PDA

View Full Version : Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnhvntruongson
21-08-2008, 06:44 PM
<p>Kỷ niệm 20 năm ng&#224;y mất Lưu Quang Vũ - Xu&#226;n Quỳnh (29-8-1988), ng&#224;y <strong>24 - 8 </strong> tới đ&#226;y sẽ ra mắt cuốn <em>Lưu Quang Vũ - Di cảo (ảnh). </em>Tiến sĩ Lưu Kh&#225;nh Thơ - em g&#225;i Lưu Quang Vũ - bi&#234;n soạn, NXB Lao Động v&#224; Phương Nam ph&#225;t h&#224;nh.</p>
<p><img height="405" alt="" width="305" src="/diendan/FileUpload/Image/ImageView.aspx.jpeg" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3"></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">Lưu Quang Vũ<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Tiểu sử </strong></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></strong></font> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI">S</span>inh ng&#224;y 17-4- 1948 tại Ph&#250; Thọ. <br />
Qu&#234; gốc: th&#224;nh phố Đ&#224; Nẵng.<br />
Mất ng&#224;y 29-8-1988. <br />
Thuở nhỏ Lưu Quang Vũ sống c&#249;ng gia đ&#236;nh ở chiến khu Việt Bắc. <br />
1954 về H&#224; Nội v&#224; suốt thời học sinh, sống ở đ&#243;. <br />
Năm 1965 xung phong v&#224;o bộ đội <span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI">(</span>5 năm, từ 1965 – 1970<span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI">)</span>. Những năm sau đ&#243; l&#224;m nhiều nghề kh&#225;c nhau: vẽ tranh, viết b&#225;o, l&#224;m thơ. . . <br />
Từ năm 1979 cho đến khi mất l&#224; ph&#243;ng vi&#234;n tạp ch&#237; S&#226;n khấu.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3">T&#225;c phẩm chọn lọc <o:p></o:p></font></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">- <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hương c&#226;y - Bếp lửa (thơ, in chung, 1968), <br />
- Diễn vi&#234;n v&#224; s&#226;n khấu (tiểu luận, in chung, 1979); <br />
- M&#249;a h&#232; đang đến (truyện, 1983); <br />
- Người k&#233;p đ&#243;ng hổ (truyện, 1984), <br />
- M&#226;y trắng của đời t&#244;i (thơ, 1989 );<br />
- Bầy ong trong đ&#234;m s&#226;u (thơ, 1993)<br />
- Tuyển tập kịch Lưu Quang Vũ (1994); <br />
- Thơ t&#236;nh Xu&#226;n Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994); <br />
- Lưu Quang Vũ - thơ v&#224; đời ( 1997);<br />
- Lưu Quang Vũ - Thơ v&#224; truyện ngắn (1998).<span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><em style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">Lưu Quang Vũ c&#243; hơn 50 vở kịch đ&#227; c&#244;ng diễn:</font></span></em></strong><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><br />
<font size="3">- Sống m&#227;i tuổi 17 ( 1979), <br />
- Người tốt nh&#224; số 5 (198l); <br />
- T&#244;i v&#224; ch&#250;ng ta (1985); <br />
- C&#244; g&#225;i dội mũ nồi x&#225;m (1984);<br />
- Khoảnh hhắc v&#224; v&#244; tận (1986); <br />
- Quyền được hạnh ph&#250;c (1986); <br />
- Hồn Trương Ba da h&#224;ng thịt (1984); <br />
- N&#224;ng Si ta (198l); <br />
- Nguồn s&#225;ng trong đời (1985); <br />
- Bệnh sĩ (1988); <br />
- Hoa c&#250;c xanh tr&#234;n đầm lầy (1986), <br />
- Đ&#244;i d&#242;ng sữa mẹ (1985); <br />
- Tr&#225;i tim trong trắng (1988); <br />
- Lời thề thứ 9 (1988); <br />
- Điều kh&#244;ng thể mất (1988) v.v. . .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">C&#225;c giải thưởng:</font></span></strong><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><br />
