PDA

View Full Version : Pronom démonstratifTOUSENSEMBLE
04-06-2014, 10:57 AM
Quan sát các ví dụ sau:

1/ J'ai lu ce livre mais je n'ai pas lu ces livre là. (Tôi đọc quyển sách này nhưng tôi không đọc những quyển sách kia)

2/ Il répare le vélo de son fils et le vélo de sa fille aussi. (Anh ta sửa xe đạp của đứa con trai cũng như xe đạp của đứa con gái)


Trong cả hai ví dụ trên ta đều nhận thấy có sự lặp lại danh từ (livre (1), vélo (2)), và trước nó là tính từ chỉ định ces hoặc mạo từ le.

Để tránh sự lặp lại này, người ta dùng những đại từ thay thế dưới đây:

1/ J'ai mon livre mais je n'ai pas lu ceux-là.
2/ Il répare le vélo de son fils et celui de sa fille aussi.

Những đại từ ceux-là, celui thay thế cho danh từ có tính từ chỉ định đi kèm phía trước, chỉ người hoặc vật mà ta muốn chỉ định. Những đại từ này gọi là Pronom Démonstratif (đại từ chỉ định).

TOUSENSEMBLE
05-06-2014, 09:41 AM
PRONOM DÉMONSTRATIF
ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH


DÉFINITION


<tbody>
Le PRONOM DÉMONSTRATIF remplace un Nom que l'on désigne, que l'on indique du geste ou du regard, que l'on veut distinguer, dont on vient de parler ou dont on va parler.
ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH thay thế cho danh từ được chỉ định, bằng cử chỉ hoặc bằng mắt; danh từ mà người ta muốn phân biệt; danh từ vừa được nói đến hoặc sắp đề cập đến.


</tbody>


Ví dụ:

Quel ordinateur voulez-vous, celui-ci ou celui-là? (Anh muốn mua máy tính nào ạ, cái này hay cái kia?)LES FORMES DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS


12060

Ví dụ:

Regard cette bague. C’est celle que je veux. (Nhìn chiếc nhẫn này xem. Đây là chiếc em muốn.)Cette bague là danh từ giống cái số ít, nên đại từ chỉ định thay thế cho nó là celle.

LES FONCTIONS DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS<tbody>
Comme tous les pronoms, les Pronoms Démonstratifs ont les mêmes fonctions que le Nom remplacé.
Giống những đại từ khác, đại từ chỉ định có chức năng như danh từ được thay thế.


</tbody>


<tbody>
Sujet

Celui qui ne lit rien ne sait rien.
(Người mà không đọc gì cả thì chẳng biết gì)C.O.D ou C.O.I

Je voudrais celui-ci. (C.O.D)
(Tôi muốn cái này)
N'oubliez pas de parler de ça. (C.O.I)
(Đừng quên nói về chuyện đó)


Complément de circonstance

On est aimé par Ceux qu'on aime.
(Chúng ta được yêu thương bởi những người mà chúng ta yêu thương.)Attribure du sujet

Ma règle est Celle-ci: toujours réussir.
(Quy tắc của tôi là điều này: luôn thành công)C.O second ou d’attribution

Donne à Celui qui est dans le besoin.
(Hãy đưa cho người đang cần nó)Complément du nom

Gardons le souvenir de Ceux qui ne sont plus.
(Hãy giữ lấy kỷ niệm của những người mà không còn nữa)Complément de l’adjectif

Les droits des femmes sont égaux à Ceux des hommes.
(Quyền của phụ nữ ngang bằng với quyền của đàn ông

</tbody>

TOUSENSEMBLE
06-06-2014, 09:18 AM
LES EMPLOIS DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

- Những đại từ chỉ định dạng đơn celui, celle, ceux, celles không đứng 1 mình, chúng thường đi kèm với giới từ hoặc đại từ quan hệ (pronom relatif).

Ví dụ :

1/ Ce n’est pas mon sac, c’est celui de ma sœur. (Cái này không phải túi của tôi, đó là túi của chị tôi.)

2/ Donne à celui qui est dans la besoin. (Đưa cho người cần nó).

3/ Vous vous souvenez de cette fille? – Bien sûr, c’est celle à laquelle nous avons parlé hier. (Anh nhớ cô gái này không? – Tất nhiên, đây là cô gái mà hôm qua chúng ta đã nói chuyện cùng)


- Những đại từ chỉ định dạng phức celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là… có thể đứng 1 mình trong câu, trong đó –ci chỉ người hoặc vật ở gần còn –là chỉ người hoặc vật ở xa.

