PDA

View Full Version : Gửi tặng Thùy Linhvaliantvp
17-12-2008, 09:11 PM
<h2 align="center">H&#227;y tựa vai anh m&#224; kh&#243;c</h2>
<div align="center"><blockquote><blockquote><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2"><strong>H&#227;y tựa vai anh m&#224; kh&#243;c...</strong></font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; c&#225;nh hoa n&#224;o m&#224; kh&#244;ng t&#224;n &#250;a?<br />
C&#243; hạnh ph&#250;c n&#224;o sẽ chẳng hư hao?<br />
C&#243; cuộc đời n&#224;o kh&#244;ng xuống thấp l&#234;n cao?<br />
C&#243; m&#244;i n&#224;o chưa rung v&#236; tiếng nấc?<br />
C&#243; những khoảng c&#225;ch d&#249; gần trong gang tấc<br />
Vẫn h&#236;nh như trăm ng&#224;n dặm xa x&#244;i</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">... V&#224; <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=c%C3%B3" onclick="tagshow(event)">c&#243;</span> những chiều em cảm thấy đơn c&#244;i<br />
H&#227;y về đ&#226;y, dựa vai anh m&#224; kh&#243;c<br />
Kể <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=cho" onclick="tagshow(event)">cho</span> anh nghe chuyện đời gai g&#243;c<br />
Chia bớt cho anh cảm gi&#225;c x&#243;t xa<br />
V&#236; anh suốt đời l&#224; một s&#226;n ga<br />
Đ&#243;n nhận buồn <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=vui" onclick="tagshow(event)">vui</span> <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=con" onclick="tagshow(event)">con</span> t&#224;u em chở đến<br />
D&#249; c&#243; một <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=ng%C3%A0y" onclick="tagshow(event)">ng&#224;y</span> con t&#224;u em thay bến<br />
S&#226;n ga n&#224;y cũng vẫn sẽ c&#242;n đ&#226;y.</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">... V&#224; khi n&#224;o sầu nặng d&#225;ng em gầy<br />
H&#227;y trở lại, dựa vai anh m&#224; kh&#243;c<br />
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc<br />
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian<br />
Anh sẽ vỗ về "D&#249; mất cả trần gian"<br />
Em lu&#244;n c&#243; bờ vai anh để kh&#243;c<br />
Em kh&#244;ng <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=bao" onclick="tagshow(event)">bao</span> giờ lẻ loi c&#244; độc<br />
Em kh&#244;ng bao giờ <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=thi" onclick="tagshow(event)">thi</span>ếu một bờ vai<br />
Em kh&#244;ng bao giờ thiếu một v&#242;ng <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=tay" onclick="tagshow(event)">tay</span><br />
Kh&#243;c đi em, dựa vai anh m&#224; kh&#243;c!</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; thể một ng&#224;y m&#236;nh sẽ xa nhau...<br />
Bởi v&#236; Anh? v&#236; Em? hay v&#236; ai đ&#243;?<br />
Những dấu hỏi t&#236;nh y&#234;u vẫn mu&#244;n đời bỏ ngỏ<br />
T&#236;m đ&#226;u c&#226;u trả lời!</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2"></font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; thể một ng&#224;y m&#236;nh sẽ xa rời...<br />
Để lời hứa xưa rơi v&#224;o nơi qu&#234;n l&#227;ng<br />
Chỉ c&#242;n một người trong b&#243;ng chiều nhập nhoạng<br />
Cho&#225;ng v&#225;ng nỗi đau</font></font></blockquote></blockquote> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; thể một ng&#224;y... m&#236;nh kh&#244;ng c&#242;n l&#224; của nhau</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">&#193;nh mắt cũ rồi cũng th&#224;nh xa lạ</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Thời gian cứ tr&#244;i m&#224; d&#242;ng đời hối hả</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Cả nỗi đợi chờ c&#243; thể sẽ qu&#234;n đi</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; thể một ng&#224;y... cộng hết nỗi <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=chia" onclick="tagshow(event)">chia</span> ly</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Cũng chẳng đủ để ho&#224; th&#224;nh nước mắt</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#225;i nắm tay từng một thời rất chặt</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Vậy m&#224; rời nhau hờ hững thở d&#224;i !</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">C&#243; thể một ng&#224;y... c&#243; thể lắm ng&#224;y mai</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Nhưng điều đ&#243; m&#227;i chỉ l&#224; "c&#243; thể"</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Khi ch&#250;ng m&#236;nh đủ niềm <span class="t_tag" href="http://traitimyenbai.net/forum/tag.php?name=tin" onclick="tagshow(event)">tin</span> hơn thế</font></font><br />
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif "><font size="2">Sẽ l&#224;m n&#234;n điều "kh&#244;ng thể" trong đời.</font></font></div>
<div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif ">
<div align="center"><strong>Tg:</strong> <em>V&#244; danh</em></div>
</font></div>

