẹp)</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①先生のお宅におじゃまするなら、<strong style="">前もって</strong>電話をしておいた方がいい。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">Nếu (trong trường hợp) đến nh&#224; gi&#225;o vi&#234;n th&#236; n&#234;n điện thoại <strong style="">trước</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②会議があるので、<strong style="">前もって</strong>必要な情報を集めておいた。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">V&#236; sẽ c&#243; cuộc họp, n&#234;n t&#244;i đ&#227; thu thập <strong style="">trước</strong> những tin tức cần thiết.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">前もって</strong>地図を見ておいたから、簡単に行けた。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">V&#236; t&#244;i đ&#227; xem bản đồ từ <strong style="">trướ</strong>c rồi, n&#234;n c&#243; thể đi được dễ d&#224;ng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">④<strong style="">前もって</strong>伺っておりましたらお迎えに</span><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-family: "MS 明朝";">参りましたのに。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">[=</span><span style="font-family: "MS 明朝";">聞いていなかったから行けなくて失礼しました</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">]<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">Phải chi hỏi<strong style=""> </strong>thăm<strong style=""> trước</strong> th&#236; t&#244;i đ&#227; đi đ&#243;n bạn rồi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝";">先に:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">~より前に</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">trước</span></strong><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">; <strong style="">trước nhất</strong>;<strong style=""> trước ti&#234;n</strong><span style=""> </span>(thể hiện &#253;: l&#224;m c&#225;i n&#224;y trước c&#225;i kia, hay chuyện n&#224;y xảy ra trước chuyện kia)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①彼女はお姉さんより<strong style="">先に</strong>結婚した。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">C&#244; ấy kết h&#244;n <strong style="">trước</strong> chị g&#225;i m&#236;nh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">先に</strong>塩を入れて、それから砂糖を入れてください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">H&#227;y cho muối <strong style="">trước</strong>, sau đ&#243; mới cho đường v&#224;o.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③君を待っていると遅くなってしまうから、<strong style="">先に</strong>行くよ。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";">Hễ đợi cậu th&#236; sẽ bị trễ giờ mất, n&#234;n t&#244;i đi <strong style="">trước </strong>đ&#226;y.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">【<strong style="">練習</strong>】(  )の中に<strong style="">「前に」</strong>か<strong style="">「前もって」</strong>か<strong style="">「先に」</strong>のどれかを入れなさい。(</span><span style="font-family: "MS 明朝";"><strong style=""><font face="Times New Roman">Chọn một trong 3 chữ </font>「前に」</strong>,<strong style="">「前もって」</strong>,<strong style="">「先に」<font face="Times New Roman">rồi cho v&#224;o chỗ trống</font></strong></span><span style="font-family: "MS 明朝";">)</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①(  )一度行ったことがあるから、大丈夫だと思います。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②こちらにいらっしゃるときは(  )ご連絡ください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③(  )おふろに入って、それから食事にします。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">④出かける(  )電車の時間を調べておいたほうがいいよ。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑤社長より(  )会社に来るようにしてください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑥(  )テープを聞いて、そのあとで質問に答えてください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑦だれよりも(  )あなたにこれを知らせに来ました。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑧当日買えるかどうか分からないから(  )切符を買っておく方がいい。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>

hapham
17-11-2008, 05:28 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:Century;
panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:"MS Pゴシック";
panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Pゴシック";
panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-justify:inter-ideograph;
mso-pagination:none;
font-size:10.5pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:Century;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:1.0pt;}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;
layout-grid:18.0pt;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">    </span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">結局・ついに・やっと・いよいよ</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Pゴシック";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Pゴシック";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">結局</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック"; color: rgb(255, 102, 0);"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.いろいろなことがあったが最後に~</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">kết cục, cuối c&#249;ng </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#243; nhiều chuyện xảy ra, nhưng sau cùng...)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①問題はたくさんあったが結局うまくいった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đ&#227; xảy ra nhiều vấn đề, nhưng rồi <strong>cuối c&#249;ng</strong> cũng tr&#244;i chảy.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong>結局</strong>合格したのは</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">人中1人だけだった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Kết cục </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#236; chỉ c&#243; 1 trong số 10 người thi đậu.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.結果をいうと~だ〔=<strong>要するに</strong>〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">t&#243;m lại</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①試合に負けた原因は<strong>結局</strong>何ですか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">N&#243;i<strong> t&#243;m lại</strong>, nguy&#234;n nh&#226;n bị thua trận l&#224; g&#236;?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">ついに</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">長い間待っていたり心配したりしていたことが今起こった 〔=<strong>とうとう</strong>〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">cuối c&#249;ng; rốt cuộc </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <span lang="EN-US">sự việc chờ đợi, lo lắng bao l&#226;u cuối c&#249;ng cũng xảy ra; khẩu ngữ:</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「<strong>とうとう</strong>」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong>ついに</strong>自分に適する家を見つけた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Cuối c&#249;ng</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> th&#236; cũng t&#236;m ra ng&#244;i nh&#224; vừa &#253;.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②毎日けんかばかりしていた二人は<strong>ついに</strong>離婚してしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Hai người ng&#224;y n&#224;o cũng to&#224;n c&#227;i nhau, <strong>cuối c&#249;ng</strong> cũng đ&#227; ly h&#244;n.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③昨日1日中待っていたが、彼はとうとう来なかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ợ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">i suốt cả ng&#224;y h&#244;m qua, nhưng <strong>rốt cuộc </strong>anh ta vẫn kh&#244;ng đến.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">やっと</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "MS Pゴシック"; color: rgb(255, 102, 0);"> </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">長い時間頑張ってきたことが実現したり、待っていたことが起こったりしてほっとした 〔=<strong>ようやく</strong>〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">cuối c&#249;ng</span><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> (</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <span lang="EN-US">thở ph&#224;o nhẹ nh&#245;m v&#236; sự việc chờ đợi, cố gắng trong thời gian d&#224;i cuối c&#249;ng cũng xảy ra, th&#224;nh hiện thực; từ c&#249;ng loại:</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「<strong>ようやく</strong>」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①長い間かかって<strong>やっと</strong>列車が着いた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Phải mất kh&#225; l&#226;u,<span style="color: green;"> </span><strong>cuối c&#249;ng</strong> xe lửa cũng </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#227; </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tới.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②お金をためて<strong>やっと</strong>買えた大切な時計を落としてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">T&#244;i l&#224;m rơi chiếc đồng hồ qu&#237; m&#224; phải d&#224;nh dụm tiền<strong> </strong>m&#227;i mới mua được.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③1時間も待たされて<strong>やっと</strong>料理が出てきた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Bị bắt đợi cả tiếng</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, </span><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">cuối c&#249;ng</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thức ăn cũng đ&#227; tới.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">いよいよ</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.それをする時が来て胸がどきどきする</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">(cuối c&#249;ng) cũng tới l&#250;c </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">hồi hộp v&#236; </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">thời khắc (l&#224;m chuyện g&#236;) đ&#243; đ&#227; tới</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①1時間後にいよいよスペースシャトルが打ち上げられる。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Một tiếng sau <strong>cũng tới l&#250;c</strong> t&#224;u con thoi sẽ được ph&#243;ng .</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②次はいよいよ私の番だ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tiếp theo<span style="color: green;"> </span><strong>cũng tới</strong><span style="color: green;"> </span>lượt t&#244;i.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.前よりも程度がはなはだしくなるさま。ますます。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;">c&#224;ng lúc c&#224;ng</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong>いよいよ</strong>雨が激しくなる。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Mưa <strong>c&#224;ng lúc c&#224;ng</strong> lớn th&#234;m.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②痛みが<strong>いよいよ</strong>ひどくなる。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">C&#224;ng lúc c&#224;ng</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> đau dữ dội hơn</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">3.確かに。ほんとうに。どちらともいえなかった物事が確実になったときなどに使う。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;">chắc chắn; thật sự</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong>いよいよ</strong>まちがいない。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Chắc chắn </span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">kh&#244;ng c&#243; nhầm lẫn.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②昇進は<strong>いよいよ</strong>明らかだ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Chuyện được thăng chức <strong>thật sự </strong>đ&#227; r&#245;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">4.その時期が迫っているさま</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;">lúc cấp b&#225;ch; phút ch&#243;t</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong>いよいよ</strong>の時は加勢を頼むよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Lúc cấp b&#225;ch</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> t&#244;i sẽ nhờ đến sự trợ giúp đ&#243;.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">【練習】一番適当なものを選びなさい。</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①長い間待っていた雨が{結局、やっと、いよいよ}降った。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②長い間入院していた父が{やっと、ようやく、とうとう}死んでしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③明日は{最後に、結局、いよいよ}歌手としてデビューする日だ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④あなたは{やっと、結局、とうとう}何が言いたいのですか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤{ついに、結局、やっと}戦争になってしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">デビュー: </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">debut</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔初舞台:</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">lần đầu ti&#234;n tr&#236;nh diễn tr&#234;n s&#226;n khấu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p align="left" style="text-align: left;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">【解答】①</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">やっと、②とうとう、③いよいよ,④結局、⑤</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">ついに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Pゴシック";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>

obaasan
19-11-2008, 12:28 AM
<p>hapham: b&#224;i của bạn viết thật tuyệt c&#250; m&#232;o, obaasan sẽ r&#225;ng học thiệt thuộc, kh&#244;ng l&#224;m mất c&#244;ng hapham bi&#234;n soạn. </p>
<p>Bạn quả l&#224; cao thủ "v&#245; l&#226;m" hihihihi</p>

