PDA

View Full Version : Giới từ chỉ nơi chốnsoixamMexi
13-06-2013, 02:40 PM
Les prépositions de lieu


I/ Regardez et écoutez les extraits vidéo et choisissez la bonne réponse.
(Bạn hãy xem, nghe các đoạn trong video và chọn câu trả lời đúng.)<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="http://www.youtube.com/embed/z942GiZBN3U" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

1/ Combien d’extraits voyez-vous?
Bạn thấy trong video có mấy đoạn?
a/ Quatre
b/ Trois
c/ Deux

Đáp án: b/ Trois

2/ Que présentent les personnes?
Những người này đang giới thiệu gì?
a/ Des professions
b/ Des logements
c/ Des lieux

Đáp án: c/ Des lieux


3/ Dans le 2è extrait, òu mène le boulevard?
Trong đoạn thứ 2, đại lộ dẫn đến đâu?
a/ Dans le centre ville
b/ Sur une place
c/ Devant la banque La Tontinière

Đáp án: a/ Dans le centre ville
</tbody>

soixamMexi
13-06-2013, 02:49 PM
II/ Écoutez les extraits et pour chaque phrase, cochez la bonne colonne.
(Bạn hãy nghe các đoạn trích trong video và đánh dấu với cột tương ứng với mỗi câu.)


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="http://www.youtube.com/embed/z942GiZBN3U" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

Je l’entends.

Je ne l’entends pas.1/ La seule radio à l’école est juste en face.
x2/ Nous allons sur le boulevard Lumumba.
x3/ Alors maintenant on est devant une banque.


x

4/ La seule radio qui existe à l’école, elle est juste en dessous.


x

5/ Là vous voyez derrière moi, c’est le boulevard Lumumba.


x

6/ La commune de Masina est près de la capitale Kinshasa.
x7/ Alors maintenant on est à côté de La Tontinière.
x8/ Nous sommes ici dans la commune de Masina.


x
</tbody>

Đáp án: Tô đen bảng trên để biết đáp án.<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="http://www.youtube.com/embed/z942GiZBN3U" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>
Premier extrait
La jeune femme
( …) La seule radio qui existe à l’école, elle est juste en dessous... Je vais vous y conduire.
Đoạn trích đầu tiên
Cô gái
( …) Trong trường có duy nhất một đài phát thanh, nó nằm ở ngay phía dưới... Tôi sẽ dẫn bạn đến đó.

Deuxième extrait
Le jeune homme
Salut nous sommes ici dans la commune de Masina et là vous voyez derrière moi, c’est le boulevard Lumumba qui provient de l’aéroport international de Ndjili et qui mène jusque dans le centre-ville.
Đoạn trích thứ hai
Chàng trai
Xin chào, chúng ta đang ở xã Masina và đằng sau tôi, nơi mà các bạn nhìn thấy là đại lộ Lumumba, đại lộ này nối dài từ sân bay quốc tế Ndjili đến trung tâm thành phố.

Troisième extrait
Le jeune homme
Alors maintenant on est devant une banque de micro-crédits qui s’appelle La Tontinière.
Đoạn trích thứ ba
Chàng trai
Và bây giờ chúng ta đang đứng trước một ngân hàng vi tín dụng có tên là La Tontinière.</tbody>

soixamMexi
15-06-2013, 11:33 AM
III/ Écoutez les phrases. Remettez les mots dans l'ordre pour reconstituer les phrases.
<tbody>
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/8727f6c7f0f34e3e638e8dfc53c6a570&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1. Le/ boulevard./ Nous sommes/ sur

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c3c1d1f48202dd6725a82a2aac92d621&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

2. la/ devant/ nous sommes/ banque.
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/a52347a525ed6ec3ee686a6631f7a6ec&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

3. boulevard./ Derrière/ vous/ moi/ le/ voyez
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/31aaeff4cbe857cd5fa297daa4bbf602&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

4. de/ la commune/ ici/ dans/ Nous sommes/ Masina.
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/7dfabece75426e07117cccb473ff41d5&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

5. est/ on/ de/ à côté/ la radio à l’école
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/ba18bee774e3b03e3680b041b42ca653&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

6. du/ près/ boulevard./ On est


</tbody>

Đáp án:

<tbody>
1. Le/ boulevard./ Nous sommes/ sur<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" style="width: 200px" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/8727f6c7f0f34e3e638e8dfc53c6a570&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

