PDA

View Full Version : 末代皇帝 - Hoàng đế cuối cùngViolinist
21-05-2013, 04:37 PM
末代皇帝
Hoàng đế cuối cùng
9593

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/5b8ee5074542d748abe35f549baa26a3&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


全文阅读:
Bài khoá

清朝是中国历史上最后一个封建朝代 在它的后期,出现了一个有名的女人 —慈禧太后,慈禧太后1861年开始统 中国。1908年,慈禧太后因得了重病死了,她在死前突然决定让 个孩子当皇帝。这个孩子叫溥仪,当 只有3岁。溥仪就成为中国的最后一 皇帝,所以人们把他叫做“末代皇帝 。

Triều Thanh là triều đại cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, vào thời kỳ cuối, đã xuất hiện một người phụ nữ nổi tiếng – Từ Hi thái hậu, Từ Hi thái hậu bắt đầu thống trị Trung Quốc vào năm 1861. Năm 1908, Từ Hi thái hậu qua đời vì bệnh nặng, trước khi bà chết đột nhiên quyết định cho một đứa bé lên làm vua. Đứa bé này là Phổ Nghi, lúc đó chỉ mới ba tuổi.

溥仪当皇帝还不到3年,中国就发生了 次人民革命,这就是历史上有名的“ 辛亥革命”。这次革命结束了清朝的 治,清朝灭亡了,中国两千多年的封 社会结束了。

Lúc Phổ Nghi làm hoàng đế vẫn chưa được ba tuổi, thì ở Trung Quốc xảy ra một cuộc cách mạng nhân dân, đó chính là “cuộc cách mạng Tân Hợi” nổi tiếng trong lịch sử. Cuộc cách mạng này đã chấm dứt sự cai trị của triều đình nhà Thanh, nhà Thanh diệt vong, chấm dứt xã hội phong kiến hơn 2000 năm ở Trung Quốc.

辛亥革命以后,溥仪已经不是皇帝了 可是他还住在原来的皇宫里。这时的 ,只有6岁,总是和别的孩子在一起 。他的生活很浪费,每天要花掉很多 。

Sau cách mạng Tân Hợi, Phổ Nghi đã không còn là hoàng đế nữa, nhưng mà ông vẫn sống trong cung điện của mình. Lúc đó ông ta chỉ có sáu tuổi, lúc nào cũng chơi đùa cùng với những đứa trẻ khác. Cuộc sống của ông rất hoang phí, mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều tiền của.

1924年11月,溥仪被赶出了故宫。1931年 日本政府利用溥仪在中国的东北建立 了一个“国家”,1934年溥仪又当上了 日本人控制的“皇帝”。

Tháng 11 năm 1924, Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Cố Cung. Năm 1931, chính phù Nhật Bản lợi dụng Phổ Nghi để xây dựng một quốc gia ở vùng đông bắc Trung Quốc, năm 1934, Phổ Nghi một lần nữa lên làm vua, nhưng chịu sự khống chế của người Nhật.


1950年,溥仪被交给了新中国政府。经 学习和改造,他变成了一个普通的公民。

Năm 1950, Phổ Nghi bị trao trả cho chính phủ mới của Trung Quốc. Trải qua học tập và cải tạo, ông đã trở thành một công dân bình thường.

练习:
Luyện tập

一、根据课文内容,排列顺序:
Dựa vào nội dung của bài khoá, sắp xếp lại theo thứ tự.

()慈禧太后死前决定让3岁的溥仪当 帝,他就是“末代皇帝”。

()在清朝的后期,中国出现了一个 名的女人——慈禧太后,她1861年开始 统治中国。

()1950年,溥仪被交给了新中国政府 经过学习和改造,他从皇帝变成了一个普通的公民。

()溥仪当皇帝还不到3年,中国就发 了“辛亥革命”,清朝灭亡了。

()1924年11月,溥仪被赶出了故宫。

()1934年溥仪在中国的东北又当上了 日本人控制的“皇帝”。

二、选择合适的搭配并连线:
Lựa chọn từ thích hợp và nối lại

发生 皇帝

当 中国

统治 钱

建立 革命

花 国家

三、判断正误:
Lựa chọn đúng hoặc sai

1.溥仪3岁的时候当上了皇帝。()

2.辛亥革命结束了中国的封建社会。( )

3.慈禧太后1908年开始统治中国。()

四、选择正确答案:
Lựa chọn đáp án chính xác

1.慈禧太后在死前突然决定()。

A.结束清朝的统治B.让溥仪当皇帝

C.发动辛亥革命D.发动人民革命

2.溥仪是中国历史上()。

A.第一个皇帝B.最后一个皇帝

C.年龄最大的皇帝D.花钱最少的皇帝

3.溥仪当皇帝的时候,只有()。

A.3岁B.6岁

C.11岁D.12岁

参考答案:
Đáp án tham khảo

一、1.(2)2.(1)3.(6)4.(3)5.(4 6.(5)

二、发生—革命;当—皇帝;统治— 国;建立—国家;花—钱

三、1.T2.T3.F

四、1.B2.B3.A