titanic
22-11-2008, 07:04 PM
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" colspan="3" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px;">
<p align="justify" style="line-height: 20px;"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span><span id="ctl04_rptThread_ctl05_lblContent">
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Học ph&#243; từ ở đ&#226;y thật hay đ&#243;, gởi th&#234;m nhiều b&#224;i nữa nh&#233;.</p>
<p class="MsoNormal"> <span id="ctl04_rptThread_ctl05_lblContent">haphamsan, xem dùm c&#226;u trả lời sau c&#243; đúng ko? 教えてください。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";"><strong style="">練習</strong>】(  )の中に<strong style="">「前に」</strong>か<strong style="">「前もって」</strong>か<strong style="">「先に」</strong>のどれかを入れなさい。(</span><span style="font-family: "MS 明朝";"><strong style=""><font face="Times New Roman">Chọn một trong 3 chữ </font>「前に」</strong>,<strong style="">「前もって」</strong>,<strong style="">「先に」<font face="Times New Roman">rồi cho v&#224;o chỗ trống</font></strong></span><span style="font-family: "MS 明朝";">)</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
</span><span id="ctl04_rptThread_ctl05_lblContent">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">①( 前に )一度行ったことがあるから、大丈夫だと思います。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">②こちらにいらっしゃるときは(先に)ご連絡ください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">③(先に)おふろに入って、それから食事にします。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">④出かける(前に)電車の時間を調べておいたほうがいいよ。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑤社長より( 先に )会社に来るようにしてください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑥( 前もって )テープを聞いて、そのあとで質問に答えてください。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑦だれよりも( 先に)あなたにこれを知らせに来ました。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">⑧当日買えるかどうか分からないから( 前もって )切符を買っておく方がいい。</span><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px;"> </td>
</tr>
<!--
<tr>
<td style="padding-left:6px">
<table>
<tr>
<td width="200px" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #808080">

</td>
</tr>
</table>
</td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
-->
<tr>
<td colspan="3" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding-left: 6px; padding-right: 6px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

hapham
24-11-2008, 04:47 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Dưới đ&#226;y l&#224; đ&#225;p &#225;n của phần b&#224;i tập </span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">「前</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">に</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">」</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">,</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">「前</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">もって</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">」</span></strong><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-weight: normal;">,</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">「先</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">に</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">」</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">【解答】</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">①</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">前に</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">、②前もって、③先に、④前に、⑤先に、 ⑥先に、 ⑦先に、 ⑧前もって </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 0);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Titanicsan, bạn đ&#227; l&#224;m đúng hết<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /> ....ngoại trừ c&#226;u số 2 v&#224; 6. C&#226;u đúng l&#224;:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②こちらにいらっしゃるときは(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">前もって</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">)ご連絡ください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 11pt;"><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Trước khi đến đ&#226;y, xin vui l&#242;ng li&#234;n lạc<span style="color: green;"> trước</span>.</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> Tức l&#224;: m&#236;nh phải li&#234;n lạc <strong>sẵn từ trước</strong> để sao cho nơi đ&#243;, họ c&#243; thể sắp xếp để gặp m&#236;nh. Đại &#253; của c&#226;u n&#224;y l&#224; vậy, cho n&#234;n kh&#244;ng chọn</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">先に」</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 0);"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">được.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥( </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">先に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> )テープを聞いて、そのあとで質問に答えてください。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 11pt;"><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;"><span style=""> </span>Trước ti&#234;n</span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> h&#227;y nghe băng, sau đ&#243; h&#227;y trả lời c&#226;u hỏi</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">. C&#226;u n&#224;y chỉ trật tự c&#225;c bước tiến h&#224;nh, v&#224; trong c&#226;u c&#243; dùng th&#234;m chữ </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">そのあとで</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">」</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">để nhấn mạnh &#253; <strong style="">sau việc đ&#243;</strong> m&#236;nh mới l&#224;m chuyện kh&#225;c, cho n&#234;n c&#226;u ch&#237;nh x&#225;c l&#224;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「<span style="color: rgb(0, 153, 0);">先</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">」</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">bạn nh&#233;.<o:p></o:p></span></p>

hapham
24-11-2008, 05:43 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_editda ta.mso" rel="Edit-Time-Data" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if !mso]>
<style>
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">    </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);"> </span><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">はじめに・はじめて・はじめは</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">はじめに</span><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">順番として一番目に~ 〔=最初に〕</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">trước ti&#234;n; trước hết; trước nhất; đầu ti&#234;n<span style=""> </span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">thứ tự c&#225;c bước</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=最初に〕</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">初めに</strong>フランスへ行って、そのあといろいろな国へ行くつもりだ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">T&#244;i định l&#224; <strong style="">trước ti&#234;n</strong> sẽ đi Ph&#225;p, sau đ&#243; mới đi c&#225;c nước kh&#225;c.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">初めに</strong>0を回し、そのあと電話番号を続けてください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đầu ti&#234;n </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">h&#227;y quay số 0, sau đ&#243; h&#227;y tiếp tục với c&#225;c con số điện thoại.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">初めに</strong>お願いしておきますが、ここではたばこを吸わないでください。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Trước hết</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, t&#244;i xin đề nghị l&#224; vui l&#242;ng đừng h&#250;t thuốc nơi đ&#226;y.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">はじめて</span><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">今までしたことがないことをする</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">した</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">lần đầu ti&#234;n <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">初めて</strong>すしを食べたけど、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">案外</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あんがい</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">おいしかった</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Lần đầu ti&#234;n </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ăn m&#243;n sushi, kh&#244;ng ngờ lại ngon thế.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②こんなに感動したのは生まれて<strong style="">初めて</strong>です。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">X&#250;c động như thế n&#224;y</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">,</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> đ&#226;y l&#224; <strong style="">lần đầu ti&#234;n</strong> trong đời t&#244;i.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③自分も経験してみて<strong style="">初めて</strong>病気の人のつらさがわかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Bản th&#226;n t&#244;i cũng đ&#227; trải qua, v&#224; <strong style="">lần đầu ti&#234;n</strong> t&#244;i hiểu được nỗi khổ của người bệnh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">はじめ(は) </span><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">   <strong style="">(<u>はじめは)   (おわりは)</u></strong></span>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=最初</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">は</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">l&#250;c đầu th&#236;; ban đầu </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=最初は〕</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">初めは</strong>全然わからなかったが、だんだんわかるようになってきた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">L&#250;c đầu th&#236;</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> ho&#224;n to&#224;n kh&#244;ng hiểu g&#236; cả, nhưng dần dần t&#244;i cũng đ&#227; bắt đầu hiểu được.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">初めは</strong>おもしろいと思ったけど、もうあきちゃった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">L&#250;c đầu th&#236;</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> c&#242;n thấy </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">thú vị</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, nhưng giờ </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#227; </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ch&#225;n rồi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">初めは</strong>ボクシングは嫌いだったがだんだん好きになってきた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">L&#250;c đầu</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> t&#244;i kh&#244;ng ưa m&#244;n quyền anh, nhưng dần dần đ&#227; trở n&#234;n th&#237;ch n&#243;.</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">【練習</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">I </span></strong><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">】一番適当なものを選びなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①彼は{初めに、初めて、初めは}新居になじめなかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②{初めに、初めて、初めは}</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">砂糖</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">さとう</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">を入れて、それからしょうゆを入れるとおいしくできる</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③あなたのようにきれいな人に会うのは{初めに、初めて、初めは}です。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">新居 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">しんきょ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">nơi ở mới<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">なじむ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">馴染む</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> : </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#226;n quen, quen (với)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">【練習</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">I I </span></strong><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">】( )の中に「はじめに」か「はじめて」か「はじめは」</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"> <strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">を入れなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">私は(  )日本語が全然わからなかった。</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(  )日本語を聞いた時、おもしろそ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">うなことばだと思った。</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一番(  )覚えたことばは「ありがとう」だった。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);">I </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">】①</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">初めは、②初めに、③初めて</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);">II </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">】</span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">初めは</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);">;<span style=""> </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">初めて</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);">;<span style=""> </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">初めに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 18pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 0, 204);">擬音語</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 204);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 0, 204);">(</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 204);">Từ tượng thanh</span><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 0, 204);">)</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 204);"><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 153);"><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 16pt; font-family: "MS 明朝"; color: green;">~と鳴く</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; color: green;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_editda ta.mso" rel="Edit-Time-Data" /><!--[if !mso]>
<style>
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype
id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter" />
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" />
<v:f eqn="sum @0 1 0" />
<v:f eqn="sum 0 0 @1" />
<v:f eqn="prod @2 1 2" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @0 0 1" />
<v:f eqn="prod @6 1 2" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="sum @8 21600 0" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @10 21600 0" />
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" />
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" />
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:207pt;
height:138pt'>
<v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image0 01.jpg"
o:title="名称未設定 1" />
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">キッキッ</span></strong>】    (猿)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng khỉ k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">メーメー</span></strong>】    (羊)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng cừu k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ヒヒーン</span></strong>】    (馬)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng ngựa h&#237;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ブーブー</span></strong>】    (豚)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng lợn k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">モーモー</span></strong>】    (牛)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng b&#242; k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">コケコッコー</span></strong>】   (鶏)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng g&#224; g&#225;y<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ピヨピヨ</span></strong><span style="color: purple;"> </span>】   (雛 ひよこ)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng g&#224; con k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ヶロケロ </span></strong></span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 0);"><span style=""> </span></span></strong><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 0);">ゲロゲロ</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">】(蛙)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng ếch k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ニャーニャー ニャオー</span></strong>】(猫)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng m&#232;o k&#234;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【<strong style=""><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ワンワン キャンキャン</span></strong>】(犬)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiếng ch&#243; sủa<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></strong>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: olive;">何の鳴き声</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; color: olive;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: olive;">(</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: olive;">Tiếng k&#234;u của động vật n&#224;o?<strong style="">)<o:p></o:p></strong></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; color: olive;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: olive;">【練習】 一番適当なものを選びなさい。</span></p>
<p class="MsoNormal" />
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: olive;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ア.キッキッ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">イ.コケコッコー</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ウ.ニャーニャー エ.ヒヒーン</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">オ.ピヨピヨ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">カ.ブーブー</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">キ.メーメー</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ク.モーモー</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①(  ):国産のはうまいって評判だ。</span></p>
<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">バターやミルクは北海道産が多いよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②(  ):ぼくの</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">肌</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">はだ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">はピンク色。「とんかつ」にすると</span></span> <span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">おいしい</span></span></p>
<p class="MsoNormal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">よ。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">でも、少しダイエットしたほうがいいのかな?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③(  ):早起きは私に</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">任</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">まか</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">せて!</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④(  ):毎年、毛を切られるけど、また伸びるから…。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    この毛でセーターを</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">編</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">むとあったかいよ。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤(  ):</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">鶏</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">にわとり</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">が小さい時はこんな鳴き方をするんだ。</span></span></p>
<p class="MsoNormal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">一人前</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">いちにんまえ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">じゃない時、</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    「おまえはまだひよこだね」 </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">って言われるよ。 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥(  ):私の</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">特技</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">とくぎ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">はねずみを</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">捕</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">つか</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">まえること。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""></ruby></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">大好物</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">だいこうぶつ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">は魚。ペットなんだけど、犬</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">じゃないのよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑦(  ):</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">木登</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">きのぼ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">りが</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">得意</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">とくい</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。おしりはまっかっか。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑧(  ):ぼくは</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">騎手</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">きしゅ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">を乗せてひたすら走る、ゴールまで。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">…</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">って </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">…と</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">rằng...; l&#224;...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">国産 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">こくさん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đặc sản quốc gia<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">評判 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひょうばん</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">sự đ&#225;nh gi&#225;; c&#243; tiếng; tiếng đồn<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">私</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">任</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">せて</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">h&#227;y giao ph&#243; cho t&#244;i; h&#227;y ph&#243; mặc cho t&#244;i<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">伸びる</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">mọc d&#224;i; tăng trưởng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">編</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">む</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đan (&#225;o)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">あったかい</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ấm &#225;p (</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">あたたかい</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一人前 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">trưởng th&#224;nh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">特技 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">kỹ năng đặc biệt<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">おしり </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#225;i m&#244;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">まっか</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đỏ l&#242;e đỏ loẹt<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">騎手 </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  : </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">kỵ sĩ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひたすら</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(adv)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">chuy&#234;n ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ゴール </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(goal)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#237;ch (đến)<strong style=""><o:p></o:p></strong></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p><strong style=""> </strong></o:p></span></p>
<p style="" class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p><strong style=""><strong style=""> </strong></strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);"><strong style=""><strong style="">【解答</strong></strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><strong style=""><strong style="">I</strong></strong></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);"><strong style=""><strong style="">】</strong></strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);"><strong style=""><strong style="">① ク、 ② カ、 ③ イ、 ④ キ、⑤ オ、 ⑥ ウ、 ⑦ ア、 ⑧ エ </strong></strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>

