PDA

View Full Version : Gợi ý nghiên cứu ngữ pháp chuyên sâuhocvanpham
19-12-2012, 01:57 PM
Gợi ý nghiên cứu ngữ pháp chuyên sâuTenses

1. Present simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69703&viewfull=1#post69703)
(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69703&viewfull=1#post69703)2. Present continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69703&viewfull=1#post69703)
3. Past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69704&viewfull=1#post69704)
4. Past Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69705&viewfull=1#post69705)
5. Present perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69709&viewfull=1#post69709)
6. Present perfect continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69711&viewfull=1#post69711)
7. Past perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69712&viewfull=1#post69712)
8. Past perfect continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69715&viewfull=1#post69715)
9. Imperative (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69716&viewfull=1#post69716)
10. Used to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69718&viewfull=1#post69718)
11. Be going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69719&viewfull=1#post69719)
12. Will (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69721&viewfull=1#post69721)
13. Future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=69723&viewfull=1#post69723)


14. The verb "Have" (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70047&viewfull=1#post70047)
15. Short forms (it's, don't) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70049&viewfull=1#post70049)
16. Emphatic (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70051&viewfull=1#post70051)17. Yes/No questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70056&viewfull=1#post70056)
18. Wh questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70086&viewfull=1#post70086)
19. Question tags (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70088&viewfull=1#post70088)
20. Negative words/ statements/questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70135&viewfull=1#post70135)
21. So am I, I am too, Neither am I (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70147&viewfull=1#post70147)22. Word classes (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70152&viewfull=1#post70152)
23. Sentence structures (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70154&viewfull=1#post70154)24. Verbs, auxiliary verbs and tenses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70161&viewfull=1#post70161)
25. Modal verbs - Ability (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70165&viewfull=1#post70165)
26. Modal verbs - Permission (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70169&viewfull=1#post70169)
27. Modal verbs - Possibility (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=70171&viewfull=1#post70171)
28. Modal verbs - Necessity (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71531&viewfull=1#post71531)
29. Modal verbs - Deduction (suy luận) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71539&viewfull=1#post71539)
30. Modal verbs - Obligation and advice (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71540&viewfull=1#post71540)
31. Asking people to do things (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71541&viewfull=1#post71541)
32. Suggestions, offers and invitations (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71549&viewfull=1#post71549)
33. Predictions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71553&viewfull=1#post71553)
34. Willingness, habits and preperences: will and would (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71554&viewfull=1#post71554)
35. Past probability: IT MAY/ COULD/ MUST HAVE BEEN (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71560&viewfull=1#post71560)36. Active and passive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=71709&viewfull=1#post71709)
37. V-infinitive - Bare Infinitive - Gerund (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=72071&viewfull=1#post72071)


38. Article (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=72202&viewfull=1#post72202)

39. Noun (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=72223&viewfull=1#post72223)

40. Pronouns and substitution (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=72521&viewfull=1#post72521)

41. Adjective order (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=72952&viewfull=1#post72952)

42. Adjective: -ed and -ing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73059&viewfull=1#post73059)

43. Adjective:Cardinal and ordinal numbers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73129&viewfull=1#post73129)

44. Adjective: Comparisons (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73131&viewfull=1#post73131)

45. Adjective: Too - Enough (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73181&viewfull=1#post73181)

46. Adjective: So - Such (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73183&viewfull=1#post73183)

47. Adverbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73487&viewfull=1#post73487)

48. Prepositions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=73992&viewfull=1#post73992)

49. Determiners, quantifiers, pronouns, substitution and ellipsis (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=74039&viewfull=1#post74039)

50. Conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=74163&viewfull=1#post74163)

51. Reporting (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=74201&viewfull=1#post74201)

52. Relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=74202&viewfull=1#post74202)

53. Linking words (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/29154-Go-i-y-nghien-cu-u-ngu-pha-p-chuyen-sau?p=74204&viewfull=1#post74204)

hocvanpham
19-12-2012, 02:02 PM
1. Present simple

Sơ cấp

1. Present Simple: (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=31661&viewfull=1#post31661) the simple present of the verb to be (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=31661&viewfull=1#post31661)
2. Present simple: the simple present of verbs other than the verb to be (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=31942&viewfull=1#post31942)
3. Present Simple or Present Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=34646&viewfull=1#post34646)Trung cấp

4. Present simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14724-5-Tho-i-hie-n-ta-i-don-Present-Simple-)
5. Present Continous or Present Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14734-6-Du-ng-Present-Continous-hay-Present-Simple-day-)


2. Present continuous

Sơ cấp

1. Present Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=32828&viewfull=1#post32828) (Present Progressive)
2. Present Simple or Present Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14697-Tenses-Present?p=34646&viewfull=1#post34646)
3. Present Continuous for the Future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35498&viewfull=1#post35498)

Trung cấp

4. Present continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14675-4-Thi-hie-n-ta-i-tie-p-die-n-Present-Continuous-)

hocvanpham
19-12-2012, 02:07 PM
3. Past simple

Sơ cấp


1. Past Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34813&viewfull=1#post34813): past simple of the verb to be (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34813&viewfull=1#post34813)
2. Past simple: past simple of verbs other than the verb to be (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34847&viewfull=1#post34847)
3. Past Simple or Past Continuous? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34899&viewfull=1#post34899)
4. Past Simple or Present Perfect? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35114&viewfull=1#post35114)

Trung cấp

5. The past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14838-8-Tho-i-qua-khu-don-The-Past-Simple-)
6. Past Continuous or Past Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15300-10-Du-ng-Past-Continuous-hay-Past-Simple-day-)
7. Present Perfect or Past Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15433-12-Du-ng-Present-Perfect-hay-Past-Simple-day-)
8. Review of the Past Simple, Past Continuous, and Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15591-16-To-ng-ke-t-Past-Simple-Continuous-Va-Past-Perfect)


Cao cấp

9. Present perfect or past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19569-2-4-Present-perfect-or-past-simple)
10. Past perfect or past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19577-2-5-Past-perfect-or-past-simple)

hocvanpham
19-12-2012, 02:14 PM
4. Past ContinuousSơ cấp

1. Past Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34871&viewfull=1#post34871)
2. Past Simple or Past Continuous? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34899&viewfull=1#post34899)

