PDA

View Full Version : Về quốc tịchIcietAilleurs
19-09-2013, 10:28 AM
NATIONALITÉÉcoutez la vidéo. Cochez vrai ou faux.


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="//www.youtube.com/embed/TxdUsX54APU" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

Vrai

FauxLe journaliste pose des questions.

x

Paul Auster ne se sens pas américain.xPaul Auster est français.xPaul Auster est allé en France quand il avait 18 ans.

x

Paul Auster parle français.

x
</tbody>
Đáp án: Tô đen bảng trên để biết đáp án


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="//www.youtube.com/embed/TxdUsX54APU" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>

Paul Auster
Je me sens tout à fait américain et plutôt new-yorkais, je dirais. New York, c'est un lieu un peu spécial aux États-Unis.
Tôi thấy mình thực sự là người Mỹ, đúng hơn là người New York. New York là một nơi khá đặc biệt ở Mỹ.

Paul Auster
Souvent je rêve d'un New York indépendant, un[e] ville-état, séparée de tous les autres pays.
Tôi thường mơ về một New York độc lập, như một kiểu thị quốc, khác với tất cả các nước khác.

Le journaliste, Bernard Pivot
Quand, comment, pourquoi avez-vous appris le français?
Ông đã học tiếng pháp lúc nào, học như thế nào và tại sao ông lại học tiếng này?

Paul Auster
Je suis allé en France pour la première fois quand j'avais 18 ans. J'ai passé presque deux mois là et j'étais dans... pas avec des Américains et avec les Français, j'étais forcé de parler et ça m'a appris beaucoup.
Tôi đến Pháp lần đầu tiên khi tôi 18 tuổi. Tôi đã ở đây gần 2 tháng, tôi sống trong... không có người Mỹ mà toàn người Pháp, tôi buộc phải nói chuyện bằng tiếng Pháp và điều này đã giúp cho tôi học được rất nhiều.


</tbody>

(Source: tv5.org)

IcietAilleurs
19-09-2013, 10:32 AM
Écoutez la vidéo. Cochez les mots dits dans la vidéo.


<tbody>
<iframe style="width: 320px" src="//www.youtube.com/embed/TxdUsX54APU" allowfullscreen="" frameborder="0" height="215"></iframe>


<tbody>


Chinois
Russe
Américain
Belge
Espagnol
Français
Anglais

</tbody>

</tbody>


Đáp án:


<tbody>


Chinois (người Hoa)
Russe (người Nga)


x

Américain (Người Mỹ)
Belge (người Bỉ)
Espagnol (người Tây Ban Nha)x

Français (người Pháp)
Anglais (người Anh)

</tbody>

IcietAilleurs
24-09-2013, 11:08 AM
Les pays et les nationalités


<tbody>
PAYS

HABITANT

HABITANTEhttp://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24674.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24630.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images2/44293.jpgPeter vit en Allemagne.
Peter sống ở Đức.

Einstein est un Allemand.
Ông Einstein là người Đức.
Barbara est une Allemande.
Bà Barbara là người Đức.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24684.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24686.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24696.jpg


Ines vit en Espagne.
Ines sống ở Tây Ban Nha.

Philippe II est un Espagnol.
Ông Philippe II là người Tây Ban Nha.
Ana Mirallès est une Espagnole.
Bà Ana Mirallè là người Tây Ban Nha.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24675.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24634.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24635.jpg


Gustave vit en France.
Gustave sống ở Pháp.

L'Abbé Pierre est un Français.
Cha Pierre là người Pháp.
Hélène Boucher est une Française.
Bà Hélène Boucher là người Pháp.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24687.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24688.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24690.jpg


Bob vit en Grande-Bretagne.
Bob sống ở Anh.

Les Beatles sont des Anglais.
Các thành viên nhóm Les Beatles là người Anh.
Margareth Thatcher est une Anglaise.
Bà Margareth Thatcher là người Anh.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24695.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24692.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24694.jpg


Agora vit en Grèce.
Agora sống ở Hy Lạp.

Vassilis Vassilikos est un Grec.
Ông Vassilis Vassilikos là người Hy Lạp.
Nana Mouskouri est une Grecque.
Bà Nana Mouskouri là người Hy Lạp.http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24705.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24706.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24707.jpg


Monica vit en Italie.
Monica sống ở Ý.