hapham
01-12-2008, 05:46 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">     </span><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">とりあえず・一応・わざわざ・せっかく</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">とりあえず:</span></strong><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ほかにもいろいろあるけど、まずはじめにこれ~</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span>trước mắt</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tuy vẫn c&#243; nhiều chuyện kh&#225;c, nhưng trước ti&#234;n hết l&#224;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">…)<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①いろいろ悩む前に<strong style="">とりあえず</strong>やってみたらどうですか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Sao <strong style="">trước mắt</strong> kh&#244;ng thử l&#224;m đi để trước khi phải khổ sở </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đủ thứ?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">とりあえず</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">1</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">万円をわたしておきます。足りなかったら言ってください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Trước mắt</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, sẽ đưa trước 10.000 y&#234;n. Nếu c&#243; thiếu<span style=""> </span>th&#236; h&#227;y n&#243;i với t&#244;i.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③「いらっしゃい。何になさいますか」 「<strong style="">とりあえず</strong>ビール」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">“ Xin mời v&#224;o <em style="">(Xin ch&#224;o qu&#237; kh&#225;ch)</em>! Qu&#237; kh&#225;ch d&#249;ng g&#236; ạ? ”.<span style=""> </span>“ <strong style="">Trước mắt</strong> cứ cho t&#244;i bia c&#225;i đ&#227;.”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">一応</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman"; color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.十分ではなく簡単に</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">một lượt, sơ qua; sơ bộ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①「宿題できた?」 「<strong style="">一応</strong>できたよ」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">“ L&#224;m xong b&#224;i tập rồi chưa? ”.<span style=""> </span>“ L&#224;m<strong style=""> sơ qua </strong>rồi.”<strong style=""><o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">一応</strong>準備はできた</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đ&#227; chuẩn bị được sơ bộ rồi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.念のため、安全のため~する</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">để cho chắc chắn <em style="">(để chắc ăn)</em>, đ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">ể</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> cho an to&#224;n <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①たいしたことはありませんが、一応注射しておきましょう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Cũng kh&#244;ng c&#243; g&#236; l&#224; gh&#234; ghớm đ&#226;u, nhưng <strong style="">để cho an to&#224;n</strong> th&#236; ch&#250;ng ta h&#227;y ti&#234;m ph&#242;ng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②雨になるかもしれないから、<strong style="">一応</strong>傘を持って行こう</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; kh&#244;ng ch</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ừ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ng trời sẽ mưa, n&#234;n mang </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">dù </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">theo <strong style="">cho chắc ăn</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">わざわざ</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; color: rgb(255, 102, 0);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.特別に~してくれてありがとう</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">cất c&#244;ng; c&#243; nh&#227; &#253; </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện t&#226;m trạng biết ơn v&#236; được ai đ&#243; đặc biệt l&#224;m cho điều g&#236;…)<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①お忙しいのに<strong style="">わざわざ</strong>来てくださってありがとうございました。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">D&#249; bận thế m&#224; &#244;ng cũng <strong style="">cất c&#244;ng </strong>đến đ&#226;y, thật l&#224; cảm ơn &#244;ng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②彼女は私が忘れた傘を<strong style="">わざわざ</strong>届けてくれた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">C&#244; ấy đ&#227; <strong style="">cất c&#244;ng </strong>mang đến c&#225;i d&#249; m&#224; t&#244;i đ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ể</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> qu&#234;n.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.特別にしなくてもいいのに~ 〈非難する気持ち〉</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">cố t&#236;nh; b&#224;y đặt </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện &#253; ph&#224;n n&#224;n…)<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①肉を買うだけなのに、<strong style="">わざわざ</strong>デパートまで行くなんて....。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Mặc d&#249; chỉ mua c&#243; thịt, thế m&#224; cũng <strong style="">b&#224;y đặt </strong>đi đến tận cửa h&#224;ng b&#225;ch h&#243;a…<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②子供は雨が上がると、<strong style="">わざわざ</strong>水たまりを選んでぴちゃぴちゃ歩くのが好きです。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Hễ tạnh mưa l&#224; bọn trẻ <strong style="">cố t&#236;nh</strong> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#237;ch </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">chọn vũng nước để chơi đ&#249;a.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(255, 102, 0);">せっかく</span><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.がんばったのに、それが無駄になって残念だ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">bỏ c&#244;ng; bỏ sức <em style="">(thế m&#224;…)</em></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện sự tiếc nuối…)<span style="color: green;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">せっかく</strong>夕食を作って待っていた<u style="">のに</u>、夫は外で食べてきた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Mặc d&#249; đ&#227; <strong style="">bỏ c&#244;ng</strong> ra nấu cơm tối v&#224; ngồi đợi, thế m&#224; người chồng đ&#227; ăn b&#234;n ngo&#224;i rồi</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> mới về</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">せっかく</strong>勉強した<u style="">のに</u>、熱を出して試験を受けられなかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Mặc d&#249; đ&#227; <strong style="">bỏ c&#244;ng sức</strong> ra học b&#224;i, thế m&#224; bị </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">l&#234;n cơn </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">sốt kh&#244;ng thể dự k&#236; thi được.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.がんばったのだから、無駄にしないようにする</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">cất c&#244;ng <em style="">(sức</em></span><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> lực, thời gian, tiền bạc...</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);">)</span></em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đoạn văn sau</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện &#253; cố gắng sao cho kh&#244;ng l&#227;ng ph&#237;…)<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">せっかく</strong>ここまで来たん<u style="">だから</u>ゆうくり遊んでいきたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; đ&#227; <strong style="">cất c&#244;ng</strong> đến tận nơi n&#224;y, n&#234;n t&#244;i muốn cứ thong thả vui chơi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">※<strong style="">せっかく</strong>のプレゼント<u style="">だから</u>、遠慮なくいただきます。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; bạn đ&#227; c&#243; nh&#227; &#253; tặng, n&#234;n t&#244;i cũng kh&#244;ng kh&#225;ch s&#225;o.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">【練習】一番適当なものを選びなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①靴を1</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">足</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">そく</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">買いに</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">{とりあえず、わざわざ、せっかく}パリまで行くなんてどんな人なんだろう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②この本は{わざわざ、せっかく、一応}全部呼んでおいてください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③あっ!{とりあえず、せっかく、一応}カメラを持ってきたのにフィルムが入ってない!</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④目的地に着いたら {とりあえず、わざわざ、せっかく}何をすればいいでしょうか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(221, 221, 221);">【解答】①わざわざ、②一応、③せっかく,④とりあえず</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(221, 221, 221);"><o:p></o:p></span></p>