Trung cấp

3. Past Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14845-9-Tho-i-qua-khu-tie-p-die-n-Past-Continuous-)
4. Past Continuous or Past Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15300-10-Du-ng-Past-Continuous-hay-Past-Simple-day-)
5. Review of the Past Simple, Past Continuous, and Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15591-16-To-ng-ke-t-Past-Simple-Continuous-Va-Past-Perfect)


<tbody></tbody>

hocvanpham
19-12-2012, 02:46 PM
5. Present perfect


Sơ cấp


1. Present Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=34959&viewfull=1#post34959)
2. Past Simple or Present Perfect? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35114&viewfull=1#post35114)
3. Present Perfect or Present Perfect Continuous? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35195&viewfull=1#post35195)


Trung cấp

4. Present Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15375-11-Present-Perfect)
5. Present Perfect or Past Simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15433-12-Du-ng-Present-Perfect-hay-Past-Simple-day-)
6. Present Perfect Continuous or Present Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15573-14-Du-ng-Present-Perfect-Continuous-hay-Present-Perfect-day-)Cao cấp

7. Present and Present Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19313-2-2-Present-and-Present-Perfect)
8. Present perfect or past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19569-2-4-Present-perfect-or-past-simple)

hocvanpham
19-12-2012, 03:06 PM
6. Present perfect continuous


Sơ cấp

1. Present Perfect Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35132&viewfull=1#post35132)
2. Present Perfect or Present Perfect Continuous? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35195&viewfull=1#post35195)


Trung cấp


3. Present Perfect Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15537-13-Present-Perfect-Continuous)
4. Present Perfect Continuous or Present Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15573-14-Du-ng-Present-Perfect-Continuous-hay-Present-Perfect-day-)
<tbody>
[/URL]


</tbody>


<tbody>
[URL="http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35195&viewfull=1#post35195"] (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35132&viewfull=1#post35132)


</tbody>

hocvanpham
19-12-2012, 03:17 PM
7. Past perfect


Sơ cấp

1. Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35225&viewfull=1#post35225)

<tbody>


</tbody>

Trung cấp


2. Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15585-15-Past-Perfect)
3. Review of the Past Simple, Past Continuous, and Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15591-16-To-ng-ke-t-Past-Simple-Continuous-Va-Past-Perfect)


Cao cấp

4. Past and Past Perfect (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19437-2-3-Past-and-past-perfect)
5. Past perfect or past simple (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19577-2-5-Past-perfect-or-past-simple)

hocvanpham
19-12-2012, 03:19 PM
8. Past perfect continuous


Trung cấp

1. Past Perfect Continuous (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15611-17-Past-Perfect-Continuous)

hocvanpham
19-12-2012, 03:22 PM
9. Imperative


Sơ cấp

1. Imperative (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28539-8-Imperative)

Trung cấp
2. Asking people to do things (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17933-Yeu-ca-u-nguo-i-kha-c-la-m-vie-c-gi-)

hocvanpham
19-12-2012, 03:24 PM
10. Used to


Sơ cấp

1. Used to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15390-Tenses-past?p=35259&viewfull=1#post35259)


Trung cấp

2. “Used to do” and “be used to doing” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18660-Used-to-do-va-be-used-to-doing-)

hocvanpham
19-12-2012, 03:30 PM
11. Be going to


Sơ cấp

1. Future with 'Going to' (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35322&viewfull=1#post35322)
2. Will or Be going to? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35461&viewfull=1#post35461)
3. Present Continuous for the Future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35498&viewfull=1#post35498)


Trung cấp

4. Be going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15797-20-Be-going-to)
5. Will and Be going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15871-21-Phan-bie-t-ca-ch-du-ng-Will-va-Be-going-to)
6. Present tenses for the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15874-22-Du-ng-ca-c-tho-i-hie-n-ta-i-de-mieu-ta-tuong-lai)
7. Will have done and was going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17344-26-Will-have-done-va-was-going-to)


Cao cấp

8. Prediction: will, would, be going to, shall (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)

hocvanpham
19-12-2012, 03:37 PM
12. Will


Sơ cấp

1. Future with 'Will' and 'Shall' (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35354&viewfull=1#post35354)
2. Will or Be going to? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35461&viewfull=1#post35461)
3. Future tenses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35696&viewfull=1#post35696)


Trung cấp

4. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15797-20-Be-going-to)Introduction to the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15756-18-Tho-i-tuong-lai)
5. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15871-21-Phan-bie-t-ca-ch-du-ng-Will-va-Be-going-to)Will and Shall (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15778-19-Will-and-Shall)
6. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15874-22-Du-ng-ca-c-tho-i-hie-n-ta-i-de-mieu-ta-tuong-lai)Will and Be going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15871-21-Phan-bie-t-ca-ch-du-ng-Will-va-Be-going-to)
7. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17344-26-Will-have-done-va-was-going-to)Review of the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17386-27-Tuong-lai)


Cao cấp

8. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)Prediction: will, would, be going to, shall (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)
9. Willingness, habits and preferences: will and would (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19888-3-4-Su-sa-n-lo-ng-tho-i-quen-va-so-thi-ch-will-va-would)

hocvanpham
19-12-2012, 03:49 PM
13. Future


Sơ cấp

1. Future with 'Going to'
(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35322&viewfull=1#post35322)2. Future with 'Will' and 'Shall' (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35354&viewfull=1#post35354)
3. Will or Be going to? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35461&viewfull=1#post35461)
4. Present Continuous for the Future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35498&viewfull=1#post35498)
5. Future: Present tense with when, before, after, until, etc (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35648&viewfull=1#post35648)
6. Future tenses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15501-Tenses-future?p=35696&viewfull=1#post35696)


