PDA

View Full Version : IELTS Writing Task 1 - Kỹ thuật viết bar chart cơ bảnslinkviet
14-03-2014, 10:25 AM
Mấy ngày nay tôi hay nhận được tin nhắn yêu cầu hướng dẫn về kỹ thuật viết bar chart trong IELTS Writing Task 1 (http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1/bar-chart). Theo cá nhân thì tôi thấy bar chart có tần suất được ra ở IELTS exam dạo này khá nhiều. Nếu các bạn vẫn không sẵn sàng viết essay dạng này do:


Không biết dạng bài bar chart
Không biết lên kế hoạch bar chart
Không biết nhóm và phân tích số liệu ra sao được lý tưởng
Không biết ..V..V.

Vậy thì bắt đầu con đường nắm bắt bar chart nào!
Format chung cho kiểu bài bar chart
- A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các mặt hàng khác nhau
- X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: hai nhóm tuổi
- Trong bài biểu đồ thực tế cho dạng bài này, lượng categories có thể lên tới 10 và các yếu tố của nhóm đối tượng so sánh có thể lên đến 4.
http://msdiepielts.com/wp-content/uploads/2014/02/format-chung-cho-dang-bai-bar-chart.png


Format chung cho dạng bài biểu đồ cột trong IELTS Writing Task 1 (http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1)

- Nhận xét khái quát: Ta có thể thấy, trong loại bài này của bài thi IELTS Writing, ta không có “changes over time” và do đó việc áp dụng phần lý thuyết cũng như phương pháp đọc “ Line graph ” mà ta đã hết sức quen thuộc vàoloại bài này là hoàn toàn không được. Do đó chúng ta sẽ cần có 1 cách nhìn nhận tổng quát hơn về mục đích chính của “ Bar chart ” để hiểu rõ ta cần phân tích gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi mục tiếp theo để trả lời câu hỏi này nhé!

Nhận biết “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận
- Đây là dạng biểu đồ cột không có thay đổi qua thời gian, nên mục tiêu chính của loại bài này sẽ là so sánh – comparison & contrast

- Trong 1 bài biểu đồ dạng này sẽ có hai trục so sánh: so sánh giữa các categories như A, B, C… và so sánh giữa các nhóm đối tượng như X & Y…
- Người viết cần lưu tâm rằng mỗi trục so sánh sẽ thực hiện vai trò khác nhau trong bài viết:


So sánh giữa X & Y luôn là trục so sánh chính (phần so sánh này được sử dụng là căn cứ để gộp thông tin trong bài, ví dụ như việc chia thân bài ra làm ba đoạn với các categories có X > Y, X nhỏ hơn Y và X = Y). Khi người làm đưa ra số liệu của X làm ví dụ, thường đi kèm sẽ là số liệu của Y hoặc 1 phép so sánh tương đương giá trị của X và giá trị của Y.
So sánh giữa các categories như A, B, C… sẽ được sử dụng làm thứ tự report thông tin trong bài viết, trong đó category có chứa giá trị lớn nhất sẽ được report đầu tiên, sau đó đến giá trị lớn thứ hai,…. Tới giá trị nhỏ nhất. Lưu ý : Các catagories có giá trị tương đối giống nhau sẽ được gộp chung khi mô tả.

Sau khi đã xác định rõ ràng ý nghĩa của loại bài này, các bạn phải chú ý rằng bài viết IELTS sẽ còn đòi hỏi người luyện task có thể tổng hợp và nhóm các số liệu theo một format logic và dễ hiểu nhất.
Essay format for “IELTS BAR CHART”
⇒ Introduction


The bar chart shows/illustrates/demonstrates…….(Who/what; where; when?)
General statement: Nêu tên category có chứa giá trị lớn nhất của X và category có chứa giá trị lớn nhất của Y (Lưu ý : không nêu giá trị cụ thể ở background statement)

http://msdiepielts.com/wp-content/uploads/2014/02/bar-chart-sample-trong-ielts-writing-task-1.png

Biểu đồ cột mẫu trong IELTS Writing Task 1

Eg: It is clear from the graph that the percentage of young males playing computer games in their free time was highest, while going shopping was the most popular activity for young females.
⇒ Khổ Thân bài
Khổ thân bài sẽ được chia thành tối đa 3 đoạn và thường hai đoạn theo đúng quy tắc so sánh giữa X và Y
Ø Body 1 : Đoạn này discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: X > Y, trong tình huống giá trị lớn nhất của biểu đồ thuộc nhóm này)§ Topic sentence : The percentage of X is higher than the percentage of Y in A, E& F.

Eg : Clearly, the percentage of men was higher than that of women who took part in some activities including: playing computer games, watching TV, going to the cinema and the gym.


§ Supporting sentences : Mô tả lần lượt các category theo thứ tự giảm dần về giá trị, report các giá trị quan trọng của X & Y, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị tương đương.

Eg:
- Computer games có giá trị cao nhất : To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%.
- Watching TV chứa giá trị lớn thứ hai : It is also noticeable that young males watching TV accounted for a significant proportion of around 64% which was twice as high as the figure for women participating in this activity.
- Cinema & Gym nhóm lại tả chung docó giá trị tương đương : Approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their free time.
Ø Body 2 : Phần này tiếp tục discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: Y > X, trong tình huống giá trị lớn nhất trong các giá trị còn lại của biểu đồ thuộc nhóm này)


§ Topic sentence : Nevertheless, the percentage of Y is higher than/surpasses/outnumbers the percentage of X in/when it comes to the rest of the categories.

Eg : Nevertheless, females outnumbered males by percentage when it comes to the rest of the activities.


§ Supporting sentences : Mô tả lần lượt các categories theo thứ tự giảm dần về giá trị, report Những giá trị quan trọng của Y & X, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm Những categories có giá trị tương đương.

Eg:
- Shopping có giá trị lớn nhất và tỷ lệ nữ gấp 3 tỷ lệ nam : In detail, the proportion of young females going shopping, which was triple that of their male counterparts, was the highest, at roughly 75%.
- Going out with friends chứa giá trị cao thứ hai và tỷ lệ 2 nhóm nam nữ similar : Meanwhile, the second most common activity for both sexes (going out with friends) was equally popular among young men and women, with slightly more or less than 70% or participants.
- Listening to music và Reading đều có tỷ lệ tham dự không cao : However, only a quarter of respondents listened to music in their free time, while there were few people who chose reading as a leisure activity (under 10%).

Nguồn: http://msdiepielts.com/