hapham
08-12-2008, 03:14 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: teal;">     </span><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: teal;">偶然・たまたま・わざと・自然に</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: teal;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">偶然: </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">予定しないで</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/ </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">約束しないで 〔「会う」「同じ」と使うことが多い〕</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><span style=""> </span>ngẫu nhi&#234;n; t&#236;nh cờ</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện &#253; kh&#244;ng l&#234;n kế hoạch, cũng kh&#244;ng c&#243; hẹn g&#236; trước…Phần nhiều d&#249;ng với từ</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「会う」「同じ」</span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)</span></em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①パリへ行ったら<strong style="">偶然</strong>高校時代の友達に会ったので驚いた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi đi Paris, t&#244;i kinh ngạc v&#236; <strong style="">ngẫu nhi&#234;n</strong> gặp được người bạn thời trung học.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②今朝電車に乗ったら、<strong style="">偶然</strong>先生も同じ電車に乗っていた。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">S&#225;ng nay khi l&#234;n xe điện, <strong style="">t&#236;nh cờ</strong> thấy thầy gi&#225;o cũng đi c&#249;ng chuyến xe với m&#236;nh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">* </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">二人が出会ったのは<strong style="">偶然</strong>のできごとだった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Chuyện gặp nhau của hai người đ&#243; l&#224; sự <strong style="">t&#236;nh cờ</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">たまたま:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ちょうどいい</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">悪いタイミングで偶然</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 51, 0);">   </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 〔「こんなことはふつうない」という気持ちが強い〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">t&#236;nh cờ</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> thể hiện sự t&#236;nh cờ diễn ra đ&#250;ng l&#250;c tốt hay đ&#250;ng thời điểm xấu. Nhấn mạnh t&#226;m trạng: chuyện như thế n&#224;y kh&#244;ng c&#243; phải l&#224; điều th&#244;ng thường)</span></em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①財布を忘れてあわてたが、<strong style="">たまたま</strong>ポケットの中にカードが入っていたから助かった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Hoảng hốt v&#236; đ&#227; qu&#234;n mang v&#237;, may m&#224; <strong style="">t&#236;nh cờ</strong> trong t&#250;i c&#243; thẻ r&#250;t tiền.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②アイロンをつけたまま出かけちゃってね、<strong style="">たまたま</strong>忘れ物を取りに帰って気づいたけど、もう少しで火事になるところだったわ<strong style="">。</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> Để b&#224;n ủi cắm điện như vậy m&#224; đi, <strong style="">t&#236;nh cờ </strong>quay về lấy đồ bỏ qu&#234;n th&#236; mới nhận ra, su&#253;t nữa l&#224; hỏa hoạn rồi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">たまたま</strong>時間つぶしに入った本屋で、ずっと探していた本を見つけた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tại một nh&#224; s&#225;ch <strong style="">t&#236;nh cờ</strong> bước v&#224;o chỉ để giết thời gian, t&#244;i đ&#227; ph&#225;t hiện ra cuốn s&#225;ch m&#236;nh t&#236;m kiếm bấy l&#226;u.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";">*</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">インタビューする人: すばらしいホームランでしたね。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span>(Người phỏng vấn)<span style=""> </span><span style=""> </span>Quả l&#224; một c&#250; Home-run tuyệt vời nhỉ! </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span><em style="">(trong b&#243;ng ch&#224;y Homerun l&#224;<span style=""> </span></em></span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#250; đ&#225;nh b&#243;ng tốt cực </span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""> <em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">mạnh khiến b&#243;ng bay ra khỏi s&#226;n)<o:p></o:p></span></em></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""><em style=""> </em></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">野球選手  </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">: <strong style="">たまたま</strong>ですよ。 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〈</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">謙遜</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">けんそん</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〉</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span>(Cầu thủ b&#243;ng ch&#224;y)<span style=""> </span>Đ&#243; chỉ l&#224; <strong style="">t&#236;nh cờ</strong> th&#244;i. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〈</span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#225;ch n&#243;i khi&#234;m tốn</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〉</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">わざと</span><span lang="EN-US" style="color: teal;"> : </span></strong><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;"> </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">そうしなくてもいいのに、そうする</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔<span style="color: red;">⇔</span>自然</span> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span></p>
<p class="MsoNormal"> <span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">しようと思って、そうする</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 何かの目的があって</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">cố t&#236;nh; cố &#253;</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> <span style=""> </span><span style=""> </span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><em> </em><span lang="EN-US"><em>tr&#225;i nghĩa với</em><span style="color: red;"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: red;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">自然に」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">わざと</strong>足を出して友達を</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">転</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ころ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ばせた</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Cố t&#236;nh</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> đưa ch&#226;n ra để cho bạn ng&#227;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②子供とゲームをする時は、ときどき<strong style="">わざと</strong>負けてやるんだ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi chơi game với con, đ&#244;i khi t&#244;i cũng <strong style="">cố &#253;</strong> để thua.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③あの人だって、<strong style="">わざと</strong>やったじゃないんだから許してあげたら?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Kh&#244;ng phải người đ&#243; <strong style="">cố t&#236;nh</strong> l&#224;m vậy đ&#226;u, sao kh&#244;ng bỏ qua cho họ đi?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">自然に(と): </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">何もしないのに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 〔=ひとりでに;<span style="color: red;">⇔</span>わざと〕 </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">   </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 特にそうしようと思ったわけではないのに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">tự nhi&#234;n</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <em><span lang="EN-US">giống nghĩa với</span></em></span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひとりでに」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">; </span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tr&#225;i nghĩa với</span></em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: red;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">わざと」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①風で<strong>自然に</strong>ドアが開いた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tại gi&#243; n&#234;n cửa <strong>tự nhi&#234;n</strong> n&#243; mở ra. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②だれも教えなくても、子供は<strong>自然に</strong>ことばが話せるようになる。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">D&#249; kh&#244;ng ai chỉ dạy, trẻ con <strong>tự nhi&#234;n</strong> vẫn </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> trở n&#234;n </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#243; thể n&#243;i được c&#225;c từ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">放</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ほう</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">っておいたら、傷は</span></span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">自然に</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">治った。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi cứ bỏ mặc đ&#243;, vết thương tự nhi&#234;n lại l&#224;nh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】一番適当なものを選びなさい。</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①母が料理するところを見ていて{偶然、わざと、自然に}覚えたんですよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②{自然に、たまたま、わざと}知っていた問題が出たので、いい点数がとれた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③子供は母親を困らせるために{偶然、わざと、自然に}大声で泣いた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④きのう本屋で {偶然、自然に、わざと}クラスメートに会った。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤薬を飲まなかったけど{偶然、たまたま、自然に}病気が治った。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">               </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">   </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">*</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">クラスメート </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">: ( </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">classmate )<span style=""> </span><span style=""> </span>bạn c&#249;ng </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">lớp</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">          </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①自然に、②たまたま、③わざと,④偶然、⑤自然に</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>

yoochun
12-12-2008, 08:28 PM
<p>obaasan help me</p>
<p>ph&#226;n biệt biệt d&#249;m em thể "
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho";">たら</span> " v&#224; thể đều kiện
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:11.0in 8.5in;
mso-page-orientation:landscape;
margin:1.25in 1.0in 1.25in 1.0in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho";">"条件系"(thể </span>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho";">ば)</span></p>
</p>

obaasan
12-12-2008, 09:17 PM
<p><br>yoochun<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>obaasan help me</p>
<p>ph&#226;n biệt biệt d&#249;m em thể "
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">

<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
--></style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho"">たら</span> " v&#224; thể đều kiện
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">

<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:11.0in 8.5in;
mso-page-orientation:landscape;
margin:1.25in 1.0in 1.25in 1.0in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
--></style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"">"条件系"(thể </span>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">