Ví dụ:

1/ Est-ce que je peux essayer celle-là? (Tôi có thể thử cái đó chứ?)

2/ Elle a pour amis Louis et Carole; mais elle préfère celle-ci à celle-là. (Cô ấy có Louis và Carole là bạn; nhưng cô ấy thích người này (Carole) hơn người kia (Louis))


* Chú ý:

Ce (C’) thường đi với động từ Être tạo thành cụm từ C’est, C’était, Ce sera; hay với một số động từ khác đóng vai trò chủ ngữ giả; hay với đại từ quan hệ (thay thế cho vật, thông tin, hoặc một câu nào đó)

Ví dụ:
1/ C’est un film français. (Đó là một bộ phim Pháp)
2/ Ce doit être un livre passionnant. (Hẳn là một cuốn sách rất lý thú)
3/ Je ne comprends pas ce que vous dites. (Tôi không hiểu điều mà anh nói)Ceci, cela (ça = dạng rút gọn của cela trong ngôn ngữ thân mật, và dùng thông dụng hơn) đi cùng những động từ khác (khi đóng vai trò chủ ngữ), hoặc thay thế cho một vật hoặc một ý nào đó. Ceci chủ yếu dùng trong trường hợp phân biệt hai ý.

Ví dụ:
1/ Cela (Ça) s’est passé en juin 2008. (Điều này đã xảy ra hồi tháng 6 năm 2008)
2/ Je ne sais pas qui a dit cela (ça). (Tôi không biết ai nói điều này)
3/ Ceci m’appartient et cela appartient à Jasmine. (Cái này là của tôi và cái kia là của Jasmine)

TOUSENSEMBLE
09-06-2014, 02:16 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> Exercice 1: Remplacez le group nominal souligné dans ces phrases par un pronom démonstratif
Hãy thay những từ gạch chân trong mỗi câu sau bằng đại từ chỉ định thích hợp

a/ Range tes chaussures. Ces chaussures bouchent l’entrée.
Réponse: celles-ci

b/ Ta voiture est bleue, alors que la voiture de Pierre est rouge.
Réponse: Celle

c/ De tous les meubles que je vois, seul ce meuble me plaît.
Réponse: celui-ci

d/ Tu devrais prendre des abricots. Ces abricots-là ont l’air bon.
Réponse: Ceux-là

e/ Les enfants peuvent jouer avec cet ordinateur-là.
Réponse: celui

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

TOUSENSEMBLE
09-06-2014, 02:18 PM
Exercice 2: Complétez les phrases avec les pronoms démonstratifs appropriés
Thêm đại từ chỉ định thích hợp để hoàn thành những câu dưới đây

a/ J'hésite entre plusieurs couleurs, ___________ ou ___________.
Réponse: celle-ci, celle-là

b/ Il faut mettre les cartons dans le camion. Mets _________ dans le fond.
Réponse: ceux-là

c/ La météo annonce des averses. _____________ sont prévues pour cette après-midi.
Réponse: Celles-ci

d/ __________ qui n'a jamais manqué d'argent, ne peut comprendre
Réponse: celui

e/ Tous ________ et _________ qui participeront au concours auront la chance de gagner des prix.
Réponse: ceux, celles

TOUSENSEMBLE
09-06-2014, 02:19 PM
Exercice 3: Complétez les phases par ce (c’), cela, ou ceux
Điền ce (c’), cela hoặc ceux vào chỗ trống thích hợp

1/ Je suis obligé de manquer mon cours demain, ________ est ennuyeux.
Réponse: c’

2/ Albert n'écoute jamais ________ qui lui donnent des conseils.
Réponse: ceux

3/ Les voyageurs s'impatientaient. __________ qui avaient manqué le train ne savaient plus _______ qu’ils devaient faire en attendant le suivant.
Réponse: ceux, ce

4/ « Je suis désolé, je n'ai pas d'argent liquide. - _________ n'a pas d'importance, vous pouvez faire un
chèque. »
Réponse: Cela

5/ Aucun élément nouveau dans l'accident du Boeing qui s'est écrasé au sol hier soir. On ne sait toujours pas _______ qui s'est passé.
Réponse: ce

6/ Il m'a posé toutes sortes de questions; ________ m'a mis en colère et je lui ai répondu : «________
ne te regarde pas ! »
Réponse: cela. Cela

7/ Tragique collision au carref our du boulevard Raspail et du boulevard Saint-Germain ! On a interrogé tous ____________ qui avaient été les témoins du drame.
Réponse: ceux