1. Nous sommes sur le boulevard.
Chúng tôi đang ở trên đại lộ.2. la/ devant/ nous sommes/ banque.


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/c3c1d1f48202dd6725a82a2aac92d621&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

2. Nous sommes devant la banque.
Chúng tôi đang đứng trước ngân hàng.3. boulevard./ Derrière/ vous/ moi/ le/ voyez


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/a52347a525ed6ec3ee686a6631f7a6ec&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

3. Derrière moi vous voyez le boulevard.
Đằng sau tôi là đại lộ4. de/ la commune/ ici/ dans/ Nous sommes/ Masina.


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/31aaeff4cbe857cd5fa297daa4bbf602&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

4. Nous sommes ici dans la commune Masina.
Chúng tôi đang ở xã Masina.5. est/ on/ de/ à côté/ la radio à l’école


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/7dfabece75426e07117cccb473ff41d5&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

5. On est à côté de la radio à l’école.
Chúng tôi đang ở cạnh đài phát thanh của trường.6. du/ près/ boulevard./ On est

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/ba18bee774e3b03e3680b041b42ca653&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

6. On est près du boulevard.
Chúng tôi đang ở gần đại lộ.


</tbody>

soixamMexi
15-06-2013, 11:40 AM
Les prépositions de lieu
Giới từ chỉ nơi chốn
<tbody>

Pour exprimer la situation d'un lieu, d'un objet ou d'une personne, on utilise des prépositions.
Để chỉ vị trí của một nơi, của một đồ vật hay của một người, người ta sử dụng giới từ.

Bạn hãy quan sát 2 câu dưới đây:
Je vais travailler.
J'aime mon travail.

La phrase "Je vais travailler" est AU-DESSUS DE la phrase "J'aime mon travail".
Câu "Je vais travailler" nằm ở phía TRÊN câu "J'aime mon travail".
La phrase "J'aime mon travail" est EN DESSOUS DE la phrase "Je vais au travail".
Câu "J'aime mon travail" nằm ở phía DƯỚI câu "Je vais au travail".<tbody>
L'ordinateur est SUR le bureau.
Máy vi tính nằm TRÊN bàn làm việc.La chaise est DEVANT le bureau.
Cái ghế ở TRƯỚC bàn làm việc.Le mur est DERRIÈRE moi.
Vách tường ở SAU tôi.La gare est À CÔTÉ DE mon entreprise.
Nhà ga ở CẠNH xí nghiệp của tôi.Je travaille PRÈS DE la gare.
Tôi làm việc GẦN nhà ga.Le document est DANS ce dossier.
Tài liệu nằm TRONG tập hồ sơ này.Le bureau d'accueil est EN FACE DE l'ascenseur.
Quầy tiếp tân nằm ĐỐI DIỆN thang máy.


</tbody>


</tbody>

soixamMexi
15-06-2013, 11:45 AM
IV/ Observez bien l'image et cochez la bonne réponse.

9949

1/ L’homme est assis ________ une chaise.
a/ sous
b/ sur
c/ à côté de

Đáp án: b/ sur

2/ L’homme est ________ table.
a/ dans la
b/ en dessous de la
c/ devant la

Đáp án: c/ devant la


3/ La fenêtre est ________ la table.
a/ sous
b/ derrière
c/ dans

Đáp án: b/ derrière


4/ Il y a un radiateur ________ table.
a/ sous la
b/ au-dessus de la
c/ sur la

Đáp án: a/ sous la


5/ Il y a une bibliothèque ________ table.
a/ devant la
b/ à côté de la
c/ sur la

Đáp án: b/ à côté de la

IcietAilleurs
27-09-2013, 05:58 PM
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/23831.jpg

IcietAilleurs
27-09-2013, 06:02 PM
Exercice: Mettez les prépositions correctes en vous servant de l'image.

à côté, à droite, à gauche, dans, derrière, devant, en face, entre, sur

http://www.utc.fr/~aleverge/PREP/pages/exercices/images/la_classe.png1. La bouteille d'eau est ________ le bureau.
2. La carte de France est ________ le mur.
3. Le professeur est ________ le tableau.
4. Le tableau est ________ le professeur.
5. Le professeur est ________ du bureau.
6. Le bureau est ________ du professeur.
7. Le forum est ________ du tableau.
8. Les élèves sont ________ du professeur.
9. Les élèves et le professeur sont ________ la classe.
10. Le bureau du professeur est ________ le tableau et les élèves.