Trung cấp

7. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15797-20-Be-going-to)Introduction to the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15756-18-Tho-i-tuong-lai)
8. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15871-21-Phan-bie-t-ca-ch-du-ng-Will-va-Be-going-to)Will and Shall (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15778-19-Will-and-Shall)
9. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15874-22-Du-ng-ca-c-tho-i-hie-n-ta-i-de-mieu-ta-tuong-lai)Be going to
10 (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15797-20-Be-going-to). (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15874-22-Du-ng-ca-c-tho-i-hie-n-ta-i-de-mieu-ta-tuong-lai)Will and Be going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15871-21-Phan-bie-t-ca-ch-du-ng-Will-va-Be-going-to)
11. Present tenses for the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15874-22-Du-ng-ca-c-tho-i-hie-n-ta-i-de-mieu-ta-tuong-lai)
12. When I get there, before you leave … (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/16115-23-When-I-get-there-before-you-leave-)
13. Will be doing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/16135-25-Will-be-doing)
14. Will have done and was going to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17344-26-Will-have-done-va-was-going-to)
15. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17344-26-Will-have-done-va-was-going-to)Review of the future (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17386-27-Tuong-lai)


Cao cấp

16. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)Future
17. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19628-2-6-Future)Prediction: will, would, be going to, shall
18. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)Willingness, habits and preferences: will and would
(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19888-3-4-Su-sa-n-lo-ng-tho-i-quen-va-so-thi-ch-will-va-would)

hocvanpham
21-12-2012, 11:41 AM
14. The verb "Have"Trung cấp

1. The verb have (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17576-28-Do-ng-tu-have-)
2. Have something done (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19202-Have-something-done)

hocvanpham
21-12-2012, 11:43 AM
15. Short forms (it's, don't)Trung cấp

1. Short forms (it's, don't)
2. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17578-29-Hi-nh-thu-c-ru-t-go-n)Short answers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17628-32-Cau-tra-lo-i-nga-n-go-n-ru-t-go-n)

hocvanpham
21-12-2012, 11:46 AM
16. EmphaticTrung cấp

1. Emphatic do (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17589-30-Do-ng-tu-do-du-ng-de-nha-n-ma-nh)
2. Emphatic pronouns and each other (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19236-Dai-tu-nhan-manh-va-each-other)

hocvanpham
21-12-2012, 11:49 AM
17. Yes/No questionsSơ cấp

1. Yes/no questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28591-29-Yes-no-questions)
2. Short answers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28599-36-Question-tags)

Trung cấp

3. Yes/No Questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17595-31-Cau-ho-i-Yes-No)
4. Short answers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17628-32-Cau-tra-lo-i-nga-n-go-n-ru-t-go-n)

hocvanpham
21-12-2012, 01:24 PM
18. Wh questions


Sơ cấp

1. Where, when, why, how (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28593-30-Where-when-why-how)
2. Who, what, which (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28594-31-Who-what-which)
3. How long/far/often…? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28595-32-How-long-far-often-)
4. What...like? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28596-33-What-like-)
5. Who and what: subject and object (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28597-34-Who-and-what-subject-and-object)
6. Whose is this? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28598-35-Whose-is-this-)


Trung cấp

7. Wh-questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17715-33-Cau-ho-i-Wh)
8. Subject-Object questions
9. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17802-34-Cau-ho-i-de-ho-i-Chu-tu-Tu-c-tu-)Prepositions in wh-questions
10. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17831-35-Gio-i-tu-trong-cau-ho-i-Wh)Who, What or Which (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17841-36-Who-What-hay-Which-day-)

hocvanpham
21-12-2012, 01:39 PM
19. Question tags


Sơ cấp

1. Question tags (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28599-36-Question-tags)
2. Short answers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28599-36-Question-tags)


Trung cấp

3. Question tags (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17896-39-Cau-ho-i-duoi-Question-tags-)
4. Short answers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17628-32-Cau-tra-lo-i-nga-n-go-n-ru-t-go-n)

Cao cấp

5. Negative questions and question tags (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19869-4-2-Negative-questions-and-question-tags)

hocvanpham
21-12-2012, 02:36 PM
20. Negative words/ statements/questions


Trung cấp

1. Negative statements (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17868-37-Cau-phu-di-nh)
2. Negative questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17886-38-Cau-ho-i-da-ng-phu-di-nh-Negative-questions-)


Cao cấp

3. Negative questions and question tags (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19869-4-2-Negative-questions-and-question-tags)
4. Negative words (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19897-4-3-Negative-words)
5. Word order in negatives and questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19834-4-1-Word-order-in-negatives-and-questions)

hocvanpham
21-12-2012, 02:56 PM
21. So am I, I am too, Neither am ISơ cấp1. So am I, I am too, Neither am I (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28601-38-So-am-I-I-am-too-Neither-am-I)


Trung cấp


2. So/Neither do I and I think so (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17900-40-So-Neither-do-I-va-I-think-so)

hocvanpham
21-12-2012, 03:28 PM
22. Word classesSơ cấp

1. Nouns, verbs, adjectives, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28587-27-Nouns-verbs-adjectives-etc-)

Trung cấp

2. Word classes (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14495-1-Tu-loa-i-Word-classes-)

hocvanpham
21-12-2012, 03:35 PM
23. Sentence structuresSơ cấp

1. Word order: subject, verb, object (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28589-28-Word-order-subject-verb-object)

Trung cấp

2. Sentence structure (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14496-2-Ca-u-tru-c-cau-Sentence-Structure-)
3. Direct and Indirect objects (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14529-3-Tan-ngu-tru-c-tie-p-va-gia-n-tie-p-Direct-and-indirect-objects-)

Cao cấp

4. Simple sentences and verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14713-1-1-Simple-sentences-and-verbs)
5. Subjects and verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14736-1-2-Subjects-and-verbs)
6. Verbs and objects (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14872-1-3-Verbs-and-Objects)
7. Verbs with indirect objects and clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14901-1-4-Verbs-with-indirect-objects-and-clauses)
8. Linking verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18758-1-5-Linking-Verbs)
9. Compound and complex sentences (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19122-1-6-Compound-and-complex-sentences)

hocvanpham
21-12-2012, 03:57 PM
24. Verbs, auxiliary verbs and tenses


Cao cấp

1. Verbs, auxiliary verbs and tenses


Trung cấp
(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19301-2-1-Verbs-auxiliary-verbs-and-tenses)
2. State verbs and action verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14778-7-Do-ng-tu-chi-ti-nh-tra-ng-va-do-ng-tu-chi-ha-nh-do-ng-State-verbs-and-action-verbs-)

hocvanpham
21-12-2012, 04:06 PM
25. Modal verbs - Ability


Sơ cấp

1. Can, can't, could, couldn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36399&viewfull=1#post36399)
2. Can/could I? May I? Can/could you? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28604-40-Can-could-I-May-I-Can-could-you-)

