PDA

View Full Version : Âm "u"soixamMexi
10-05-2013, 05:44 PM
Âm "u"

I/ Bạn hãy xem đoạn video và chọn câu tóm tắt đúng trong số các câu tóm tắt sau:


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="http://www.youtube.com/embed/a2cAql6qzgI" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

1/ La vidéo présente une femme fonctionnaire de police. Sa première langue est le français. Parler le français est naturel.

2/ La vidéo présente un homme fonctionnaire à l’Union européenne. Sa première langue est le néerlandais. Parler le français est très utile.

3/ La vidéo présente un homme fonctionnaire à l’Union européenne. Sa première langue est l’allemand. Parler l’italien est très utile.</tbody>
Đáp án: 2/ La vidéo présente un homme fonctionnaire à l’Union européenne. Sa première langue est le néerlandais. Parler le français est très utile.
(Đoạn video giới thiệu một viên chức của Ủy ban châu Âu. Tiếng mẹ đẻ của người này là tiếng Hà Lan. Nói tiếng Pháp là rất hữu ích.)

soixamMexi
10-05-2013, 05:50 PM
II/ Bạn hãy nghe đoạn video và đánh dấu vào bảng sau:


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="http://www.youtube.com/embed/a2cAql6qzgI" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

<tbody>


Từ có trong đoạn video

Đáp ánAvec le son “u”
(Từ có âm "u")Bruges


Bruxelles


x


Bureau


Littérature


x


Université


Utile


x


Bien sûr


x


Absolument


Rue


Avec d’autres sons
(Từ có những âm khác)Bonjour


x


Bonsoir


Américain


Suis


x


Européen


x


Deux


Trois


x


Travail


x

</tbody>


</tbody>

soixamMexi
10-05-2013, 06:09 PM
III/ Bạn hãy nghe các từ dưới đây và đánh dấu vào ô thích hợp:<tbody>


Les deux mots sont identiques
(Hai từ giống hệt nhau)

Les deux mots sont différents
(Hai từ khác nhau)

Đáp án1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/9afe7d60d4cd023665d84161a468a8e5&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>x

Bien sourd -
Bien sûr2/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/14bd6be15b31c602f70608571f629ea4&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

xBien sûr – Bien sûr3/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c3b72f106b7e98f5f0296b167c5b3c7c&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>x

Bruxelles -brouselle4/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/e7f6690c208f7f13cc1f64b3ba2fff01&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>x

Utile -
Outil5/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/6e3caff677ad20edc41d97441fe8d2a0&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

xUtile -
Utile


</tbody>

Đáp án: Tô đen bảng trên để biết đáp án.

soixamMexi
11-05-2013, 11:28 AM
IV/ Bạn hãy nghe các từ dưới đây và đánh dấu vào ô thích hợp:


<tbody>


Âm [y] <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/80b238220f532016fc14c4c5e38bfe4d&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center> như trong từ “tu”

Âm [u] <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/879451c1300f41cfed5f7f41b983e703&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center> như trong từ “vous”

Đáp án1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/01b3be2fefdb4132715c89d29acf29a7&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>x

Un courriel2/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/655cf714fe140779d024300fd7f4bc46&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

xSur le bureau3/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/86fe70242ef0e481e8912b486e33be68&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>x

C’est pour toi4/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c4073be337c98e9cc0e55cb9523f29b8&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

xÀ Bruxelles5/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/314b1f0c0c6978a080a948ebe1107feb&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

xJ’aime pas la littérature


</tbody>

Đáp án: Tô đen bảng trên để biết đáp án.

soixamMexi
11-05-2013, 11:44 AM
<tbody>

Âm “u”


Bạn có từng thử bắt chước nói theo một người Pháp hay bắt chước đọc một vài âm tiêu biểu trong tiếng Pháp chưa?
Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào: hay, kinh khủng hay bình thường?
Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp chưa?

[y] là một nguyên âm đặc trưng của tiếng Pháp. Khi phát âm nguyên âm này, môi phải đưa ra phía trước như thể ta đang thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Có rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát âm bằng cách đưa môi ra phía trước, tròn môi, bật môi, uốn lưỡi.


<tbody>
[y] "tu"[ø] "deux"[œ] "neuf"[R] "trois"


</tbody>
=> Các âm đều được đọc bằng cách đưa môi ra phía trước.

Một số người học tiếng Pháp thấy rằng khi ta phát âm tiếng Pháp giống như ta đang hôn.

Âm [y] hầu như luôn được viết là "u". Ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau:<tbody>
"zut !"


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/34b3d5619c4cabb9954b2f94637bba4e&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>"chut !"

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/f950f650bfbb740213f690c744a0595f&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


</tbody>

Âm [y] là một âm kéo dài, cao, tròn môi.


</tbody>

soixamMexi
11-05-2013, 12:13 PM
V/ Bạn hãy nghe các câu dưới đây và chọn vị trí âm tiết chứa âm [y]:


<tbody>
1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/3ef80f055ecdc76862bc305674b3f57b&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 52/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c75e26b317848aa784d9673b8a8c054f&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 23/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/edd653654d7c7deaccc7c212885eb7da&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 5 6 74/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/bd491006dccf663cf219933a342f99a4&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 45/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/60b0cbe92016abd32d804eac70aac3af&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 56/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/4ab373f2669e52f3db97ba8c9fd8b3b3&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3


</tbody>

Đáp án:

<tbody>
1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/3ef80f055ecdc76862bc305674b3f57b&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 5

C’est une aventure2/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c75e26b317848aa784d9673b8a8c054f&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2

C’est dur?3/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/edd653654d7c7deaccc7c212885eb7da&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 5 6 7

Je travaille à l’avenue Louise4/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/bd491006dccf663cf219933a342f99a4&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4

Sur le bureau5/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/60b0cbe92016abd32d804eac70aac3af&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3 4 5

Vous prenez le bus?6/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/4ab373f2669e52f3db97ba8c9fd8b3b3&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1 2 3

Vous êtes sûr?


</tbody>

soixamMexi
21-06-2013, 02:30 PM
VI/ Nghe và đánh dấu vào ô thích hợp:


<tbody>


Trong câu có 2 âm [y]

Trong câu có 3 âm [y]1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/f9cdd664fc80af263d87b74601ad0f2d&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>2/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/b31ce4ce1cd622e28359b494ebfc1d7a&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>3/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/5d7697345676577545577cbd7efddec1&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>4/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/6de0d3061a941b4c5dbea41debdf35c9&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


</tbody>


Đáp án:


<tbody>
Trong câu có 2 âm [y]

Trong câu có 3 âm [y]1/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/f9cdd664fc80af263d87b74601ad0f2d&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

Ton bureau se situe dans quelle avenue?x2/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/b31ce4ce1cd622e28359b494ebfc1d7a&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

Pour aller à la poste, c’est le bus dix ou le bus douze?

x

3/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/5d7697345676577545577cbd7efddec1&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

L’université de Genève se trouve rue du Général-Dufourx4/ <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/6de0d3061a941b4c5dbea41debdf35c9&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

Bruxelles en voiture, c’est l’aventurex


</tbody>