PDA

View Full Version : UN: Asian Economic Growth Alone Won't Lift Millions Out of PovertyLive^^
24-09-2013, 01:04 PM
UN: Asian Economic Growth Alone Won't Lift Millions Out of Poverty
Liên Hiệp Quốc: Chỉ riêng Châu Á tăng trưởng kinh tế sẽ không đưa nổi hàng triệu người thoát nghèo

10599Children scramble to get a ticket for free meals offered by a feeding programme in a squatter area, in Baseco, Tondo, Metro Manila, Philippines, May 2012.
Trẻ em tranh nhau để giành phiếu cơm miễn phí do chương trình cung cấp thực phẩm ở khu vực tạm bợ Baseco, Tondo, Metro Manila, Phi-lip-pin phát cho vào tháng 5 năm 2012.BANGKOK, THAILAND — A new United Nations report says that although economic growth in Asia Pacific countries in recent years has reduced the severest forms of poverty, millions remain vulnerable to economic and environmental shocks.

BĂNG CỐC, THÁI LAN – một bản báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho biết mặc dầu trong những năm gần đây sự tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương đã giảm được các nạn đói nghèo thảm nhất, thế nhưng vẫn còn hàng triệu người bị tổn hại do những cú sốc kinh tế và môi trường.

The United Nations report, released Friday, challenges Asia Pacific governments to work harder in efforts to target poverty, improve education and improve government accountability.

Bản báo cáo Liên Hợp Quốc đưa ra hôm thứ sáu nêu rõ đây là những thách thức cho các chính phủ Châu Á Thái Bình Dương cần phải làm việc nổ lực nhiều hơn nữa để nhằm hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục và nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính phủ.

The report comes less than two years ahead of the target date from the region's Millennium Development Goals [MDGs] that set benchmarks for progress in areas ranging from income distribution, health, education, food consumption and safe drinking water.

Nội dung bản báo cáo này cũng được đề cập từ gần hai năm về trước, trước ngày đề ra Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ [MDGs] của khu vực, lập ra điểm chuẩn cho tiến trình sắp xếp của khu vực từ việc phân chia thu nhập đến sức khoẻ, giáo dục, tiêu thụ thực phẩm và nước uống an toàn.

Alessandra Casazza, a policy adviser with the U.N. Development Program in the Asia Pacific, said that while fast economic growth has been a highlight of regional development, it has failed to generate sufficient employment to make substantial progress in reducing poverty. Insufficient funds are being allocated to areas such as social services and education.

Bà Alessandra Casazza, cố vấn chính sách của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ở Châu Á Thái Bình Dương cho biết trong khi kinh tế tăng trưởng nhanh là một điểm nhấn cho sự phát triển của khu vực, nhưng chưa tạo ra đủ công ăn việc làm để làm nên tiến bộ đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Không đủ quỹ phân bổ cho các lĩnh vực như dịch vụ xã hội và giáo dục.

"There are a number of issues which remain; at the back of this fast and accelerated economic growth people are still suffering from deprivation, very severe deprivation. The main challenges are that people don't have by and large access to basic services, such as water sanitation, and education, health services and energy," said Casazza.

Bà Casazza nói: “Có nhiều vấn đề còn tồn đọng; phía sau bức tranh kinh tế tăng trưởng ngày càng nhanh, người dân còn phải chịu cảnh sống túng thiếu, bần cùng. Thách thức chính ở đây là mọi người không được tiếp cận rộng rãi với các dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như vệ sinh môi trường nước, giáo dục, các dịch vụ y tế và năng lượng.”

The report says the issues facing the region serve as a "stark wakeup call" for meeting the 2015 Development Goals that represent economic and social progress across the region.

Bản báo cáo còn nêu khu vực này đang phải đối mặt với các vấn đề được xem như “cuộc gọi đánh thức toàn bộ”, và cuộc họp về Các mục tiêu Phát triển năm 2015 trình bày về tiến triển kinh tế và xã hội của khu vực.

U.N. Economic and Social Commission for Asia Pacific [UNESCAP] officials say more inclusive growth is needed to address rising regional inequalities in income and access to services. Countries, they say, need to create more decent and productive jobs and expand social protections.

Viên chức của Uỷ ban Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc [UNESCAP] tuyên bố tăng trưởng toàn diện hơn là rất cần thiết để giải quyết sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ trong khu vực. Họ nói các quốc gia cần phải tạo ra việc làm phù hợp và hiệu quả hơn và mở rộng bảo trợ xã hội.

Shun-ichi Murata, deputy executive secretary for UNESCAP, said the number of people vulnerable to economic and other shocks has been increasing since 1990, with as many as 1.6 billion people living on less than $2 a day. These people remain vulnerable to falling into absolute poverty.

Ông Shun-ichi Murata, phó thư ký điều hành của UNESCAP, cho biết số người bị tổn hại do những cú sốc kinh tế và những nguyên nhân khác đang ngày một tăng kể từ năm 1990, 1.6 tỷ người sống dưới mức 2 USD một ngày. Những người dân sẽ tiếp tục bị tổn hại và sẽ dễ rơi vào cảnh nghèo khổ đến cùng cực.

"The region still has large pockets of poverty and millions remaining vulnerable. And there are also a large number of people living just above the extreme poverty line, in near poverty who cannot manage a decent existence," said Murata. "The various issues like disasters and economic shocks, all these people are really vulnerable, around the threshold of $1.25 and $2 [daily] - that's what we're trying to send the message to the world. So we have a lot of remaining business or work to do."

Ông Murata nói: “Khu vực này còn có nhiều vùng nghèo nàn và hàng triệu người vẫn đang trong tình trạng không được bảo vệ đúng nghĩa. Và còn có nhiều người sống trên ngưỡng nghèo cùng cực và cận nghèo, những người không thể xoay sở để có cuộc sống tốt hơn.” “Các vấn đề khác nhau như thảm họa và cú sốc kinh tế, tất cả người dân thật dễ bị tổn hại, thu nhập của họ chỉ quanh ngưỡng 1.25 USD và 2 USD – đó là lý do chúng tôi đang cố gắng gửi thông điệp này đến toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi hiện đang còn rất nhiều vấn đề và công việc cần phải xử lý."

Murata said concerns remain over corruption and governance, and a marked failure by wealthier industrialized nations to stand by pledges of increasing overseas development assistance.

Ông Murata cho biết những mối lo ngại vẫn xoay quanh vấn đề tham nhũng và bộ máy quản lý nhà nước, và một thất bại thấy rõ do các nước công nghiệp giàu có lại khẳng định đảm bảo tăng viện trợ cho nước ngoài.

voanews