Trung cấp

3. can, could and be able to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17768-Kha-nang-can-could-va-be-able-to)

Cao cấp

4. can, could, be able to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19901-3-5-Kha-nang-can-could-be-able-to)

hocvanpham
21-12-2012, 04:17 PM
26. Modal verbs - Permission
Sơ cấp1. Can, can't, could, couldn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36399&viewfull=1#post36399)
2. Can/could I? May I? Can/could you? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28604-40-Can-could-I-May-I-Can-could-you-)
3. must, can't, may, might, could (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36635&viewfull=1#post36635)

Trung cấp

3. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17768-Kha-nang-can-could-va-be-able-to)Permission: can, may, could and be allowed to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17781-Su-cho-phe-p-can-may-could-va-be-allowed-to)

Cao cấp

4. Permission: can, could, may, might, be allowed to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19917-3-6-Su-xin-cho-phe-p-can-could-may-might-be-allowed-to)

hocvanpham
21-12-2012, 04:22 PM
27. Modal verbs - PossibilitySơ cấp


1. Can/could I? May I? Can/could you? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28604-40-Can-could-I-May-I-Can-could-you-)
2. Must, can't, may, might, could (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36635&viewfull=1#post36635)


Trung cấp

2. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17768-Kha-nang-can-could-va-be-able-to)Possibility and certainty: may, might, could, must… (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17847-Die-u-co-the-xa-y-ra-va-dieu-chac-chan-xa-y-ra-may-might-could-must-)

Cao cấp

3. Possibility: may, might, can, could (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19921-3-7-Su-co-the-may-va-might)

hocvanpham
02-01-2013, 11:31 AM
28. Modal verbs - NecessitySơ cấp


1. must/have to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36611&viewfull=1#post36611); must, mustn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36489&viewfull=1#post36489)
2. have to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36522&viewfull=1#post36522)
3. mustn’t/don’t have to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36611&viewfull=1#post36611)
4. need, needn't, needn't have (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36803&viewfull=1#post36803)
5. had to go/do, should have gone/done (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36878&viewfull=1#post36878)


Trung cấp

6. Necessity: must and have to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17865-Su-ca-n-thie-t-must-va-have-to)
7. Necessity: mustn’t, needn’t… (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17895-Su-ca-n-thie-t-mustn-t-needn-t-)

Cao cấp

8. Necessity: must, have to, have got to, need to, needn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20843-Necessity-must-have-to-have-got-to-need-to-needn-t)

hocvanpham
02-01-2013, 11:40 AM
29. Modal verbs - Deduction (suy luận)
Cao cấp

Deduction: must, have to, have got to, can't and couldn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20863-3-9-Su-suy-lua-n-must-have-to-have-got-to-can-t-and-couldn-t)

hocvanpham
02-01-2013, 11:52 AM
30. Modal verbs - Obligation and advice


Sơ cấp

1. should, shouldn't (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36710&viewfull=1#post36710)
2. should, ought to, had better (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/15716-Modal-verbs?p=36742&viewfull=1#post36742)

Trung cấp

3. Should, ought to, had better and be supposed to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17902-Should-ought-to-had-better-va-be-supposed-to)


Cao cấp

4. Obligation and advice: should, ought to, be supposed to, had better (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20870-3-10-Nghi-a-vu-va-lo-i-khuyen-should-ought-to-be-supposed-to-had-better)

hocvanpham
02-01-2013, 12:01 PM
31. Asking people to do things


Sơ cấp

1. Imperative (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28539-8-Imperative)

Trung cấp

2. Asking people to do things (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17933-Yeu-ca-u-nguo-i-kha-c-la-m-vie-c-gi-): Can you/Could you/Do you mind/Would you mind/I’d like/I’ll have

hocvanpham
02-01-2013, 01:42 PM
32. Suggestions, offers and invitations


Sơ cấp

1. Imperative (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28539-8-Imperative)

Trung cấp

2. Suggestions, offers and invitations (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17957-Lo-i-de-nghi-lo-i-ngo-y-lo-i-mo-i) Shall we/Let’s/could/Why don’t/shall/should/“can/will/Would you like to/Will/Won’t you

hocvanpham
02-01-2013, 01:56 PM
33. Predictions


Trung cấp

1. Will, would, shall and should (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17993-Will-would-shall-va-should)

Cao cấp

2. Prediction: will, would, be going to, shall (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19876-3-3-Du-doa-n-will-would-be-going-to-shall)

hocvanpham
02-01-2013, 01:59 PM
34. Willingness, habits and preperences: will and would


Cao cấp

1. Willingness, habits and preferences: will and would (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19888-3-4-Su-sa-n-lo-ng-tho-i-quen-va-so-thi-ch-will-va-would)

hocvanpham
02-01-2013, 02:17 PM
35. Past probability: IT MAY/ COULD/ MUST HAVE BEEN


Trung cấp

1. It may - could - must - have been (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18293-It-may-could-must-have-been)

hocvanpham
03-01-2013, 12:01 PM
36. Active and passive


Sơ cấp

1. Passive sentences (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28688-89-Passive-sentences-1-)
2. Passive sentences (2) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28689-90-Passive-sentences-2-)
3. Have something done (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28690-91-Have-something-done)


Trung cấp

4. Passive verb forms (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17904-51-Ca-c-hi-nh-thu-c-cu-a-do-ng-tu-thu-do-ng-Passive-verb-)
5. Active and passive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17937-52-Chu-do-ng-va-bi-do-ng)
6. Special passive structures (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17989-53-Nhu-ng-ca-u-tru-c-bi-do-ng-da-c-bie-t)
7. Have something done (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19202-Have-something-done)
8. To be done và being done (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19204-To-be-done-and-being-done)