<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
--></style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho"">ば)</span></p>
<p> </p>
<p></td></tr></table></p>
<p>huhuhuhu</p>
<p><font color="#ff0000">hapham help me!!!!!!!</font></p>

nana
13-12-2008, 04:25 AM
<p><br>yoochun<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>obaasan help me</p>
<p>ph&#226;n biệt biệt d&#249;m em thể "
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho";">たら</span> " v&#224; thể đều kiện
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:11.0in 8.5in;
mso-page-orientation:landscape;
margin:1.25in 1.0in 1.25in 1.0in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho";">"条件系"(thể </span>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS 明朝";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:VNI-Times;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;}
@font-face
{font-family:"@MS Mincho";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:modern;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times;
mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><span lang="JA" style="font-size: 12pt; font-family: "MS Mincho";">ば)</span></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p> </p>
<p></td></tr></table></p>
<p>hihi, hồi đi học, c&#244; cứ bắt m&#236;nh đặt c&#226;u thể n&#224;y, m&#236;nh th&#237;ch lắm, nhưng giờ cũng w&#234;n gần sạch r&#249;i, nhờ c&#225;c bạn gợi lại cho m&#236;nh nhớ h&#233;n</p>
<p><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/77.gif" alt="" /></p>

hapham
13-12-2008, 05:27 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /><o:smarttagtype name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="City" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:Century;
panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:130749642;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:509889744 2094670084 67698699 67698701 67698689 67698699 67698701 67698689 67698699 67698701;}
@list l0:level1
{mso-level-start-at:2;
mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:※;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
color:#6600CC;
mso-ansi-font-weight:bold;}
ol
{margin-bottom:0mm;}
ul
{margin-bottom:0mm;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:Century;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: blue;">~</span></strong><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;">たら</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 14pt; color: blue;"><span style=""> </span></span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(102, 0, 204);">~</span></strong><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);">(え)ば</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">【</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: blue;">~</span></strong><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: blue;">たら</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">】</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">N/ Na<span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">だったら]→ 雨だったら;静かだったら</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">A -</span><span style="font-family: "MS 明朝";">かったら] </span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">安かったら;よかったら</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">V-</span><span style="font-family: "MS 明朝";">たら]</span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";"> → 書いたら ;食べたら</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span><strong style=""><span lang="EN-US">X</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">たら </span><strong style=""><span lang="EN-US">Y</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">1. <span style="color: blue;">nếu; giả sử</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(giả định một điều kiện g&#236; đ&#243;, được d&#249;ng nhiều trong trường hợp n&#243;i về sự việc c&#243; t&#237;nh c&#225; biệt. So với </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「えば」「と」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#236;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「たら」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">kh&#244;ng bị hạn chế về c&#225;ch biểu hiện ở cuối c&#226;u. Tức l&#224;, </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">dù động từ trong mệnh đề X c&#243; ở h&#236;nh th&#225;i n&#224;o đi nữa cũng </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#243; thể kết th&#250;c c&#226;u </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">dưới</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> h&#236;nh thức mệnh lệnh, &#253; ch&#237;, khuy&#234;n bảo, dự định… như l&#224;: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">~てください、~た方がいい、~ましょう、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">~</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ませんか...</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①もし雨だったら道が混雑するだろう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> trời mưa, c&#243; lẽ đường x&#225; sẽ hỗn tạp.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②心配だったら、電話をかけて聞いてみた方がいいですよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu thấy lo lắng th&#236; n&#234;n gọi điện hỏi thử.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③明日雨でなかったら、海へ遊びに行きましょう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Ng&#224;y mai nếu như trời kh&#244;ng mưa, ch&#250;ng ta đi biển chơi đi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④気分が悪かったら、帰ってもいいですよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu thấy kh&#244;ng khỏe th&#236; về cũng được đ&#243;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤暑かったら窓を開けてください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥暇があったら海外旅行をしたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤この薬を飲んだらすぐに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">咳</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">せき</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">が止まりますが、</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">3</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">時間たったら</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">効</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">き</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">き</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">目</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">め</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">がなくなします。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu uống thuốc n&#224;y sẽ hết ho ngay lập tức, nhưng sau 3 tiếng n&#243; sẽ hết hiệu nghiệm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥もし宝くじで</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">1</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">億円当たったら、大きい家を買います。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Giả sử</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> tr&#250;ng số 100 triệu y&#234;n, t&#244;i sẽ mua một ng&#244;i nh&#224; thật lớn.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">2. <span style="color: blue;">sau khi</span>; </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">đến</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">) (sau khi X ho&#224;n th&#224;nh rồi th&#236; sẽ thực hiện Y)<em style=""><o:p></o:p></em></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①いつも、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">5</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">時になったらすぐ仕事をやめて、テニスをします。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">L&#250;c n&#224;o cũng vậy, <strong style="">sau khi đến</strong> 5 giờ l&#224; t&#244;i ngừng l&#224;m việc, chơi tennis.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②夏休みになっ<strong style="">たら</strong>、国へ帰ります。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đ</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ế</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">n</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> h&#232;, t&#244;i sẽ về nước.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③京都駅に着い<strong style="">たら</strong>、電話をかけてください。すぐ、迎えに行きます。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Sau khi</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> tới ga <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Kyoto</st1:city></st1:place>, h&#227;y gọi điện nh&#233;. T&#244;i sẽ đ</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">i</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> đ&#243;n liền.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;">※</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Ở đ&#226;y kh&#244;ng c&#243; &#253; nghĩa giả định, giả sử. V&#236; theo như <span style=""> </span>trường hợp tr&#234;n th&#236; d&#249; muốn hay kh&#244;ng, đến một l&#250;c n&#224;o đ&#243; tự nhi&#234;n cũng sẽ đến 5 giờ, m&#249;a h&#232; cũng sẽ đến</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> hay sớm muộn g&#236; cũng sẽ tới được ga</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, cho n&#234;n kh&#244;ng thể dịch l&#224; “nếu”, “giả sử” được. )<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">【</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: rgb(102, 0, 204);">~</span></strong><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);">(え)ば</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">】</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">N/ Na<span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">なら]→ 雨なら;静かなら</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">A -</span><span style="font-family: "MS 明朝";">ければ]</span><span lang="VI" style=""><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">→</span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";">安ければ;よければ</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";">[</span><span lang="EN-US">V-</span><span style="font-family: "MS 明朝";">(え)ば]→ 書けば ;食べれば</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US"><span style=""> </span></span><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span><strong style=""><span lang="EN-US">X</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";">(え)ば</span><span lang="EN-US">/</span><span style="font-family: "MS 明朝";">なら</span><span lang="EN-US">/</span><span style="font-family: "MS 明朝";">ければ </span><strong style=""><span lang="EN-US">Y</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(102, 0, 255);"><span style=""> </span>nếu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(thể hiện một điều kiện giả định, c&#243; thể kết th&#250;c c&#226;u ở h&#236;nh thức mệnh lệnh, &#253; ch&#237;, khuy&#234;n bảo, &#253; định hay mời rủ… như l&#224;: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">~てください、~た方がいい、~つもり、~ましょう、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">~</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ませんか...</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">nhưng cần lưu &#253; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);">※</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">h&#236;nh th&#225;i động từ ở mệnh đề X.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①よく読めば、わかります。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②明日もし天気がよければ、海に行きませんか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③部屋が静かなら、私は勉強できます。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④もしその人がいい人なら、一緒にしごとをしたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">7</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">時までに仕事が終われば、来てください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥お時間があれば、もう少しゆっくり言ってくださいよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑦そう思いたければ勝手に思え。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu muốn nghĩ như vậy th&#236; t&#249;y, cứ nghĩ vậy đi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑧やりたくなければやるな。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu kh&#244;ng muốn th&#236; đừng c&#243; l&#224;m.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);"><span style="">※<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">1. </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">2 động</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> từ trong mệnh đề trước v&#224; sau l&#224; của <strong style="">c&#249;ng một chủ ngữ</strong> <span style=""> </span>hay khi động từ mệnh đề trước (mệnh đề X) l&#224; <strong style="">động từ</strong> <strong style="">&#253; ch&#237; </strong>(tha động từ) th&#236; cuối c&#226;u <strong style="">kh&#244;ng được</strong> d&#249;ng h&#236;nh thức mệnh lệnh, &#253; ch&#237;, khuy&#234;n bảo, &#253; định hay mời rủ…Thay v&#224;o đ&#243; phải sử dụng</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「たら」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.<span style=""> </span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(&#215;)お酒を飲めば運転するな。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> (cả việc <u>uống rượu</u> v&#224; <u>l&#225;i xe</u> đều do 1 người thực hiện)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(○)お酒を飲んだら運転するな。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(&#215;)結婚すれば、仕事をやめたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(○)結婚したら、仕事をやめたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);">※</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">2.<span style=""> </span>Khi động từ trong mệnh đề trước (mệnh đề X) l&#224; <strong style="">động từ</strong> <strong style="">chỉ trạng th&#225;i</strong>: V-</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">たい、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V-</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ない、「ある」「いる」</span><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span><span lang="EN-US">th&#236; cuối c&#226;u được d&#249;ng h&#236;nh thức mệnh lệnh, &#253; ch&#237;, khuy&#234;n bảo, &#253; định hay mời rủ…(v&#237; dụ </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥、⑦、⑧</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: navy;">※</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Cả </span><span style="font-family: "MS 明朝";">【</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; color: blue;">~</span></strong><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;">たら</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">】</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">v&#224;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">【</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; color: rgb(102, 0, 204);">~</span></strong><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 204);">(え)ば</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">】</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đều c&#243; thể thay thế nhau trong c&#226;u hỏi xin &#253; kiến, hỏi c&#225;ch thức... l&#224;m việc g&#236; đ&#243; cho tốt.</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①どのぐらい勉強し<u>たら</u>(勉強すれば)日本語の新聞が読めるようになりますか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②どこに行<u>けば</u>(行ったら)その本を見つけることができるでしょうか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tuy nhi&#234;n, c&#225;ch n&#243;i sẽ kh&#244;ng tự nhi&#234;n nếu dùng </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">え</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ば</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">」</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">trong trường hợp sau:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(誤)結婚</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">すれば</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">仕事</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">をやめるつもりですか</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(正)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">結婚</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">したら</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">仕事</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">をやめるつもりですか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(誤)大学を卒業すればどうしますか。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(正)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">大学を卒業したらどうしますか</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(誤)雨が降ればどうしますか。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(正)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">雨が降ったらどうしますか</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>

