PDA

View Full Version : Sự khác nhau giữa 『は』 và 『が』mphuong
06-12-2013, 10:29 AM
『は』と『が』の違い


SỰ KHÁC NHAU GIỮA 『は』VÀ『が』

1.疑問詞の位置 – Vị trí của nghi vấn từ


『が』・・・・『が』の前に疑問詞 くる

Nghi vấn từ đứng trước 『が』
誰が行きますか どちらがいいです
Ai sẽ đi? – Cái nào thì được?


『は』・・・・『は』の後ろに疑問 がくる

Nghi vấn từ đứng sau 『は』
好きなのはどちらですか
Cái bạn thích là cái nào?
2.『が』は未知を示し、『は』は 知を示す
『が』chỉ về điều chưa biết,『は』chỉ về điều đã biết


例:船の上から人が手を振っている  あの人は誰だろう?

Từ trên con thuyền có người đang vẫy tay. Người đó là ai vậy?


例:むかしむかし、あるところにお いさんとおばあさんがいました。

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ có một ông lão và một bà lão
3.『が』は描写文(現象)を表し、『 は』は判断文(説明文)を表す。- 『が』biểu thị câu miêu tả (hiện tượng)『は』biểu thị câu phán đoán (giải thích)


あっ、雨が降ってきた

Ôi, trời đã mưa.


これはカルピスです

Đây là sữa chua uống Calpis

4.疑問文・質問文に対する答えの - Câu trả lời đối với câu nghi vấn


答えが肯定の場合、『が』で示した疑問文には『が で答え、『は』で示した疑問文には 『は』で答える

Trong trường hợp trả lời khẳng định, với câu nghi vấn dùng 『が』 thì trả lời bằng 『が』, với câu nghi vấn dùng 『は』thì trả lời bằng 『は』


答えが否定の場合、『が』で示した疑問文にも『は で示した疑問文にも『は』で答える 。

Trong trường hợp trả lời phủ định, với câu nghi vấn dùng 『が』và câu nghi vấn dùng 『は』thì đều trả lời bằng 『は』

4.対比を表すには『は』を使う – sử dụng 『は』trong những câu biểu thị ý so sánh


例:紅茶は好きだが、コーヒーは嫌いだ。

Trà thì thích nhưng cà phê thì ghét