Cao cấp

9. Active and passive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19835-5-1-Active-and-passive)
10. Passives with modals, infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19836-5-2-Passives-with-modals-infinitives-and-gerunds)
11. Passive verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19915-5-3-Passive-verbs)
12. The uses of the passive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21126-5-4-The-uses-of-the-passive)
13. Passives with by-phrases (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21134-5-5-Passives-with-by-phrases)
14. Passives with get (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21135-5-6-Passives-with-get)

hocvanpham
07-01-2013, 10:59 AM
37. V-infinitive - Bare Infinitive - Gerund


Sơ cấp

1.Infinitive with/without to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28691-92-Infinitive-with-without-to)
2. Verb + -ing; like and would like (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28692-93-Verb-ing-like-and-would-like)
3. Verb + to or verb + -ing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28693-94-Verb-to-or-verb-ing)
4. Purpose: for...ing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28695-95-Purpose-for-ing)
5. Verb + object (+ to) + infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28696-96-Verb-object-to-infinitive)


Trung cấp

6. Verb + to -infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18314-Verb-to-infinitive)
7. Verb + -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18328-Verb-ing-form)
8. Verb + to-infinitive or verb + -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18352-Verb-to-ifinitive-hay-verb-da-ng-ing)
9. Like, start (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18373-Like-start-),...
10. Remember, regret, try (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18421-Remember-regret-try-),...
11. Verb + object + to infinitive or -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18466-Verb-object-to-infinitive-da-ng-ing)
12. Question word + to-infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18508-Question-word-tu-nghi-va-n-to-infinitive)
13. Adjective + to-infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18534-Adjective-ti-nh-tu-to-infinitive)
14. For with the to-infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18577-Gio-i-tu-for-du-ng-vo-i-to-infinitive-)
15. The infinitive with and without to (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18604-Do-ng-tu-nguyen-ma-u-co-to-va-khong-co-to-)
16. Verb-adjective + preposition + -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18638-Verb-adjective-preposition-ing-form)
17. “Afraid to do” or “afraid of doing” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18653-Afraid-to-do-hay-afraid-of-doing-)
18. “Used to do” and “be used to doing” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18660-Used-to-do-va-be-used-to-doing-)
19. Preposition or linking word + -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18682-Preposition-or-linking-word-ing-form)
20. “See it happen” or “see it happening” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18698-See-it-happen-or-see-it-happening-quot-)
21. Some structures with the -ing form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18718-Mot-so-cau-truc-voi-dang-ing-)


Cao cấp

22. Simple infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20977-11-1-Simple-infinitives-and-gerunds)
23. Complex infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20991-11-2-Complex-infinitives-and-gerunds)
24. Verbs with infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21022-11-3-Verbs-with-infinitives-and-gerunds)
25. Adjectives with infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21024-11-4-Adjectives-with-infinitives-and-gerunds)
26. Nouns and pronouns with infinitives and gerunds (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21032-11-5-Nouns-and-pronouns-with-infinitives-and-gerunds)

hocvanpham
08-01-2013, 02:21 PM
38. Article


Sơ cấp

1.Articles: a, an or the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28616-49-Articles-1-a-an-or-the)
2. Articles: a, an, the or no article (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28627-50-Articles-2-a-an-the-or-no-article)

Trung cấp

3. A an and the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18925-Ma-o-tu-a-an-va-the-1-)
4. A/an, one and some (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18970-A-an-one-va-some)
5. “Cars” or “the cars” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19100-Cars-hoa-c-the-cars-)
6. Prison, school, bed (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19129-Prison-school-bed-)…
7. On Friday for lunch (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19155-On-Friday-for-lunch-)
8. “Quite a”, “such a”, “what a (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19176-Quite-a-such-a-what-a-)
9. Place names and the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19231-Ten-noi-cho-n-va-ma-o-tu-the-)

Cao cấp

10. Types of articles and nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20789-Types-of-articles-and-nouns)
11. Articles: a; an or the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20805-Articles-a-an-or-the)
12. A/an or one, a/an or no article, the or no article (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20840-A-an-or-one-a-an-or-no-article-the-or-no-article)
13. Articles and nouns in discourse (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20875-Articles-and-nouns-in-discourse)

hocvanpham
08-01-2013, 04:23 PM
39. Noun


Sơ cấp

1.Nouns, verbs, adjectives, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28587-27-Nouns-verbs-adjectives-etc-)
2. Plural nouns; one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28628-51-Plural-nouns-one-and-ones)
3.Countable and uncountable nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28638-53-Countable-and-uncountable-nouns)

Trung cấp

4. “Dog” and “water” - countable and uncountable nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18759-Dog-va-water-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc)
5. A carton of milk, a piece of information (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18779-A-carton-of-milk-a-piece-of-information)
6. Nouns that can be countable or uncountable (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18800-Nhu-ng-danh-tu-co-the-dem-duoc-hoac-khong-dem-duoc)
7. Agreement (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18819-Su-phu-ho-p-giu-a-chu-tu-va-do-ng-tu-)
8. Singular or plural (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18832-So-it-hay-so-nhieu-)
9. Pair nouns and group nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18851-Pair-nouns-danh-tu-da-ng-doi-and-group-nouns-danh-tu-da-ng-nho-m-)
10. Two nouns together (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18869-Hai-danh-tu-di-chung-voi-nhau-danh-tu-ghe-p-)
11. “Cars” or “the cars” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19100-Cars-hoa-c-the-cars-)
12. Prison, school, bed (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19129-Prison-school-bed-)…
13. On Friday for lunch (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19155-On-Friday-for-lunch-)
14. Place names and the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19231-Ten-noi-cho-n-va-ma-o-tu-the-)

Cao cấp

15. Types of articles and nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20789-Types-of-articles-and-nouns)
16. Nouns: countable and uncountable (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20844-Nouns-countable-and-uncountable)
17. Nouns: generic, pair, group, plural and singular (+s) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20868-Nouns-generic-pair-group-plural-and-singular-s-)
18. Possessive and compound nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20871-Possessive-and-compound-nouns)
19. Articles and nouns in discourse (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20875-Articles-and-nouns-in-discourse)

hocvanpham
09-01-2013, 02:33 PM
40. Pronouns and substitution


Sơ cấp

1. I and me (subject and object pronouns) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28640-55-I-and-me-subject-and-object-pronouns-)
2. There or it/they (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28641-56-There-or-it-they)
3. Plural nouns; one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28628-51-Plural-nouns-one-and-ones)
4. Myself, yourself...; each other (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28644-58-Myself-yourself-each-other)
5. Something, anybody, nothing… (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28649-62-Something-anybody-nothing-)Trung cấp


Personal pronouns (I, you) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19214-Dai-tu-nhan-xung)
There and it (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19215-There-va-it)
Reflexive pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19232-Dai-tu-phan-than)
Emphatic pronouns and each other (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19236-Dai-tu-nhan-manh-va-each-other)
The pronoun one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19242-Dai-tu-one-ones)
Everyone, something, etc (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19253-Everyone-something-v-v).