Léonard de Vinci est un Italien.
Ông Léonard de Vinci là người Ý.
Lucrèce Borgia est une Italienne.
Bà Lucrèce Borgia là người Ý.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24711.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24710.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24712.jpg


Jostein vit en Norvège.
Jostein sống ở Na Uy.

Ole Bull est un Norvégien.
Ông Ole Bull là người Na Uy.
Herbjørg Wassmo est une Norvégienne.
Bà Herbjørg Wassmo là người Na Uy.


http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24713.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24715.jpg
http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/24716.jpg


Karol vit en Pologne.
Karol sống ở Ba Lan.

Nicolas Copernic est un Polonais.
Ông Nicolas Copernic là người Ba Lan.
Marie Curie est une Polonaise.
Bà Marie Curie là người Ba Lan.

</tbody>(Source: francaisfacile.com)

IcietAilleurs
26-09-2013, 01:04 PM
Từ chỉ quốc tịch và nghề nghiệp


<tbody>
Pour beaucoup de mots qui indiquent la nationalité en français, il y a une forme pour les hommes et une forme différente pour les femmes. Mais pour certaines nationalités, la forme est la même au masculin et au féminin.

Đa số các từ chỉ quốc tịch bằng tiếng Pháp đều có hai hình thái (hai hình thức biểu hiện), một hình thái cho giống đực và một hình thái cho giống cái; một số từ lại có chung một hình thái ở cả giống đực và giống cái.

Les prénoms ont également une forme différente au masculin et au féminin : par exemple François, Léo, Paul au masculin, mais Françoise, Léa, Paule, Pauline au féminin. Mais il existe quelques exceptions : Dominique, Claude, etc.

Từ chỉ tên gọi của nam và của nữ cũng có hình thái khác nhau, ví dụ như François, Léo, Paul là tên nam giới, còn Françoise, Léa, Paule, Pauline là tên nữ giới. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ như Dominique, Claude,...

Depuis la fin du XXe siècle, un grand effort a été fait pour féminiser les noms de certaines professions considérées auparavant comme masculines à cause de leur statut (médecin, ministre, maire, professeur, juge…) ou bien parce qu'elles étaient considérées comme trop dures physiquement (maçon, camionneur, boucher…). Les professions ont sinon, généralement une forme différente au masculin et au féminin : enseignant, enseignante, chanteur, chanteuse, etc.

Từ cuối thế kỉ XX, người Pháp đã dày công tạo lập thêm hình thức giống cái cho các danh từ chỉ một số nghề nghiệp mà trước đây được cho là chỉ dành cho nam giới vì lý do cương vị xã hội (bác sĩ, bộ trưởng, thị trưởng, giáo viên, thẩm phán,...) hoặc những nghề được cho là nặng nhọc, đòi hỏi quá nhiều thể lực (thợ nề, tài xế xe tải, người bán thịt...). Ngoại trừ các nghề này, nhìn chung, các từ chỉ nghề nghiệp đều có hình thái khác nhau ở giống đực và giống cái như enseignant/ enseignante (giáo viên), chanteur/ chanteuse (ca sĩ),...

Au Québec, la féminisation est passée sans problème dans le langage courant des gens.
En Belgique et en France, malgré les recommandations du Service de la langue française, il y a encore quelques résistances. Néanmoins, la féminisation des déterminants qui précèdent les professions est actuellement généralisée en Belgique (Madame la ministre). En ce qui concerne la France, on constate que les noms et les déterminants de professions de haut statut ont tendance à ne pas changer (Madame le juge).
Ở Québec, việc cho thêm hình thức giống cái vào ngôn ngữ hàng ngày của người dân không gặp phải khó khăn gì.
Còn ở Bỉ và Pháp, dù là Cơ quan phụ trách tiếng Pháp đề xuất nhưng vẫn còn một số ý kiến phản đối. Tuy nhiên, tại Bỉ, hiện đang phổ biến hiện tượng chuyển mạo từ sang giống cái (ví dụ Madame la ministre). Còn tại Pháp, đối với các nghề có vị thế cao thì các danh từ cũng như các mạo từ của nó có xu hướng không đổi (Madame le juge).


</tbody>

(Source: tv5.org)

IcietAilleurs
05-10-2013, 09:32 AM
Accès à la liste des noms de métiers au masculin et au féminin: http://www2.cfwb.be/franca/femini/liste.htm