<font size="3">- <span style="mso-spacerun: yes"> </span>7 Huy chương v&#224;ng trong c&#225;c kỳ hội diễn s&#226;n khấu chuy&#234;n nghiệp to&#224;n quốc<br />
- Hai lần được Giải thưởng của Hội Văn nghệ H&#224; Nội <br />
- Hai lần được Giải thưởng của Tổng Li&#234;n đo&#224;n Lao động <br />
- Tặng thưởng Văn học của Bộ Quốc ph&#242;ng 1992.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3"><o:p></o:p></font></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">Xu&#226;n Quỳnh<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">Tiểu sử<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">T&#234;n khai sinh: Nguyễn Thị Xu&#226;n Quỳnh, sinh ng&#224;y 6 th&#225;ng 10 năm 1942. <br />
Qu&#234; gốc: La Kh&#234;, Ho&#224;i Đức, H&#224; T&#226;y.<br />
Hội vi&#234;n Hội Nh&#224; văn Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> (1967)...<br />
Xu&#226;n Quỳnh xuất th&#226;n trong một gia đ&#236;nh c&#244;ng chức. M&#244; c&#244;i mẹ từ nhỏ, ở với b&#224; nội. Th&#225;ng 2- 1955 được tuy&#234;n v&#224;o đo&#224;n văn c&#244;ng nh&#226;n d&#226;n Trung ương. Được đ&#224;o tạo th&#224;nh diễn vi&#234;n m&#250;a. Đ&#227; nhiều lần đi biểu diễn ở người ngo&#224;i v&#224; dự Đại hội thanh ni&#234;n sinh vi&#234;n thế giới năm 1959 tại Vi&#234;n (&#225;o). Năm 1962 - 1964 học ở trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (kho&#225; I) của Hội Nh&#224; văn. Từ 1964 trở đi l&#224; bi&#234;n tập b&#225;o Văn nghệ. Tứ 1978 đến l&#250;c mất l&#224; bi&#234;n tập Nh&#224; xuất bản T&#225;c phẩm mới. ủy vi&#234;n Ban chấp h&#224;nh Hội Nh&#224; văn Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> (kho&#225; III). <br />
Mất ng&#224;y 29 th&#225;ng 8 năm 1988.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3">T&#225;c phẩm chọn lọc : <o:p></o:p></font></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font size="3">-Tơ tằm - chồi biếc (thơ, in chung); <br />
- Hoa dọc chiến h&#224;o (thơ, in chung); <br />
- Gi&#243; L&#224;o, c&#225;t trắng (thơ, 1974); <br />
- Lời ru tr&#234;n mặt đất (thơ, 1978); <br />
- S&#226;n ga chiều em đi (thơ, 1984); <br />
- Tự h&#225;t (thơ, 1984); <br />
- Hoa cỏ may (thơ, 1989); <br />
- Thơ Xu&#226;n Quỳnh (1992 , 1994); <br />
- Thơ t&#236;nh Xu&#226;n Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994); <br />
- C&#226;y trong phố - Chờ trăng (thơ, in chung); <br />
- Bầu trời trong quả trứng (thơ, thiếu nhi, 1982); <br />
- Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985); <br />
- M&#249;a xu&#226;n tr&#234;n c&#225;nh dồng (truyện thiếu nhi - 1981), <br />
- Bến t&#224;u trong th&#224;nh phố (truyện thiếu nhi, 1984); <br />
- Vẫn c&#243; &#244;ng trăng kh&#225;c (truyện thiếu nhi, 1986); <br />
- Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995).<span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><o:p><font size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">C&#225;c giải thưởng<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="mso-ansi-language: VI"><font size="3">Giải thưởng về thơ của Hội Nh&#224; văn Việt Nam 1990 (tập thơ Hoa cỏ may) - Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nh&#224; văn 1982 - 1983 (tập Bầu trời trong quả trứng).</font></span></p>

