PDA

View Full Version : Thiên nhiên rực rỡ trong tranh Peter Ellenshawtbngoc
20-08-2013, 08:59 AM
Hồ nước, sắc thắm của hoa, sắc xanh của lá... đẹp tươi sáng, sinh động trong tranh họa sĩ người Anh Peter Ellenshaw.

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o8-1376904065.jpg


</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o9-1376904065.jpg</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o12-1376904065.jpg</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o10-1376904065.jpg


</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o7-1376904066.jpg</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o6-1376904066.jpg


</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o5-1376904066.jpg


</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o3-1376904066.jpg


</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o1-1376904066.jpg</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o13-1376904066.jpg


</tbody>

<tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t29-1376904067.jpg</tbody>

http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t30-1376904078.jpg


<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t14-1376904074.jpg</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t15-1376904074.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t19-1376904074.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t20-1376904075.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t26-1376904075.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t12-1376904077.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o4-1376904077.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/o11-1376904078.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t31-1376904078.jpg
</tbody>

<tbody>
http://m.f9.img.vnexpress.net/2013/08/19/t-1376904378.jpg
</tbody>

Ảnh: Peopleart
Theo Vnexpress