hapham
15-12-2008, 04:09 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">すぐ・急に・さっそく・とっさに・たちまち</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 153, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">すぐ(直ぐ):</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="color: rgb(0, 153, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">1.とても短い時間のあと~;直後に 〔=直ちに〕</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">ngay lập tức; ngay; liền</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <span lang="EN-US">sau một khoảng thời gian rất ngắn; c&#249;ng nghĩa với</span></span></em></p>
<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">直</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ただ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ちに」</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">nhưng từ</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">直</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ただ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ちに」</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#243; vẻ trịnh trọng hơn </span><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">)</span></em><strong style=""><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①この薬を食後<strong style="">すぐ</strong>飲んでください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">H&#227;y uống thuốc n&#224;y <strong style="">ngay</strong> sau bữa ăn.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②説明してもらったら<strong style="">すぐ</strong>わかった。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi được giải th&#237;ch t&#244;i đ&#227; hiểu ra <strong style="">liền</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③お酒を飲むと<strong style="">すぐ</strong>顔が赤くなる。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Hễ uống rượu v&#224;o l&#224; mặt bị đỏ </span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ngay lập tức</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">2.~しやすい</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">dễ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">すぐ</strong>怒る(怒りっぽい)。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Dễ </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">nổi giận.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②このおもちゃは<strong style="">すぐ</strong>壊れる(壊れやすい)。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đồ chơi n&#224;y rất <strong style="">dễ</strong> hư.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">すぐ</strong>風邪を引く(体質的に風邪を引きやすい)。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Dễ</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> bị bệnh cảm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">3.距離が短い</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">ngay s&#225;t; ngay; gần ngay</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <em style="">(</em></span><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">cự ly khoảng c&#225;ch rất gần)</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①駅はここから<strong style="">すぐ</strong>近いです。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nh&#224; ga gần<strong style=""> ngay</strong> chỗ n&#224;y.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">急に:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">思っていなかったことが短時間で起きた 〔=にわかに〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">đột ngột</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> sự việc kh&#244;ng nghĩ </span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tới</span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#227; xảy ra với một khoảng thời gian ngắn ngủi; <o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span>tương tự nghĩa với</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「にわかに」</span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">急に</strong>寒くなったので風邪を引いてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; trời <strong style="">đột ngột</strong> t</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">rở</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> lạnh n&#234;n đ&#227; bị cảm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">急に</strong>約束を思い出して急いで帰った<strong style="">。</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đột ngột</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> nhớ ra l&#224; đ&#227; c&#243; hẹn n&#234;n vội v&#224;ng trở về.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">突然</span><span lang="EN-US" style="color: rgb(0, 153, 153);"> :</span><span lang="EN-US" style="color: teal;"> </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">急に+びっくり     </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=にわかに〕</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">đột nhi&#234;n; bất th&#236;nh l&#236;nh; bất ngờ </span><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <span lang="VI">sự việc xảy ra đột ngột c&#243; chút ngạc nhi&#234;n;<o:p></o:p></span></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tương tự nghĩa với</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「にわかに」</span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong style="">突然</strong>電気が消えて、何も見えなかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">B</span></strong><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">ấ</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">t th&#236;nh l&#236;nh </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#232;n bị tắt, chẳng </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">c&#242;n </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">nh&#236;n thấy g&#236; cả.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②みんなが<strong style="">突然</strong>踊り出したので、私は驚いてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">T&#244;i ngạc nhi&#234;n v&#236; mọi người <strong style="">đột nhi&#234;n</strong> nhảy m&#250;a.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*彼の死は<strong style="">突然</strong>だったから、今でも信じられない。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">C&#225;i chết của anh ấy đến <strong style="">bất ngờ </strong>qu&#225;, đến giờ t&#244;i vẫn chưa thể tin nỗi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*あまりに<strong style="">突然</strong>のことで、どうしていいかわからない。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Chuyện qu&#225; bất ngờ, n&#234;n chẳng biết l&#224;m g&#236; cho phải.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">さっそく(早速): </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">~たら、すぐ~する</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">ngay lập tức; ngay; liền<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①いい歯医者を紹介してもらったので、<strong style="">さっそく</strong>行ってみた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; được giới thiệu một nha sĩ giỏi, n&#234;n đ&#227; thử đi <strong style="">ngay lập tức</strong>. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②そんなにいい人なら<strong style="">さっそく</strong>会ってみたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu l&#224; người tốt như thế t&#244;i muốn thử gặp <strong style="">ngay</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong style="">さっそく</strong>ですが契約書にサインをいただけますか。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">&#212;ng c&#243; thể k&#253; <strong style="">liền</strong> v&#224;o bản hợp đồng n&#224;y kh&#244;ng ạ?.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;">※</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〈「さっそく」を「すぐ」に替えられることは多いが、「すぐ」を「さっそく」に替えられること は少ない〉</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nhiều khi c&#243; thể thay thế c&#225;ch d&#249;ng từ</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「さっそく」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#224;nh</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「すぐ」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">, nhưng &#237;t khi c&#243; thể đổi được </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「すぐ」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#224;nh</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「さっそく」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">.</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">とっさに(咄嗟に): </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">急に自分に何か起きたので反射的にすぐ~</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">lập tức; ngay tức khắc; tức th&#236; </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> phản xạ tức th&#236; với điều g&#236; đ&#243; xảy ra với</span></em></p>
<p class="MsoNormal"> <em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">bản</span></em> <em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">th&#226;n</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span></span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①突然警官に呼び止められて<strong style="">とっさに</strong>逃げてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Th&#236;nh l&#236;nh bị cảnh s&#225;t gọi đứng lại, <strong style="">ngay tức khắc</strong> đ&#227; bỏ chạy mất.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②対応車がセンターラインを超えてやってきたので、<strong style="">とっさに</strong>ブレーキを踏んだ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; chiếc xe ph&#237;a ngược chiều vượt lấn tuyến chạy tới, n&#234;n t&#244;i đ&#227; đạp thắng <strong style="">ngay lập tức</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong style="">とっさ</strong>の判断の誤りで一命を落とした。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">L&#224;m mất một nh&#226;n mạng v&#236; ph&#225;n đo&#225;n sai lầm <strong style="">tức th&#236;</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong style="">とっさ</strong>のことで車をよけることができず、大けがをしてしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#236; <strong style="">qu&#225; nhanh</strong> kh&#244;ng thể tr&#225;nh được chiếc xe n&#234;n đ&#227; bị thương nặng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);">たちまち(忽ち): </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">~すると、すぐある状態になる</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 〔=あっという間に〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">tho&#225;ng một c&#225;i; trong tho&#225;ng chốc; trong chốc l&#225;t; lập tức </span></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""> <em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> <span lang="EN-US">hễ vừa…liền ngay đ&#243; </span></span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">đ&#227; </span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">trở n&#234;n </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">một trạng th&#225;i n&#224;o đ&#243;; tương tự nghĩa với</span></em></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「あっという間に」</span><em style=""><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><span style=""> </span></span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></em></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p><em style=""> </em></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①大雨で川の水は<strong style="">たちまち</strong>あふれ出した。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nước s&#244;ng <strong style="">lập tức</strong> bắt đầu tr&#224;n lan bởi một trận mưa lớn. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②コンサートのチケットは<strong style="">たちまち</strong>売り切れた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">V&#233; xem h&#242;a nhạc chỉ <strong style="">tho&#225;ng một c&#225;i </strong>l&#224; b&#225;n sạch.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③演奏が終わると<strong style="">たちまち</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">万雷</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ばんらい</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">の</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">拍手</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">はくしゅ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">が起こった。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Biểu diễn vừa xong l&#224; <strong style="">lập tức</strong> những tr&#224;ng ph&#225;o tay như sấm vang l&#234;n.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④空が暗くなり、一陣の風が吹くと<strong style="">たちまち</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">大粒</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">おおつぶ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">の雨が降り<span lang="EN-US">出した。</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi trời sầm tối lại, một trận gi&#243; thổi qua, <strong style="">lập tức</strong> cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*半日かけて作った料理が<strong style="">たちまち</strong>のうちになくなってしまった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">M&#243;n ăn t&#244;i l&#224;m mất nửa ng&#224;y chỉ <strong style="">trong chốc l&#225;t</strong> l&#224; hết sạch.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】下線のことばを正しいものに直しなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">  </span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);">( H&#227;y sửa những từ<span style=""> </span>gạch dưới th&#224;nh từ đ&#250;ng)<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①横から<u>すぐに</u>車が飛び出してきたので<u>急に</u>よけた。(  、 )</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②二人の結婚は私たちにとっては<u>すぐ</u>のことだった。   </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> (  )</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③近所に新しいデパートが開店したので<u>たちまち</u>行ってみた。 </span></p>
<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(  )</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④あの先生の話を聞いているといつも<u>さっそく</u>眠くなる。  </span></p>
<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(  )</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤あんなにたくさんいた人たちが<u>とっさに</u>いなくなってしまった。 </span></p>
<p class="MsoNormal"> <span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">(  )</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">           </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">*</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">よける :</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tr&#225;nh (chướng ngại vật để kh&#244;ng bị tổn hại)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①急に(突然)、とっさに、②突然、③さっそく,④すぐ、⑤たちまち</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>