I_am_here
21-08-2008, 07:55 PM
<p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"><span class="Title_big" id="lblHeadline">Nh&#226;n dịp n&#224;y m&#236;nh xin giới thiệu với c&#225;c bạn một b&#224;i thơ m&#236;nh y&#234;u th&#237;ch của Xu&#226;n Quỳnh nh&#233; !</span></p>
<p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px" />
<p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"><span class="Title_big" id="lblHeadline"><font size="4"><strong>Tự h&#225;t </strong></font></span></p>
<p style="margin-left: 2px; margin-right: 10px"><font style="font-size: 12px; font-family: Arial"><span id="lblDetail" /></font>
<p>**</p>
<p style="margin-right: 17px" align="right"><strong><span id="lblSource">Thơ Xu&#226;n Quỳnh</span></strong></p>
</p>
<p><font color="#000080">Chẳng dại g&#236; em ước n&#243; bằng v&#224;ng<br />
Tr&#225;i tim em anh đ&#227; từng biết đấy<br />
Anh l&#224; người coi thường của cải<br />
N&#234;n nếu cần anh b&#225;n n&#243; đi ngay</font></p>
<p><font color="#000080">Em cũng kh&#244;ng mong n&#243; giống mặt trời<br />
V&#236; sẽ tắt khi b&#243;ng chiều đổ xuống<br />
Lại m&#236;nh anh với đ&#234;m d&#224;i c&#226;m lặng<br />
M&#224; l&#242;ng anh xa c&#225;ch với l&#242;ng em</font></p>
<p><font color="#000080">Em trở về đ&#250;ng nghĩa tr&#225;i tim<br />
Biết l&#224;m sống những hồng cầu đ&#227; chết<br />
Biết lấy lại những g&#236; đ&#227; mất<br />
Biết r&#250;t gần khong c&#225;ch của y&#234;u tin</font></p>
<p><font color="#000080">Em trở về đ&#250;ng nghĩa tr&#225;i-tim-em<img style="width: 149px; height: 271px" height="130" alt="thu.jpg" src="http://www.saga.vn/Upload/TuanPhuc/New%20folder%20(6)/thu.jpg" width="133" align="right" border="0" /><br />
Biết khao kh&#225;t những điều anh mơ ước<br />
Biết x&#250;c động qua nhiều nhận thức<br />
Biết y&#234;u anh v&#224; biết được anh y&#234;u</font></p>
<p><font color="#000080">M&#249;a thu nay sao b&#227;o mưa nhiều<br />
Những cửa sổ con t&#224;u chẳng đ&#243;ng<br />
Di đồng hoang v&#224; đại ng&#224;n tối sẫm <br />
Em lạc lo&#224;i giữa s&#226;u thẳm rừng anh</font></p>
<p><font color="#000080">Em lo &#226;u trước xa tắp đường m&#236;nh<br />
Tr&#225;i tim đập những điều kh&#244;ng thể n&#243;i<br />
Tr&#225;i tim đập cồn c&#224;o cơn đ&#243;i<br />
Ngọn lửa n&#224;o le l&#243;i giữa c&#244; đơn</font></p>
<p><font color="#000080">Em trở về đ&#250;ng nghĩa tr&#225;i-tim-em<br />
L&#224; m&#225;u thịt, đời thường ai chẳng c&#243;<br />
Vẫn ngừng đập l&#250;c cuộc đời kh&#244;ng c&#242;n nữa<br />
Nhưng biết y&#234;u anh c&#243; khi chết đi rồi</font></p>

harrybotbeo
22-08-2008, 09:51 PM
<p>Hay đấy! <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /></p>
<p>Thanks nh&#233;!!!<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /> </p>

hayhatlen
27-08-2008, 01:03 AM
<p>Tối qua xem tr&#234;n tivi ph&#243;ng sự về hai vị n&#224;y, rất hay !</p>

matroi
28-08-2008, 12:57 AM
<p>Xu&#226;n Quỳnh - Lưu Quang Vũ, t&#224;i hoa v&#224; bạc mệnh !</p>
<p> </p>

khongaica
04-09-2008, 12:08 AM
<p>Ai n&#243;i c&#226;u n&#224;y lảng nh&#225;ch con c&#225; ng&#225;ch, h&#225;ch h&#225;ch</p>