PDA

View Full Version : 秦始皇meteor
08-05-2013, 04:28 PM
秦始皇
Tần Thủy Hoàng


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/0e8705f80aa3bafb26f719eb44a04208&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info <http://www.mp3upload.info/> " target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

http://teacher.chinese.cn/image/attachement/jpg/site2/20090923/0023aeaa2e7a0c24285d19.jpg公元前221年,中国历史上第一个统一 国家秦朝建立了,中国也有了第一个 帝——“秦始皇”,“秦始皇”的意 思是秦朝的第一个皇帝。秦始皇把自 的儿子叫做二世,孙子叫做三世,因为他希望自己的儿子和孙子们能把“ 帝”这个称号一代一代地传下去。
Năm 221 trước công nguyên, “Tần Thủy Hoàng” vị vua đầu tiên của Trung Quốc, lập nên nhà Tần là quốc gia thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ý nghĩa của “Tần Thủy Hoàng” là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Tần. Tần Thủy Hoàng gọi con mình là đệ nhị, cháu là đời đệ tam. Do ngài mong muốn con cháu mình có thể dùng danh xưng “hoàng đế” truyền từ đời này sang đời khác.
秦始皇为了加强自己的统治,采取了很多措施,他 定国家的所有事情都要由皇帝决定。 还统一了全国的文字等等,这些措施 促进了当时各个地区的文化和经济交 。
Để tăng cường sự thống trị của mình, Tần Thủy Hoàng đã sử dụng nhiều phương sách, Ngài quy định mọi việc của quốc gia đề do hoàng đế quyết định. Ngài còn thống nhất văn tự của cả nước,... Những phương sách đó đã thúc đẩy giao lưu văn hoá kinh tế của các vùng lúc đó.
秦始皇的时候,秦朝的国土非常大, 当时世界上的大国。
Thời Tần Thủy Hoàng, lãnh thổ của nhà Tần vô cùng lớn, là quốc gia lớn trên thế giới lúc bấy giờ.
但是,秦始皇又是一个非常可怕的皇 ,对人民实行了严格的思想统治。他曾经下了一个命令, 掉了许多书。因为有人在背后说他的坏话,他一次就 埋了几百个读书人。
Nhưng, Tần Thủy Hoàng lại là một vị hoàng đế rất đáng sợ, thực thi tư tưởng thống trị hà khắc với dân chúng. Ngài từng ban lệnh, đốt bỏ rất nhiều sách. Do có người nói xấu sau lưng, một lần chôn sống mấy trăm người học hành.
公元前207年,秦朝灭亡了。秦朝只有 短的15年历史,但是“皇帝”这个称 ,从秦朝开始一直用了两千多年。
Năm 207 trước công nguyên, nhà Tần bị diệt vong. Nhà Tần chỉ có lịch sử 15 năm ngắn ngủi, thế nhưng danh hiệu “hoàng đế”, từ triều Tần bắt đầu mãi đến hơn 2000 năm sau.
练习:
Luyện tập
一、根据文章内容,请选择对秦始皇不合适的评价 )
1. Căn cứ vào nội dung bài, hãy chọn những đánh giá không đúng về Tần Thủy Hoàng ()
A.统一了全中国
A. Thống nhất toàn Trung Quốc
B.统一了全国的文字
B. thống nhất văn tự của cả nước.
C.采取很多措施,促进文化和经济的发 展
C. Sử dụng nhiều phương sách, thức đẩy phát triển kinh tế và văn hóa
D.善良的好皇帝
D. Vị hoàng đế tốt, hiền lành
E.可怕的皇帝
E. Vị hoàng ̣đế đáng sợ
F.中国历史上第一个皇帝
F. Vị hoàng đế đầu tiên của lịch sử Trung Quốc.
二、选择合适的搭配并连线:
2. Lựa chọn từ thích hợp nối lại với nhau
建立xây dựng 措施 thực thi
加强 tăng cường 国家 quốc gia
采取sử dụng 战争chiến tranh
发生 xảy ra 统治 thống trị
三、判断正误:
3. Lựa chọn đúng sai
1.秦始皇是中国的第一个皇帝。()
1. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng ̣đế đầu tiên của Trung Quốc.
2.秦朝是当时世界上的小国。()
2. nhà Tần là một nước nhỏ trên thế giới lúc bấy giờ
3.皇帝的称号是秦始皇第一次开始使用 的,一直用了两千多年。()
3. danh hiệu hoàng đế là Tần Thủy Hoàng sử dụng đầu tiên, mãi sử dụng đến hơn 2000 năm.
4.秦始皇统一了全国的文字,促进了各 个地区的文化交流和经济交流。()
4. Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự của cả̉ nước, thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hóa của các khu vực.
四、选择正确答案:
4. Chọn đáp án đúng:
1.下列哪个不是秦始皇统一全国后采取 的措施?()
Sau đây câu nào không phải là phương sách sử dụng thống nhất cả nước của Tần Thủy Hoàng?
A.规定国家的所有事情都要由皇帝决定
A. Quy định mọi việc trong nước đều do hoàng ̣đế quyết định
B.统一了全国的文字
B. Thống nhất văn tự của cả nước
C.对人民实行了严格的思想统治
C.Thực thi tư tưởng thống trị hà khắc đối với dân chúng
D.让所有的人读书
D. Cho mọi người học hành
2.秦始皇没有()。
2. Tần Thủy Hoàng không có
A.烧掉了许多书
A. Đốt bỏ nhiều sách
B.活埋几百个读书人
B. Chôn sống hàng trăm người học hành
C.想让自己的儿子当皇帝
C. Muốn cho con mình làm hoàng ̣đế
D.实行严格的思想统治
D. Thực hiện tư tưởng thống trị hà khắc
3.中国历史上第一个统一的朝代是() 。
3. trong lịsh sử Trung Quốc triều đại thống nhất đầu tiên là
A.唐朝
A. nhà Đường
B.汉朝
B. nhà Hán
C.元朝
C. nhà Nguyên
D.秦朝
D. nhà Tần

参考答案:
一、1.D
二、建立—国家;加强—统治;采取—措施;发生—战争
三、1.T2.F3.T4.T
四、1.D2.C3.D