Cao cấp

Personal, generic and possessive pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20916-8-1-Personal-generic-and-possessive-pronouns)
Demonstrative and indefinite pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20987-8-2-Demonstrative-and-indefinite-pronouns)
Reflexive and reciprocal pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21007-8-3-Reflexive-and-reciprocal-pronouns)
Empty subject it (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21016-8-4-Empty-subject-quot-it-quot-)
Empty subject there (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21036-8-5-Empty-subject-quot-there-quot-)
Substitution: one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21038-8-6-Substitution-one-and-ones)
Substitution: so and do so (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21050-8-7-Substitution-so-and-do-so)

hocvanpham
11-01-2013, 02:07 PM
41. Adjective order


Sơ cấp

1. Adjectives (order) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28653-65-Adjectives-order-)

Trung cấp

2. Adjectives (order) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19396-Vi-tri-cu-a-ti-nh-tu-)

Cao cấp

3. Adjectives: position and punctuation (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20909-Adjectives-position-and-punctuation)

hocvanpham
11-01-2013, 04:49 PM
42. Adjective: -ed and -ing


Sơ cấp

1. Adjectives: -ed or -ing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28654-66-Adjectives-ed-or-ing)

Trung cấp

2. Interesting and interested (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19585-Ti-nh-tu-ta-n-cu-ng-ba-ng-ing-va-ed)

Cao cấp

3. Participle adjectives, compound adjectives and adjectives as nouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20912-Participle-adjectives-compound-adjectives-and-adjectives-as-nouns)

hocvanpham
12-01-2013, 09:25 AM
43. Adjective:Cardinal and ordinal numbers


Sơ cấp

1. Cardinal and ordinal numbers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28655-67-Cardinal-and-ordinal-numbers)

hocvanpham
12-01-2013, 09:30 AM
44. Adjective: Comparisons


Sơ cấp

1. Comparison: (not) as...as (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28656-68-Comparison-not-as-as)
2. Comparative adjectives (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28659-71-Comparative-adjectives)
3. Superlative adjectives (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28661-72-Superlative-adjectives)


Trung cấp

4. Comparative and Superlative form (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19824-Ma-u-cau-so-sa-nh-hon-va-so-sa-nh-nha-t)
5. Comparative and Superlative patterns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19652-So-sa-nh-hon-va-so-sa-nh-nha-t)


Cao cấp

6. Equatives, comparatives and superlatives (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21151-Equatives-comparatives-and-superlatives)

hocvanpham
12-01-2013, 10:34 AM
45. Adjective: Too - Enough


Sơ cấp

1. Too and enough (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28657-69-Too-and-enough)
2. Từ nhấn mạnh: So, such, too, enough (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/23122-Tu-nha-n-ma-nh-Intensifiers-so-such-too-enough)

Trung cấp

3. Too and enough (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20294-Too-va-enough)
4. Giới từ “for” dùng với “to-infinitive” (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18577-Gio-i-tu-for-du-ng-vo-i-to-infinitive-)


Cao cấp

5. Adverbs: degree, manner, viewpoint, comment (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21143-Adverbs-degree-manner-viewpoint-comment)

hocvanpham
12-01-2013, 10:38 AM
46. Adjective: So - Such


Sơ cấp

1. So and such (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28658-70-So-and-such)

Trung cấp

2. “Quite a”, “such a”, “what a (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19176-Quite-a-such-a-what-a-)

Cao cấp

3. Result clauses with so, so... that, such... That (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21307-16-7-Result-clauses-with-so-so-that-such-that)


(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28658-70-So-and-such)Tài liệu tham khảo

1. Phân biệt So và Such (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/24426-SO-va-SUCH)

2. Từ nhấn mạnh: So, such, too, enough

(http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/23122-Tu-nha-n-ma-nh-Intensifiers-so-such-too-enough)3. đảo ngữ (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/14639-Inversion-da-o-ngu-)

4. Khác nhau giữa as such và such as (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17537-Khac-nhau-giua-as-such-va-such-as)

hocvanpham
14-01-2013, 04:31 PM
47. Adverbs


Sơ cấp

1. Adverbs (1): adjectives and adverbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28662-73-Adverbs-1-adjectives-and-adverbs)
2. Adverbs (2): adverbs of frequency (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28663-74-Adverbs-2-adverbs-of-frequency)
3. Adverbs (3): place, direction, sequence (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28664-75-Adverbs-3-place-direction-sequence)
4. Adverb + adjective; noun + noun (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28666-76-Adverb-adjective-noun-noun)
5. Position of adverbs in a sentence (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28668-77-Position-of-adverbs-in-a-sentence)


Trung cấp

6. Adjectives or Adverbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19608-Ti-nh-tu-hay-tra-ng-tu-pho-tu-)
7. Adverbs and word order (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19844-Tra-ng-tu-va-thu-tu-cu-a-tu-)
8. Yet, still and already (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19893-Yet-still-va-already)
9. Adverbs of degree (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19919-Tra-ng-tu-chi-mu-c-do-very-quite-)
10. Quite and rather (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20284-Quite-va-rather)
11. Too and enough (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20294-Too-va-enough)


Cao cấp

12. Position of adverbs; adverbs of place, time, frequency, expectation, focus (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21141-Position-of-adverbs-adverbs-of-place-time-frequency-expectation-focus)
13. Adverbs: degree, manner, viewpoint, comment (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21143-Adverbs-degree-manner-viewpoint-comment)

hocvanpham
18-01-2013, 11:53 AM
48. Prepositions


Sơ cấp

1. Prepositions of place and movement (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28676-78-Prepositions-of-place-and-movement)
2. Prepositions of time (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28678-79-Prepositions-of-time)
3. As/like; as if/as though (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28679-80-As-like-as-if-as-though)
4. In; with; preposition + -ing (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28680-81-In-with-preposition-ing)
5. Other uses of prepositions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28681-82-Other-uses-of-prepositions)
6. Verb + preposition (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28682-83-Verb-preposition)
7. Adjective + preposition (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28683-84-Adjective-preposition)
8. Phrasal verbs (1): meanings and types (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28686-87-Phrasal-verbs-1-meanings-and-types)
9. Phrasal verbs (2): separability (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28687-88-Phrasal-verbs-2-separability)