hapham
22-12-2008, 06:33 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:Century;
panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: teal;">一度に・いっせいに</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"> </span></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="MsoTableGrid" style="margin-left: 32.4pt; border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr style="height: 42.45pt;">
<td width="492" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0mm 5.4pt; width: 369pt; height: 42.45pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">「何か質問はありませんか」と言うとみんなが<strong>いっせいに</strong>手を</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">あげた。みんなが<strong>一度に</strong>いろいろな質問をするので大変だった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">一度に:</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一回で~を同時に~する。短い間に。</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 〔<span style="color: red;">=</span><strong>いっぺんに</strong>〕</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">c&#249;ng một l&#250;c; trong c&#249;ng một l&#250;c; trong một lần</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> </span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> l&#224;m đồng thời chuyện g&#236; đ&#243;</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">chỉ với 1lần</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=いっぺんに〕</span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①<strong>一度に</strong>全部食べたら、おなかが痛くなっちゃうよ。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Nếu ăn <strong>c&#249;ng một l&#250;c</strong> hết to&#224;n bộ sẽ bị đau bụng đ&#243;.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②[図書館で]<strong>一度に</strong>借りられる本は</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">3</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">冊までです。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">[<em>Tại thư viện</em>] S&#225;ch c&#243; thể mượn <strong>trong một lần</strong> đến 3 quyển.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③みんなで<strong>一度に</strong>しゃべらないでください。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Xin tất cả mọi người đừng n&#243;i chuyện <strong>trong c&#249;ng một l&#250;c</strong> như vậy.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">いっせいに(一斉に):</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">みんなが同時に</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">(tất cả đều)</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> đồng loạt </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①湖に集まっていた鳥が、ライフルの音で<strong>一斉に</strong>飛び立った。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Đ&#225;m chim tụ tập b&#234;n hồ <strong>đồng loạt</strong> bay đi bởi tiếng s&#250;ng.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②社長が入ってくると社員は<strong>一斉に</strong>立ち上がって</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">挨拶</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あいさつ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">した。</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi gi&#225;m đốc bước v&#224;o, tất cả nh&#226;n vi&#234;n <strong>đồng loạt</strong> đứng dậy ch&#224;o.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③映画館で</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">咳</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">せき</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">をしたら、みんなが</span></span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一斉に</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">こちらを見た。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">T</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">rong </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">rạp chiếu phim, khi t&#244;i ho l&#234;n th&#236; mọi người <strong>đồng loạt</strong> nh&#236;n sang t&#244;i.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】適当なものを選びなさい。</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①信号が青になると車が{一斉に、一度に}動き出した。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②この荷物を全部{一斉に、一度に}運ぶことはできない。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③お</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">盆</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ぼん</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">とお</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">正月</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">しょうがつ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">が{一斉に、一度に}来たように忙しい。</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①一斉に、②一度に、③一度に</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: teal;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">案外</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 7pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">あんがい</rt><rp>)</rp></ruby><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝";">・</span></strong></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: teal;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">案</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 7pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">あん</rt><rp>)</rp></ruby><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝";">の</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">定</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 7pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">じょう</rt><rp>)</rp></ruby></span></strong></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"> </span></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="MsoTableGrid" style="margin-left: 32.4pt; border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr style="height: 42.45pt;">
<td width="492" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0mm 5.4pt; width: 369pt; height: 42.45pt;">
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">彼女はお酒を飲めないと聞いていたが、忘年会で<strong>案外</strong>飲んでいた</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ので驚いた。あんなに飲んで大丈夫かなあと心配したら、</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"><strong>案の定</strong>、</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">立てなくなってしまった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">案外:</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">思っていたのと違って</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">思っていたより</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">  〔<strong><span style="color: red;">=</span></strong></span><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">意外</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝"; font-weight: normal;">いがい</rt><rp>)</rp></ruby><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">に</span></strong></span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">kh&#244;ng ngờ </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> kết quả kh&#225;c với những g&#236; đ&#227; nghĩ</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔=</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">意外</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">いがい</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">に〕</span></span><em><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">    </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①安いのに、<strong>案外</strong>きれいなホテルだった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Tuy l&#224; một kh&#225;ch sạn rẻ tiền, vậy m&#224; đẹp đến<strong> kh&#244;ng ngờ</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②彼は</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">大男</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">おおおとこ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">のくせに</span></span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">案外</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">気が小さい。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Anh ta mặc d&#249; to x&#225;c, <strong>kh&#244;ng ngờ</strong> lại rất nh&#225;t gan.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③納豆は、においはひどいが、食べてみたら<strong>案外</strong>おいしかった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">“Natto”c&#243; m&#249;i kinh khủng, nhưng khi ăn thử <strong>kh&#244;ng ngờ</strong> n&#243; lại ngon gh&#234;.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong>案外な</strong>結果になってしまった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Một kết quả thật <strong>kh&#244;ng ngờ</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: teal;">案の定:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">思ったとおり</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">やっぱり 〈何かうれしくないことが起こる〉</span></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">(đúng)</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> y như đ&#227; nghĩ; quả đ&#250;ng thật l&#224;</span></p>
<p class="MsoNormal"><em> <em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> chuyện kh&#244;ng vui n&#224;o đ&#243; xảy ra</span></em><em><span lang="VI" style="font-size: 11pt;">)</span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">   </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"> </span><span lang="VI" style=""><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①安すぎるので変だと思ったら、<strong>案の定</strong>不良品だった。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">Khi thấy k&#236; lạ v&#236; gi&#225; qu&#225; rẻ th&#236; </span><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">y</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> như đ&#227; nghĩ</span></strong><strong><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">,</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> đ&#243; l&#224; h&#224;ng dỏm.</span></p>
<p class="MsoNormal" />
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②彼女は自分が試験に落ちると思っていたが、案の定落ちた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">C&#244; ấy nghĩ rằng m&#236;nh sẽ thi rớt, <strong style="">quả đúng l&#224; </strong>đ&#227; rớt thật.</span><span lang="VI" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span><span lang="VI" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】適当なものを選びなさい。</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①日曜日なのに映画館は{案外、案の定}すいていた。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②遊んでばかりいたら{案外、案の定}大学に落ちてしまった。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">            </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③入院した友達のお</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">見舞</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">みま</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">いに行ったら{意外に、案の定}元気だった。</span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">  </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                          </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①案外、②案の定、③意外に</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>

hapham
29-12-2008, 03:27 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">いちいち・それぞれ・めいめい</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 102, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">いちいち:</span></strong><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">何かあると、その時その時にいつも</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);">từng ch&#250;t từng ch&#250;t; hở ch&#250;t</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 204);">  </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span><em style=""><o:p></o:p></em></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①母は、私が何をしても<strong style="">いちいち</strong>文句を言う。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②新しい言葉の意味を<strong style="">いちいち</strong>辞書で調べるのは大変だ。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③スターはファンレターをたくさんもらうので、<strong style="">いちいち</strong>返事を書けない。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④母:今日も遅かったわね。昨日もおとといも遅かったでしょう。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 娘:<strong style="">いちいち</strong>うるさいなー。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">それぞれ:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひとりひとり</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">/</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひとつひとつ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);">từng người, từng người từng người một; từng c&#225;i <em style="">(/ thứ, ...)</em>, từng c&#225;i từng c&#225;i một</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①私の家族は、普段は帰る時間が違うのでそれぞれに夕食を食べるが、休みの日は一緒に食事をする 。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②人の性格は<strong style="">それぞれ</strong>違う。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③人には<strong style="">それぞれ</strong>長所がある。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④下の問題1~</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">を読んで、<strong style="">それぞれ</strong>正しい答えを選びなさい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">めいめい:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ひとりひとり</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);">từng người, từng người từng người một</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①デザートは<strong style="">めいめい</strong>好きなものを選んでください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②みんなで一緒に行きますが、切符は<strong style="">めいめい</strong>買ってください。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong style="">めいめい</strong>にコピーを配ってください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】適当なものを選びなさい。(2つでもいいです)</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①いろいろな国の映画には、{それぞれ、いちいち、めいめい}よさがある。</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②よく失敗するが、{それぞれ、いちいち、めいめい}気にしないことにしている。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③食事代は旅行費に含まれていませんので、{それぞれ、いちいち、めいめい}で払ってください。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">              </span><span lang="VI" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">注意</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">文句</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">もんく</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">を言う</span></span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">cằn nhằn; c&#224;u nh&#224;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">スター</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span>(star)<span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> ng&#244;i sao <em style="">(diễn vi&#234;n, tuyển thủ...)</em><span style="color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ファンレター</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span>(fan-letter)<span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">thư của người h&#226;m mộ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①それぞれ、②いちいち、③めいめい</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);">/ </span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">それぞれ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">あいにく・幸い</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 102, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">あいにく:</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">都合が悪くて残念だが</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="color: rgb(255, 102, 0);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);">kh&#244;ng may; chẳng may; xui qu&#225;; thật lấy l&#224;m tiếc</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 204);">   </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span><em style=""><o:p></o:p></em></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①今日はハイキングに行く予定だったが、<strong style="">あいにく</strong>雨が降ってきた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">あいにく</strong>ですが、チケットはもう売り切れです。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③友達の家へ行ったら、<strong style="">あいにく</strong>彼はるすだった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*<strong style="">あいにく</strong>の天気で、今日の試合は中止になった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);">幸い:</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ちょうどよく</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/ </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">幸せなことに</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;">/ </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">都合よく</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);">may <em style="">(mắn) </em>thay; may qu&#225;; thật l&#224; tốt qu&#225;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 204);">   </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(153, 51, 0);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①事故にあったが<strong style="">幸い</strong>命は助かった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②財布を落としたが、<strong style="">幸い</strong>カードを持っていたので問題なかった。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③またお会いできれば、<strong style="">幸い</strong>です。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*火事で家は焼けてしまったが、<strong style="">幸い</strong>なことにだれも家にいなかった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】適当なものを選びなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①貸してあげたいんですが、{幸い、あいにく}今日は私も全然お金がないんです。</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②その本は{幸い、あいにく}売り切れです。お急ぎでなければお取り寄せします。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③彼女はガンだったが、{幸い、あいにく}発見が早かったので助かった。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④社員旅行は{幸い、あいにく}事故もなく無事に終わった。  </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑤「私でもお役に立てれば{幸い、あいにく}幸いです」。  </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">            </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">⑥「遠くからきていただいたのに{幸い、あいにく}社長は海外へ出張中です」   </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①あいにく、②あいにく、③幸い、④幸い、⑤幸い、⑥あいにく</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>