meilidetonghua
17-12-2008, 09:50 PM
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/21.gif" /> Chời ui, thơ hay vậy m&#224; gọi l&#224; thơ văn ... củ chuối ! Thơ n&#224;y 14 th&#225;ng 2 m&#224; đem đọc th&#236; ...cưa đ&#226;u đổ đ&#243; đ&#243; nhoa ! Hehehehe. Chúc may mắn !</p>

toiyeuphunu
18-12-2008, 06:14 PM
<p>Thuỳ Linh n&#224;o th&#237;a ?<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/3.gif" /></p>
<p>B&#224;i thơ dưới đ&#226;y kh&#244;ng tặng Thuỳ Linh đ&#226;u nha, nhưng m&#224; th&#237;ch th&#236; em ấy cứ lấy đi, anh thoải m&#225;i lắm !</p>
<p> </p>
<p><font color="#0000ff">"H&#227;y dựa vai anh m&#224; kh&#243;c" </font></p>
<p><font color="#0000ff">Kh&#243;c như ng&#224;y xưa </font></p>
<p><font color="#0000ff">Em đ&#242;i ăn kem bạn kh&#244;ng cho</font></p>
<p><font color="#0000ff">Em n&#224;i nỉ, anh dỗ d&#224;nh, e</font><font color="#0000ff">m cứ kh&#243;c</font></p>
<p><font color="#0000ff">Tức m&#236;nh anh bảo chẳng cần kem</font></p>
<p><font color="#0000ff"></font> </p>
<p><font color="#0000ff">"H&#227;y dựa vai anh m&#224; kh&#243;c"</font></p>
<p><font color="#0000ff">Chớ để trong l&#242;ng bức bối kh&#244;ng y&#234;n</font></p>
<p><font color="#0000ff">Như hồi xưa ăn c&#225; h&#243;c xương </font></p>
<p><font color="#0000ff">Em kh&#243;c ho&#224;i ba m&#225; phải bảo anh</font></p>
<p><font color="#0000ff">Mai n&#224;y gọi bằng b&#233; xương h&#243;c</font></p>
<p><font color="#0000ff">Đ&#234;m năm canh em chẳng cho ai ngủ</font></p>
<p><font color="#0000ff">Tiếng kh&#243;c ng&#224;y n&#224;o em c&#242;n nhớ kh&#244;ng em?</font></p>
<p><font color="#0000ff"></font> </p>
<p><font color="#0000ff">"H&#227;y dựa vai anh m&#224; kh&#243;c"</font></p>
<p><font color="#0000ff">Cứ kh&#243;c ho&#224;i nước mắt sẽ cạn kh&#244;</font></p>
<p><font color="#0000ff">Anh lại mua c&#225; về cho em tẩm bổ</font></p>
<p><font color="#0000ff">Người ta bảo ăn c&#225; nhiều s&#225;ng mắt đ&#243; em!</font></p>
<p><font color="#0000ff"> </font></p>
<p><font color="#0000ff">"H&#227;y dựa vai anh m&#224; kh&#243;c"</font></p>
<p><font color="#0000ff">Kh&#243;c xong th&#236; giặt &#225;o cho anh</font></p>
<p><font color="#0000ff">Cả mấy bộ tuần rồi nữa nh&#233;</font></p>
<p><font color="#0000ff">Gớm &#225;o quần g&#236; m&#224; bẩn qu&#225; đi th&#244;i!</font></p>
<p><font color="#0000ff"> </font></p>
<p><font color="#0000ff"> "H&#227;y dựa vai anh m&#224; kh&#243;c"</font></p>
<p><font color="#0000ff">Cho anh l&#224;m thơ con c&#243;c</font></p>
<p><font color="#0000ff">Tặng ri&#234;ng em bạn đọc của anh !</font></p>
<p>(t&#225;c giả: TYPN - "T&#237;p Phờ Nờ", viết tắt của T&#244;i Y&#234;u Phụ Nữ, phi&#234;n bản mới thế hệ 8 X, phi&#234;n bản cũ l&#224; TYPN con đẻ văn chương nh&#224; b&#225;c Phụng, b&#225;c Vũ Trọng Phụng viết "Số Đỏ"!)</p>

Xuan
18-12-2008, 06:26 PM
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /></p>
<p>Thơ của TYPN đúng l&#224; thơ văn ... củ chuối thiệt ! Tặng b&#224; chị Ph&#243; Đoan th&#236; hơi bị được đấy, TYPN ạ ! Hehehe</p>

valiantvp
19-12-2008, 03:53 PM
<p>Xi da ta da~ qua' khen, Tai ha cam thay that dang xau ho. Tai ha se co gang up' nhung bai` tho hay de kip cho giang sinh nghen</p>
<p>Thu hoi the gian tinh la` gi, ma de tui than~ tho` tho? ra thơ dzay</p>