Trung cấp

8. Prepositions of place (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19275-Gio-i-tu-chi-noi-cho-n)
9. In, on, and at (place) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19278-In-on-va-at-noi-cho-n-)
10. In, on and at (time) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19309-In-on-va-at-tho-i-gian-)
11. For, since, ago and before (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19359-For-since-ago-va-before)
12. During or while? By or until? As or like? (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19389-During-hay-while-By-hay-until-As-hay-like-)
13. Preposition + noun (on holiday) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19410-Gioi-tu-danh-tu-vi-du-on-holiday-)
14. Preposition + noun (interest in) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19470-Danh-tu-gio-i-tu-vi-du-trouble-with-)
15. Adjective + Preposition (fond of) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19483-Tinh-tu-gioi-tu-vi-du-pround-of-)
16. Prepositional verbs (belong to) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19274-Dong-gioi-tu)
17. Verb + object + preposition (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19298-Cau-truc-dong-tu-tuc-tu-gioi-tu)
18. Phrasal verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19315-Cum-dong-tu)
19. Phrasal verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28262-Common-Phrasal-Verbs?p=68116#post68116) (trình độ sơ cấp)
20. Verb + Adverb + preposition (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19340-Cau-truc-Dong-tu-trang-tu-gioi-tu)


Cao cấp

21. Prepositions and prepositional phrases (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21086-Prepositions-and-prepositional-phrases)
22. Prepositions of time: at, in, on, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21091-Prepositions-of-time-at-in-on-etc-)
23. Prepositions of time: during, for, since, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21092-Prepositions-of-time-during-for-since-etc-)
24. Prepositions of place: at, in, on (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21096-Prepositions-of-place-at-in-on)
25. Prepositions of place: above, below, between, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21098-Prepositions-of-place-above-below-between-etc-)
26. Prepositions of movement and place: from, across, along, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21099-Prepositions-of-movement-and-place-from-across-along-etc-)
27. Prepositions used for connections: of, with, by (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21121-Prepositions-used-for-connections-of-with-by)
28. Prepositions used for exceptions: except (for), besides, without, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21102-Prepositions-used-for-exceptions-except-for-besides-without-etc-)
29. Phrasal verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21104-Phrasal-verbs)

hocvanpham
18-01-2013, 03:20 PM
49. Determiners, quantifiers, pronouns, substitution and ellipsis


Sơ cấp

1.Articles: a, an or the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28616-49-Articles-1-a-an-or-the)
2. Articles: a, an, the or no article (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28627-50-Articles-2-a-an-the-or-no-article)
3. Plural nouns; one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28628-51-Plural-nouns-one-and-ones)
4. This, that, these, those (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28629-52-This-that-these-those)
5. A, some, any, no (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28639-54-A-some-any-no)
6. I and me (subject and object pronouns) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28640-55-I-and-me-subject-and-object-pronouns-)
7. There or it/they (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28641-56-There-or-it-they)
8. My, your, mine, yours (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28642-57-My-your-mine-yours)
9. Myself, yourself...; each other (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28644-58-Myself-yourself-each-other)
10. Much, many; how much-many; more (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28647-60-Much-many-how-much-many-more)
11. A lot of, lots of, a little, a few (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28648-61-A-lot-of-lots-of-a-little-a-few)
12. Something, anybody, nothing… (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28649-62-Something-anybody-nothing-)
13. Every/each/one/another/other/others (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28650-63-Every-each-one-another-other-others)
14. All, most, some, none (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28651-64-All-most-some-none)Trung cấp

15. A an and the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18925-Ma-o-tu-a-an-va-the-1-)
16. A/an, one and some (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18970-A-an-one-va-some)
17. On Friday for lunch (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19155-On-Friday-for-lunch-)
18. “Quite a”, “such a”, “what a (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19176-Quite-a-such-a-what-a-)
19. Place names and the (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19231-Ten-noi-cho-n-va-ma-o-tu-the-)
20. This, that, these and those (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/18998-This-that-these-and-those)
21. My, your, ect. and mine, yours, ect. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19091-My-your-ect-and-mine-yours-ect-)
22. The possessive form and of (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19115-So-hu-u-ca-ch-va-of)
23. Some and any (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19130-Some-va-any)
24. A lot of, lots of, many, much, (a) few and (a) little (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19197-A-lot-of-lots-of-many-much-a-few-and-a-little)
25. All, half, most, some, no and none (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19205-All-half-most-some-no-and-none)
26. Every, each, whole, both, either and neither (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19240-Every-each-whole-both-either-and-neither)
27. Personal pronouns (I, you) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19214-Dai-tu-nhan-xung)
28. There and it (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19215-There-va-it)
29. Reflexive pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19232-Dai-tu-phan-than)
30. Emphatic pronouns and each other (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19236-Dai-tu-nhan-manh-va-each-other)
31. The pronoun one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19242-Dai-tu-one-ones)
32. Everyone, something, etc (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19253-Everyone-something-v-v).

