PDA

View Full Version : Mệnh đề tính từ có từ định lượng - Adjective clauses with quantifiersemcungyeukhoahoc
16-08-2013, 02:48 PM
Today we are focusing on adjective clauses with quantifiers. Now quantifiers are words that show a number, essentially. So here we have a bunch of sentences a quantifier like “both”, “one”, “all”. Okay, it can be a number, “one”, “two”, “three”, “four”. It can be “a lot”. It can be a percentage, even.
Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào mệnh đề tính từ có từ định lượng. Về cơ bản, từ định lượng là những từ cho biết một con số nào đó. Ở đây chúng ta có một số câu, từ định lượng như “both”, “one”, “all”. Nó có thể là một số nào đó, "một", "hai", "ba", "bốn". Nó có thể là “a lot” (nhiều). Thậm chí nó có thể là một tỷ lệ phần trăm.

So we have the first sentence. It says, “Chris has two sisters. Both of them smoke”. Now if you know anything about adjective clauses, you know that there are two types. There can be identifying, non-identifying – non-identifying means it’s extra information. One thing you should know how adjective clauses with quantifiers they are always going to be non-identifying, which means it’s always extra information. So this information about Chris’s sisters – “both of them smoke” is non-essential information, okay? Let’s put this together though, so we can say, “Chris has two sisters”, and as you know with adjective clauses – non-identifying – you put a comma, “both of”… how we have “them”. Hmm, what do you know about adjective clauses? You always use relative pronouns, right? So what are some relative pronouns in adjective clauses? We have “who”, “whom”, “that”, “which”, “whose”, “where”, “when”. In this situation, which one of those do you think we use? Okay, if you said, “whom” you are absolutely correct. Okay but you’re saying, “Wait! Alex, I learned that in adjective clauses we only use “whom” when the subject is receiving an action”. In this situation, the sisters smoke. They’re doing the action,it should be “both of who smoke”. Actually, in this situation, “whom”. It doesn’t matter if it’s subject, object, who’s doing the action, receiving the action – you’re always going to be using “whom” in the quantifiers.
Câu đầu tiên chúng ta có. Đó là: “Chris has two sisters (Chris có hai đứa em gái). Both of them smoke” (Cả hai đều hút thuốc). Nếu bạn đã biết chút ít về mệnh đề tính từ, thì bạn biết rằng có hai loại mệnh đề tính từ. Mệnh đề tính từ xác định và mệnh đề tính từ không xác định - không xác định nghĩa là nó là thông tin bổ sung. Một điều bạn nên biết về mệnh đề tính từ có từ hạn định là loại mệnh đề này bao giờ cũng sẽ là không xác định, tức nó luôn là thông tin bổ sung. Thông tin ở đây về các em gái của Chris - "cả hai đều hút thuốc" là thông tin không bắt buộc phải có, đúng không nào? Chúng ta ghép hai câu lại, chúng ta có thể nói: “Chris has two sisters”, và như bạn đã biết với mệnh đề tính từ - không xác định - thì bạn đặt một dấu phẩy, “both of”… chúng ta có từ "them". Bạn đã biết những gì về mệnh đề tính từ? Có phải bạn thường sử dụng đại từ quan hệ? Vậy những đại từ quan hệ ấy trong mệnh đề tính từ là gì? Đó là who”, “whom”, “that”, “which”, “whose”, “where”, “when”. Trong trường hợp này, thì bạn cho rằng chúng ta nên dùng đại từ nào? Ok, nếu bạn dùng “whom” là bạn trúng phóc rồi đó. Nhưng nếu bạn thắc mắc, "Khoan đã Alex, tôi từng được dạy là trong mệnh tính từ chúng ta chỉ dùng “whom” khi chủ ngữ tiếp nhận hành động". Trong trường hợp này, the sisters smoke (các em ấy hút thuốc). Chúng đang thực hiện hành động, vậy phải là “both of who smoke” chứ"?. Thật ra thì ở đây phải là “whom”. Dù cho chủ ngữ, tân ngữ, thành phần nào thực hiện hành động, thành phần nào tiếp nhận hành động không quan trọng - ta luôn dùng “whom” với các từ định lượng.

emcungyeukhoahoc
16-08-2013, 02:49 PM
Here we have “Nicki has two phones. One of them is broken”. So we can say “Nicki has two phones, one of”… okay, we have “them”, so what do you think? “Which”, “whom”, “who”, “that”, “where”, “when”, “whose”? Okay as we know, a phone is an object. With objects you use “which”. Now you’re saying, “We can use ‘which’ or ‘that’”. However, in adjective clauses with quantifiers, such as this, we can’t say, one of that is broken. We can only use “which” for objects. Okay? So, “whom” for people, “which” for objects.
Trường hợp tiếp theo chúng ta có: “Nicki has two phones. One of them is broken” (Nicki có hai chiếc điện thoại. Một trong hai chiếc ấy bị hỏng". Chúng ta có thể nói “Nicki has two phones, one of”… được chứ, chúng ta có từ “them”, vậy bạn chọn từ nào? “Which”, “whom”, “who”, “that”, “where”, “when”, hay “whose”? Chúng ta biết rằng, a phone (một chiếc điện thoại) là một đồ vật. Đồ vật thì chúng ta dùng "which". Bạn đang thắc mắc, "Dùng which hay that?". Tuy nhiên, trong mệnh đề tính từ có từ định lượng, như trong trường hợp này, chúng ta không thể nói one of that is broken. Chúng ta chỉ có thể dùng “which” cho các đồ vật. Như vậy, ta dùng “whom” cho người, "which" cho vật.

