PDA

View Full Version : 布达拉宫tbngoc
26-05-2013, 11:16 PM
布达拉宫
Cung điện Potala


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c7f884da6aee3ec4a6731cfa812da1dd&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


http://chinatravelholidays.com/wp-content/uploads/2012/09/Potala-Palace-Tibet.jpg布达拉宫在中国西藏的拉萨。它在一 小山上,这座小山叫红山,又叫布达 。在藏语里,布达拉的意思是有神的 地方。布达拉宫有117米高,从外边看 它有13层,而实际上有9层。布达拉宫 常大,它里边有1500多个房间。
Cung điện Potala tọa lạc tại Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc. Nó nằm trên một ngọn núi nhỏ có tên là Hồng Sơn cũng gọi là Potala. Potala trong tiếng Tạng chỉ nơi có thần. Potala cao 117 mét, nhìn bề ngoài nó có 13 tầng nhưng trên thực tế chỉ có 9 tầng. Cung điện Potala rất lớn, nó có khoảng 1.5000 gian phòng.
布达拉宫主要有两部分:白宫和红宫 很早以前,白宫是达赖喇嘛休息和工 的地方。白宫有7层,第四层的房子 大,是举行各种重要活动的地方。第 层和第六层房子。第七层的房子最高 ,里边很暖和,以前达赖喇嘛冬天就 在那里。
Cung điện Potala có hai phần chính: Bạch cung và Hồng cung. Thời xưa, Bạch cung là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Đạt Lai Lạt Ma. Bạch cung có 7 tầng. Phòng ở tầng thứ 4 lớn nhất là nơi diễn ra các hoạt động quan trọng. Phòng ở tầng 5 và tầng 6. Phòng ở tầng 7 cao nhất, bên trong rất ấm áp, trước kia mùa đông Đạt Lai Lạt Ma thường ở nơi này.
红宫在布达拉宫的中间,达赖喇嘛死 以后,就埋在那里,埋他们的建筑叫 塔,建灵塔要花很多时间和钱。
Hồng cung nằm giữa cung điện Potala, sau khi Đạt Lai Lạt Ma viên tịch thì được chôn ở đây, linh tháp là nơi chôn cất họ, xây dựng linh tháp tốn rất nhiều tiền của cũng như thời gian.
布达拉宫的墙上有很多画,这些画都 漂亮。画里边都是有趣的故事,很多 历史故事。布达拉宫还有很多历史文 物和工艺品,它们都非常宝贵。
Trên tường của cung điện Potala có rất nhiều bức tranh, nhưng bức tranh này rất đẹp. Chúng đều là những câu chuyện thú vị, có rất nhiều câu chuyện lịch sử. Cung điện Potala còn có rất nhiều văn vật lịch sử và hàng mỹ nghệ, chúng đều rất quý giá.
现在,中国每年都要花很多钱保护布 拉宫,因为它是西藏历史和文化的象征。
Ngày nay mỗi năm Trung Quốc đều bỏ ra nhiều kinh phí để gìn giữ cung Potala, bởi vì nó là biểu tượng của văn hoá là lịch sử Tây Tạng.

练习:
一、请选择合适的词语填空
1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
座, 层, 个
1. 布达拉宫在一()小山上, 一共有1500多()房间。
2.白宫有7(),第四层的房子最大。

二、根据课文内容连线
2. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
白宫第四层 埋葬达赖喇嘛的地方
白宫第五、第六层 达赖喇嘛冬天住的地方
白宫第七层 举行各种重要活动的地方
红宫灵塔 生活用的房子

三、选择正确答案
3. chọn đáp án chính xác
1.布达拉宫实际有()层。
A. 13
B. 117
C. 9
D. 1500
2.布达拉宫在西藏的语言里是什么意 ?()
A. 有神的地方
B. 宫殿的意思
C. 小山的意思
D. 塔的意思
3.下列哪个不属于布达拉宫?()
A. 红宫
B. 皇宫
C. 白宫
D. 灵塔

四、判断正误
4. Chọn đúng hoặc sai
1. 布达拉宫里只有工艺品。()
2. 建灵塔要花很多钱。()
3. 布达拉宫是西藏历史和文化的象征。 )
4.红宫是达赖喇嘛工作的地方。()

参考答案:
一、
1. 座
2. 个
3.层
二、
白宫第四层举行各种重要活动的地方
白宫第五、第六层生活用的房子。
白宫第七层达赖喇嘛冬天住的地方。
红宫灵塔埋葬达赖喇嘛的地方。
三、
1. C
2. A
3. B
四、
1. F
2. T
3. T
4. F