Cao cấp

33. Determiners (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20785-7-1-Determiners)
34. Quantifiers (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20793-7-2-Quantifiers-Tu-dinh-luong-)
35. Some and any, no and none (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20831-7-3-Some-and-any-no-and-none)
36. All and both, half and whole (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20850-7-4-All-and-both-half-and-whole)
37. Each and every, either and neither (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20869-7-5-Each-and-every-either-and-neither)
38. Many, much and a lot (of), more and most (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20901-7-6-Many-much-and-a-lot-of-more-and-most)
39. (A) few and (a) little, fewer/fewest and less/least (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20910-7-7-A-few-and-a-little-fewer-fewest-and-less-least)
40. Multipliers, fractions and percentages (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20940-7-8-Multipliers-fractions-and-percentages)
41. Personal, generic and possessive pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20916-8-1-Personal-generic-and-possessive-pronouns)
42. Demonstrative and indefinite pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/20987-8-2-Demonstrative-and-indefinite-pronouns)
43. Reflexive and reciprocal pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21007-8-3-Reflexive-and-reciprocal-pronouns)
44. Empty subject it (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21016-8-4-Empty-subject-quot-it-quot-)
45. Empty subject there (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21036-8-5-Empty-subject-quot-there-quot-)
46. Substitution: one and ones (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21038-8-6-Substitution-one-and-ones)
47. Substitution: so and do so (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21050-8-7-Substitution-so-and-do-so)
48. Ellipsis (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21059-8-8-Ellipsis)

hocvanpham
19-01-2013, 10:50 AM
50. Conditionals


Sơ cấp

1. Zero Conditional (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28697-97-Zero-Conditional-and-First-Conditional) First Conditional (Real Conditional) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17432-Conditionals-and-reported-speech?p=41993&viewfull=1#post41993)
2. Second Conditional (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28698-98-Second-Conditional)
3. Third Conditional (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28699-99-Third-Conditional)


Trung cấp

4. Conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19515-Cau-die-u-kie-n-loa-i-I) (1)
5. Conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19582-Cau-die-u-kie-n-loa-i-II) (2)
6. Conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19610-Cau-die-u-kie-n-loa-i-III) (3)
7. Review of conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19627-On-ta-p-ca-c-loa-i-cau-die-u-kie-n)
8. If, when, unless and in case (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19663-If-when-unless-va-in-case)
9. Wish and if only (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19689-Wish-va-if-only)

Cao cấp

10. Real conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21472-15-1-Real-conditionals)
11. Unreal conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21473-15-2-Unreal-conditionals)
12. Mixed conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21474-15-3-Mixed-conditionals)
13. Order and punctuation in conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21475-15-4-Order-and-punctuation-in-conditionals)
14. The uses of conditionals (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21476-15-5-The-uses-of-conditionals)
15. Only if, even if, unless, whether, if so, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21477-15-6-Only-if-even-if-unless-whether-if-so-etc-)

hocvanpham
19-01-2013, 12:04 PM
51. Reporting


Sơ cấp

1. Reported speech (1) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28700-100-Reported-speech-1-)
2. Reported speech (2) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28701-101-Reported-speech-2-)
3. Reported questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28702-102-Reported-questions)Trung cấp

4. Direct speech and reported speech (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19360-Cau-truc-tiep-va-cau-tuong-thuat)
5. Reported speech - person, place and time (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19365-Cau-tuong-thuat-ngoi-noi-chon-thoi-gian)
6. Reported speech - the tense change (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19381-Cau-tuong-thuat-thay-doi-ve-thi)
7. Reported questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19390-Cau-hoi-tuong-thuat)
8. Reported requests, offers, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19401-Cau-tuong-thuat-loi-yeu-cau-de-nghi-v-v)


Cao cấp

9. Direct speech (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21082-12-1-Direct-speech)
10. Indirect speech (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21087-12-2-Indirect-speech)
11. Reporting verbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21127-12-3-Reporting-verbs)
12. Reporting statements and questions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21157-12-4-Reporting-statements-and-questions)
13. Reporting orders, requests, advice and opinions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21164-12-5-Reporting-orders-requests-advice-and-opinions)

hocvanpham
19-01-2013, 12:08 PM
52. Relative clauses


Sơ cấp

1. Relative clause (1) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28707-107-Relative-clause-1-)
2. Relative clause (2) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28709-108-Relative-clause-2-)
3. Relative clause (3) (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28710-109-Relative-clause-3-)


Trung cấp

4. Relative clauses with who, which and that (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19484-Menh-de-quan-he-voi-who-which-va-that)
5. The relative pronoun as object (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19509-Dai-tu-quan-he-lam-tuc-tu)
6. Prepositions in relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19532-Gioi-tu-trong-menh-de-quan-he)
7. Relative structures with whose, what and it (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19570-Cau-truc-quan-he-co-whose-what-va-it)
8. The use of relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/17465-Relative-Clauses-Menh-de-quan-he-)
9. Relative pronouns and relative adverbs (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19626-Dai-tu-quan-he-va-trang-tu-quan-he)
10. Relative clauses participle and to-infinitive (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19634-Menh-de-quan-he-phan-tu-va-dong-tu-nguyen-mau-co-to-)Cao cấp

11. Relative clauses and relative pronouns (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21241-Relative-clauses-and-relative-pronouns)
12. Defining and non-defining relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21247-Defining-and-non-defining-relative-clauses)
13. Reduced relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21261-Reduced-relative-clauses)
14. Possessives and pronouns with relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21266-Possessives-and-pronouns-with-relative-clauses)
15. Prepositions in relative clauses (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21268-Prepositions-in-relative-clauses)
16. Relative clauses with where, what, whatever, etc. (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21274-Relative-clauses-with-where-what-whatever-etc-)

hocvanpham
19-01-2013, 12:26 PM
53. Linking words


Sơ cấp

1. And, but, so, both ... and, either… (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28703-103-And-but-so-both-and-either-)
2. Because, in case, so, and so that (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28704-104-Because-in-case-so-and-so-that)
3. Since, as, and for (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28705-105-Since-as-and-for)
4. Although, while, however, despite... (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/28706-106-Although-while-however-despite-)Trung cấp

5. But, although, in spite of, whereas (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19651-But-although-in-spite-of-whereas)
6. To, in order to, so that and for (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19688-To-in-order-to-so-that-va-for)
7. Review of linking words (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19708-On-tap-ve-tu-noi)
8. Links across sentences (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/19751-Tu-noi-giua-cac-cau)Cao cấp

9. Types of connectors and focus structures (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21090-17-1-Types-of-connectors-and-focus-structures)
10. Connectors, prepositions and conjunctions (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21100-17-2-Connectors-prepositions-and-conjunctions)
11. Adding and contrasting connectors (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21128-17-3-Adding-and-contrasting-connectors)
12. Result and time connectors (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21136-17-4-Result-and-time-connectors)
13. Listing connectors (http://www.vietgle.vn/diendan/showthread.php/21140-17-5-Listing-connectors)