And finally we have “Tom’s a writer. All of his books are popular”. So we’re talking about Tom, but we’re also talking about his books in the second part of the sentence. So because we’re talking about his books this is a possessive, so with possessives, we know that we use “whose”. “Tom’s a writer, all of whose books are popular”.
Trường hợp cuối cùng: “Tom’s a writer. All of his books are popular” (Tom là một nhà văn. Mọi cuốn sách của anh đều được ưa thích). Ở đây chúng ta đang nói về Tom, nhưng chúng ta cũng nói về các cuốn sách của anh ta trong phân câu thứ hai. Vì chúng ta đang nói về sách của anh ta nên đây là sự sở hữu, với ý nghĩa sở hữu, chúng ta biết rằng phải dùng “whose”. “Tom’s a writer, all of whose books are popular” (Tom là một nhà văn, mọi cuốn sách của anh đều được ưa thích).

emcungyeukhoahoc
16-08-2013, 02:52 PM
Okay, so what I have just shown you are the three relative pronouns that we use with quantifiers and adjective clauses. And the only three you need to know for this structure are “whom”, “which” and “whose”.
Như vậy những gì tôi đã trình bày với các bạn là 3 đại từ quan hệ dùng với từ định lượng trong mệnh đề tính từ. Với cấu trúc này, các bạn chỉ cần nhớ ba từ “whom”, “which” và “whose”.

So again, you can see the construction here, you have a quantifier “both”, “one”, “all”. You always have “of”, so “both of”, “one of”, “all of”. And then you have the relative pronoun, “both of whom”, “one of which”, all of whose”. And again, “whom” for people, “which” for objects, “whose” for possessives.
Một lần nữa, các bạn có thể thấy cấu trúc này ở đây, từ định lượng: “both”, “one”, “all”. Những từ này luôn đi với "of", “both of”, “one of”, “all of”. Và đi với đại từ quan hệ: “both of whom”, “one of which”, all of whose”. Xin nhắc lại, ta dùng “whom” cho người, “which” cho vật và “whose” cho sự sở hữu.

And let me just show you one more little thing about this structure. Okay, so in the previous examples, you saw the adjective clause with its quantifier in the second part of the sentence. That is not the only possible position. As you can see in these two sentences, it is also possible to put the adjective clause with the quantifier, in the middle of the sentence. So here we have, “J.K. Rowling, all of whose books are popular, is a great writer”. So we’re saying J.K. Rowling is a great writer, and here you have the quantifier. You’re giving extra information about her. You’re saying all of her books are popular – “all of whose books are popular, is a great writer”.
Cho phép tôi nói thêm một chút về cấu trúc này. Trong các ví dụ trên, các bạn thấy mệnh đề tính từ có từ định lượng trong phân câu thứ hai. Đó không phải là vị trí duy nhất có thể. Như bạn thấy trong hai câu này, bạn còn có thể đặt mệnh đề tính từ có từ định lượng ở giữa câu. Ở đây chúng ta có câu: “J.K. Rowling, all of whose books are popular, is a great writer” (J.K. Rowling, có mọi cuốn sách được ưa thích, là một nhà văn lớn). Chúng ta đang nói về J.K. Rowling là một nhà văn lớn, và ở đây dùng từ định lượng. Bổ sung thông tin về nhà văn ấy. Chúng ta nói tất cả các cuốn sách của bà ấy đều được ưa thích - “all of whose books are popular, is a great writer” (người có tất cả những cuốn sách đều được ưa thích, là một nhà văn lớn.)

In the second example, “The movie, most of which was boring, made me fall asleep”. So you’re saying the movie made me fall asleep, and in the middle part you’re giving extra information, just like a regular adjective clause and you’re saying that, “most of which was boring”. “Most of” what? The movie, most of the movie was boring. Okay guys, so just so you understand you can put the adjective clause with the quantifier at the end of the sentence, in the second part. You can also put it in the middle, after the subject that you’re trying to describe. In this case, J.K.Rowling, the author of Harry Potter, and here you have the movie, whatever the movie was, all right?
Trong ví dụ thứ hai, “The movie, most of which was boring, made me fall asleep” (Cái bộ phim, hầu hết nội dung của nó tẻ nhạt, làm tôi ngủ thiếp đi). Câu này đang nói cái bộ phim làm tôi ngủ thiếp đi, và ở giữa cung cấp thêm thông tin, cũng giống như một mệnh đề tính từ thông thường và ta nói “most of which was boring” (hầu hết nội dung của nó tẻ nhạt). "Hầu hết" của cái gì? Cái bộ phim, hầu hết nội dung của nó tẻ nhạt. Các bạn thân mến, vậy các bạn chỉ cần hiểu là ta có thể đặt mệnh đề tính từ có từ định lượng ở cuối câu, trong phân câu thứ hai. Cũng có thể đặt ở giữa câu, sau chủ ngữ mà ta đang nói về. Trong trường hợp này là J.K.Rowling, tác giả của tác phẩm Harry Potter, và ở đây là bộ phim, bất kỳ bộ phim nào.

Alex
engvid.com

services
23-08-2013, 10:35 AM
tại sao mệnh đè tính từ lại không sử dụng who và whose vậy bro !

emcungyeukhoahoc
24-08-2013, 09:15 AM
tại sao mệnh đè tính từ lại không sử dụng who và whose vậy bro !

Đọc kỹ lại bài học đi services à.