hapham
05-01-2009, 03:08 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 204);">なるべく・すくなくとも・せめて・せいぜい</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 102, 204);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 204);">なるべく:</span></strong><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">できるだけ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);">trong khả năng c&#243; thể <em style="">(c&#224;ng...c&#224;ng tốt)</em></span><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 255);">  </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①この本は<strong style="">なるべく</strong>多くの人に読んでもらいたい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">なるべく</strong>早く帰ってきてね。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">なるべく</strong>日本語で話すようにしています。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: purple;">※</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 副詞:○<strong style="">なるべく</strong>はやく</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">○<strong style="">できるだけ</strong>早く</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 名詞:&#215;<strong style=""><em style="">なるべく</em></strong>のことはやった</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">○<strong style="">できるだけ</strong>のことはやった</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 204);">少なくとも:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一番少なくても  〔=<span style="color: rgb(102, 0, 102);">少なくても</span>〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);">&#237;t nhất</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①給料は<strong style="">少なくとも</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">20</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">万円は上げますよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②駅まで歩くと、<strong style="">少なくとも</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">分はかかりますよ。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③<strong style="">少なくとも</strong>簡単な</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">挨拶</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あいさつ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ぐらいは覚えたほうがいい<span lang="EN-US">。</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 204);">せめて:</span></strong><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 153, 153);"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">十分ではないが、少なくてもこれ以上は~たい</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);">&#237;t ra<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①優勝できなくてもいいけど、<strong style="">せめて</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">3<ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">位</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">い</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">以内に入<span lang="EN-US">りたい<span lang="EN-US">。</span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②<strong style="">せめて</strong>あと</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">5</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">分寝たい。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">*これは私の<strong style="">せめて</strong>の感謝の気持ちです。〔じゅうぶんではありませんが...〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 204);">せいぜい:</span></strong><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">一番多くても/よくても~だ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);">nhiều lắm/ tối đa /hết mức /giỏi lắm <em style="">(...cũng chỉ)</em></span><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 255);">  </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 255);"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①会費が高いといっても<strong style="">せいぜい</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">1</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">万円ぐらいでしょう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②駅まで歩いても<strong style="">せいぜい</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">分ぐらいですよ。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③彼ができる料理なんて<strong style="">せいぜい</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">卵焼</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">たまごや</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">きぐらいだろう</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(153, 0, 153);">※</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> ・<strong style="">少なくとも</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">人は来るだろう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> ・<strong style="">せめて</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">人は来てほしい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> ・<strong style="">せいぜい</strong></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">人ぐらいしか来ないだろう。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(51, 51, 153);">【練習】適当なものを選びなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①夏のボーナスは{少なくとも、なるべく}</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">50</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">万円は出るだろう。</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②社長になりたいけど{せいぜい、せめて}部長ぐらいにしかなれないと思う。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③社長になるのが無理なら{せいぜい、せめて}部長になりたい。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④無理にとは言いませんが、</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">明日</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あす</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">は{なるべく、少なくとも}来てください。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">              </span><span lang="VI" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">注意</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">ボーナス(</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">bonus</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">)</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">tiền thưởng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①なるべく、②せいぜい、③せめて、④なるべく</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>

hapham
12-01-2009, 04:04 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-alt:"MS Mincho";
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
@font-face
{font-family:"@MS 明朝";
panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;
mso-font-charset:128;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:fixed;
mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0mm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
/* Page Definitions */
@page
{mso-page-border-surround-header:no;
mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 255);">今にも・いかにも・よほど・さぞ</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 102, 255);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 255);">今にも(~そう):</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">まだそうなっていないが、今すぐ~しそうだ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">sắp sửa <em style=""><o:p></o:p></em></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①そらが暗くなってきた。<strong style="">今にも</strong>雨が降り出し<u style="">そう</u>。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②あの子は<strong style="">今にも</strong>泣き出<u style="">そう</u>な顔をしている。</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 255);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 255);">いかにも(~らしい・~そう):</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">本当に~らしい/本当に~そう</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">thật l&#224;</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">; thật sự<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">浅草</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">あさくさ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">には</span></span><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">いかにも</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">下町</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">したまち</rt><rp>)</rp></ruby></span><u style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">らしい</span></u><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><ruby style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "MS 明朝";"><span lang="EN-US">雰囲気</span></span><rp>(</rp><rt style="font-size: 5.5pt; font-family: "MS 明朝";">ふんいき</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">がある<span lang="EN-US">。</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②彼は<strong style="">いかにも</strong>おいし<u style="">そう</u>にご飯を食べた。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 255);">よほど(~らしい・~みたい・~んだろう):</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 102, 255);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 153);"> </span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">こういう結果になったのはとても~だろう〈原因を推量する〉〔=<span style="color: rgb(102, 0, 102);">よっぽど</span>〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">(</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">h&#236;nh như</span></em><em style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> / c&#243; lẽ )</span></em><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> kh&#225;...</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;">;</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"> rất...</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(0, 153, 204);"><span style=""> </span></span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">(</span></em><em style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">→</span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"> suy đo&#225;n nguy&#234;n nh&#226;n)</span></em><em style=""><span style="font-family: "MS 明朝";"> </span></em><em style=""><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman";"><span style=""> </span></span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〔</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">khẩu ngữ: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(102, 0, 102);">よっぽど</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">〕</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①まじめな田中さんが授業中寝るなんて、<strong style="">よほど</strong>疲れている<u style="">らしい</u>。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②田中:彼女、今日は朝からずっとニコニコしているね。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 鈴木:<strong style="">よっぽど</strong>いいことがあったん<u style="">だろう</u>ね。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(0, 102, 255);">さぞ(~だろう):</span></strong><span style="font-size: 11pt;"> <span lang="EN-US">…</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">だから、きっと~だろう</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><span style=""> </span><em style="">( v&#236;</em>…) chắc chắn; nhất định</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: blue;">  </span><em style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: blue;"><span style=""> </span><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①美人の彼女とハンサムな彼の子供だから<strong style="">さぞ</strong>かわいい<u style="">だろう</u>。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">年もアメリカに住んでいたんなら、<strong style="">さぞ</strong>英語が上手なん<u style="">だろう</u>。</span><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: purple;">※</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> 「<strong style="">よほど</strong>」と「<strong style="">さぞ</strong>」</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">・</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">A</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:昨日隣の家の子が一日泣いていたよ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">B</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:<strong style="">よっぽど</strong>ひどく怒られたんだろうね。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">・</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">A</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:昨日隣の家の子が一日泣いていたよ。</span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";">B</span><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">:<strong style="">さぞ</strong>うるさかったどろうね。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";"> </span><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: navy;">【練習】適当なものを選びなさい。</span></strong><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: navy;"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong style=""><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p> </o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">①この店には子供が{今にも、いかにも、よほど}喜びそうな物がたくさん置いてある。</span><strong style=""><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 153);"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">                 </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">②台風で{今にも、いかにも、さぞ}木が倒れそうだ。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">             </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">③料理の先生が作ったんだから{いかにも、さぞ、よほど}}おいしいだろうね。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">④歩くこともできないなんて{いかにも、さぞ、よほど}病気が悪いらしい。</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝";">              </span><span lang="VI" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: "MS 明朝"; color: rgb(234, 234, 234);">【解答】①いかにも、②今にも、③さぞ、④よほど</span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(234, 234, 234);"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: "MS 明朝"; color: silver;">              </span><span lang="EN-US" style="font-size: 9pt; font-family: "Times New Roman"; color: silver;"><o:p></o:p></span></p>

hapham
19-01-2009, 03:46 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1hgthanhLOCALS~1Tempmsohtml11clip_fileli st.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
<w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:SpaceForUL />
<w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth />
<w:DoNotLeaveBackslashAlone />
<w:ULTrailSpace />
<w:DoNotExpandShiftReturn />
<w:AdjustLineHeightInTable />
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false